Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
20/10/2010

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г., № 002-01-83, внесен от Министерския съвет на 01 октомври 2010 г.


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите

  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г., № 002-01-83, внесен от Министерския съвет на 01 октомври 2010 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 20 октомври 2010 г., на което обсъди законопроекта за държавния бюджет на Република България.
  В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните – министърът д-р Мирослав Найденов, г-н Цветан Димитров – зам.-министър, г-жа Лилия Иванова – гл. секретар, г-жа Ладинка Михайлова – директор на дирекция „Финансово управление, бюджет и счетоводство”, г-жа Мариана Николова – директор на дирекция „Правно-нормативни дейности”. От Министерство на финансите присъстваха – г-н Румен Порожанов – началник на кабинета на министъра на финансите, г-жа Весела Данева – директор на дирекция „Финанси на реалния сектор”, г-н Петър Киров – дирекция „Държавни разходи”, г-жа Диана Стойкова – дирекция „Финанси на реалния сектор”, г-жа Мария Веселинова – началник отдел „Финансиране на реалния сектор”.
  От името на Министерството на финансите г-н Порожанов представи общите макроикономически показатели, заложени в проекта на Закон за държавния бюджет за 2011 г. и се спря на основните показатели, за финансиране в областта на земеделието, респективно в бюджета на Министерство на земеделието и храните и ДФ „Земеделие” като основен инструмент за финансиране в земеделието.
  По законопроекта е постъпило писмено становище от министъра на земеделието и храните, с което се съгласува по принцип проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Направен е анализ на финансовата обезпеченост на Министерството на земеделието и храните и ДФ”Земеделие” с конкретни аргументирани предложения за корекции на предвидените средства. Становището беше представено от министър Найденов.
  1. По проекта на бюджет на Министерство на земеделието и храните.
  Предложеният разходен таван на Министерството на земеделието и храните за 2011 г. е 255 803,0 хил. лв.
  Министерството настоява разходният таван да бъде увеличен общо с 37 000,0 хил. лв., в т. ч. 10 300,0 хил. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните и 27 000,0 хил. лв. във връзка с предстоящото създаване на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Тези средства са необходими за осигуряване на неизбежни ангажименти, които не биха могли да бъдат осигурени чрез преструктуриране на системата. В тях влизат:
  - 4 400,0 лв. за разплащане на възложеното самолетно заснемане и актуализация на цифрова цветна ортофото карта;
  - 2 150,0 хил. лв., от които 1 500,0 хил. лв. прогнозно задължение за 2011 г. за избор на Сертифициращ орган на акредитираната за страната Разплащателна агенция за периода 2011-2014 г. и дължими през 2011 г. 650,0 хил. лв. по вече проведена процедура за периода 2008-2010 г. Задължението произтича от чл. 5 на Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21.06.2006 г.;
  - 1 200,0 хил. лв. за най-неотложни доставки в областните дирекции „Земеделие", чиято материална база е в тежко състояние;
  - 630,0 хил. лв. за извършване на допълнителни проверки на място съгласно Нота до членовете на Комитета по земеделски фондове във връзка с увеличаване на нивото на увереност върху извършените транзакции;
  - 1 920,0 хил. лв. за развитието на софтуера на Системата за идентификация на земеделските парцели и неговото интегриране в регистъра на земеделските производители, като целта е повишаване на контрола върху заявяването и усвояването на плащанията на площ;
  - 27 000,0 хил. лв. за строителни и ремонтни дейности, доставка на допълнително обзавеждане и оборудване за нуждите на Българска агенция по безопасност на храните. Разходът е еднократен.
  Заложените средства за научна дейност, извършвана от структури към МЗХ, са в размер на 37 350,2 хил. лв., при необходими 31 767,6 хил. лв. с включен сборен бюджет на Селскостопанската академия.

  2. По средствата за осъществяване на Общата селскостопанска политика.
  Първи стълб на Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС
  По схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през 2011 г. се предвижда да бъдат разходвани 1 060.8 млн. лв., като 767.4 млн. лв. са за директни плащания и 293.4 млн. лв. за национални доплащания.
  Следва да се има предвид, че по СЕПП се предвижда да бъдат изразходвани 776 543 242 лв., което е с около 9 млн. лв. повече. Сумата от 293.4 млн. лв. за национални доплащания е коректна, но това са единствено средствата за национални доплащания на площ, съгласно подписания меморандум между представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
  Не са заложени средства в размер на 37 797 116 лв. за специфично подпомагане, които трябва да се изплатят през 2011 г. и подлежат на възстановяване от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Това са средства предназначени за нитратно уязвими зони, за животновъди, за животновъди в необлагодетелстваните райони и икономически уязвими ферми и липсата на финансиране може да доведе до неусвояване на средства, които се възстановяват изцяло на страната.
  Средства за подпомагане на животновъдството
  Заложените средства за национални доплащалия по схемите за животни са в размер на 53 млн. лв. при необходими 79 млн. лв., което е с 26 млн. лв. по-малко от нотифицираните схеми за подпомагане на месното животновъдство - за клане и износ в трети страни на говеда и за крави с бозаещи телета, по които има подадени заявления. Националните доплащания за животни имат решаваща роля за сектор животновъдство, тъй като част от животновъдите не разполагат със собствена земя и не получават директни плащания на площ. Неосигуряването на необходимите средства ще се отрази изключително неблагоприятно върху сектора и няма да съответства на договореното с организациите на животновъдите.
  Средства за подпомагане на тютюнопроизводителите
  Не са заложени средства за подпомагане на тютюнопроизводителите чрез национални доплащания. През 2010 г. производителите на тютюн за първи път са кандидатствали за национални доплащания по необвързана схема за тютюн. Пълният размер на сертифицираната държавна помощ е в размер на 143 млн. лв., изчислена на базата на три годишен референтен период, като тези средства са за конверсия в сектора. Министерството настоява да бъдат осигурени поне 70 млн. лв., тъй като в сравнение с подпомагането под формата на държавна помощ за предходните години, липсата на подкрепа ще се отрази неблагоприятно на сектора и на социалния статус на тази уязвима група земеделски производители.
  Мерки за пазарна подкрепа
  За прилагането на пазарните мерки са заложени 98,1 млн. лв. европейско финансиране, като финансирането е изцяло със средства от Европейската комисия. Национално съфинансиране не е предвидено. Това прави невъзможно прилагането на част от мерките като промоционални програми, пчеларската програма, подпомагането на групи производители на плодове и зеленчуци, схемата „Училищен плод", интервенцията на зърно, тъй като те са обвързани със задължително национално съфинансиране. Липсата на национално съфинансиране няма да позволи усвояването на европейското финансиране на тези мерки, което е в размер на 50 676 068 лева. В тази връзка министерството настоява за осигуряването на допълнителни 27,1 млн. лв. за национално съфинансиране към европейското финансиране.
  Втори стълб на Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС
  Общо предвидените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2011 г. възлизат на 611.9 млн.лв., от които 145.0 млн. лв. национално съфинансиране.
  До момента дирекция РСР в МЗХ е прогнозирала значително по-голям ресурс за усвояване през 2011 г. с мотив, че според правилото „п+2" бюджетът на ПРСР за 2009 г., трябва да се изплати до края на 2011 г. Този бюджет възлиза на 1 108 млн. лв., от които 893.4 млн. лв. принос на Европейския съюз и 215.4 млн. лв. национално съфинансиране. Това е минималната сума, необходима за разплащане без да има удръжки на неусвоени суми от страна на ЕС и е изчислена на база допускането, че до края на 2010 г. ще бъде изплатена сумата от предходните години 2007 и 2008 г., заявена като ангажимент съгласно прогнозата за плащанията по ПРСР. Ако бъде разплатена по-малка сума (включително предвидените от дирекция РСР 215.4 млн. лева национално съфинансиране), България би загубила неусвоената част от подкрепата, предвидена за страната ни съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 1698/2005.
  Средствата за финансиране на разходите за данък върху добавена стойност на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони с в размер на 32 млн. лв. при необходими 70 млн. лв.
  Общата рибарска политика на Европейския съюз
  Средствата предвидени по Общата рибарска политика в размер на 10 млн. лв., в т. ч. 2.5 млн, лв. национално съфинансиране. За осигуряване на устойчиво развитие на сектора, дългосрочно обезпечаване на пазара и преработвателната промишленост с качествена риба и рибни продукти са необходими 16.5 млн.лв., в т.ч. 4.1 млн.лв. национално съфинансиране.
  Национални програми в областта на земеделието
  В проекта на бюджет за 2011 г. се предвижда да се запазят функциите и финансиранията на ДФ „Земеделие”, свързани с изпълнението на национални програми, като за изплащане на държавни помощи, средствата са в размер на 30,0 млн. лв. Запазват се параметрите за предоставяне на инвестиционни кредити за земеделски производители в размер до 80 млн.лв. лв. и за временна финансова помощ до 20 млн. лв.
  Освен това е необходимо да бъдат осигурени средства за две нотифицирани държавни помощи за съхранение на млякото и за хуманно отношение към кокошките. Ако те бъдат приложени по нормалният ред за тях ще бъде необходим ресурс в размер от 60 млн. лв. Ако обаче двете помощи бъдат обвързани с мярка 121 от ПРСР, необходимите средства ще бъдат 30 млн. лв. държавна помощ и кредитен ресурс за инвестиционно кредитиране 120 млн. лв. Тази схема ще позволи от една страна по-добро усвояване на европейски средства в рамките на гарантираният бюджет по мярка 121 от 140 млн. евро, от друга страна за прилагането на двете нотифицирани държавни помощи ще са необходими с 30 млн. лв. по-малко. В тази връзка има решение на УС на ДФ„Земеделие” за обвързване на двете помощи с мярка 121 от ПРСР.
  Необходими са допълнителни средства по Националните програми в областта на земеделието за:
  - Държавни помощи - 30 млн. лв.;
  - За инвестиционни кредити на земеделски производители – 60 млн. лв.;
  - Безлихвени заеми на общините, които ще се дават в рамките на оставащите 30% от одобрената субсидия по ПРСР - 120 млн.лв.
  Освен това допълнителни 20.8 млн. лв. са необходими за изплащането на 25 проекта по САПАРД, което следва да се извърши със средства от държавния бюджет през 2011 г.

  3. По средствата, предвидени в централния бюджет за 2011 г.
  Необходимо е да бъдат предвидени допълнително:
  - 24 000,0 хил. лв. (в т.ч. 13 000,0 хил. лв. капиталови разходи) в изпълнение на произтичащите от Закона за водите задължения за поддържане на хидромелиоративните съоръжения;
  - 2 200,0 хил. лв. за осигуряване на 220 бр. геоинформационни GPS устройства за извършване на проверки на място;
  - 1 600,0 хил. лв. за финансиране на дейности по селекция и възпроизводство на ценни породи;
  - 11 000,9 хил. лв. за БАБХ.
  В дискусията взеха участие н. п. Димитър Аврамов, Пенко Атанасов, Юнал Тасим, Емил Димитров, Петя Раева, Михаил Михайлов, Атанас Камбитов, Георги Божинов и Десислава Танева.
  Народният представител Юнал Тасим постави въпроса защо не са обезпечени безспорно необходими и задължителни средства за директните плащания на площ, за Българската агенция по безопасност на храните, която трябва да стартира през 2011 г., за Изпълнителната агенция по горите и за тютюнопроизводителите. В заключение той заяви, че Движението за права и свободи няма да гласува предложеният проект на бюджет, тъй като той показва липса на политика по отношение на българското земеделие.
  Народният представител Емил Димитров постави въпроса с липсата на средства за нормално функциониране на дейностите по възпроизводство и за охрана на горите, с оглед опазването на горите и дивеча. Поради намаленият бюджет през изтеклата година мероприятия по възпроизводство и залесяване почти не са провеждани, а със заложените в новия бюджет 51,5 млн. лв., средства за залесяване няма да има. Освен това той изтъкна, че има резерв, който може да бъде използван, чрез подобряване на борбата с контрабандата на акцизни стоки, което ще доведе до подобряване на приходната част на бюджета.
  Народният представител Петя Раева постави въпроса относно политиката на министерството в сектор хидромелиорации и по специално по отношение на обектите с общонационално значение, включени в списъка по Закона за водите и каква е политиката по превенция на вредното въздействие на водите, като почистване на речни корита, поддържане на диги и отводнителни канали, след като няма предвидено финансиране. Тя припомни, че тази дейност е вменена на Министерство на земеделието и храните и изрази притеснение, че при пролетното снеготопене или по-интензивни валежи има опасност от нови масови наводнения.
  Народният представител Пенко Атанасов изрази учудване, че при всички бележки на министерството, проектът за държавния бюджет е бил съгласуван от страна на министерството и заяви, че Коалиция за България няма да подкрепи законопроекта.
  Народният представител Атанас Камбитов подкрепи изказаните аргументи по отношение липсата на пари за горския сектор и необходимостта от корекции на бюджета между първо и второ четене. Освен това постави въпроса с негативния социален ефект, който ще предизвика липсата на подкрепа за тютюнопроизводителите, за които тютюнът е поминък и е въпрос на препитание.
  Народният представител Михаил Михайлов изрази учудване, че предвидените разходи на министерството за заплати и издръжка не са намалели, въпреки проведената административна реформа. В тази връзка министър Найденов припомни, че споменатите данни са от редуцираният с 20% бюджет за миналата година. Освен това в тези стойности се включени както преобразуваната и преминала към министерството Агенция по горите, така и предстоящото включване на структурите на ХЕИ и РИОКОЗ, в частта безопасност на храни.
  Народният представител Димитър Аврамов подкрепи становището на Министерството на земеделието и горите и изрази готовност между първо и второ четене на законопроекта да бъдат внесени конкретни предложения за промени, които ще бъдат съгласувани предварително с представители на двете министерства.
  Народният представител Георги Божинов изрази недоумение, че не са предвидени средства за изпълнение на ангажименти като държавната имунопрофилактична програма и изрази надежда, че проведената дискусия ще постигне резултат.
  Народният представител Десислава Танева се съгласи, че в проекта на бюджет не са заложени някои задължителни за осигуряване средства, без които страната ще загуби много повече отколкото ще спести. Тя изтъкна, че бележките представени от Министерство на земеделието и храните са напълно основателни и има процедурна възможност за корекции между първо и второ четене на законопроекта, които да позволят по-пълно усвояване на европейските средства и правилното провеждане на одобрените политики.
  В заключение народните представители се обединиха около становището да подкрепят предложения проект за държавен бюджет, като между първо и второ четене следва да бъдат взети предвид бележките, направени в становището Министерството на земеделието и храните и от народните представители.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 11 гласа “за”, 3 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г., № 002-01-83, внесен от Министерския съвет на 01 октомври 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева


  Форма за търсене
  Ключова дума