Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
14/07/2010

  аботен Доклад по общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 053-07-34 от 01 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 24 юни 2010 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  на Комисията по земеделието и горите


  ОТНОСНО: Общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 053-07-34 от 01 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 24 юни 2010 г.
  Проект
  ІІ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
  ползуването на земеделските земи

  (Обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г.)

  § 1. Създава се нов чл. 4а:
  „Чл. 4а. (1) Собственик на земеделска земя може да я продаде на трето лице при следните условия:
  1. предложил е на ползвателя, с когото има сключен договор за аренда или наем за срок от 4 и повече години, вписан в Службата по вписвания, и по него са изплатени всички дължими арендни или наемни вноски за периода на изпълнението му, да закупи земеделската земя;
  2. ползвателят по предходната точка не е приел предложението в срок от 30 дни от получаването му, което се удостоверява с клеймото на обратната разписка или по друг подходящ начин;
  3. представи декларация пред нотариуса, че ползвателя не е приел предложението по т. 1 или ако го е приел има неиздължени арендни и/или наемни вноски.
  (2) Когато декларацията по ал. 1, т. 3 е неистинска или третото лице закупи земеделската земя при условия, уговорени привидно, или при неизпълнение на условията по ал. 1, т. 1 и 2, ползвателят може да купи земеделската земя при действително уговорените условия. Искът се предявява в тримесечен срок от продажбата.
  (3) Когато искът по ал. 2 бъде уважен, но ползвателят не заплати дължимата сума в едномесечен срок от влизане в сила на решението на съда, това решение се смята за обезсилено по право.
  (4) Алинея 1 не се прилага при публична продан.
  (5) Когато земеделската земя е съсобствена, правото на изкупуване на ползвателите по ал. 1 се прилага след правото на изкупуване на съсобствениците по чл. 33 от Закона за собствеността.".

  Предложение на н.п. Екатерина Михайлова и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 1 да отпадне

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „предложил е” се добавя „при същите условия и на не по-ниска цена”, а цифрата „4” се заменя с „5;
  б) в т. 2 числото „30” се заменя с „15”, а думите „клеймото на обратната разписка или по друг подходящ начин” се заменят с „надлежни писмени доказателства”;
  в) в т. 3 думите „ако го е приел” да отпаднат.
  2. В ал. 2 думата „привидно” се заменя с „във вреда на ползвателя”, а думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Алинея 1 не се прилага:
  1. при публична продан.
  2. при продажби между роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен.
  3. за земите от държавния и от общинския поземлени фондове.”.

  § 2. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „равностойни земи” се добавя „от държавния или”, а изречение второ и трето се заличават.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато лицата по ал. 1 са поискали обезщетение с равностойни земи обезщетяването е:
  1. със земи от общинския поземлен фонд, определени от общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие - когато земите, върху които собствеността не може да се възстанови поради обстоятелствата, посочени в ал.1, са застроени с обекти, които са общинска собственост;
  2. със земи от държавния поземлен фонд - в останалите случаи.”
  3. В ал. 3 думите „на ал. 1” се заменят с „на ал. 2 и/или с поименни компенсационни бонове”.
  4. В ал. 5 думите „предходните алинеи” се заменят с „ал. 1” и накрая на текста се добавя „а в случаите по ал. 2, т. 1 – общинска собственост”.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  В § 2 се създава т. 5:
  „5. Създава се ал. 6:
  „(6) Когато в землището няма земи от държавния поземлен фонд собствениците се обезщетяват със земи от общинския поземлен фонд.”

  § 3. В чл. 10в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 и 3 думите „и общинския” се заличават.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „и/или общинския” се заличават.
  3. В ал. 5 думите „и общинския поземлен фонд” се заличават.

  § 4. В чл. 11, ал. 4 думите „ако не може да бъде обезщетен със земите по чл. 19” се заличават.

  § 5. В чл. 15, ал. 3 думите „общинския поземлен фонд” се заменят с „по реда на чл. 10б, ал. 2”.

  § 6. В чл. 19 ал. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се отменят.

  § 7. В чл. 19а, ал. 8 думите „включени в списък, одобрен от министъра на земеделието и храните и от министъра на финансите” се заменят с „вписани в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители”.

  § 8. В чл. 24, ал. 13, изречение второ думите „от оценителите по
  чл. 19а, ал. 8” се заличават.

  § 9. В чл.24а се създават ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
  (5) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
  1. когато са заети с трайни насаждения;
  2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
  3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;
  4. в други случаи, определени в закон.
  (6) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.”

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  В чл. 24а, ал. 4 след думата „фонд” се добавя „с изключение на мерите и пасищата”.

  § 10. В чл. 24г се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 след думите „юридически лица” се добавя „или на общини”;
  б) в т. 1 думата „единствен” се заличава;
  в) създава се т. 4:
  „4. е дадено предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи и промяната е извършена за сметка на физически или юридически лица при условията и по реда на този закон и на Закона за опазване на земеделските земи.”
  2. В ал. 9 думите „след представяне на мотивирано становище на общинската служба по земеделие” се заменят с „при условията и по реда на този закон и на Закона за общинската собственост”.
  3. В ал. 10 думите „Уедрените земеделски” се заменят със „Земеделските”, думата „придобити” се заменя с „които физически или юридически лица, с изключение на общините, са придобили в собственост при условията на ал. 2, т. 3”, а след думата „сделки” се добавя „и да се променя предназначението им”.

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  В § 10, т. 1 букви „а" и „в" да отпаднат.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 10 се изменя така:
  § 10. В чл. 24г се правят следните допълнения:
  1. В ал. 9 след думата „съвет” се добавя „при условията и по реда на този закон и на Закона за общинската собственост”.
  2. В ал. 10 след думата „сделки” се добавя „и да се променя предназначението им”.

  § 11. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Управлението и разпореждането със земите от общинския поземлен фонд се извършва при условията и по реда на този закон, на Закона за арендата в земеделието, на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за общинската собственост.”
  2. В ал. 3:
  а) в текста преди т.1 думите „мерите и пасищата по ал. 1” се заменят със „земи от общинския поземлен фонд”;
  б) т. 3 се изменя така:
  „3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;”
  в) създава се т. 5:
  „5. други случаи, определени в закон.”
  3. Алинея 4 се отменя.
  4. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 за общински нужди с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.”
  5. В ал. 6 думите „мерите и пасищата” се заменят със „земи от общинския поземлен фонд”.
  6. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Промяната на предназначението на земи от общинския поземлен фонд за нуждите на физически или юридически лица се допуска, след като те ги придобият в собственост.
  7. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Извън случаите по ал. 7 промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд за нуждите на физически или юридически лица може да се извършва за тяхна сметка след решение за предварително съгласие на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Земите, чието предназначение е променено, се продават, заменят или върху тях се учредяват ограничени вещни права на лицето, извършило промяната на предназначението, по реда на Закона за общинската собственост след решение на общинския съвет.”
  8. В ал. 9 думите „мерите и пасищата” се заменят със „земи от общинския поземлен фонд”.
  9. Алинея 10 се отменя.

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  В§ 11:
  а/ т. 6 се изменя така:
  „6. Алинея 7 се отменя.";
  б/ т. 7 се изменя така:
  „7. Алинея 8 се отменя."

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2, б. „а” да отпадне.
  2. Точка 3 да отпадне.
  3. В т. 4 думите „повече от половината” се заменят с „две трети”.
  4. Точка 5 да отпадне.
  5. В т. 6, ал. 7 след думата „фонд” се добавя „с изключение на пасищата и мерите”.
  6. Точки 7, 8 и 9 да отпаднат.

  § 12. В чл. 26 думите „Министерството на земеделието и храните и общинските служби по земеделие” се заменят с „Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него лица и общинските съвети”.

  § 13. В чл. 31 се създава ал. 3:
  „(3) При определени с договор условия Министерството на земеделието и храните предоставя безвъзмездно на държавни органи - разпоредители с бюджетни кредити, и на общини цифрова информация от картата на възстановената собственост, необходима за изпълнение на техни правомощия.”

  § 14. В чл. 33
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Областните дирекции "Земеделие" са специализирана териториална администрация към министъра на земеделието и храните. Те са юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Общинските служби по земеделие са териториални звена на областните дирекции „Земеделие". Дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на областните дирекции "Земеделие" се уреждат с устройствен правилник, издаден от министъра на земеделието и храните."

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Създава се т. 2:
  „2. Алинея 5 да отпадне.”

  § 15. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „по чл. 19” се заменят с „от общинския поземлен фонд”.
  2. Създава се ал. 9:
  „(9) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се внасят в бюджета на общината.”

  § 16. В чл. 36, ал. 3 думите „по-висока” се заменят с „по-ниска”.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Създава се § 16а
  „§ 16а. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в него се добавя ново изречение четвърто: „Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от 1 невписани в службата по вписванията договори.”, а досегашното изречение четвърто става изречение пето.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 май лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.
  (3) В срока по ал. 2 ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост.”

  § 17. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение четвърто се изменя така: „Ползвателите
  предоставят на комисията документи за собственост и/или арендни и/или
  наемни договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в
  общинската служба по земеделие, заедно с опис на ползваните земеделски
  земи по масиви и парцели".
  2. В ал. 2:
  а) създава се ново изречение второ: „В споразумението участват
  ползватели, които са изплатили рентните си и други задължения за земите
  по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години."
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  3. В ал. 7:
  а) изречение първо се изменя така: „Ползвател на земеделски земи,
  който се ползва от заповедта по ал. 4 в частта за земите по ал. 3, т. 2 внася
  по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на
  средното годишно рентно плащане за землището в срок до 01. 07. на
  съответната година."
  б) създава се изречение трето: „За ползвателите, които не са
  заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по
  ал. 4 се прилага чл. 34, ал. 6."
  4. В ал. 10 след думата „държавния” се добавя „и общинския”, а след думата „лице” се добавя „ съответно на кмета на общината”.
  5. В ал. 11 след думата „държавния” се добавя „и общинския”.
  6. Алинея 14 се отменя.


  Предложение на н.п. Димитър Аврамов
  В § 17, т. 1 думите „вписани в службата по вписванията и” да отпаднат.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 17 се изменя така:
  „§ 17. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата “назначена” се заменя с „определена”, думите „31 май” се заменят с „15 юни”, а изречение четвърто отпада.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Споразумението съдържа данните по ал. 1, подписва се от ползвателите и комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областната дирекция "Земеделие" и съответната община. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти декларирани за обработване в реални граници. Споразумението влиза в сила при условие, че обхваща не по-малко от 2/3 от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.”
  3. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата „споразумение” се добавя „при условията на ал. 1, както и за земите, които споразумението не обхваща”.
  4. В ал. 4 след думата „съдържа” се добавя „сключеното споразумение,”.
  5. В ал. 7:
  а) изречение първо се изменя така: „Ползвател на земеделски земи,
  който се ползва от заповедта по ал. 4 в частта за земите по ал. 3, т. 2 внася по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до 01. 07. на
  съответната година."
  б) създава се изречение трето: „За ползвателите, които не са
  заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4 се прилага чл. 34, ал. 6."
  6. В ал. 10 след думата „държавния” се добавя „и общинския”, а след думата „лице” се добавя „ съответно на кмета на общината”.
  7. В ал. 11 след думата „държавния” се добавя „и общинския”, а след думите „ал. 7” се добавя „съответно чл. 34, ал. 6”.”
  8. Алинея 14 се отменя.

  § 18. В чл. 37д, ал. 2 думата „Лицата” се заменя с „Физическите и юридическите лица, с изключение на общините”, а след думата „фонд” се добавя „и да променят предназначението им”.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 18 се изменя така:
  § 18. В чл. 37д ал. 2 след думата „фонд” се добавя „ и да променят предназначението им”.

  § 19. Член 37ж се отменя.

  § 20. В чл. 37и, ал. 3 думите „две трети” се заличават.

  § 21. В чл. 37о, ал. 1 думите „две трети” се заличават.

  § 22. В чл. 37п, ал. 3 се отменя.

  § 23. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „длъжностно лице, определено” се заменят с „длъжностни лица, определени”, а след думата „управител” се добавя „а за нарушенията за земи от общинския поземлен фонд – от кмета на общината”.
  2. В ал. 2 накрая на текста се добавя „съответно от кмета на общината или определено от него длъжностно лице”.
  3. В ал. 3 след думата „глобите” се добавя „и имуществените санкции” и накрая на текста се добавя „ съответно в бюджета на общината”.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 23 да отпадне

  § 24. В допълнителните разпоредби, в § 2е, ал. 1 думата „землищата" се заменя със „съответното землище".

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  В допълнителните разпоредби се създава § 2ж
  § 2ж. „Масив за ползване” представлява непрекъсната площ земеделска земя, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. Границите на масивите се определят по имотните граници на крайните имоти. При необходимост се взема предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта. В масивите за ползване не се включват имоти, възстановени в съществуващи стари или възстановими граници.“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 25. (1) Лицата, включени в списъка по чл. 19а, ал. 8, могат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да подадат заявление за вписване по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители. Към заявлението се прилага издаденото от министъра на земеделието и храните удостоверение по чл. 19а, ал. 8.
  (2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на земеделски земи и съдебно-счетоводни експертизи по чл. 19а, ал. 8 могат да извършват оценители, вписани в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 25 се изменя така:
  § 25. (1) Вещите лица, включени в одобрения от министъра на земеделието и храните и министъра на финансите списък могат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да подадат заявление за вписване по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители. Към заявлението се прилага издаденото от министъра на земеделието и храните удостоверение.
  (2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на земеделски земи и съдебно-счетоводни експертизи по чл. 19а, ал. 8 се извършват от оценители, вписани в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.

  § 26. (1) Недовършените производства пред министъра на земеделието и храните, за които към датата на влизане в сила на този закон са подадени заявления за включване в списъка по чл. 19а, ал. 8, се довършват по досегашния ред.
  (2) Лицата по ал. 1 могат да се впишат в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители при условията на § 6 в тримесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” на заповедта на министъра на земеделието и храните за включването им в списъка по чл. 19а, ал. 8.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 26 се изменя така:
  § 26. (1) Недовършените производства пред министъра на земеделието и храните, за които към датата на влизане в сила на този закон са подадени заявления за включване в списъка по § 25, ал. 1, се довършват по досегашния ред.
  (2) Лицата по ал. 1 могат да се впишат в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители при условията на § 25, ал. 1 в тримесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” на заповедта на министъра на земеделието и храните за включването им в списъка.

  § 27. Заварените правоотношения на служителите от общинските служби по земеделие се уреждат, както следва:
  1. служебните правоотношения – по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител;
  2. трудовите правоотношения – по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

  § 28. Неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват при условията и по реда на този закон.

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  Текстът на § 28 става ал. 1 и се създават ал. 2 и 3:
  „(2) За срок две години от влизането в сила на този закон земи от общинския поземлен фонд, определени от общинския съвет, се предоставят за:
  1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;
  2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
  3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.
  (3) В случаите по ал. 2 предоставянето на земите се извършва по мотивирано искане на общинската служба по земеделие със заповед на кмета на общината, без да се изисква решение на общинския съвет."

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 28 се изменя така:
  „§ 28. (1) Неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред.
  (2) Общинските съвети предоставят земите от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:
  1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;
  2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост.”

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Създава се § 28а
  „§ 28а. За стопанската 2011 г. срока по чл. 37б се удължава до 15 август, а сроковете по чл. 37в се удължават с 1 месец.”

  § 29. В Закона за сдруженията за напояване § 3 и 4 се отменят.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 29 да отпадне

  § 30. Неприключилите производства по отменените § 3 и 4 от Закона за сдруженията за напояване се прекратяват.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 30 да отпадне


  § 31. В Закона за опазване на земеделските земи се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 17 се създава ал.6:
  „(6) Промяна на предназначението на земеделски земи може да се допуска за:
  1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
  2. реализация на инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите;
  3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;
  4. реализация на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общините;
  5. изграждане на обекти, свързани с националната сигурност, отбраната на страната;
  6. изграждане на други обекти, определени в закон.”
  2. В чл. 23 думите „за държавни и общински нужди” се заменят с „по чл. 17, ал. 6”.
  3. В чл. 29:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Извън случаите по ал. 1 промяна на предназначението на земеделска земя от държавния поземлен фонд или от общинския поземлен фонд за нуждите на физически или юридически лица може да се извършва за тяхна сметка след предварителното съгласие на министъра на земеделието и храните, съответно на общинския съвет.
  (3) В случаите по ал.2 министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, съответно общинският съвет продават, заменят или учредяват ограничени вещни права върху земите по ал. 2 по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост, на лицето, извършило промяната на предназначението.
  4. В чл. 30:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.”;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1” се добавя „и 2”;
  в) създава се ал. 4:
  „(4) Не се заплаща такса по ал. 1 от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от държавния поземлен фонд за общински нужди. Не се заплаща такса по ал. 2 от общината, за чиито нужди се променя предназначението на земеделска земя, нейна собственост.”
  5. В чл. 44:
  а) в ал. 2 накрая се добавя „съответно от кмета на общината”.
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Глобите и имуществените санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината постъпват в общинския бюджет.”

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  § 31 да отпадне.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Параграф 31 да отпадне

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Стоян Гюзелев
  Създава се § 32
  „§ 32. В закона за независимите оценители (обн. ДВ, бр. 98 от 2008 г.) в чл. 6, ал. 1 се създават т. 8 и 9:
  „8. земеделски земи и трайни насаждения;
  9. поземлени имоти в горски територии.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума