Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
28/06/2012 първо гласуване

  Законопроект за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление, № 202-01-29, внесен от Министерския съвет на 07.06.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 28 юни 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) е ратифицирана със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 17 март 1995 г. (ДВ, бр. 28 от 1995 г.).

  Единствената декларация, изразена от Република България при ратификацията на ЕХМС, се отнася до чл. 7, § 2, който гласи: „Той (статутът на избраните местни представители) трябва да дава възможност за подходяща финансова компенсация за разходите, направени във връзка с упражняване на правомощията, както и, при необходимост, финансова компенсация за пропуснатите ползи или възнаграждение за свършена работа и съответно социално осигуряване.”

  В Мониторинговия доклад на Конгреса на местните и регионалните власти в Европа (КМРВЕ) към Съвета на Европа относно състоянието на местната и регионалната демокрация в България (приет на 21-ата сесия на КМРВЕ, 2011 г.) се обръща внимание на декларацията, отнасяща се до член 7, § 2, изразена от Република България при ратификацията на хартата. В член 12, т. 111 и 183 от Мониторинговия доклад делегацията отбелязва, че „въпросът вече е уреден от ЗМСМА както по отношение на възнаграждението на кмета, така и на общинските съветници”. В доклада се посочва още, че „тъй като намереното решение понастоящем е в съответствие с тази разпоредба на хартата, която все още не е ратифицирана, делегацията предлага Република България да оттегли резервата си в съответствие с член 12, § 3 от хартата и да обяви, че е обвързана от всички разпоредби на хартата.”
  Въз основа на изложеното е видно, че понастоящем са налични необходимите основания страната ни да оттегли декларацията си по член 7, § 2 и в съответствие с член 12, § 3 от хартата да обяви, че е обвързана с всички нейни разпоредби.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  Становище:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерски съвет проект за решение за оттегляне декларацията по чл.7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление.
  Форма за търсене
  Ключова дума