Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
14/04/2010

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-13, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 24.02.2010 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30.03.2010г.

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-13, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 24.02.2010 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30.03.2010г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 14 април 2010 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-13, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 24.02.2010 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30.03.2010г.
  В работата на комисията взеха участие г-н Цветан Димитров – зам.-министър на земеделието и храните, г-жа Ирина Станева от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представители на неправителствени организации, граждански сдружения и експерти.
  Първият законопроект беше представен от един от вносителите - д-р Михаил Михайлов. Той изтъкна, че повод за направените предложения е изследване в лаборатория, сертифицирана за изследване на храни, което е показало съдържание на ГМО от 0,5 % до 2,5 - 3 % в десетки храни, изследвани в 3-годишен период.
  Със законопроекта се създават разпоредби забраняващи влагането на продукти и съставки, съдържащи ГМО при производството на детски храни. Забранява се и разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини, училища и търговската мрежа около тях, в радиус от 100 метра.
  Предвижда се продажбата на храни и хранителни съставки, съдържащи ГМО да се осъществява на отделни и ясно обозначени търговски площи. Предлага се също така при етикетирането такива храни, обозначенията за съдържанието на ГМО да бъдат с размер не по-малък от 25 % от опаковката, което ще осигури информираност на потребителите при техния избор.
  Със законопроекта се предлага Комисията по нови и генетично модифицирани храни да поддържа електронен регистър за своята дейност в интернет страницата на Министерството на здравеопазването, с цел постигане на по-голяма публичност и прозрачност.
  Завишава се санкцията за производство и продажба на нови храни, нови хранители съставки, генетично модифицирана храни и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО в нарушение на закона.
  В Комисията по земеделието и горите е постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта, в което се казва, че министерството съгласува без забележки предложените изменения и допълнения в Закона за храните и се подчертава, че те са в синхрон с вече предприети законодателните инициативи в Закона за генетичномодифицираните организми.
  По законопроекта е постъпило и писмено становище от Отдел „Европейско право” на Народното събрание, че забраните, за производството на детски храни, съдържащи ГМО и за разпространението и продажбата на храни и хранителни продукти, съдържащи ГМО в детски ясли, детски градини и др., които законопроекта въвежда, не са уредени в изричен европейски акт. В европейското законодателство не е уредено и изискването тези храни да се продават на специално обозначени и отделени площи. Съществува изискване съдържанието на ГМО в продукта да бъде обозначено, но оставя на държавите-членки да определят размера на обозначението. Заключението е, че законопроекта не въвежда разпоредби, противоречащи на европейското законодателство.
  Вторият законопроект беше представен от г-жа Десислава Танева. Тя подчерта, че предложените промени са във връзка с предприемането на национални мерки за спазване на изискванията за етикетиране на храни и суровини, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, тяхната проследимост на всички етапи от производството и пускането на пазара и са във връзка с Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. Целта на направените предложения е да гарантират на потребителите възможността за информиран избор.
  Промяната в чл. 10 предвижда препратка към определената в Регламента прагова норма за етикетиране на храната или продукта за наличие на ГМО, която към настоящия момент е 0,9% количествено съдържание от целия продукт. Предвижда се това съдържание да е задължително изписано с контрастен цвят, в размер 25% от опаковката на продукта.
  С промените в чл. 12, ал. 3 се предвижда при регистриране на нов обект за производство на храни и ястия задължително да бъде подавана декларация по образец до контролния орган ще бъдат ли влагани генетично модифицирани суровини при производството на храни.
  Предвидено е декларациите да бъдат вписвани в регистъра на обектите за производство на храни и задължение за информиране на съответния контролен орган, в случай на промяна на обстоятелствата.
  Промените в чл. 21а целят осъществяване на проследимост на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция на съставки и добавки в храната, компоненти на дадена съставка, вещества, присъстващи в крайния продукт, за наличие на ГМО, като се предвижда производителите и търговците на храни да изискват и съхраняват резултатите от лабораторни анализи на доставените храни и влаганите суровини.
  За удостоверяване на заявената информация в подадената декларация при регистриране на обект, операторите ще вземат проби от доставените храни и влаганите суровини за наличие на ГМО, с което се цели повишаване на самоконтрола в обектите.
  При внос на партиди от трети страни вносителят ще вписва информацията в придружаващите партидата документи и ще представя резултатите от лабораторния анализ за вида и количественото съдържание на ГМО. При пускане на пазара информацията ще се вписва в придружаващите партидата документи и на етикета на продукта.
  В Комисията е постъпило писмено становище по законопроекта от Отдел „Европейско право” на Народното събрание, в което се приема, че законопроекта е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО.
  В комисията е постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните в подкрепа на законопроекта.
  Министерството на здравеопазването също е представило своето становище с конкретни препоръки за прецизиране на текстовете.
  Становището на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма беше представено от г-жа Ирина Станева. Тя изказа опасения, че в европейското законодателство, относно генетично модифицираните храни, изискванията за етикетирането, проследимостта и процедурите са залегнали в пряко приложими регламенти и че въвеждането на част от текстовете ще препятства свободното движение на стоки в рамките на единния европейски пазар. Г-жа Станева отбеляза, че приемането на предложените промени без предварителната им нотификация от Европейската комисия би довело до налагане на санкции.
  От името на вносителите, н.п. Десислава Танева изрази убеждението, че предложените текстове не нарушават европейското законодателство и не изискват нотификация.
  Народният представител Георги Божинов изказа подкрепа за двата законопроекта и предложи те да бъдат приети на първо четене. Той отбеляза, че аналогията, която се прави с Закона за генетичномодифицираните организми е неуместно, тъй като той урежда различни отношения. Той предложи да бъде организирана кръгла маса, на която да бъдат обсъдени предложените промени и да бъдат изработени по прецизни текстове.
  Представителите на неправителствените организации подкрепиха двата внесени законопроекта, като се ангажираха между първо и второ четене да представят на комисията конкретни предложения за обсъждане. Те подчертаха, че целта на законопроектите не е да затруднява административно и финансово фирмите, а да ги стимулира продукцията, която предлагат да бъде по-чиста. Напомниха, също така, че европейското законодателство дава диапазон за праговата норма за етикетиране на храната или продукта за наличие на ГМО и тяхното становище е да бъде избран разрешения минимум от 0,1 % количествено съдържание от целия продукт, а не максимума от 0,9 %.
  Следва да се отбележи, че в чл. 10, ал. 1 на Закона за храните, изречение второ гласи: „Размерът на буквите в обозначението за съдържание на ГМО в продукти съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и изменението на Директива 2001/18/ЕО трябва да бъде два пъти по-голям в сравнение с останалата част на надписа и с цвят и шрифт, различни от основния.”. Тази разпоредба почти напълно отразява предложенията направени в двата законопроекта по отношение на размера и шрифта при етикетирането. Трябва да се прецени необходимостта от ново преразглеждане на този текст.
  След проведените разисквания:
  1. С 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се”- няма, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-13, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 24.02.2010 г.
  2. С 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се”- няма, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 054-01-28, внесен от Десислава Танева, Димитър Аврамов и Стоян Гюзелев на 30.03.2010г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева

  Форма за търсене
  Ключова дума