Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
20/10/2010

  Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от Министерския съвет на 12 август 2010 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2010 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


  РАБОТЕН ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите, № 002-01-74, внесен от Министерския съвет на 12 август 2010 г., приет на първо гласуване на 23 септември 2010 г.


  Проект
  ІІ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за фуражите

  (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г. изм., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 54 и 100 от 2008 г. и бр. 41 от 2010 г.)

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 8:
  а) създава се нова буква „в”:
  „в) Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ, L 194 от 25.07.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 669/2009);”
  б) досегашните букви „в” и „г” стават съответно букви „г” и „д”;
  в) създава се нова буква „е”:
  „е) Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ, L бр. 229 от 1.09.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 767/2009);”
  г) създава се буква „ж”:
  „ж) Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ, L бр. 54 от 26.02.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 152/2009);”
  д) досегашните букви „д” и „е” стават съответно букви „з” и „и”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Специфичните изисквания за директни доставки на малки количества първично производство на фуражи на местно ниво от производител към местни ферми, които ще се използват в тези ферми, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”

  § 2. В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Забранява се пускането на пазара или употребата при храненето на животните на фуражи, определени в чл. 6 от Регламент (ЕО)
  № 767/2009.”

  § 3. В чл. 5 думата „продуктивни” се заличава, а след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002” се добавя „и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009”.

  § 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Фуражните суровини и комбинираните фуражи се пускат на пазара в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 767/2009.”
  2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
  3. В ал. 6 думите „наредбите по чл. 11, ал. 3, определящи” се заменят с „наредбата по чл. 11, ал. 3, определяща”.
  4. Алинея 8 се отменя.

  § 5. В чл. 7, ал. 1 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002” се добавя „и Глава ІV на Регламент (ЕО) № 767/2009.”

  § 6. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точки 1 и 2 се изменят така:
  „1. са разрешени за употреба по реда на Регламент (ЕО)
  № 1831/2003;
  2. се употребяват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1831/2003 и съгласно условията, определени в индивидуалните разрешения за употреба на фуражната добавка;”
  б) създава се т. 6:
  „6. са включени в Регистъра на Европейската общност на разрешените фуражни добавки съгласно чл. 17 от Регламент (ЕО)
  № 1831/2003.”
  2. В ал. 2 думите „т. 1” се заменят с „т. 6”.
  3. В ал. 5 думите „Регламент № 1831/2003/ЕС на Европейския парламент и Съвета” се заменят с „Регламент (ЕО) № 1831/2003”.
  4. Създава се ал. 6:
  „(6) При влагане на фуражни добавки във фуражни суровини, които са предназначени за последващо производство на пълноценни фуражи или за производство на допълващи фуражи, се спазват изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 767/2009.”

  § 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите и условията и редът за употреба на фуражите със специално предназначение се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.”

  § 8. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Разрешение, изменение, подновяване, продължаване, спиране или отмяна на използването на фуражната добавка се извършва по реда, определен в Регламент (ЕО) № 1831/2003.”
  2. Алинея 2 се отменя.

  § 9. В чл. 23а, ал. 1 думите „на ГМО за използване във или като фураж” се заменят с „ГМО за фураж”.

  Предложение на н. п. Лъчезар Тошев
  § 9 да се прередактира и да гласи:
  § 9 В чл. 23а:
  1. В ал. 1 думите "на ГМО за използване във или като фураж'' се заменят с „ГМО за фураж".
  2. Създава се нова ал. 6 със следния текст:
  „(6) В случай, че ГМО фуражът съдържа семена от ГМО, които имат запазена кълняемост, разрешение за употребата му се изисква и от Министерството на околната среда и водите при спазване на изискванията на Глава Четвърта от Закона за генетично модифицираните организми.”

  § 10. Създава се чл. 23г:
  „Чл. 23г. (1) Към министъра на земеделието и храните се създава Комисия по генетично модифицирани фуражи, наричана по-нататък "комисията", която:
  1. дава становища по получени заявления от Европейската комисия и Европейския орган по безопасност на храните за генетично модифицирани фуражи и ГМО като фураж;
  2. дава становища по други въпроси от компетентност на министъра на земеделието и храните, възникнали при прилагането на този закон, относно безопасността на генетично модифицираните фуражи и ГМО като фураж;
  3. участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с безопасността на генетично модифицираните фуражи и ГМО като фураж.
  (2) Комисията се състои от специалисти в областта на ветеринарната медицина, биотехнологиите, токсикологията, молекулярната биология, молекулярната генетика, храненето, хранителните технологии, агрономството, животновъдството, опазването на околната среда и представители на официалния контрол.
  (3) Членовете на комисията се назначават със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (4) Комисията приема правилник за дейността си, който се утвърждава от министъра на земеделието и храните.
  (5) Комисията взема решенията си с консенсус.
  (6) Членовете на комисията по ал. 3 подписват декларации за неразгласяване на поверителна информация. В продължение на три години след преустановяване на дейността им членовете на комисията са длъжни да не разгласяват поверителната информация, която им е станала известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.”

  § 11. В чл. 25 ал. 2 и 3 се изменят така:
  „(2) За изпълнение на изискванията на ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 разработват ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР). Министерството на земеделието и храните, Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и Националната служба по зърното и фуражите представят становища по изготвените ръководства.
  (3) Министърът на земеделието и храните въз основа на становищата по ал. 2 одобрява разработените ръководства. При изготвянето на становищата се вземат предвид:
  1. съответствие с нормативните изисквания;
  2. приложимост за отрасъла, за който са разработени;
  3. съгласуваност с Ръководствата на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР);
  4. съответствие на Ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус.”

  § 12. В чл. 33 думата „продуктивни” се заличава.

  § 13. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „продуктивни” се заличава.
  2. В ал. 2, т. 2 думата „три” се заменя с „пет”.

  § 14. В чл. 50, ал. 1 след думите „по реда на” се добавя „чл. 5 от”.
  § 15. В чл. 50а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За осъществяване на официалния контрол се вземат и анализират проби при спазване изискванията на чл. 11 от Регламент (ЕО)
  № 882/2004.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Вземането и анализирането на проби за целите на официалния контрол се извършва съгласно методите, посочени в Регламент (ЕО)
  № 152/2009.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  § 16. В чл. 51а, ал. 1 след думите „разпоредбите на” се добавя
  „чл. 27 - 29 от”.

  §17. В чл. 53а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато се изисква сертификатът по ал. 1 да съдържа данни за качествения състав и/или пълноценността на фуражите, официалният ветеринарен лекар по здравеопазване на животните взема проба/и и я/ги изпраща за изследване в акредитирана лаборатория.”
  2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Ръководителят на лабораторията по ал. 4 изпраща оригинал на протокол от изпитване/анализ до директора на регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия е седалището на официалния ветеринарен лекар.”
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея след думата „Сертификатът” се добавя „по ал. 1”.

  § 18. Създават се чл. 53б-53е:
  „Чл. 53б. (1) Когато в сертификата по чл. 53а, ал. 1 се изисква вписване на данни, различни от тези по чл. 53а, ал. 4, които следва да се удостоверят с протокол от изпитване/анализ, официалният ветеринарен лекар взема проба/и от фуражите и я/ги изпраща в акредитирана лаборатория на Националната ветеринарномедицинска служба.
  (2) Ръководителят на лабораторията по ал. 1 изпраща оригинал на протокола от изпитване/анализ до директора на регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия е седалището на официалния ветеринарен лекар.
  Чл. 53в. До получаване на протоколите от изпитване/анализ по
  чл. 53а, ал. 7 и чл. 53б, ал. 2 срокът за издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави спира да тече.
  Чл. 53г. (1) При издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави той се придружава от заверено копие на издадените протоколи от изпитване/анализ по чл. 53а, ал. 7 и чл. 53б, ал. 2.
  (2) Официалният ветеринарен лекар вписва данните от протоколите по чл. 53а, ал. 7 и по чл. 53б, ал. 2 в сертификата за износ на фуражи за трети държави.
  Чл. 53д. Разходите за издаване на протоколите от изпитване/анализ по чл. 53а, ал. 7 и чл. 53б, ал. 2 се заплащат от собственика на фуражите.
  Чл. 53е. За издаване на сертификат за износ на фуражи за трети държави се събира такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.”

  § 19. В глава девета „Административнонаказателна отговорност” се създава чл. 57а:
  „Чл. 57а. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 4а, ал. 3, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 5000 до 10 000 лв.”

  § 20. В чл. 58 думата „продуктивни” се заличава, а след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002” се добавя „и чл. 4 от Регламент (ЕО) № 767/2009”.

  § 21. В чл. 60 след думите „Регламент (ЕО) № 178/2002” се добавя „и Глава ІV от Регламент (ЕО) № 767/2009”.

  § 22. Създава се чл. 62б:
  „Чл. 62б. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 8, ал. 6, се наказва с глоба от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение глобата е от 10 000 до 15 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е от 15 000 до 20 000 лв.”

  § 23. В § 1а от Допълнителните разпоредби т. 40 се отменя.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 24. Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание на отменените с § 7 разпоредби, запазват действието си, доколкото не противоречат на този закон и до изричното им отменяне.

  § 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума