Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
15/12/2010 второ гласуване

  Законопроект за Българската агенция по безопасност на храните, № 002-01-101, внесен от Министерски съвет на 10 ноември 2010 г., приет на първо гласуване на 01 декември 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Законопроект за Българската агенция по безопасност на храните, № 002-01-101, внесен от Министерски съвет на 10 ноември 2010 г., приет на първо гласуване на 01 декември 2010 г.


  Проект
  ІІ гласуване


  З А К О Н

  за Българската агенция по безопасност на храните

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.


  Чл. 1. (1) Създава се Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните чрез преобразуване на Националната ветеринарномедицинска служба.
  (2) Националната служба за растителна защита се влива в БАБХ с изключение на Института за защита на растенията.
  (3) Дейностите на Националната служба по зърното и фуражите и Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи (ЦЛОЗЗПФ), свързана с фуражите, преминават към БАБХ.
  (4) Дейността на областните дирекции „Земеделие”, свързана с контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци, преминава към БАБХ.
  (5) Дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве към Министерството на здравеопазването, свързана с контрола върху храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, преминава към БАБХ.
  (6) Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към дейностите по чл. 2, ал. 1.
  (7) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните със седалище в София.

  Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
  Чл. 1, ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 1 се изменя така:
  „Чл. 1. (1) Създава се Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище град София.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Спас Панчев
  Чл. 1, ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. (1) Създава се Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към министъра на земеделието и храните.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище град София.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  В глава първа се създава нов чл. 2:
  „Чл. 2. Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към дейностите по чл. 3, ал. 1.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 2:
  Чл. 2. Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към дейностите по чл. 3, ал. 1.


  Глава втора
  ФУНКЦИИ

  Предложение на н.п. Михаил Михайлов
  Глава втора да се нарича "ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава втора.


  Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към:
  1. фитосанитарното състояние на растенията и растителните продукти, продуктите за растителна защита и торовете;
  2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;
  3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;
  4. фуражите;
  5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
  6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
  7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и:
  1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, и технологични документации;
  2. лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;
  3. оценка и комуникация на риска;
  4. обучение и квалификация.
  (3) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и други дейности, предвидени в закон.
  (4) За дейностите по ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, които извършва БАБХ, се събират такси съгласно тарифа, приета с постановление на Министерския съвет.
  (5) Заплащането на услуги, поискани от физически и юридически лица, и на дейностите извън тези по ал. 4 се извършва съгласно наредба на министъра на земеделието и храните.

  Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
  Чл. 2, ал. 1, т. 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 2 става чл. 3 и се изменя така:
  „Чл. 3. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към:
  1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;
  2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;
  3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;
  4. фуражите;
  5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
  6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
  7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и:
  1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;
  2. лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;
  3. оценка и комуникация на риска;
  4. обучение и квалификация.
  (3) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и други дейности, предвидени в закон.
  (4) За дейностите по ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, БАБХ събира такси съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.
  (5) БАБХ извършва услуги на физически и юридически лица и дейности извън тези по ал. 4, съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на интернет страницата на БАБХ.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Спас Панчев
  Чл. 2, ал. 1, т. 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Михаил Михайлов
  В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 да придобие следния вид:
  "Опазване на здравето на гражданите, чрез ефикасен контрол на всички етапи на производството, преработката и разпространението на храни, както и на фуражи за животни, отглеждани за производство на храна."
  2. В ал. 1 се добавят т. 8 и 9:
  "8. Агенцията предоставя научни съвети и оказва научна и техническа помощ за законодателството и политиката на страната във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите. Агенцията предоставя независима информация по всички въпроси в тези сфери и обменя свързана с риска информация;
  9. Агенцията допринася за поддържането на висока степен на опазване на живота и здравето на човека и в тази връзка взема под внимание здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда в контекста на функционирането на вътрешния пазар.”
  3. В ал. 2 се добавят т. 5, 6 и 7:
  "5. Функциите на агенцията включват и предоставянето на:
  а) научни съвети и научна и техническа помощ по въпроси на храненето на човека във връзка със законодателството на ЕС и на страната;
  б) научни становища по други проблеми, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, както и със здравето на растенията;
  в) научни становища относно продукти, различни от храни и фуражи, свързани с генетично модифицираните организми, съгласно определението в Директива 2001/18/ЕО и без да се нарушават предвидените в нея процедури;
  6. Агенцията работи в тясно сътрудничество с Европейския орган на безопасност на храните и с компетентните органи в държавите-членки, изпълняващи сходни функции;
  7. Агенцията има следните задачи:
  а) да гарантира, че обществеността и заинтересованите страни
  получават бърза, надеждна, обективна и изчерпателна информация в областта на нейната компетентност;
  б) да изразява независимо своите заключения и възгледи по въпроси от нейната компетентност.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2, който става чл. 3:
  Чл. 3. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към:
  1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;
  2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;
  3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;
  4. фуражите;
  5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
  6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
  7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и:
  1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;
  2. лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;
  3. оценка и комуникация на риска;
  4. обучение и квалификация.
  (3) Българската агенция по безопасност на храните осъществява и други дейности, предвидени в закон.
  (4) За дейностите по ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, БАБХ събира такси съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.
  (5) БАБХ извършва услуги на физически и юридически лица и дейности извън тези по ал. 4, съгласно ценоразпис, утвърден от изпълнителния директор, който се публикува на интернет страницата на БАБХ.


  Глава трета
  СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава трета.


  Чл. 3. Българската агенция по безопасност на храните се състои от:
  1. Централно управление и 28 областни дирекции по безопасност на храните и специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност;
  2. Център за оценка на риска (ЦОР).

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 3 става чл. 4 и се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Българската агенция по безопасност на храните се състои от:
  1. централно управление;
  2. 28 областни дирекции по безопасност на храните;
  3. специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност;
  4. Център за оценка на риска (ЦОР).
  (2) Структурата, функциите, съставът и числеността на БАБХ се уреждат с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Михайлов
  Чл. 3 се изменя така:
  "Чл. 3. Българската агенция по безопасност на храните се състои от:
  1. Управителен съвет /УС/.
  2. Изпълнителен директор с администрация и 28 областни дирекции по безопасност на храните и специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност.
  3. Център за анализ на риска.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3, който става чл. 4:
  Чл. 4. (1) Българската агенция по безопасност на храните се състои от:
  1. централно управление;
  2. 28 областни дирекции по безопасност на храните;
  3. специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност;
  4. Център за оценка на риска (ЦОР).
  (2) Структурата, функциите, съставът и числеността на БАБХ се уреждат с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.


  Предложение на н.п. Михаил Михайлов
  Да се създаде нов чл. За със следното съдържание:
  "Чл. За (1) Управителният съвет се състои от 15 членове, които се назначават от министър-председателя, след консултации с министъра на земеделието и храните и с министъра на здравеопазването. Членовете на УС се избират от съставен от МЗХ и МЗ списък, в който се включват значително по-голям брой кандидати от броя на членовете, които ще се назначат, плюс представител на МС. Петима от членовете трябва да имат професионален опит в организации, представляващи: потребителите /трима представители от НПО/ и други групи интереси по хранителната верига - един представител на първичното производство и един представител от производителите на храни. Представителите на потребителите се предлагат за включване в списъка за избиране, по утвърдена от НПО процедура.
  (2) Членовете на УС се назначават по такъв начин, че да се гарантира най-висока степен на компетентност и широк обхват на съответен професионален опит.
  (3) Мандатът на членовете на УС е четири години с право на еднократно подновяване.
  (4) УС приема вътрешния правилник за работа на агенцията, включително на Центъра за анализ на риска, въз основа на предложение от страна на изпълнителния директор. Този правилник се публикува.
  (5) УС избира един от своите членове за председател на съвета за срок от две години , който подлежи на подновяване.
  (6) УС приема правилник за работата си. Ако не е предвидено друго УС взема решения с мнозинство.
  (7) УС заседава по покана на неговия председател или по искане на една трета от членовете му.
  (8) УС гарантира, че агенцията /включително и Центъра за анализ на риска/ изпълнява функциите си и поставените и задачи при определените в настоящия закон и други нормативни актове условия.
  (9) Преди 31 януари всяка година, УС приема програмата за работата на агенцията /включително и Центъра за анализ на риска/ за следващата година. Приема и подлежаща за преразглеждане многогодишна програма. УС гарантира, че тези програми съответстват на нормативните изисквания в областта на безопасността на храните. Преди 31 март всяка година, УС приема общия отчет за дейността на агенцията /включително и Центъра за анализ на риска/ през предходната година.
  (10) УС организира съставянето и изпълнението на бюджета на агенцията /включително и на Центъра за анализ на риска/.
  (11) УС представя ежегодно отчет в МС за изпълнението на програмата и бюджета на агенцията /включително и Центъра за анализ на риска/.
  (12) УС утвърждава браншовите ръководства /наръчници/ за добри производствени и хигиенни практики.
  (13) Членовете на УС получават възнаграждения за участието си в заседанията му. Размерът на възнагражденията се определя със заповед на министър-председателя.
  (14) Изпълнителният директор участва в заседанията на УС без право на глас и осигурява секретариата на съвета. УС кани изпълнителния директор на "Центъра за анализ на риска" в неговите заседания без право на глас.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  Чл. 4. (1) Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
  (2) Изпълнителният директор осъществява дейностите и упражнява правомощията, предвидени в този закон, в специалните закони и в други нормативни актове.
  (3) Изпълнителният директор се подпомага в дейността си от трима заместник изпълнителни директори, които се назначават и освобождават със заповед на министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
  (4) Изпълнителният директор може да възлага със заповед на своите заместници да упражняват част от неговите правомощия.
  (5) Изпълнителният директор назначава и освобождава служителите в БАБХ.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 4 става чл. 5 и се изменя така:
  „Чл. 5. (1) Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
  (2) За изпълнителен директор се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър”, с професионален опит в област, свързана с дейността на БАБХ и професионален опит на ръководна длъжност в администрацията не по-ниска от директор на дирекция.
  (3) Изпълнителният директор назначава и освобождава служителите в БАБХ.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Михайлов
  В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Ал. 1 се изменя така:
  „(1) Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава след явен конкурс и освобождава със заповед на министър-председателя измежду списък от кандидати, изготвен от МЗХ и МЗ.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3, а останалите се преномерират:
  (2) Изпълнителният директор се назначава за срок от 5 години, който подлежи на подновяване.
  (3) Изпълнителният директор може да бъде освободен предсрочно по предложение на УС.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 4, който става чл. 5:
  Чл. 5. (1) Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
  (2) За изпълнителен директор се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър”, с професионален опит в област, свързана с дейността на БАБХ и професионален опит на ръководна длъжност в администрацията не по-ниска от директор на дирекция.
  (3) Изпълнителният директор назначава и освобождава служителите в БАБХ.


  Чл. 5. Изпълнителният директор е административнонаказващ орган по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания в предвидените от закон случаи.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 5 става чл. 6 и се изменя така:
  „Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от трима заместник-изпълнителни директори.
  (2) Заместник-изпълнителните директори се назначават от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните. За заместник-изпълнителен директор се назначава лице, отговарящо на изискванията на чл. 5, ал. 2.
  (3) Изпълнителният директор със заповед може да делегира правомощия на заместник-изпълнителните директори.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5, който става чл. 6:
  Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от трима заместник-изпълнителни директори.
  (2) Заместник-изпълнителните директори се назначават от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните. За заместник-изпълнителен директор се назначава лице, отговарящо на изискванията на чл. 5, ал. 2.
  (3) Изпълнителният директор със заповед може да делегира правомощия на заместник-изпълнителните директори.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Създават се нови чл. 7 и 8:
  „Чл. 7. Областните дирекции по безопасност на храните по чл. 4, ал. 1, т. 2 са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната, не са юридически лица и се ръководят от директори.
  Чл. 8. (1) Специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност по чл. 4, ал. 1, т. 3 са:
  1. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София;
  2. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София;
  3. Централна лаборатория за химични изпивания и контрол (ЦЛХИК) – София;
  4. Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) – София;
  (2) Структурите по ал. 1 не са юридически лица и се ръководят от директори.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови чл. 7 и 8:
  Чл. 7. Областните дирекции по безопасност на храните по чл. 4, ал. 1, т. 2 са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната, не са юридически лица и се ръководят от директори.

  Чл. 8. (1) Специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност по чл. 4, ал. 1, т. 3 са:
  1. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София;
  2. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София;
  3. Централна лаборатория за химични изпивания и контрол (ЦЛХИК) – София;
  4. Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) – София;
  (2) Структурите по ал. 1 не са юридически лица и се ръководят от директори.


  Чл. 6. (1) Центърът за оценка на риска извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетичномодифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здравето на растенията и растителната защита.
  (2) Центърът за оценка на риска е самостоятелно юридическо лице в структурата на БАБХ, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.
  (3) Органи на управление на ЦОР са директорът и Управителният съвет.
  (4) Директорът на ЦОР се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.
  (5) В състава на Управителния съвет се включват изпълнителният директор на БАБХ или упълномощен от него представител и по един представител от Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването.
  (6) Членовете на Управителния съвет се предлагат от министъра на земеделието и храните и от министъра на здравеопазването и се одобряват с решение на Министерския съвет за срок 3 години, като член на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.
  (7) Управителният съвет приема многогодишна и годишна програма за работата на ЦОР, предложение и план за разпределение на утвърдения годишен бюджет и приема отчет за тяхното изпълнение.
  (8) Управителният съвет представя доклад за изпълнението на годишната програма и бюджета на ЦОР пред Министерския съвет.
  (9) Към директора на ЦОР се създава Консултативен съвет, който се състои от 15 постоянни членове, представители на организации, включени в списъка на ЦОР, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2230/2004 на Комисията от 23 декември 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежата от организации, които работят в областите, включени в мисията на Европейския орган за безопасност на храните (ОВ, L 379, 24 декември 2004 г.). При необходимост се привличат представители и на други организации, имащи отношение към безопасността на храните по цялата хранителна верига. Списъкът се публикува на електронната страница на ЦОР.
  (10) Консултативният съвет предоставя научни становища на директора на ЦОР при изпълнение на функциите по чл. 6, ал. 1.
  (11) Членовете на Консултативния съвет получават възнаграждение за участие в заседанията му. Размерът на възнагражденията се определя по методология, предложена от директора на ЦОР и утвърдена от министъра на земеделието и храните.
  (12) При осъществяване на дейността си ЦОР може да възлага изготвяне на научни становища относно рискове по цялата хранителна верига на научни групи и експерти, за което заплаща възнаграждение.
  (13) Центърът за оценка на риска извършва научна оценка по възлагане от министъра на земеделието и храните, министъра на здравеопазването и от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Центърът за оценка на риска може да извършва научна оценка по възлагане от други държавни органи, физически лица и юридически лица срещу заплащане съгласно наредбата по чл. 2, ал. 5.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 6 става чл. 9 и се изменя така:
  „Чл. 9. (1) Центърът за оценка на риска е самостоятелно юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност на храните, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.
  (2) Органи на управление на ЦОР са директорът и управителният съвет.
  (3) Директорът на ЦОР се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните и е пряко подчинен на изпълнителния директор на БАБХ.
  (4) За директор на ЦОР се назначава хабилитирано лице в област, свързана с дейностите на БАБХ по чл. 3, ал. 1.
  (5) В състава на управителния съвет се включват изпълнителният директор на БАБХ или предложен от него заместник-изпълнителен директор, както и по един представител от Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването, предложени от съответните министри.
  (6) Членовете на управителния съвет се одобряват с решение на Министерския съвет за срок 3 години, като член на управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.
  (7) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  (8) Управителният съвет приема многогодишна и годишна програма за работата на ЦОР, предложение и план за разпределение на утвърдения годишен бюджет и приема отчет за тяхното изпълнение.
  (9) Управителният съвет представя доклад за изпълнението на годишната програма и бюджета на ЦОР пред Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Михайлов
  В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думите „по отношение на” се добавя следния текст, добавен на първо място: „на храните”.
  2. Ал. 3 се изменя така:
  "(3) ЦОР се ръководи от директор и се подпомага от един заместник-директор”.
  3. Ал. 5, 6, 7 и 8 отпадат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6, който става чл. 9:
  Чл. 9. (1) Центърът за оценка на риска е самостоятелно юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност на храните, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.
  (2) Органи на управление на ЦОР са директорът и управителният съвет.
  (3) Директорът на ЦОР се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните и е пряко подчинен на изпълнителния директор на БАБХ.
  (4) За директор на ЦОР се назначава хабилитирано лице в област, свързана с дейностите на БАБХ по чл. 3, ал. 1.
  (5) В състава на управителния съвет се включват изпълнителният директор на БАБХ или предложен от него заместник-изпълнителен директор, както и по един представител от Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването, предложени от съответните министри.
  (6) Членовете на управителния съвет се одобряват с решение на Министерския съвет за срок 3 години, като член на управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.
  (7) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  (8) Управителният съвет приема многогодишна и годишна програма за работата на ЦОР, предложение и план за разпределение на утвърдения годишен бюджет и приема отчет за тяхното изпълнение.
  (9) Управителният съвет представя доклад за изпълнението на годишната програма и бюджета на ЦОР пред Министерския съвет.


  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Създава се нов чл. 10:
  „Чл. 10. (1) Центърът за оценка на риска извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетично модифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здравето на растенията и растителната защита.
  (2) Центърът за оценка на риска извършва независима научна оценка чрез пряко възлагане от Европейския орган по безопасността на храните (EFSA) и по възлагане от други държавни органи и физически и юридически лица срещу заплащане съгласно ценоразписа по чл. 3, ал.5.
  (3) Към директора на ЦОР се създава Консултативен съвет, който се състои от 15 постоянни членове, представители на организации, включени в списъка на ЦОР, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2230/2004 на Комисията от 23 декември 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежата от организации, които работят в областите, включени в мисията на Европейския орган за безопасност на храните (ОВ, L 379, 24 декември 2004 г.). При необходимост се привличат представители и на други организации, имащи отношение към безопасността на храните.
  (4) Съставът на Консултативния съвет, както и правилата за неговата работа се определят със заповед на директора на ЦОР след решение на Управителния съвет. Списъкът на членовете на съвета се публикува на интернет страницата на ЦОР.
  (5) Консултативният съвет предоставя научни становища на директора на ЦОР при изпълнение на функциите по ал. 1.
  (6) За участие в заседания членовете на Консултативния съвет получават възнаграждение. Размерът на възнагражденията се определя по методология, предложена от директора на ЦОР и утвърдена от министъра на земеделието и храните.
  (7) При осъществяване на дейността си ЦОР може да възлага изготвяне на научни становища относно рисковете, свързани с дейностите по чл. 3, ал. 1 на научни групи и експерти, за което заплаща възнаграждение.
  (8) Изготвянето на независимата научна оценка по ал. 1 и 2 се основава на принципите за прозрачност, обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, което да попречи на реалната преценка при изготвянето й.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 10:
  Чл. 10. (1) Центърът за оценка на риска извършва независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетично модифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здравето на растенията и растителната защита.
  (2) Центърът за оценка на риска извършва независима научна оценка чрез пряко възлагане от Европейския орган по безопасността на храните (EFSA) и по възлагане от други държавни органи и физически и юридически лица срещу заплащане съгласно ценоразписа по чл. 3, ал.5.
  (3) Към директора на ЦОР се създава Консултативен съвет, който се състои от 15 постоянни членове, представители на организации, включени в списъка на ЦОР, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2230/2004 на Комисията от 23 декември 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежата от организации, които работят в областите, включени в мисията на Европейския орган за безопасност на храните (ОВ, L 379, 24 декември 2004 г.). При необходимост се привличат представители и на други организации, имащи отношение към безопасността на храните.
  (4) Съставът на Консултативния съвет, както и правилата за неговата работа се определят със заповед на директора на ЦОР след решение на Управителния съвет. Списъкът на членовете на съвета се публикува на интернет страницата на ЦОР.
  (5) Консултативният съвет предоставя научни становища на директора на ЦОР при изпълнение на функциите по ал. 1.
  (6) За участие в заседания членовете на Консултативния съвет получават възнаграждение. Размерът на възнагражденията се определя по методология, предложена от директора на ЦОР и утвърдена от министъра на земеделието и храните.
  (7) При осъществяване на дейността си ЦОР може да възлага изготвяне на научни становища относно рисковете, свързани с дейностите по чл. 3, ал. 1 на научни групи и експерти, за което заплаща възнаграждение.
  (8) Изготвянето на независимата научна оценка по ал. 1 и 2 се основава на принципите за прозрачност, обективност, безпристрастност и недопускане на предубеждение, което да попречи на реалната преценка при изготвянето й.


  Чл. 7. Служителите в БАБХ могат да извършват научна, преподавателска или друга дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 7 става чл. 11 и се изменя така:
  „Чл. 11. (1) Органите на изпълнителната власт и местното самоуправление, обществените организации, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на служителите от БАБХ при изпълнение на служебните им задължения.
  (2) Служителите в БАБХ могат да извършват научна, преподавателска дейност или дейност, свързана с упражняване на авторски и сродни права.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в чл. 11, ал. 2 и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 11:
  Чл. 11. (1) Органите на изпълнителната власт и местното самоуправление, обществените организации, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват съдействие на служителите от БАБХ при изпълнение на служебните им задължения.
  (2) Служителите в БАБХ могат да извършват научна, преподавателска дейност или дейност, свързана с упражняване на авторски и сродни права.


  Чл. 8. Структурата, функциите, съставът и числеността на БАБХ се уреждат с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 8 да бъде отхвърлен тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 4, ал. 2.


  Предложение на н.п. Михаил Михайлов
  Да се създаде нова глава със следното съдържание:
  „Глава четвърта
  НЕЗАВИСИМОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
  Независимост
  Чл. 8а (1) Членовете на УС попълват декларации за обвързване и декларации за интереси, като посочват или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост, или наличието на преки и косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост. Тези декларации се правят писмено всяка година.
  (2) Директорът на ЦОР, неговият заместник и членовете на Консултативния съвет се задължават да работят независимо от всяко външно влияние. За целта те попълват декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочват или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост, или наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост. Тези декларации се правят писмено всяка година.
  (3) Членовете на УС, изпълнителният директор, неговите заместници, директорът на ЦОР и неговия заместник и членовете на Консултативния съвет, както и външните експерти, които участват в сформираните от тях работни групи, на всяко заседание декларират всички интереси, за които може да се счита, че накърняват тяхната независимост във връзка с въпросите на дневния ред.
  Прозрачност
  Чл. 8б (1) Агенцията гарантира, че дейността и се извършва при висока степен на прозрачност. Всички становища, решения, дневен ред и протоколите от заседанията на Консултативния съвет и научните групи от експерти, годишните декларации за интерес, направени от членовете на УС, изпълнителния директор и неговите заместници, от директора на ЦОР и неговия заместник, от членовете на Консултативния съвет и на научните групи от експерти, както и декларациите за интереси се публикуват в сайта на Агенцията.
  (2) Заседанията на УС са публични, освен ако по предложение на изпълнителния директор съветът не вземе решение за противното по специфични, административни точки от дневния му ред, както и може да допуска представители на потребителите или други заинтересовани страни да наблюдават разискванията по някои от дейностите на органа.
  (3) Във вътрешния си правилник за работа агенцията определя практическите условия за прилагане на посочените в ал. 1 и 2 правила за прозрачност.
  Поверителност
  Чл. 8в (1) Агенцията разгласява пред трети страни получената от нея поверителна информация, за която основателно е отправено искане за поверително третиране, с изключение на информация, за която обстоятелствата изискват да бъде направена публично достояние с цел опазване на общественото здраве.
  (2) Членовете на УС, изпълнителният директор, неговите заместници, директорът на ЦОР, неговият заместник и членовете на Консултативния съвет, както и външните експерти, които участват в сформираните от тях работни групи, както и персоналът на агенцията, дори и след приключване на задълженията им, са обект на изискванията за поверителност.
  (З)Заключенията от научните становища на агенцията във връзка с предвидими въздействия върху здравето в никакъв случай не могат да остават поверителни.
  (4) Във вътрешния си правилник за работа агенцията определя практическите условия за прилагане на посочените в алинеи 1 и 2 правила за поверителност.
  Предоставяна на информация от агенцията
  Чл. 8г (1) Агенцията предоставя по своя инициатива информация в области от нейна компетентност.
  (2) Агенцията гарантира, че на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя бърза, обективна, надеждна и лесно достъпна информация, по-специално във връзка с резултатите от нейната работа. За постигането на тези цели агенцията разработва и разпространява информационни материали, предназначени за широката общественост.
  (3) Агенцията работи в тясно сътрудничество с държавните органи и с държавите-членки за насърчаване на необходимото единство в процеса на обмяна на информация за рискове. Агенцията публикува всички, представени от нея становища в съответствие с чл. 8б.
  (4). Агенцията гарантира подходящо сътрудничество с компетентните органи в държавите-членки и други заинтересовани страни по отношение на кампаниите за обществена информация.
  Достъп до документи
  Чл. 8д (1) Агенцията гарантира широк достъп до документите, с които разполага.
  (2) УС, по предложение на изпълнителния директор приема приложимите разпоредби за достъп до посочените в ал. 1 документи, като изцяло се съобразява с общите принципи и условия, уреждащи правото на достъп до документи в страната.
  Потребители, производители и други заинтересовани страни
  Чл. 8е Агенцията развива ефективни контакти с представители на потребителите, производителите, преработвателите, и всички заинтересовани страни.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  Глава четвърта
  ФИНАНСИРАНЕ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.


  Чл. 9. Финансовите средства за дейността на БАБХ се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, както следва:
  1. субсидия (трансфери) от републиканския бюджет;
  2. собствени приходи от:
  а) такси по тарифата и наредбата по чл. 2, ал. 4 и 5;
  б) санкции и глоби, налагани по реда на специалните закони;
  в) дарения;
  г) други източници.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 9 става чл. 12 и се изменя така:
  „Чл. 12. Финансовите средства за дейността на Българската агенция по безопасност на храните се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, както следва:
  1. субсидия (трансфери) от републиканския бюджет;
  2. собствени приходи от:
  а) таксите по чл. 3, ал. 4 ;
  б) приходите по чл. 3, ал. 5;
  в) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на специалните закони;
  г) наеми от движимо и недвижимо имущество;
  д) дарения;
  е) национални и международни проекти и програми;
  ж) други източници.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9, който става чл. 12:
  Чл. 12. Финансовите средства за дейността на Българската агенция по безопасност на храните се осигуряват ежегодно чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните, както следва:
  1. субсидия (трансфери) от републиканския бюджет;
  2. собствени приходи от:
  а) таксите по чл. 3, ал. 4 ;
  б) приходите по чл. 3, ал. 5;
  в) имуществените санкции и глобите, налагани по реда на специалните закони;
  г) наеми от движимо и недвижимо имущество;
  д) дарения;
  е) национални и международни проекти и програми;
  ж) други източници.


  Чл. 10. Финансовите средства по чл. 9 се разходват за:
  1. обезпечаване дейността на БАБХ;
  2. изпълнение на мерките срещу болестите, включени в държавната профилактична програма и списъка по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и изпълнение на мерките срещу вредители по чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;
  3. обезщетения на собствениците на животни съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и на собствениците на унищожени растения и растителни продукти съгласно чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;
  4. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораториите на БАБХ;
  5. изпълнение на мониторингови програми;
  6. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;
  7. създаване и поддържане на регистрите, които се водят съгласно специалните закони;
  8. създаване и поддържане на компютризирани информационни системи;
  9. дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;
  10. издателска и просветна дейност;
  11. изпълнение на програми за обучение на служителите на БАБХ;
  12. членство на БАБХ в международни организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;
  13. участия в международни и национални междулабораторни тествания и обезпечаване дейността на националните референтни лаборатории;
  14. допълнително материално стимулиране на служителите в БАБХ при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на БАБХ; средствата се определят в размер 25 на сто от приходите по чл. 9, т. 2, буква „б”;
  15. възнаграждения за независими експертизи;
  16. други разходи.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 10 става чл. 13 и се изменя така:
  „Чл. 13. Финансовите средства по чл. 12 се разходват за:
  1. обезпечаване дейността на БАБХ;
  2. изпълнение на мерките срещу болестите, включени в държавната профилактична програма и списъка по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и изпълнение на мерките срещу вредители по чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;
  3. обезщетения на собствениците на животни съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и на собствениците на унищожени растения и растителни продукти съгласно чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;
  4. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните;
  5. изпълнение на мониторингови програми;
  6. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;
  7. създаване и поддържане на регистрите, които се водят съгласно специалните закони;
  8. създаване и поддържане на компютризирани информационни системи;
  9. дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;
  10. издателска и просветна дейност;
  11. изпълнение на програми за обучение на служителите на БАБХ;
  12. членство на БАБХ в международни организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;
  13. участия в международни и национални междулабораторни тествания и обезпечаване дейността на националните референтни лаборатории.
  14. допълнително материално стимулиране на служителите в БАБХ при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на БАБХ; средствата се определят в размер 25 на сто от приходите по чл. 12, т. 2, букви „б” и “в”;
  15. възнаграждения за извършване на експертизи от външни експерти, по реда на специалните закони.”
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10, който става чл. 13:
  Чл. 13. Финансовите средства по чл. 12 се разходват за:
  1. обезпечаване дейността на БАБХ;
  2. изпълнение на мерките срещу болестите, включени в държавната профилактична програма и списъка по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и изпълнение на мерките срещу вредители по чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;
  3. обезщетения на собствениците на животни съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и на собствениците на унищожени растения и растителни продукти съгласно чл. 6, т. 3 от Закона за защита на растенията;
  4. акредитация, поддържане на акредитацията, оборудване и консумативи за лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните;
  5. изпълнение на мониторингови програми;
  6. разработване и изпълнение на научноизследователски проекти и обучение;
  7. създаване и поддържане на регистрите, които се водят съгласно специалните закони;
  8. създаване и поддържане на компютризирани информационни системи;
  9. дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация;
  10. издателска и просветна дейност;
  11. изпълнение на програми за обучение на служителите на БАБХ;
  12. членство на БАБХ в международни организации и участие в международни мероприятия, програми и договори;
  13. участия в международни и национални междулабораторни тествания и обезпечаване дейността на националните референтни лаборатории.
  14. допълнително материално стимулиране на служителите в БАБХ при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на БАБХ; средствата се определят в размер 25 на сто от приходите по чл. 12, т. 2, букви „б” и “в”;
  15. възнаграждения за извършване на експертизи от външни експерти, по реда на специалните закони.


  Глава пета
  ИМУЩЕСТВО

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава пета.


  Чл. 11. Българската агенция по безопасност на храните е правоприемник на Националната ветеринарномедицинска служба и на Националната служба за растителна защита с изключение на имуществото на Института по защита на растенията.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 11 става чл. 14 и се изменя така:
  „Чл. 14. (1) За изпълнение на дейността си на Българската агенция по безопасност на храните се предоставят имоти и вещи – държавна собственост.
  (2) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните управлява предоставените имоти и вещи по ал. 1, в съответствие с предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 14:
  Чл. 14. (1) За изпълнение на дейността си на Българската агенция по безопасност на храните се предоставят имоти и вещи – държавна собственост.
  (2) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните управлява предоставените имоти и вещи по ал. 1, в съответствие с предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.


  Чл. 12. Имуществото на Националната служба по зърното и фуражите, използвано за осъществяване на дейността по контрола на фуражите, както и имуществото на ЦЛОЗЗПФ, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на земеделието и храните.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 12 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 12 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 1.


  Чл. 13. Движимото имущество на областните дирекции „Земеделие”, използвано за осъществяване на дейността по контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на земеделието и храните.

  Предложение на н.п. Венцислав Върбанов
  Чл. 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Спас Панчев
  Чл. 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 13 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 1.


  Чл. 14. Движимото имущество на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, използвано от отделите по контрола на храните, с изключение на контрола на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на здравеопазването.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  Чл. 14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 14 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 1.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  § 1. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 1 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като § 30.


  § 2. В срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон директорите на съответните служби предават цялата налична документация, свързана с дейността, която преминава към БАБХ, на изпълнителния директор на БАБХ.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  § 2 става § 1 и се изменя така:
  „§ 1. (1) Българската агенция по безопасност на храните е правоприемник на активите, пасивите, архивът, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба и на Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по растителна защита.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните е правоприемник на съответната част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции „Земеделие”, свързана с дейността й по чл. 3, ал. 1.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в службите по ал. 1 и 2 се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
  (4) Имуществото на Националната служба по зърното и фуражите, използвано за осъществяване на дейността по контрола на фуражите, както и имуществото на Главна дирекция „Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи”, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (5) Движимото имущество на областните дирекции „Земеделие”, използвано за осъществяване на дейността по контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (6) Движимото имущество на регионалните здравни инспекции, използвано за целите на контрола по храните, с изключение на контрола на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на здравеопазването.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 1:
  § 1. (1) Българската агенция по безопасност на храните е правоприемник на активите, пасивите, архивът, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба и на Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по растителна защита.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните е правоприемник на съответната част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции „Земеделие”, свързана с дейността й по чл. 3, ал. 1.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в службите по ал. 1 и 2 се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
  (4) Имуществото на Националната служба по зърното и фуражите, използвано за осъществяване на дейността по контрола на фуражите, както и имуществото на Главна дирекция „Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи”, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (5) Движимото имущество на областните дирекции „Земеделие”, използвано за осъществяване на дейността по контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (6) Движимото имущество на регионалните здравни инспекции, използвано за целите на контрола по храните, с изключение на контрола на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се предоставя на Българската агенция по безопасност на храните със заповед на министъра на здравеопазването.


  § 3. Трудовите и служебните правоотношения със служителите на Националната ветеринарномедицинска служба, на Националната служба за растителна защита, на Националната служба по зърното и фуражите, които осъществяват дейност, свързана с фуражите, на областните дирекции „Земеделие”, свързана с контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци и тези от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, които осъществяват контрол върху храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и
  чл. 87а от Закона за държавния служител.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 3 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 1.


  § 4. (1) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения, лицензи, разрешителни и други документи от Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и техните поделения, от Националната служба по зърното и фуражите, издадени по реда на Закона за фуражите и актовете по прилагането му, от областните дирекции „Земеделие”, свързани с контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци, както и тези, издадени от министъра на здравеопазването и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве по реда на Закона за храните, Закона за здравето и актовете по прилагането им, с изключение на документите относно бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, запазват действието си за срока, за който са издадени.
  (2) Започнатите до влизането в сила на този закон производства за издаване на документи по ал. 1, с изключение на документите относно бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, се довършват по досегашния ред от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съответно от директорите на областните дирекции по безопасност на храните, съобразно установените в закон компетенции.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  § 4 става § 2 и се изменя така:
  „§ 2. (1) Издадените до влизането в сила на закона удостоверения, лицензи, разрешителни и други документи от Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, Националната служба по зърното и фуражите, областните дирекции „Земеделие”, както и издадените от министъра на здравеопазването и от регионалните здравни инспекции, свързани с дейността на Българската агенция по безопасност на храните по чл. 3, ал. 1, запазват действието си за срока, за който са издадени.
  (2) Започнатите до влизането в сила на закона производства за издаване на документи по ал. 1, се довършват по досегашния ред от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съответно от директорите на областните дирекции по безопасност на храните, съобразно установените в закон компетенции.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 2:
  § 2. (1) Издадените до влизането в сила на закона удостоверения, лицензи, разрешителни и други документи от Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, Националната служба по зърното и фуражите, областните дирекции „Земеделие”, както и издадените от министъра на здравеопазването и от регионалните здравни инспекции, свързани с дейността на Българската агенция по безопасност на храните по чл. 3, ал. 1, запазват действието си за срока, за който са издадени.
  (2) Започнатите до влизането в сила на закона производства за издаване на документи по ал. 1, се довършват по досегашния ред от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съответно от директорите на областните дирекции по безопасност на храните, съобразно установените в закон компетенции.


  § 5. (1) В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема тарифа по чл. 2, ал. 4 за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните.
  (2) До влизането в сила на тарифата по чл. 2, ал. 4 и наредбата по чл. 2, ал. 5 от този закон за осъществяваните дейности от Българската агенция по безопасност на храните се събират таксите, определени в тарифите за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба, от Националната служба по зърното и фуражите, от Националната служба за растителна защита, от областните дирекции „Земеделие” и от регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  § 5 става § 3 и се изменя така:
  „§ 3. (1) В срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет приема тарифата по чл. 3, ал. 4, а изпълнителният директор на БАБХ утвърждава ценоразписа по чл. 3, ал. 5.
  (2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира таксите, определени в съответните тарифи, издадени до влизането в сила на закона.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 3:
  § 3. (1) В срок до 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет приема тарифата по чл. 3, ал. 4, а изпълнителният директор на БАБХ утвърждава ценоразписа по чл. 3, ал. 5.
  (2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира таксите, определени в съответните тарифи, издадени до влизането в сила на закона.


  § 6. (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменените с този закон правни основания, запазват действието си, доколкото не противоречат на закона и до изричната им отмяна.
  (2) Определените в подзаконовите нормативни актове дейности на Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и на Националната служба по зърното и фуражите относно контрола върху фуражите, както и на техните поделения, на областните дирекции „Земеделие” относно контрола на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве относно контрола за безопасност на храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършват от Българската агенция по безопасност на храните, съответно от нейните поделения.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  § 6 става § 4 и се изменя така:
  „§ 4. Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на закона се прилагат, доколкото не му противоречат.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 4:
  § 4. Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на закона се прилагат, доколкото не му противоречат.
  (2) Определените дейности в актовете по ал. 1, с изключение на контрола върху бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършват от Българската агенция по безопасност на храните, съответно от нейните поделения.


  § 7. (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните.
  (2) До влизането в сила на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните службите по чл. 1, ал. 1 - 5 осъществяват дейността си по досегашния ред.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  § 7 става § 5 и се изменя така:
  „§ 5. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните.
  (2) До влизането в сила на правилника по ал. 1, съответните административни структури осъществяват дейността си по досегашния ред.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 5:
  § 5. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните.
  (2) До влизането в сила на правилника по ал. 1, съответните административни структури осъществяват дейността си по досегашния ред.


  § 8. (1) Промяната в статута на акредитираните лаборатории, влизащи в структурата на БАБХ за дейностите по чл. 1, да се извърши по служебен път от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” в срок един месец от влизането в сила на този закон.
  (2) До издаване на новите сертификати за акредитация лабораториите в структурата на БАБХ продължават да работят по досегашния ред.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Атанас Камбитов
  § 8 става § 6 и се изменя така:
  „§ 6. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в структурата на БАБХ се извършва служебно от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.
  (2) До издаване на новите сертификати за акредитация лабораториите по ал. 1 продължават да работят по досегашния ред.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 6:
  § 6. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в структурата на БАБХ се извършва служебно от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”.
  (2) До издаване на новите сертификати за акредитация лабораториите по ал. 1 продължават да работят по досегашния ред.


  § 9. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 4:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Официален компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност е Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието и храните.”;
  б) алинея 2 се отменя.
  2. Член 5 се отменя.
  3. Членове 13, 14 и 15 се отменят.
  4. В чл. 30, ал. 2, т. 5 думите „и становище по заявлението за регистрация, издадено от съответната областна комисия по контрол и професионална етика” се заличават.
  5. В чл. 31, ал. 1 т. 1 се отменя.
  6. В чл. 51, ал. 3 думите „официалната компетентна служба” се заменят с „официалният компетентен орган”.
  7. Членове 110 и 111 се отменят.
  8. В чл. 152, ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. разработване и производство на безопасни лекарствени продукти за ветеринарната и хуманната медицина, на храни и хранителни добавки и на фуражи и фуражни добавки;”.
  9. В чл. 328, ал. 6 думите „въз основа на становище от Националната ветеринарномедицинска служба” се заличават.
  10. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”, думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”, думите „регионални ветеринарномедицински служби” и „регионалните ветеринарномедицински служби” се заменят съответно с „областни дирекции по безопасност на храните” и „областните дирекции по безопасност на храните”, думата „генерален” се заменя с „изпълнителен”, думите „генералния” и „генералният” се заменят съответно с „изпълнителния” и „изпълнителният” и абревиатурите „НВМС” и „РВМС” се заменят съответно с „БАБХ” и „ОДБХ”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
  § 7. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3 думите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)” се заменят с „Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).
  2. В чл. 4:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Официалният компетентен орган за осъществяване, управление и контрол на ветеринарномедицинската дейност е Българската агенция по безопасност на храните.”
  б) алинея 2 се отменя.
  3. Член 5 се отменя.
  4. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. Изпълнителният директор на БАБХ определя главен ветеринарен санитарен инспектор.”
  5. Член 13 се отменя.
  6. В чл. 14:
  а) алинея 1 се отменя;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) За осъществяване на дейностите по този закон се заплащат такси съгласно тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните”.
  7. Член 15 се отменя.
  8. В чл. 26, ал. 3 думите „директора на РВМС” се заменят с „директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)”.
  9. В чл. 30, ал. 2, т. 5 думите „и становище по заявлението за регистрация, издадено от съответната областна комисия по контрол и професионална етика” се заличават.
  10. В чл. 31, ал. 1 т. 1 се отменя.
  11. В чл. 51, ал. 3 думите „официалната компетентна служба” се заменят с „официалният компетентен орган”.
  12. Членове 110, 111, 112, 113 и 114 се отменят.
  13. В чл. 152, ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. разработване и производство на безопасни лекарствени продукти за ветеринарната и хуманната медицина, на храни и хранителни добавки и на фуражи и фуражни добавки;”.
  14 В чл. 234, ал. 1 думите „Регионалните ветеринарномедицински служби” се заменят с „областните дирекции по безопасност на храните”.
  15. В чл. 328, ал. 6 думите „въз основа на становище от Националната ветеринарномедицинска служба” се заличават.
  16. В останалите текстове на закона думите:
  а) „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”, а абревиатурата „НВМС” се заменя с „БАБХ”;
  б) абревиатурата „РВМС” се заменя с „ОДБХ”;
  в) „генералния” и „генералният” се заменят съответно с „изпълнителния” и „изпълнителният”.


  § 10. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г. и бр. 41 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 8 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Българската агенция по безопасност на храните поддържа информация за съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 1 на своята интернет страница.”
  2. В чл. 14б ал. 2 се отменя.
  3. В чл. 16, ал. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят със „съответната областна дирекция по безопасност на храните”.
  4. В чл. 17 се правят следните изменения:
  а) в ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните”;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален списък на обектите по чл. 15, ал. 1 и 2, който съдържа данните от списъците на областните дирекции по безопасност на храните. Националният списък се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.”;
  в) алинея 4 се изменя така:
  „(4) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 51а, ал. 1.”
  5. В чл. 18, ал. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят със „съответната областна дирекция по безопасност на храните”.
  6. В чл. 19:
  а) алинея 12 се изменя така:
  „(12) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.”;
  б) алинея 13 се изменя така:
  „(13) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 51а, ал. 1.”
  7. В чл. 25:
  а) в ал. 2 думите „Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита представят” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните представя”, а думите „Националния съвет по безопасност на храните” се заменят с „министъра на земеделието и храните”;
  б) в ал. 3 думите „Националният съвет по безопасност на храните” се заменят с „министърът на земеделието и храните”.
  8. В чл. 32 навсякъде в текста думите „съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4” се заменят с „инспекторите и официалният ветеринарен лекар от Българската агенция по безопасност на храните”.
  9. В чл. 34:
  а) в ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита, които са компетентни органи” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните, която е компетентният орган”;
  б) в ал. 4 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните” и след думата „контрол” се добавя „и”.
  10. В чл. 45:
  а) в ал. 1 думите „компетентните органи по чл. 34, ал. 3 или 4” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думите „Компетентните органи провеждат дейностите по контрола” се заменят с „Дейностите по контрола се провеждат”;
  в) в ал. 3 думите „служителите на компетентните органи” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните”;
  г) в ал. 4 думите „Компетентните органи предприемат” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните предприема”.
  11. В чл. 48, ал. 1, т. 1 и 2 думите „компетентните органи” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари”.
  12. В чл. 49:
  а) в ал. 1 думите „Националната служба по зърното и фуражите или на Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите или генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба сключват” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните сключва”;
  в) в ал. 5 думите „Националната служба по зърното и фуражите или на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  13. В чл. 50 ал. 3 се отменя.
  14. В чл. 51а, ал. 1 думите „тарифи, приети от Министерския съвет” се заменят с „тарифа за таксите, които си събират от БАБХ в размер, определен от Министерския съвет”.
  15. В чл. 53а:
  а) в ал. 3 думите „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 6 думите „по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност” се заменят с „по чл. 51а, ал. 1”.
  16. Наименованието на глава седма се изменя така:
  „Глава седма
  ФИНАНСИРАНЕ”
  17. В чл. 54, ал. 1:
  а) думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните по този закон”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. собствени приходи на Българската агенция по безопасност на храните от таксите, събирани за дейностите по този закон, в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет;”.
  18. В чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 6 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  19. В чл. 78:
  а) в ал. 1 думите „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, а за нарушения при първичното производство - от генералния директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думите „регионалните ветеринарномедицински служби, съответно от директорите на регионалните служби за растителна защита” се заменят с „областните дирекции по безопасност на храните”.
  20. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба” и „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 8:
  § 8. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г., изм. бр. 36, 54 и 100 от 2008 г. и бр. 41 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, ал. 1, т. 7 думите „компетентните органи” се заменят с „компетентният орган”
  2. В чл. 14б:
  а) в ал. 1 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменя с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) ал. 2 се отменя.
  3. В чл. 16:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят със „съответната областна дирекция по безопасност на храните”, а думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.
  4. В чл. 17:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните”;
  б) алинеи 3 и 4 се изменят така:
  „(3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национални списъци на обектите по чл. 15, ал. 1 и 2, който съдържа данните от списъците на областните дирекции по безопасност на храните. Националните списъци се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
  (4) За регистрацията по чл. 16, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 51а, ал. 1.”
  5. В чл. 18:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят със „съответната областна дирекция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думите Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните”;
  в) в ал. 3 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят със „съответната областна дирекция по безопасност на храните”;
  6. В чл. 19:
  а) в ал. 1, 3, 4, 5, 6 и 8 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят със „съответната областна дирекция по безопасност на храните”;
  б) алинеи 12 и 13 се изменят така:
  „(12) Българската агенция по безопасност на храните поддържа национален регистър на одобрените обекти, който съдържа данните от регистрите на областните дирекции по безопасност на храните. Националният регистър се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните.
  (13) За издаване на удостоверение за одобрение по чл. 18, ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 51а, ал. 1.”
  7. В чл. 25, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „и Българската агенция по безопасност на храните”.
  8. В чл. 32:
  а) в ал. 1 думите „съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 прилага” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните прилагат”;
  б) в ал. 2 думите „съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 установи” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните установят”;
  в) в ал. 3 думите „съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4 разпорежда” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните разпореждат”.
  9. В чл. 34:
  а) в ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба и Националната служба за растителна защита, които са компетентни органи” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните, която е компетентният орган”;
  б) в ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  в) в ал. 3 в текста преди т. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  г) в ал. 4 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните” и след думата „контрол” се добавя „и”.
  10. В чл. 45:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „компетентните органи по чл. 34, ал. 3 или 4” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думите „Компетентните органи провеждат дейностите по контрола” се заменят с „Дейностите по контрола се провеждат”;
  в) в ал. 3 думите „служителите на компетентните органи” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните”;
  г) в ал. 4 думите „Компетентните органи предприемат” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните предприема”;
  д) в ал. 5 думите „компетентните органи” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните”.
  11. В чл. 48, ал. 1, т. 1 и 2 думите „компетентните органи” се заменят с „инспекторите и официалните ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на храните”.
  12. В чл. 49:
  а) в ал. 1 думите „зърно и зърнени продукти” се заличават, а думите „Националната служба по зърното и фуражите или на Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите или генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба сключват” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните сключва”;
  в) в ал. 5 думите „зърно и зърнени продукти” се заличават, а думите „Националната служба по зърното и фуражите или на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба в зависимост от контрола, който упражняват по този закон и” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  13. В чл. 50:
  а) в ал. 1 думите „Компетентните органи могат да делегират” се заменят с „Компетентният орган може да делегира”;
  б) в ал. 3 думите „Компетентните органи отнемат” се заменят с „Компетентният орган отнема”;
  в) в ал. 4 думите „компетентните органи уведомяват” се заменят с „компетентният орган уведомява”
  14. В чл. 51а, ал. 1 думите „тарифи, приети от Министерския съвет” се заменят с „тарифата за таксите по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните”.
  15. В чл. 53а:
  а) в ал. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 3 думите „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  в) в ал. 7 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”;
  16. В чл. 53е думите „по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност” се заменят с „по чл. 51а, ал. 1”.
  17. Членове 54 и 55 се отменят.
  18. В чл. 56, ал. 2, т. 5 думите „компетентните органи” се заменят с „компетентният орган”.
  19. В чл. 57, ал. 1 думите „компетентните органи” се заменят с „компетентният орган”.
  20. В чл. 78:
  а) в ал. 1 думите „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, а за нарушения при първичното производство - от генералния директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.”;
  б) в ал. 2 думите „регионалните ветеринарномедицински служби, съответно от директорите на регионалните служби за растителна защита” се заменят с „областните дирекции по безопасност на храните”.
  21. В останалите текстове на закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.


  § 11. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (ДВ, бр. 84 от 2007 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 20, ал. 2 т. 8 се отменя.
  2. В чл. 21, ал. 12 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.
  3. В чл. 23, т. 2 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „директора на областната дирекция по безопасност на храните”.
  4. В чл. 25, ал. 2 думите „регионална ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.
  5. В § 1 от Допълнителната разпоредба думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  6. Навсякъде в закона думата „продоволствието” се заменя с „храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.


  § 12. В Закона за защита на животните (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г.) навсякъде думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”, думите „регионална ветеринарномедицинска служба” и „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят съответно с „областна дирекция по безопасност на храните” и „областната дирекция по безопасност на храните”, а думата „генералния” се заменя с „изпълнителния”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 10.


  § 13. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г., изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г. и бр. 73 и 89 от 2010 г.) в чл. 42, ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 11.


  § 14. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм. и доп.,
  бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г, бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79, 99 от
  2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24 и 64 от 2007 г., бр. 43, 54, 63, 69, 70 и 91 от 2008 г. и бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г.) в чл. 68б, ал. 2, т. 6 думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.

  Комисията предлага § 14 да бъде отхвърлен.


  § 15. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.) в чл. 30, ал. 4, т. 3 думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 12.


  § 16. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 61 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  2. В чл. 27, т. 2 думите „регионалните ветеринарномедицински служби” се заменят с „областните дирекции по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 13:
  § 13. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 61 и 73 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 27, т. 2 думите „регионалните ветеринарномедицински служби” се заменят с „областните дирекции по безопасност на храните”.
  2. В чл. 28а, ал. 1 думите "Земеделие и гори" се заменят със „Земеделие”.
  3. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.


  § 17. В Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2010 г.) в чл. 7, ал. 4 думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 14.


  § 18. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от
  2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 22, 23, 29 и 59 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба” и „генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят съответно с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните” и „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  2. В чл. 65б:
  а) в ал. 3 думите „регионална ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областна дирекция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 4 думите „регионалните ветеринарномедицински служби” се заменят с „областните дирекции по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 15.


  § 19. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ,
  бр. 27 от 2006 г.; изм. бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г. и бр. 54 от 2010 г.) в т. 9 от приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 думите „Национална ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българска агенция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 16.


  § 20. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г. и бр. 61 и 88 от 2010 г.) в чл. 31, ал. 3 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 17.


  § 21. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм. бр. 41 и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 4, ал. 1, т. 2 думите „генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  2. В чл. 18, ал. 2 думите „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 18.


  § 22. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 20 и 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48, 64 и 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45, 57 и 59 от 1995 г., бр. 79, 103 и 104 от 1996 г., бр. 15, 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г.,
  бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94, 99 от 2009 г. и бр. 62 от 2010 г.) в чл. 37о, ал. 3 думите „местната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 19.


  § 23. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36, 70 и 105 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г. и бр. 41 и 63 от
  2010 г.) в чл. 107, ал. 1, т. 4, буква „в” думите „заведения и ветеринарни служби” се заменят с „и ветеринарни заведения”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 20.


  § 24. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от
  2008 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 31, ал. 9 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните”.
  2. В чл. 34, ал. 3 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „лабораториите на БАБХ”.
  3. В чл. 42, ал. 6 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните”.
  4. В чл. 45, ал. 6 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните”.
  5. В чл. 48, ал. 1, т. 3 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „лабораториите на БАБХ”.
  6. В чл. 49, ал. 6 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните”.
  7. Навсякъде в закона думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните” и абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 21:
  § 21. В Закона за посевния и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2005 г., бр. 30 и 97 от 2006 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 25 и 41 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3 думите „Националната служба за растителна защита (НСРЗ)” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
  2. В чл. 10:
  а) в ал. 1 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) За проверката по ал. 1 ИАСАС събира такси в размери, определени с тарифата по чл. 6, ал. 7, а БАБХ събира такси в размер, определен с тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните.”
  в) в ал. 3 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”;
  3. В чл. 31, ал. 9 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните”.
  4. В чл. 34, ал. 3 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „лабораториите на БАБХ”.
  5. Чл. 38, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Извършването на лабораторни анализи от БАБХ за определяне здравното състояние на семената се заплаща по ценоразписа по чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните”.
  6. В чл. 42:
  а) в ал. 5 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”;
  б) в ал. 6 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните”.
  7. В чл. 44, ал. 2 се изменя така:
  „ (2) Извършването на лабораторни анализи от БАБХ за определяне на здравното състояние на овощния посадъчен материал се заплаща по ценоразписа по чл. 38, ал. 2”.
  8. В чл. 45:
  а) в ал. 5 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”;
  б) в ал. 6 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните”.
  9. В чл. 46 алинея 2 се изменя така:
  „(2) Извършването на лабораторни анализи от БАБХ за определяне на здравното състояние на посадъчния материал от медицински и ароматни растения се заплаща по ценоразписа по чл. 38, ал. 2”.
  10. В чл. 48:
  а) ал. 1, т. 3 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „лабораториите на БАБХ”;
  б) в ал. 2 и 3 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”;
  в) в ал. 5 „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  г) в ал. 6 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”.
  11. В чл. 49:
  а) в ал. 5 абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”;
  б) в ал. 6 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните”.
  12. В чл. 51 алинея 2 се изменя така:
  „(2) Извършването на лабораторни анализи от БАБХ за определяне на здравното състояние на лозовия посадъчен материал се заплаща по ценоразписа по чл. 38, ал. 2.”
  13. В останалите текстове на закона думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните” и абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”.


  § 25. В Закона за пчеларството (обн., ДВ, бр. 57 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 19, ал. 4 думите „районната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.
  2. В чл. 33, ал. 2 думите “регионалната служба за растителна защита” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.
  3. В чл. 36, ал. 1 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба, на регионалната служба за растителна защита" се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”.
  4. Навсякъде в закона думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните” и думата „продоволствието” се заменя с „храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 22.


  § 26. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2 ал. 2 и 3 се отменят.
  2. В чл. 3 думите „и лицензите” се заличават, а думите „се заплащат такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет” се заменят с „по този закон се заплащат такси по Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните”.
  3. В чл. 4 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „По този закон Българската агенция по безопасност на храните”.
  4. В чл. 8б ал. 1 се изменя така:
  „(1) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните се легитимират със служебна карта, а фитосанитарните инспектори, работещи на ГКПП (ГИФП), носят и униформено облекло.”
  5. В чл. 14, ал. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  6. В чл. 15 думите „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  7. В чл. 15а:
  а) в ал. 4 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 7:
  аа) точка 1 се изменя така:
  „1. от Българската агенция по безопасност на храните – на физикохимичните свойства на активното вещество и продукта за растителна защита, биологичните характеристики и остатъчните вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход на продукта за растителна защита;”
  бб) в т. 3 след думата „защита” се добавя „и съдба и поведение в околната среда на продукта за растителна защита”;
  в) създава се ал. 8:
  „(8) Експертните оценки по ал. 5 могат да се извършват и/или от външни експерти, които се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 14, ал. 5.”
  8. В чл. 15б думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  9. В чл. 15в, ал. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  10. В чл. 15г:
  а) в ал. 7 думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след цифрата „7” се добавя „и 8”;
  б) в ал. 8 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  11. В чл. 15д:
  а) в ал. 4 думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след цифрата „7” се добавя „и 8;
  б) в ал. 5 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  12. В чл. 15ж:
  а) в ал. 3 думите „Национална служба за растителна защита прави” се заменят с „лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8 извършват”;
  б) в ал. 6 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  13. В чл. 15з:
  а) в ал. 2 думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след цифрата „7” се добавя „и 8”;
  б) в ал. 3 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  14. В чл. 15и:
  а) в ал. 4 думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след цифрата „7” се добавя „и 8”;
  б) в ал. 5 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  15. В чл. 15л:
  а) в ал. 4 думите „Националната служба за растителна защита прави” се заменят с „Лицата по чл. 15а, ал. 7”;
  б) в ал. 9:
  аа) в изречение първо думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след цифрата „7” се добавя „и 8”;
  бб) в изречение второ думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  16. В чл. 15п навсякъде в текста думите „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  17. В чл. 15с, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването” се заменят с „Всички лица, извършващи експертни оценки по чл. 15а, ал. 7 и 8”.
  18. В чл. 16:
  а) в ал. 1 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 3 след цифрата „7” се добавя „и 8”.
  19. В чл. 23б, ал. 1, т. 2 думите „от генералния директор” се заменят със „за извършени нарушения по този закон”.
  20. В чл. 33, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и продоволствието или от Министерството на здравеопазването” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  21. В чл. 37, ал. 1 думите „Националната служба за растителна защита съвместно със специализираните институти и звена” се заменят със „специализираните администрации по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника”.
  22. В чл. 47, ал. 1 след думите „се съставят от” се добавя „съответните”, а думите „министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощени от него лица” се заменят с „директорите на съответните областни дирекции по безопасност на храните”.
  23. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 52:
  „52. „Гранични инспекционни фитосанитарни пунктове” са специално обособени места в зоната на ГКПП за извършване на фитосанитарен контрол.”
  24. Навсякъде в закона думите „Национална служба за растителна защита” и „Националната служба за растителна защита” се заменят съответно с „Българска агенция по безопасност на храните ” и „Българската агенция по безопасност на храните”, абревиатурата „НСРЗ” се заменя с „БАБХ”, думата „продоволствието” се заменя с „храните”, думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”, думите „Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати” се заменят със „Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси”, думите „генералният директор на Националната служба за растителна защита” и „генералния директор на Националната служба за растителна защита” се заменят съответно с „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице” и „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице”, а думите „регионалната служба за растителна защита” и „регионална служба за растителна защита” се заменят съответно с „областната дирекция по безопасност на храните” и „областна дирекция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 23:
  § 23. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министерството на земеделието и храните чрез Българската агенция по безопасност на храните осъществява контролните, диагностичните, научноизследователските, научно-приложните и разпоредителните функции по този закон.”
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  2. Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. За извършване на дейностите по този закон се събират такси съгласно тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.”
  3. Член 4 се отменя.
  4. В чл. 8б ал. 1 се изменя така:
  „(1) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните се легитимират със служебна карта, а фитосанитарните инспектори, работещи на граничните инспекционни фитосанитарни пунктове (ГИФП), носят и униформено облекло.”
  5. В чл. 13а:
  а) в ал. 1 запетаята след думата ”вещества” се заличава, а думите „препарати и продукти” се заменят с „и смеси”;
  б) в ал. 3 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
  6. В чл. 14:
  а) в ал. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думите „генералният директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
  7. В чл. 15:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  8. В чл. 15а:
  а) в ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
  б) в ал. 2 навсякъде думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
  в) в ал. 3 думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
  г) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  д) в ал. 7:
  аа) точка 1 се изменя така:
  „1. от Българската агенция по безопасност на храните – на физикохимичните свойства на активното вещество и продукта за растителна защита, биологичните характеристики и остатъчните вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход на продукта за растителна защита;”
  бб) в т. 3 след думата „защита” се добавя „и съдба и поведение в околната среда на продукта за растителна защита”;
  е) създава се ал. 8:
  „(8) Експертните оценки по ал. 5 могат да се извършват и/или от външни експерти, които се определят съгласно изискванията на наредбата по чл. 14, ал. 5.”
  9. В чл. 15б:
  а) в текста преди т. 1 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в т. 10 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  10. В чл. 15в:
  а) в ал. 1 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителния директор”;
  б) в ал. 2 и 3 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  11. В чл. 15г:
  а) в ал. 3, т. 1 навсякъде думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 7 думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след думите „ал. 7” се добавя „и 8”;
  в) в ал. 8 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
  12. В чл. 15д:
  а) в ал. 4 думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след думите „ал. 7” се добавя „и 8;
  б) в ал. 5 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
  13. В чл. 15ж:
  а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 3 думите „Национална служба за растителна защита прави” се заменят с „лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8 извършват”;
  в) в ал. 5 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  г) в ал. 6 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”;
  д) в ал. 7 думите „генералният директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
  14. В чл. 15з:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 2 думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след думите „ал. 7” се добавя „и 8”;
  в) в ал. 3 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
  15. В чл. 15и:
  а) в ал. 2 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 4 думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след думите „ал. 7” се добавя „и 8”;
  в) в ал. 5 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
  16. В чл. 15л:
  а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 4 думите „Националната служба за растителна защита прави” се заменят с „Лицата по чл. 15а, ал. 7 извършват”;
  в) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  г) в ал. 9:
  аа) в изречение първо думата „ведомствата” се заменя с „лицата” и след думите „ал. 7” се добавя „и 8”;
  бб) в изречение второ думите „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  17. В чл. 15н:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „генералният директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице”;
  б) в ал. 2 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  18. В чл. 15п:
  а) в ал. 1, 2 и 3 думите „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 4 думите „Закона за Върховния административен съд” се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс”.
  19. В чл. 15с:
  а) в ал. 1 думите „Министерството на земеделието и продоволствието, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването” се заменят с „Всички лица, извършващи експертни оценки по чл. 15а, ал. 7 и 8”;
  б) в ал. 2 и 7 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  в) в ал. 8, т. 2 думата „препарати” се заменя със „смеси”.
  20. В чл. 16:
  а) в ал. 1 думите „Министърът на земеделието и продоволствието” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 3 след думите „ал. 7” се добавя „и 8”;
  в) в ал. 5 думите „регионална служба за растителна защита” се заменят с „областна дирекция по безопасност на храните”.
  21. В чл. 17, ал. 2 думата „препарати” се заменя със „смеси”.
  22. В чл. 19:
  а) в ал. 2 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 3 навсякъде думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  в) в ал. 4 думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
  г) в ал. 6 думите „генералния директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
  23. В чл. 22 думата „препарати” се заменя със „смеси”.
  24. В чл. 23:
  а) в ал. 1 думите „генералния директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице”;
  б) в ал. 3 думите „регионална служба за растителна защита” се заменят с „областна дирекция по безопасност на храните, а думата „генералния” се заменя с „изпълнителния”;
  в) в ал. 5, т. 2, буква „а” думите „генералния директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице”;
  г) в ал. 6 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
  25. В чл. 23а:
  а) в ал. 1 думите „регионалната служба за растителна защита” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 3 думите „регионалната служба за растителна защита” се заменят с „областната дирекция по безопасност на храните”, а думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  в) в ал. 4 думите „Националната служба за растителна защита генералният директор” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните изпълнителният директор”;
  г) в ал. 6 думите „Закона за административното производство” се заменят с „Адмнистративнопроцесуалния кодекс”.
  26. В чл. 23б, ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Генералният директор на Националната служба за растителна защита” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в т. 2 думите „от генералния директор на Националната служба за растителна защита” се заменят със „за извършени нарушения по този закон”.
  27. В чл. 24а:
  а) в ал. 1 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) в ал. 4 думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”, а думите „тарифа, одобрена от Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните”;
  в) в ал. 5 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
  28. В чл. 33:
  а) в ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
  б) в ал. 2 думите „Министерството на земеделието и продоволствието или от Министерството на здравеопазването” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  29. В чл. 37, ал. 1 в текста преди т. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а думите „Националната служба за растителна защита съвместно със специализираните институти и звена” се заменят със „специализираните администрации по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:”.
  30. В чл. 47, ал. 1 след думите „се съставят от” се добавя „съответните”, думите „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните” и думите „министъра на земеделието и продоволствието или от упълномощени от него лица” се заменят с „директорите на съответните областни дирекции по безопасност на храните”.
  31. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 52:
  „52. „Гранични инспекционни фитосанитарни пунктове” са специално обособени места в зоната на ГКПП за извършване на фитосанитарен контрол.”
  32. В останалите текстове на закона думите:
  а) „Националната служба за растителна защита” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”
  б) „продоволствието”, „регионалната служба за растителна защита” и „регионална служба за растителна защита” се заменят съответно с „храните”, „областната дирекция по безопасност на храните” и „областна дирекция по безопасност на храните”.


  § 27. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 96 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г. и бр. 26 от 2010 г.) в чл. 13, ал. 3 и в чл. 33, ал. 1 думите „Националната ветеринарномедицинска служба” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 24.


  § 28. В Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г. и бр. 26 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 40, ал. 1 думите „Министърът на земеделието и храните” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”.
  2. В чл. 41 думите „Министерство на земеделието и храните” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  3. В чл. 42, ал. 3 думите „Министерство на земеделието и храните” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  4. В чл. 74:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 66-68 се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.”;
  б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 25:
  § 25. В Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Обн., ДВ. бр. 96 от 2006 г., изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 25, ал. 4 думите „Органите на официалния контрол” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  2. В чл. 25а:
  а) в ал. 1 думите „органите на официалния контрол” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите „органите на официалния контрол имат” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните има”;
  г) в ал. 4 думите „Органите на официалния контрол по ал. 2 представят” се заменят с „Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните представя”, а думите „са упражнили” се заменят с „е упражнен”.
  3. В чл. 25б думите „и министърът на здравеопазването определят” се заменят с „определя”.
  4. В чл. 40:
  а) в ал. 1 думите „Министърът на земеделието и храните” се заменят с „Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните”;
  б) алинея 6 се изменя така:
  „(6) За издаване на сертификата по ал. 4 се събира такса в размер, определен в тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните.”
  5. В чл. 41 думите „Министерство на земеделието и храните” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  6. В чл. 42, ал. 3 думите „Министерство на земеделието и храните” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  7. В чл. 65, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Актовете за установяване на нарушение по ал. 1 и 2 се съставят от инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните съгласно чл. 28 от Закона за храните. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  8. В чл. 74:
  а) в ал. 1 думите „чл. 63, 64, 66 - 68 и 73” се заменят с „чл. 63, 64, и 73”;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 66-68 се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.”
  в) досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.


  § 29. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г., изм., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от
  2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г. и бр. 25 от 2010 г.) в
  чл. 109, ал. 1 думите „Националната служба за растителна защита, Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 26.


  § 30. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. бр. 41, 42, 50, 59 и 62 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 17, т. 7 думите „в храни и” се заличават.
  2. В чл. 116б, ал. 2 думите „държавния ветеринарномедицински контрол” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  3. В § 1 от Допълнителните разпоредби:
  а) в т. 9:
  аа) в буква „м” думите „автомобили за превоз на храни” се заличават;
  бб) буква „н” се изменя така:
  „н) обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води”;
  б) в т. 10 буква „а” се изменя така:
  „а) бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;”
  в) в т. 11 се създават букви „м” и „н”:
  „м) спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
  н) спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 27:
  § 27. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г. изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. бр. 41, 42, 50, 59, 62 и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 32, ал. 1 думите „в храни и” се заличават.
  2. В чл. 116б, ал. 2 думите „държавния ветеринарномедицински контрол” се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните”.
  3. В § 1 от Допълнителните разпоредби:
  а) в т. 9:
  аа) в буква „м” думите „автомобили за превоз на храни” се заличават;
  бб) буква „н” се изменя така:
  „н) обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води”;
  б) в т. 10 буква „а” се изменя така:
  „а) бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;”
  в) в т. 11 се създават букви „н” и „о”:
  „н) спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
  о) спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене.”


  § 31. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55 и 96 от 2006 г., бр. 31 и 51 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 23, 25 и 59 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2а думите „Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и храните” се заменят с „Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването”.
  2. В чл. 3, ал. 2 думите „Националния съвет по безопасност на храните или на” се заличават.
  3. В чл. 6 се създава ал. 12:
  „(12) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 5 заявления.”
  4. В чл. 6а, ал. 2 след думата „здравеопазването” се добавя „съгласувано с министъра на земеделието и храните”.
  5. В чл. 8:
  а) в ал. 1 след думата „водите” се добавя „съгласувано с министъра на земеделието и храните”;
  б) създава се ал. 10:
  „(10) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 3 заявления.”
  6. Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които:
  1. отговарят на хигиенните и/или на ветеринарно-санитарните изисквания, определени с нормативен акт;
  2. имат разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта, или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган;
  3. имат въведени:
  а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;
  б) система за управление на безопасността на храните.
  (2) Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.
  (3) Регистрацията на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) по местонахождението на обекта.
  (4) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 подават заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на ЕС, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.
  (5) Към заявлението по ал. 4 производителите на храни прилагат декларация по образец, удостоверяваща влагането или невлагането на съставки и добавки в храната, както и компоненти на дадена съставка и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма, произведени от ГМО, при производството на храни в обекта.
  (6) Алинея 5 не се прилага за търговците, включително за заведенията за обществено хранене.
  (7) При непълнота или нередовност на представените документи по ал. 4 и 5 в 10-дневен срок от подаване на заявлението съответният орган писмено уведомява заявителя за това и определя срок за отстраняване.
  (8) В 30-дневен срок от подаване на документите по ал. 4 или от отстраняване на непълнотите или нередовностите по ал. 7 съответният орган извършва проверка на място за съответствие на обекта с условията по ал. 1. При констатиране на несъответствие с изискванията органът издава предписание и определя подходящ срок за привеждане в съответствие.
  (9) В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието по ал. 8 съответният орган извършва регистрация на обекта. Обектът се регистрира за заявените дейности за производство и/или търговия с храни само ако производителят или търговецът е доказал, че обектът отговаря на нормативните изисквания.
  (10) За регистрираните обекти директорът на ОДБХ или на РИОКОЗ издава удостоверение за регистрация в 7-дневен срок от регистрацията по
  ал. 9.
  (11) Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве информират ОДБХ за регистрираните аптеки по чл. 229а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. БАБХ вписват аптеките в регистъра по чл. 14, ал. 1.”
  7. В чл. 12а:
  а) в ал. 1 думите „Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, съответно РВМС” се заменят с „ОДБХ, съответно РИОКОЗ”;
  б) в ал. 2 и 3 думите „РИОКОЗ, съответно РВМС” се заменят с „ОДБХ, съответно РИОКОЗ”.
  8. В чл. 13:
  а) в ал. 1 думите „ чл. 12, ал. 6” и „чл. 12, ал. 7” се заменят съответно с „чл. 12, ал. 7” и „чл. 12, ал. 8”, а думите „органът по чл. 12, ал. 2” се заменят със „съответният орган по чл. 12, ал. 2 или ал. 3”;
  б) в ал. 2 думите „органа по чл. 12, ал. 2” се заменят със „съответния орган по чл. 12, ал. 2 или ал. 3”.
  9. В чл. 14:
  а) в ал. 1:
  аа) в основния текст думите „Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, съответно РВМС” се заменят с „ОДБХ, съответно РИОКОЗ”, а думите „по чл. 12, ал. 2” се заменят с „по чл. 12, ал. 2
  и 3”;
  бб) в т. 5 думите „по чл. 12, ал. 4” се заменят с „по чл. 12, ал. 5”;
  вв) в т. 6 думите „вписани в регистъра на РВМС” се заменят със „за които се изисква такъв”;
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите „РИОКОЗ и РВМС в Министерството на здравеопазването, съответно в Министерството на земеделието и храните” се заменят с „ОДБХ и РИОКОЗ в БАБХ, съответно в Министерството на здравеопазването”.
  10. В чл. 14а думите „регионалните служби по чл. 14, ал. 1” се заменят с „ОДБХ, съответно РИОКОЗ”.
  11. В чл. 15, ал. 1 думите „РИОКОЗ, съответно РВМС” се заменят с „ОДБХ, съответно РИОКОЗ”.
  12. В чл. 16:
  а) в ал. 2 думите „РИОКОЗ, съответно на РВМС” се заменят с „ОДБХ, съответно на РИОКОЗ”;
  б) алинея 3 се отменя;
  в) в ал. 5 думите „съответния орган” се заменя със „съответните органи по чл. 12, ал. 2 и 3”.
  13. В чл. 17:
  а) в ал. 3 думите „Националния съвет по безопасност на храните” се заменят с „министъра на земеделието и храните, съответно от министъра на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води”;
  б) в ал. 4 думите „Националният съвет по безопасност на храните” се заменят със „съответният министър”, а думите „експертния съвет по
  чл. 36а” се заменят с „Центъра за оценка на риска”.
  14. В чл. 21а, ал. 5 думите „чл. 12, ал. 4” се заменят с „чл. 12, ал. 5”.
  15. В чл. 21б ал. 2 се изменя така:
  „(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат специфичните изисквания при:
  1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, на малки количества:
  а) първични продукти - сурово мляко, пчелен мед, яйца от кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба;
  б) прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;
  в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;
  2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно до краен потребител или до други обекти за търговия на дребно, като странична, локална и ограничена дейност.”
  16. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) За получаване на регистрация за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения може да кандидатства дееспособно физическо лице и юридическо лице, регистрирано в Република България, което подава до министъра на здравеопазването заявление по образец, съдържащо име и адрес на физическото лице, съответно наименование, седалище и адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на ЕС, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта:
  1. заверено копие от лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
  2. вид на източника на йонизиращо лъчение;
  3. стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна.”;
  б) създава се нова ал. 9:
  „(9) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за извършените и прекратените регистрации.”;
  в) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея след думата „здравеопазването” се добавя „съгласувано с министъра на земеделието и храните”.
  17. В чл. 22в:
  а) създава се нова ал. 5:
  „(5) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за издадените разрешения за облъчване на храна.”;
  б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
  18. В чл. 23г се създава ал. 13:
  „(13) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за издадените разрешения по ал. 7.”
  19. В чл. 23е се създава ал. 15:
  „(15) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 2 заявления.”
  20. В чл. 27, ал. 4:
  а) създава се нова т. 10:
  „10. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган;”
  б) досегашната т. 10 става т. 11.
  21. Член 27б се отменя.
  22. В чл. 28:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Българската агенция по безопасност на храните извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.”;
  б) създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Българската агенция по безопасност на храните извършва и оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, и технологични документации;
  (3) Официалният контрол върху бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се провежда от органите на РИОКОЗ към Министерството на здравеопазването.”;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 4;
  г) досегашната ал. 4 се отменя;
  д) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2, т. 5” се заменят с „ал. 4, т. 5”.
  23. Членове 29 - 29б се отменят.
  24. В чл. 29в:
  а) в ал. 1 думите „съгласно наредба на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните” се заличават;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Официалният контрол върху храните се извършва по процедури в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (OB, L 165, 30.4.2004 г.).”;
  в) алинеи 3 и 4 се отменят.
  25. Член 29е се отменя.
  26. В чл. 29ж ал. 3 се изменя така:
  „(3) Планът по ал. 1 и докладът по ал. 2 се изготвят в съответствие с Решение на Комисията 2007/363/ЕЕС от 21 май 2007 г. относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО)
  № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 138 от 30.5.2007 г.) и Решение на Комисията 2008/654/ЕЕС от 24 юли 2008 г. относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на годишния доклад за единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 214 от 09.08.2008 г.).
  27. В чл. 30б:
  а) в ал. 1 думите „Министерството на здравеопазването и” се заличават, а думите „изграждат и поддържат” се заменят с „поддържа”;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Министерството на здравеопазването и БАБХ са компетентни контактни точки по системата за бързо съобщаване по ал. 1.”;
  в) алинея 3 се отменя;
  г) досегашната ал. 2 става ал. 4;
  д) досегашните ал. 4 и 5 стават ал. 5 и 6 и в тях думите „по чл. 29 и 29а” се заменят с „по чл. 28”;
  е) досегашните ал. 6-8 стават съответно ал. 7-9.
  28. В чл. 32:
  а) в ал. 1 думите „министъра на здравеопазването, съответно на министъра на земеделието и храните” се заменят с „министъра на земеделието и храните, съответно на министъра на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води”;
  б) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на земеделието и храните, съответно министърът на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, определя национални референтни лаборатории за изпитване на храни.”
  29. В чл. 32а ал. 2 се отменя.
  30. Членове 34 – 36а се отменят.
  31. В чл. 36в, ал. 1 думите „по реда на Закона за здравето, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на растенията” се заменят с „по тарифата за таксите, които се събират от БАБХ, и такси по реда на Закона за здравето по отношение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води”.
  32. В чл. 37, ал. 1 думите „министърът на здравеопазването и/или министърът на земеделието и храните” се заменят с „министърът на земеделието и храните и/или министърът на здравеопазването”.
  33. В чл. 37а, ал. 2, т. 8 думите „Националния съвет по безопасност на храните” се заменят с „Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването”.
  34. Член 38в се отменя.
  35. В чл. 46 думата „държавен” се заменя с „официален”.
  36. В чл. 49, ал. 1 думата „държавния” се заменя с „официалния”.
  37. Член 49а се отменя.
  38. В чл. 51:
  а) в ал. 1 думите „ръководителя на съответния компетентен орган” се заменят с „директора на ОДБХ или директора на РИОКОЗ”;
  б) в ал. 2:
  аа) точка 2 се изменя така:
  „2. изпълнителния директор на БАБХ или главния държавен здравен инспектор, когато стойността на храните е от 10 000 лв. до 100 000 лв.”;
  бб) в т. 3 думите „министъра на здравеопазването или министъра на земеделието и храните” се заменят с „министъра на земеделието и храните или министъра на здравеопазването”.
  39. В чл. 52 думите „РВМС и РИОКОЗ” се заменят с „ОДБХ, съответно РИОКОЗ”.
  40. В Допълнителните разпоредби:
  а) в § 1:
  аа) точка 26 се изменя така:
  „26. "Компетентни органи" по този закон са Българската агенция по безопасност на храните и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве.”;
  бб) в т. 31 думите „на храните” се заменят с „по хранителната верига”;
  б) параграфи 1а и 1г се отменят.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 31, който става § 28:
  § 28. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55 и 96 от 2006 г., бр. 31 и 51 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 23, 25, 59 и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2а думите „Министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и храните” се заменят с „Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването”.
  2. В чл. 3, ал. 2 думите „Националния съвет по безопасност на храните или на” се заличават.
  3. В чл. 6 се създава ал. 12:
  „(12) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 5 заявления.”
  4. В чл. 6а, ал. 2 в текста преди т. 1 след думата „здравеопазването” се добавя „съгласувано с министъра на земеделието и храните”.
  5. В чл. 8:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „водите” се добавя „съгласувано с министъра на земеделието и храните”;
  б) създава се ал. 10:
  „(10) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 3 заявления.”
  6. В чл. 12:
  а) в ал. 1, т. 2 след думата „обекта” се добавя „или прилагат национални стандарти или стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган;”
  б) ал. 2, се изменят така:
  „(2) Регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.
  в) създава се нова ал. 3:
  „(3) Регистрацията на обект за производство, приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.”
  г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) За извършване на регистрацията лицата по ал. 1 подават заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на ЕС, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта.”
  д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3” се заменят с „ал. 4”.
  е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „Алинея 4” се заменят с „Алинея 5”;
  ж) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 3 и 4” се заменят с „ал. 4 и 5”;
  з) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3 и 4” се заменят с „ал. 4”, а думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”;
  и) досегашната ал. 8 се отменя;
  к) в ал. 9 думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”;
  л) в ал. 10 думите „съответният директор на РЗИ или на РВМС” се заменят с „директорът на ОДБХ или на РЗИ”;
  м) алинея 11 се изменя така:
  „(11) Регионалните здравни инспекции информират ОДБХ за регистрираните аптеки по чл. 229а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. ОДБХ вписват аптеките в регистъра по чл. 14, ал. 1.”
  7. В чл. 12а:
  а) в ал. 1 думите „Регионалната здравна инспекция, съответно РВМС” се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните, съответно РЗИ”;
  б) в ал. 2 и 3 думите „РЗИ, съответно РВМС” се заменят с „ОДБХ, съответно РЗИ”.
  8. В чл. 13:
  а) в ал. 1 думите „ чл. 12, ал. 6” се заменят с „чл. 12, ал. 7”, а думите „чл. 12, ал. 7 органът по чл. 12, ал. 2” се заменят с „чл. 12, ал. 8 съответният орган по чл. 12, ал. 2 или ал. 3”;
  б) в ал. 2 думите „органа по чл. 12, ал. 2” се заменят със „съответния орган по чл. 12, ал. 2 или ал. 3”.
  9. В чл. 14:
  а) в ал. 1:
  аа) в текста преди т. 1 думите „Регионалната здравна инспекция, съответно РВМС” се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните, съответно РЗИ”, а думите „по чл. 12, ал. 2” се заменят с „по чл. 12, ал. 2 и 3”;
  бб) в т. 5 думите „по чл. 12, ал. 4” се заменят с „по чл. 12, ал. 5”;
  вв) в т. 6 думите „вписани в регистъра на РВМС” се заменят със „за които се изисква такъв”;
  б) алинея 2 се отменя;
  в) в ал. 3 думите „РЗИ и РВМС в Министерството на здравеопазването, съответно в Министерството на земеделието и храните” се заменят с „ОДБХ и РЗИ в БАБХ, съответно в Министерството на здравеопазването”.
  10. В чл. 14а думите „регионалните служби по чл. 14, ал. 1” се заменят с „ОДБХ, съответно РЗИ”.
  11. В чл. 15, ал. 1 думите „РЗИ, съответно РВМС” се заменят с „ОДБХ, съответно РЗИ”.
  12. В чл. 16:
  а) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „РЗИ, съответно на РВМС” се заменят с „ОДБХ, съответно на РЗИ”;
  б) алинея 3 се отменя;
  в) в ал. 5 думите „съответния орган” се заменя със „съответните органи по чл. 12, ал. 2 и 3”.
  13. В чл. 17:
  а) в ал. 3 думите „Националния съвет по безопасност на храните” се заменят с „министъра на земеделието и храните, съответно от министъра на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води”;
  б) в ал. 4 в текста преди т. 1 думите „Националният съвет по безопасност на храните” се заменят със „съответният министър”, а думите „експертния съвет по чл. 36а” се заменят с „Центъра за оценка на риска”.
  14. В чл. 21а, ал. 5 думите „чл. 12, ал. 4” се заменят с „чл. 12, ал. 5”.
  15. В чл. 21б ал. 2 се изменя така:
  „(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат специфичните изисквания при:
  1. директната доставка, извършена от производителя, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които извършват директни доставки на краен потребител, на малки количества:
  а) първични продукти - сурово мляко, пчелен мед, яйца от кокошки и пъдпъдъци и прясна и охладена морска и сладководна риба;
  б) прясно месо от птици и зайци, заклани във фермата;
  в) отстрелян едър и дребен дивеч или месо от едър и дребен дивеч;
  2. доставката на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно до краен потребител или до други обекти за търговия на дребно, като странична, локална и ограничена дейност.”
  16. В чл. 22б:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) За получаване на регистрация за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения може да кандидатства дееспособно физическо лице и юридическо лице, регистрирано в Република България, което подава до министъра на здравеопазването заявление по образец, съдържащо име и адрес на физическото лице, съответно наименование, седалище и адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на ЕС, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта. Към заявлението се прилага и списък на групите храни или ястия, които ще се произвеждат или продават в обекта:
  1. заверено копие от лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения по чл. 15, ал. 3, т. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия;
  2. вид на източника на йонизиращо лъчение;
  3. стандартизирани методи за определяне на общата средна погълната доза на полето и в облъчената храна.”;
  б) създава се нова ал. 9:
  „(9) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за извършените и прекратените регистрации.”;
  в) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея след думата „здравеопазването” се добавя „съгласувано с министъра на земеделието и храните”.
  17. В чл. 22в:
  а) създава се нова ал. 5:
  „(5) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за издадените разрешения за облъчване на храна.”;
  б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
  18. В чл. 23г се създава ал. 13:
  „(13) Министърът на здравеопазването уведомява писмено министъра на земеделието и храните за издадените разрешения по ал. 7.”
  19. В чл. 23е се създава ал. 15:
  „(15) Министерството на здравеопазването уведомява писмено Министерството на земеделието и храните за подадените по ал. 2 заявления.”
  20. В чл. 27, ал. 4:
  а) създава се нова т. 10:
  „10. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган;”
  б) досегашната т. 10 става т. 11.
  21. Член 27б се отменя.
  22. В чл. 28:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва официален контрол върху всички храни с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.”;
  б) създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Българската агенция по безопасност на храните извършва и оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти и стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, и технологични документации;
  (3) Официалният контрол върху бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се провежда от органите на РЗИ към Министерството на здравеопазването.”;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 4;
  г) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2, т. 5” се заменят с „ал. 4, т. 5”;
  д) досегашната ал. 4 се отменя.
  23. Членове 29, 29а и 29б се отменят.
  24. В чл. 29в:
  а) в ал. 1 думите „съгласно наредба на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните” се заличават;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Официалният контрол върху храните се извършва по процедури в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (OB, L 165, 30.4.2004 г.).”;
  в) алинеи 3 и 4 се отменят.
  25. Член 29е се отменя.
  26. В чл. 29ж ал. 3 се изменя така:
  „(3) Планът по ал. 1 и докладът по ал. 2 се изготвят в съответствие с Решение на Комисията 2007/363/ЕЕС от 21 май 2007 г. относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 138 от 30.5.2007 г.) и Решение на Комисията 2008/654/ЕЕС от 24 юли 2008 г. относно насоките за подпомагане на държавите членки при изготвянето на годишния доклад за единния интегриран многогодишен национален план за контрол, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 214 от 09.08.2008 г.).
  27. В чл. 30б:
  а) в ал. 1 думите „Министерството на здравеопазването и” се заличават, а думите „изграждат и поддържат” се заменят с „поддържа”;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Министерството на здравеопазването и БАБХ са компетентни контактни точки по системата за бързо съобщаване по ал. 1.”;
  в) досегашната ал. 2 става ал.3;
  г) досегашната ал. 3 се отменя;
  д) в ал. 4 и 5 думите „по чл. 29 и 29а” се заменят с „по чл. 28”.
  28. В чл. 32:
  а) в ал. 1 думите „министъра на здравеопазването, съответно на министъра на земеделието и храните” се заменят с „министъра на земеделието и храните, съответно на министъра на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води”;
  б) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Министърът на земеделието и храните, съответно министърът на здравеопазването - за бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, определя национални референтни лаборатории за изпитване на храни.”
  29. В чл. 32а ал. 2 се отменя.
  30. Членове 34, 35, 36 и 36а се отменят.
  31. В чл. 36в, ал. 1 думите „по реда на Закона за здравето, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на растенията” се заменят с „по тарифата за таксите по Закона за Българската агенция по безопасност на храните и такси по реда на Закона за здравето по отношение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води”.
  32. В чл. 37, ал. 1 думите „министърът на здравеопазването и/или министърът на земеделието и храните” се заменят с „министърът на земеделието и храните и/или министърът на здравеопазването”.
  33. В чл. 37а, ал. 2, т. 8 думите „Националния съвет по безопасност на храните” се заменят с „Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването”.
  34. Член 38в се отменя.
  35. В чл. 46 думата „държавен” се заменя с „официален”.
  36. В чл. 49, ал. 1 думата „държавния” се заменя с „официалния”.
  37. Член 49а се отменя.
  38. В чл. 51:
  а) в ал. 1 думите „ръководителя на съответния компетентен орган” се заменят с „директора на ОДБХ или на РЗИ”;
  б) в ал. 2:
  аа) точка 2 се изменя така:
  „2. изпълнителния директор на БАБХ или главния държавен здравен инспектор, когато стойността на храните е от 10 000 лв. до 100 000 лв.”;
  бб) в т. 3 думите „министъра на здравеопазването или министъра на земеделието и храните” се заменят с „министъра на земеделието и храните или министъра на здравеопазването”.
  39. В чл. 52 думите „РВМС и РЗИ” се заменят с „ОДБХ, съответно РЗИ”.
  40. В Допълнителните разпоредби:
  а) в § 1:
  аа) точка 26 се изменя така:
  „26. "Компетентни органи" по този закон са Българската агенция по безопасност на храните и регионалните здравни инспекции.”;
  бб) в т. 31 думите „на храните” се заменят с „по хранителната верига”;
  б) параграфи 1а и 1г се отменят.


  § 32. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от
  2005 г., бр. 30, 34, 55 и 82 от 2006 г. и бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Националната служба по зърното (НСЗ) е компетентният държавен орган в зърнения сектор, който:
  1. лицензира публични складове за съхранение на зърно и води публичен регистър за тях;
  2. регистрира зърнохранилища и други обекти за съхранение на зърно и води публични регистри за тях;
  3. регистрира търговците на зърно и води публичен регистър за тях;
  4. контролира дейността на лицензираните публични складове за зърно, регистрираните зърнохранилища и регистрираните други обекти за съхранение на зърно за спазване на законовите и подзаконовите разпоредби;
  5. контролира търговците на зърно за спазване изискванията на закона и подзаконовите разпоредби;
  6. контролира зърнопреработвателните предприятия за закупеното и преработено зърно, добитата и реализираната от тях продукция и нейното съответствие;
  7. контролира съответствието при износ и внос на зърно и зърнени продукти и издава сертификат за съответствие;
  8. следи количествата зърно и зърнени продукти при вътрешнообщностни доставки;
  9. контролира зърнопроизводителите за произведеното, продаденото и наличното зърно и неговото съхранение;
  10. при поискване определя като налично добитото от зърнопроизводителите зърно, извършва окачествяването му и издава сертификат за качеството му;
  11. участва при интервенционно изкупуване на зърно съгласно делегираните й задължения от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;
  12. събира, обобщава, анализира и изготвя месечни оперативни баланси за наличното зърно в страната и седмични обзори за състоянието и тенденциите на зърнения пазар в страната;
  13. ежегодно извършва представително окачествяване на добитата реколта от пшеница и царевица;
  14. извършва лабораторна дейност и поддържа акредитирана референтна лаборатория за зърно и зърнени продукти;
  15. извършва съвместни проверки с представители на други държавни органи и браншови организации от зърнения сектор относно спазването на разпоредбите на настоящия закон;
  16. изготвя и разпространява до участниците от зърнения сектор актуална информация за състоянието и тенденциите на зърнения пазар в страната, региона и Европейския съюз, качеството на реколтата и наличните запаси от зърно;
  17. работи съвместно и обменя информация с браншовите организации от зърнения сектор по проблемите в бранша и тяхното решаване чрез инициативи и дейности в помощ на участниците от сектора;
  18. отговаря за ежегодното събиране, обобщаване и изпращане на информацията, предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на Комисията от
  26 септември 2003 г. относно декларациите за реколтите и запасите от ориз (OB, L 243 от 27.09.2003 г.);
  19. организира отпечатването, приемането и съхранението на складовите записи и води регистър за тях;
  20. изготвя справки и издава документи от регистрите, водени от службата;
  21. участва в национални и международни програми и проекти в областта на зърнения сектор;
  22. контролира съответствието на произведените зърнени продукти в мелниците и издава сертификат за съответствието им.”
  2. В чл. 4а, ал. 1, т. 2:
  а) в буква „б” думите „зърното, зърнените продукти” се заменят със „зърното и зърнените продукти”, а думите „и фуражите” се заличават;
  б) буква „в” се отменя;
  в) в буква „д” думите „и фуражите” се заличават;
  г) в буква „ж” думите „и по Закона за фуражите” се заличават;
  д) буква „з” се отменя.
  3. В чл. 11:
  а) в ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните по предложение” се заменят с „изпълнителния директор”;
  б) в ал. 2 думите „предлага за лицензиране” се заменят с „лицензира”.
  4. В чл. 11а:
  а) в ал. 1 думите „министърът на земеделието и храните” се заменят с „Изпълнителният директор на НСЗ”;
  б) в ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните чрез” се заличават.
  5. В чл. 11д:
  а) в ал. 1 думите „прави предложение до министъра на земеделието и храните да издаде или да откаже” се заменят с „издава или отказва”;
  б) в ал. 2 думите „Предложението за отказ” се заменят с „Отказът”.
  6. Член 11е се изменя така:
  „Чл. 11е. (1) Изпълнителният директор на Националната служба по зърното отказва издаването на лицензия, когато:
  1. не са спазени изискванията на чл. 11а, ал. 1;
  2. при проверката по чл. 11г, ал. 1 се установи, че липсват заявени или декларирани обстоятелства.
  (2) Отказът за издаване на лицензия може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  7. В чл. 11и ал. 1 се изменя така:
  „(1) Изпълнителният директор на Националната служба по зърното издава на лицензирания публичен склад за зърно лицензия с регистрационен номер, а за регистрация на регистрираното зърнохранилище - удостоверение.”
  8. В чл. 12:
  а) в ал. 1 думите „министъра на земеделието и храните” се заменят с „Националната служба по зърното”;
  б) в ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните” се заменят с „Националната служба по зърното”;
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Националната служба по зърното прекратява лицензията на публичния склад:
  1. по искане на неговия собственик;
  2. при неподновена банкова гаранция.”;
  г) в ал. 4 думите „предлага отнемане на” се заменят с „отнема”.
  9. В чл. 12б думите „предлага отнемане на” се заменят с „отнема”.
  10. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
  „(1) Националната служба по зърното контролира чрез извършване на проверки всички обекти за съхранение и търговия със зърно, зърнопроизводители и зърнопреработвателни предприятия в страната, включително външните съхранители, наети по Закона за държавните резерви и военновременните запаси, за спазване изискванията на закона и нормативните актове по прилагането му.
  (2) Експертите от Националната служба по зърното осъществяват своята контролна дейност съгласно Методическо ръководство за работата на експертите, утвърдено от министъра на земеделието и храните. Контролът при обемно измерване на количеството зърно допуска максимум 5 на сто отклонение от кантарно измереното.
  (3) Националната служба по зърното контролира публичните складове, зърнохранилищата и другите обекти за съхранение на зърно за:
  1. спазването на декларираните изисквания и условията на лицензирането и регистрацията;
  2. декларираната наличност и качеството на вложеното зърно по договори за влог и издадени складови записи чрез обемно измерване на наличното зърно;
  3. спазването на изискванията на закона при извършените търговски сделки със зърно;
  4. изпълнението на задълженията по подаване на информация към Националната служба по зърното и фуражите;
  5. спазването на задълженията и условията по съхранението на зърното;
  6. воденето на стоковата и финансовата отчетност.”;
  б) създават се нови ал. 4-7:
  „(4) Националната служба по зърното контролира регистрираните търговци на зърно за:
  1. спазването на декларираните обстоятелства и условията за регистрация;
  2. спазването на изискванията на закона при осъществяването на търговските сделки със зърно;
  3. редовността и достоверността на подаваната информация към Националната служба по зърното и фуражите;
  4. воденето на стоковата и финансовата отчетност.
  (5) Националната служба по зърното контролира зърнопроизводителите за:
  1. съответствието между произведеното, продаденото и наличното зърно;
  2. спазването на изискванията и условията на закона при извършените продажби на произведеното зърно;
  3. достоверността на подаваната декларация;
  4. качеството на произведеното и предлаганото на пазара зърно;
  5. воденето на стоковата и финансовата отчетност.
  (6) Националната служба по зърното контролира зърнопреработвателните предприятия за:
  1. закупеното, преработеното и наличното зърно;
  2. съответствието на произведените зърнени продукти от мелниците;
  3. съответствието на количеството преработено зърно, получената и реализираната продукция;
  4. спазването на изискванията на закона при осъществяването на търговските сделки със зърно и зърнени продукти;
  5. изпълнението на задълженията, произтичащи от разпоредбите на този закон и наредбата по ал. 7.
  (7) Условията и редът за контрол на дейността на зърнопреработвателните предприятия и техните задължения се уреждат с наредба, издадена от министъра на земеделието и храните.”;
  в) досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.
  11. В чл. 31а, ал. 1 изречение второ се заличава.
  12. В чл. 34, ал. 1 след думите „чл. 28а” се добавя „чл. 29”.
  13. В чл. 35 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който извърши сделка със зърно, без да е регистриран в Националната служба по зърното като търговец на зърно, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.”
  14. Навсякъде в закона думите „Национална служба по зърното и фуражите” и „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят съответно с „Национална служба по зърното” и „Националната служба по зърното”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 29:
  § 29. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г., изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г. и бр. 88 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 4:
  а) в ал. 1 думите „и фуражите” се заличават;
  б) в ал. 2:
  аа) в текста преди т. 1 думите „и фуражите” се заличават;
  бб) в т. 5 думите „зърно, зърнени продукти и фуражи” се заменят със „зърно и зърнени продукти”;
  вв) точка 8 се отменя;
  в) в ал. 4 и 5 думите „и фуражите” се заличават.
  2. В чл. 4а:
  а) в ал. 1:
  аа) в текста преди т. 1 думите „и фуражите” се заличават;
  бб) в т. 2:
  ааа) в буква „б” думите „зърното, зърнените продукти и фуражите” се заменят със „зърното и зърнените продукти”;
  ббб) буква „в” се отменя;
  ввв) в буква „д” думите „и фуражите” се заличават;
  ггг) в буква „ж” думите „и по Закона за фуражите” се заличават;
  ддд) буква „з” се отменя.
  б) в ал. 2 думите „и фуражите” се заличават.
  3. В останалите текстове на закона думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната служба по зърното”.


  Комисията предлага да се създаде нов § 30:
  § 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума