Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД
01/10/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 19 септември 2012 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.
  Според вносителя законът като цяло има положителна роля за утвърждаването на демократичните принципи в българското общество. Същевременно прилагането му през този пет годишен период предполага анализ и преоценка на някои от правните норми, определящи приложното поле на закона, числения състав на комисиите, както и на създаването на нормативни условия за доразвиване на някои дейности от компетентността на комисията – научно-изследователска и международна.
  Народният представител Анастас Анастасов взе отношение, възразявайки срещу предлаганите текстове. Той отбеляза, че се цели стесняване на приложното поле на закона, а именно той да не се прилага по отношение на разузнавателните служби на Българската народна армия. Анастас Анастасов заяви, че от 1997 г., когато е направен първият опит за регламентиране на материята, до сега законодателят устойчиво е включвал в обхвата на закона и разузнавателните служби на БНА. Тази позиция е оправдана, имайки предвид причините за съществуване на такъв закон, описани в Решение № 4 от 26 март 2012 г. на КС по к.д. № 14/ 2011г., а именно, че този закон е израз на консенсуалната воля на всички парламентарно представени партии в 40-то Народно събрание да се постигне в максимална степен отварянето на всички документи и оповестяването на принадлежността на всички лица, заемали или заемащи публични длъжности или извършвали и извършващи публични дейности по смисъла на закона.
  Относно съображенията, свързани със защита на националната сигурност Анастас Анастасов подчерта, че в чл. 32, ал. 1 от Закона изрично се предвижда, че не се разкриват и публично оповестяват документи, чието разкриване или публично оповестяване би увредило интересите на Република България в международните отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено лице. Според Анастас Анастасов вносителят не е изтъкнал мотиви по отношение на исканата промяна на числения състав на Комисията. Още повече, че със скорошния избор на членове на Комисията, Народното събрание е потвърдило волята си относно нейния състав и структура.
  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 4 гласа „за”, 11 гласа „против” и с 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 254-01-43, внесен от Румен Петков на 20 март 2012 г.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:


  Анастас Анастасов
  Форма за търсене
  Ключова дума