Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
20/10/2010

  Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от н. п. Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 08 октомври 2010г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  РАБОТЕН ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 054-01-62, внесен от н. п. Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов на 21 юли 2010 г., приет на първо гласуване на 08 октомври 2010г.


  Проект
  ІІ гласуване  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за лова и
  опазване на дивеча

  (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г., изм. бр. 26 от 2001 г., бр. 77 от 2002 г., изм. и доп. бр. 79 от 2002 г., доп. бр. 88 от 2005 г., изм. бр. 82 и бр. 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., изм. и доп. бр. 43 от 2008 г., изм. бр. 67 и бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. бр. 91 от 2008 г., бр. 6 от 2009 г., изм. бр. 80 от 2009 г., изм. и доп. бр. 92 от 2009 г., изм. бр. 73 от 2010 г.)

  § 1. В чл. 54 се създава нова алинея 6:
  „(6) Ловуването на мечка и дива коза се извършва с разрешение, издадено от министъра на земеделието и храните.”

  Предложение на н.п. Емил Димитров
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. В чл. 54 се създават нови алинеи 6, 7, 8, 9 и 10:
  „(6) Ловуването на мечка и дива коза се извършва с разрешение, издадено от министъра на земеделието и храните.
  (7) Ежегодно до 31 януари министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните определят квота за ползване на кафявата мечка и дивата коза. Квотата за ползване на кафявата мечка не може да бъде по-голяма от 8 % от общата численост на мечката и не може да бъде по-малка от 3 % от числеността й, като долната граница не е задължителна за изпълнение.
  (8) Разрешителните по ал. 6 се издават по ловностопански райони със срок до 31 декември.
  (9) В три дневен срок след издаването на разрешителното по ал. 6, министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице уведомява съответната регионална инспекция по околна среда и води.
  (10) Съответната регионална инспекция по околна среда и води има право до 4 часа след провеждане на отстрела да провери законността на същия и да вземе необходимите проби за изследване.

  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев и н.п. Иван Н. Иванов
  § 1 от законопроекта да отпадне.

  ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 2. (1) Считано от 01.09.2010 г. контролът по изпълнението на Плана за действие за кафявата мечка в България се възлага на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

  § 3. В закона за биологичното разнообразие в чл. 49, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 1 след думите „приложение № 3” се добавят думите „без мечка и дива коза”.
  2. създава се нова точка 2 със следно съдържание:
  „т. 2 министъра на земеделието и храните – за мечката и дивата коза.”
  3. досегашните точки 2 и 3 стават 3 и 4.

  Предложение на н.п. Лъчезар Тошев и н.п. Иван Н. Иванов
  § 3 от законопроекта да отпадне.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума