Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
05/04/2012

  Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г., № 202-03-11, внесен от Министерския съвет на 23.03.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 5 април 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет доклад.

  С Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г. Министерският съвет изпълнява законовото си задължение да информира Народното събрание и обществото за текущото състояние на военните аспекти на националната сигурност и отбраната, както и за резултатите от изпълнението на политиката в областта на отбраната през изтеклата година.

  Съгласно представените от вносителя мотиви, през 2011 г. са постигнати реални резултати в изграждането на способности и поддържането им в необходимата готовност. Отчитат се дейности по създаването на маневрени боеспособни формирования за участие в многонационални съвместни операции, за подобряване качеството на бойната подготовка и за повишаване на оперативната съвместимост. Целенасочената подготовка на войските и силите, съобразена с отпуснатите ресурси, позволява поддържането им в състояние, осигуряващо изпълнението на конституционните задължения в системата за сигурност на страната. Усилията са били насочени към поддържане на постигнатите стандарти от декларираните формирования и изпълнение на задачите по транфсормацията за достигане на необходимите способности.

  В доклада са очертани и основните направления за формулиране и прилагане на отбранителната политика на Република България през 2012 г. През настоящата година усилията са фокусирани върху: достигането на пълна оперативна готовност на структурите на интегрираното оперативно ниво; реформи във формированията на тактическо ниво; подготовка на батальонни бойни групи и тяхното сертифициране и прилагане на Стратегия за трансформиране на приноса за участието ни в операцията на НАТО в Афганистан до 2014 г. Ограниченият бюджет ще повлияе на сроковете и графика на изпълнение, но няма да подмени целите, задачите и приоритетите в отбранителната политика.

  Ще се запази динамичната и трудно предвидима стратегическа среда на сигурност с преобладаващи асиметрични рискове и заплахи, както и устойчивата тенденция към ограничаване на бюджетите за отбрана. Това налага да се споделят отговорностите чрез по-добра организация на разходите и фокус върху сътрудничество за осигуряване на необходимите приоритетни способности.

  В провелото се обсъждане на доклада взеха участие народните представители Венцислав Лаков, Спас Панчев, Георги Пирински, Неджми Али, Атанас Мерджанов, Владимир Тошев, Димо Гяуров, Ангел Найденов и Доброслав Димитров. Многократно беше изразено задоволство от качеството на представения документ. Ръководството на Министерството на обраната получи признание за усърдието си в изпълнението на поставените задачи, както и за стремежа към откритост и прозрачност в управлението. Същевременно бяха изказани съжаления и се поставиха въпроси относно проблемите, произтичащи от недостатъчното финансиране на отбранителния сектор. Сред дискутираните теми бяха също утилизацията на излишните бойни припаси, освобождаването от недвижими имоти с отпаднала необходимост, политиката по прилагане на компесаторни практики (офсет), участието на въоръжените сили в операции и мисии зад граница, политиките за хората в отбраната.

  След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което, с единадесет гласа „за“ и шест гласа „въздържал се“, Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за решение за приемане Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума