Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
26/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, № 202-02-12, внесен от Министерски съвет на 09.04. 2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 26 април 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет законопроект.

  Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) е съвместна инициатива на министерствата на здравеопазването на Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Република Молдова, Черна гора, Румъния, Република Сърбия и Република Македония, учредена през април 2011 г. в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за ЮИЕ. Инициативата е скрепена с Меморандум, като процедурата по подписването му приключи през април 2009 г. С него се определят организационната структура и финансирането на регионалната инициатива, както и създаването на Секретариат за административна помощ с постоянно седалище в една от страните членки.

  Предвид залегналите в меморандума финансови задължения под формата на годишна вноска в бюджета на Секретариата, договорният документ беше ратифициран със закон от Народното събрание на 23 април 2009 г. и обнародван в „Държавен вестник”, бр.33 от 30 април същата година.

  На 25-та регионална среща на Здравната мрежа (състояла се през юни 2011 г. в София) беше представена и одобрена кандидатурата на Държавата Израел за членство в регионалната инициатива. Това наложи изменение на Меморандума, тъй като в него не се предвиждаше възможност за присъединяване на други държави. В резултат на постигнатата договореност, от Секретариата на Здравната мрежа беше изготвено и съгласувано по кореспондентски път между страните изменение и допълнение на меморандума, подписано на 12 октомври 2011 г. на Третия форум на здравните министри на страните от ЮИЕ в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

  Предложението за ратифициране на изменението на Меморандума цели създаване на правно основание за разширяване на Здравната мрежа на ЮИЕ с нови членове, като промените в документа са насочени основно към редакция и прецизиране на използваните определения със значение „държава-членка на Здравната мрежа”. Регламентирани са също така и условията за присъединяване на други държави към Меморандума.

  В изменението на Меморандума е отразена и актуализацията на бюджета на Секретариата на Здравната мрежа за 2011 г. във връзка с годишната вноска на Израел след присъединяването й към инициативата.

  Годишната вноска на България за дейността на Секретариата е в същия размер (36 000 евро), както е предвидено в основния меморандум.

  С ратифицирането на изменението на Меморандума ще бъдат изпълнени вътрешноправните процедури за влизането му в сила в Република България, ще се активизира многостранното регионално сътрудничество и ще се затвърди ролята на България като водещ партньор в регионалните инициативи в областта на здравеопазването в съответствие с приоритетите на външната политика на страната, свързани със сътрудничеството в ЮИЕ.

  Законопроектът не влиза в противоречие с принципите на външната политика на Република България.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание на основание чл.85, ал.1, т.4 и ал.3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от ЮИЕ в рамките на Процеса на сътрудничество в ЮИЕ, подписано на 12 октомври 2011 г. в Баня Лука, Босна и Херцеговина.
  Форма за търсене
  Ключова дума