Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
01/12/2010 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 054-01-93, внесен от н.п. Стефан Господинов и гр. н.п. на 16 ноември 2010 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите

  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 054-01-93, внесен от н.п. Стефан Господинов и гр. н.п. на 16 ноември 2010 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 1 декември 2010г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 054-01-93, внесен от н.п. Стефан Господинов и гр. н.п. на 16 ноември 2010 г.
  В работата на комисията взеха участие г-н Георги Костов заместник-министър на земеделието и храните, г-жа Евгения Митрова - директор на дирекция „Растениевъдство” в Министерството на земеделието и храните, представители на браншови организации и експерти.
  Законопроектът беше представен от вносителя н.п. Стефан Господинов, който обясни, че с предложените промени се цели да се либерализира пазара на суров и непреработен тютюн, като се даде възможност на производителите и техни сдружения да предлагат своята продукция на вътрешния и на Европейския пазар и изрази увереност, че това ще създаде сигурност на пазара в дългосрочен план.
  Законопроектът предлага да отпадне изискването изкупуването на тютюна да се извършва само от лица, лицензирани да извършват промишлена обработка на тютюн и съответно да отпаднат условията и реда, по които това става. Отменя се забраната за препродаване на изсушен или манипулиран от производителите тютюн и на неизсушени едролистни тютюни, както и ограничението промишлената обработка на суров тютюн да се осъществява на територията на страната.
  По законопроекта е постъпило становище от Министерството на земеделието и храните, в което се изразява принципна подкрепа за законопроеката. В становището се припомня, че предстои да бъде внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия на Министерския съвет.
  В дискусията взеха участие н. п. Юнал Тасим, Петя Раева, Георги Андонов, Неджми Али и Георги Божинов.
  Народният представител Гюнер Сербест декларира евентуален конфликт на интереси и заяви, че няма да участва в гласуването.
  Народният представител Юнал Тасим заяви, че предлаганата промяна няма да постигне декларираните от вносителите цели и ще се отрази пагубно на тютюнопроизводителите, тъй като по същество се предлага отпадане на текстове, гарантиращи сигурността на производителите, като изисквания за минимални изкупни цени, компенсации при просрочване на плащането за изкупения тютюн, гарантирано авансово плащане от 20 % и задължителното изкупуване на договорените количества тютюн, както и срокът за изкупуване. Освен това е недопустимо да отпадне задължението промишлената обработка на суров тютюн да се осъществява в страната. В заключение заяви, че няма да подкрепи законопроекта.
  Народният представител Петя Раева изрази опасение, че ако законопроекта бъде подкрепен България ще е единствената страна въвела подобен либерален режим.
  Народният представител Неджми Али заяви, че е против механичното отпадане на текстове от закона, с което отпадат и всички защитни механизми за тютюнопроизводителите за гарантирано договаряне и изкупуване.
  От името на вносителите защитиха предложените промени с аргумента, че те ще позволят цените на тютюна да бъдат определяни в конкурентна среда, ще предотвратят сключването на картелни споразумения между фирмите, изкупуващи суров тютюн и съответно ще създадат стабилност на пазара.
  На поставен въпрос от н.п. Георги Божинов защо не се изчака да бъде внесен законопроекта на Министерския съвет, който ще изрази концепцията на правителството за промени в сектора, вносителите отговориха, че проекта на Митистерския съвет не предвижда отпадането на лицензионния режим, което е същността на тяхното предложение и освен това той все още не е минал пълна съгласувателна процедура.
  От Националната асоциация на тютюнопроизводителите подкрепиха законопроекта. Припомниха, че сега суровият тютюн се изкупува от фирмите на минималните изкупни цени, които са под неговата себестойност и изразиха становище, че промените ще стимулират производителите и ще им позволят да получат реалната цена за своята продукция.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 10 гласа “за”, 4 гласа “против” и 1 глас “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, № 054-01-93, внесен от н.п. Стефан Господинов и гр. н.п. на 16 ноември 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума