Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
19/05/2010

  законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 5 май 2010г.

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 5 май 2010г.


  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 19 май 2010 г., на което обсъди законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 5 май 2010г.
  В работата на комисията взеха участие д-р Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните и експерти.
  Законопроектът беше представен от министър Найденов, който изтъкна, че инициативата за законопроекта е в отговор на тежък инцидент на публично и демонстративно упражняване на насилие върху животно, получил широк отзвук и предизвикал остра реакция от страна на обществото, неправителствени организации и чужди посолства. Той подчерта, че подобни деяния са с висока степен на обществена опасност, неприемливи са в едно демократично и хуманно общество и че европейската практика е в полза на инкриминирането на подобни деяния.
  С промените се цели постигане на съответствие между тежестта на извършеното деяние и размера на налаганото наказание, тъй като Закона за защита на животните, който формулира конкретните правила за хуманно отношение, забранява проявите на жестокост към животни и предвижда съответната административнонаказателна отговорност, не осигурява в достатъчна степен превенция срещу прояви на жестокост.
  С проекта се предлага лицата, които умишлено и противозаконно умъртвят животно, да се наказват с лишаване от свобода до една година и с глоба от 1000 до 3000 лв., а за умишлено и противозаконно причиняване на увреждане, с което трайно или временно се нарушава нормалното функциониране на организма на животното, се предлага наказанието да е пробация и глоба до 3000 лв. За деяния, извършени с особена жестокост или по особено мъчителен за животното начин, извършени на публично място, извършени повторно, извършени от длъжностно лице или от лице, осъществяващо дейност, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, извършени в присъствието на малолетно или непълнолетно лице, както и за деяния извършени по начин или със средства, опасни за живота и здравето на хора или животни, се предвижда лишаване от свобода от една до три години и глоба от 2000 до 5000 лв.
  Изменението на чл. 62 от Закона за защита на животните, предвидено в заключителните разпоредби, е в съответствие с принципа за недопустимост за едно и също деяние да бъде налагана едновременно административна и наказателна отговорност. Предвижда се Министерския съвет, в срок един месец от влизането в сила на закона, да внесе в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да се приведат в съответствие с този закон.
  В дискусията взеха участие народните представители Спас Панчев, Георги Божинов, Стоян Гюзелев и Десислава Танева.
  Господин Панчев заяви, че по принцип не е против приемането на подобни разпоредби, но припомни за случаите, в които животните нападат деца и възрастни хора.
  Народният представител Георги Божинов, се съгласи, че публични и демонстративни прояви на жестокост трябва да бъдат строго санкционирани, но промените трябва да бъдат внимателно обмислени и да бъдат прецизирани случаите, попадащи в обхвата на предвидената наказателна отговорност. Той припомни, че е имало различни опити за промяна в Наказателния кодекс по конкретни поводи, които са били възпрепятствани от специалистите в областта на наказателното право.
  Министър Найденов подчерта, че поправката не касае случаите на крайна необходимост, тези които са в съответствие с разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие и тези, в които става дума за животни за консумация, попадащи в обсега на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Той припомни, че темата за инкриминирането на жестокостта към животните не може да бъде обсъждана без да се има предвид проблема с популацията на бездомните животни и гратисния период до януари 2011 г., съгласно Закона за защита на животните, в който общините трябва да намерят решение на проблема. След този срок кметовете ще бъдат санкционирани. Относно случаите на нападения върху хора от безстопанствени животни, той обясни, че и в момента има случаи на изплатени обезщетения за ухапвания, но статистиката показва, че повечето нападения върху хора са осъществени от домашни животни, изведени без каишка и намордник или пуснати на свобода от техните собственици. По този повод като административна мярка е предвидено кучетата задължително да бъдат регистрирани в идентификационната система на селскостопанските животни и че ще бъдат налагани санкции на собствениците, които не изпълняват тази разпоредба. Той обясни, че ветеринарномедицинските власти редовно пишат предписания на кметове на общини, които не предприемат необходимите мерки и дори все още нямат, приета от общинския съвет програма за овладяване на популацията на бездомните животни. Министърът препоръча да бъдат завишени санкциите за общините и за собствениците, които не изпълняват своите задължения.
  В заключение народният представител Десислава Танева припомни, че окончателните текстове и различните хипотези на проекта за допълнение на Наказателния кодекс ще бъдат разглеждани на второ четене от Комисията по правни въпроси на Народното събрание, а Комисията по земеделието и горите е съпътстваща и трябва да изрази своето становище по проекта.
  Между първо и второ четене е необходимо прецизиране на текста на чл. 75 от Закона за защита на животните, в който има позоваване на чл. 62, ал. 3 и който според направеното предложение за промяна става ал. 2.
  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и горите с 15 гласа “за”, “против” - няма и 1 - “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 002-01-34, внесен от Министерския съвет на 05 май 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева


  Форма за търсене
  Ключова дума