Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
26/01/2011 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  Към доклад № 053-07-68 от 3 декември 2010 г., относно ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ, внесен от Министерски съвет на 11 октомври 2010 г., приет на първо гласуване на 16 ноември 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  Към доклад № 053-07-68 от 3 декември 2010 г., относно ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ, внесен от Министерски съвет на 11 октомври 2010 г., приет на първо гласуване на 16 ноември 2010 г.


  Проект
  ІІ гласуване  ..................................................

  Чл. 73. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се допуска за:
  1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;
  2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;
  3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;
  4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила подробен устройствен план;
  5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност, с отбраната на страната, с опазването и възпроизводството на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет.
  (2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:
  1 отбраната или сигурността на страната;
  2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;
  3. изграждане на обекти по ал. 1, т. 1 и 2.
  (3) Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите и се разходват само за закупуване на горски и земеделски територии, както и за създаване на нови гори.
  (4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии е допустимо, когато това е предвидено в приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите и заявителят е придобил собствеността върху имота от държавата по реда на чл. 33.

  Предложение на н.п. Николай Пехливанов
  В чл. 73, ал. 1, т. 4 да се заличи точката и запетаята, добавя се запетая и се добавя текста „в случаите когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират тези имоти".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
  а/ в ал. 3 се създава изречение второ: „Приходите от промяната на предназначението на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост постъпват в бюджета на съответната община.”;
  б/ създава се ал. 5:
  „(5) Промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии настъпва от момента на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.”
  Комисията не подкрепя предложението по буква ”а” и подкрепя предложението по буква „б”.

  Предложение на н.п. Петър Курумбашев
  В чл. 73 ал. 1 се правят следните изменения и допълнения :
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. Разширяване строителните граници на съществуващите урбанизирани територии в случаите когато има приет общ устройствен план на общината или на отделно землище от нея, в които се намират имотите.”
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. Създаване на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост и за които има влязъл в сила подробен устройствен план.”
  3. В т. 5 израза „и възпроизводство” да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя предложението по т. 2 и 3.

  Предложение на н.п. Иван Н. Иванов
  В чл. 73, ал. 1, т. 1 думите "промишлени предприятия” се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Христина Янчева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Юлиана Колева
  Чл. 73 се изменя така:
  „Чл. 73. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се допуска за:
  1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;
  2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;
  3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;
  4. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила общ устройствен план;
  5. обекти с национално значение, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет.
  6. изграждане на стълбове за лифтове и влекове, както и на основи на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове;
  7. изграждане на ски писти.
  (2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:
  1 отбраната или сигурността на страната;
  2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;
  3. изпълнение на инвестиционни проекти за нужди на общината, одобрени с решение на общинския съвет.
  (3) Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии постъпват в бюджета на Министерство на земеделието и храните и се разходват само за залесяване и строителство и поддръжка на горски пътища.
  (4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии е допустимо, когато това е предвидено в приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите и заявителят е придобил собствеността върху имота от държавата по реда на чл. 33.
  (5) Поземлени имоти в горски територии се считат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост.
  (6) Не се допуска промяна на предназначението на горски територии за ски писти и стълбове за лифтове и влекове, когато изграждането им не е предвидено в приетите областни планове за развитие на горските територии.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73:
  Чл. 73. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се допуска за:
  1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения с изключение на стъпките на електропроводните стълбове;
  2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали;
  3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;
  4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила общ устройствен план;
  5. национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията;
  6. изграждане на стълбове за лифтове и влекове, както и на основи на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове;
  7. изграждане на ски писти.
  (2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. Забраната не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с:
  1 отбраната или сигурността на страната;
  2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерски съвет;
  3. изпълнение на инвестиционни проекти за нужди на общината, одобрени с решение на общинския съвет.
  (3) Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии постъпват в бюджета на Министерство на земеделието и храните и се разходват само за залесяване и строителство и поддръжка на горски пътища.
  (4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии е допустимо, когато това е предвидено в приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите и заявителят е придобил собствеността върху имота.
  (5) Поземлени имоти в горски територии се считат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост.
  (6) Не се допуска промяна на предназначението на горски територии за ски писти и стълбове за лифтове и влекове, когато изграждането им не е предвидено в приетите областни планове за развитие на горските територии.

  ........................................

  Чл. 78. (1) За промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2.
  (2) Цената за промяна на предназначението се заплаща в тримесечен срок от издаването на акта за промяна на предназначението.
  (3) Поземлените имоти в горски територии, чието предназначение е променено, се заемат след заплащане на дължимата цена.
  (4) Правата на лицата, в полза на които е постановено промяна на предназначението, се погасяват, когато:
  1. цената за промяна на предназначението не бъде заплатена в срока по ал. 2;
  2. строителството на обекта, за което е променено предназначението, не е започнало по вина на заявителя в двугодишен срок от влизането в сила на акта за промяна на предназначението, а за обектите на техническата инфраструктура - в тригодишен срок.
  (5) Промяната на предназначението в случаите по чл. 73, ал. 1, т. 5 относно обектите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, се извършва безвъзмездно.
  (6) В 7-дневен срок от заплащането на цената за промяна на предназначението Изпълнителната агенция по горите изпраща препис от акта за промяна на предназначението на службата по геодезия, картография и кадастър - за отразяване в кадастралната карта и регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване в картата на възстановената собственост.

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
  а/ ал. 5 се изменя така:
  „(5) Промяната на предназначението се извършва безвъзмездно в случаите:
  1. по чл. 73, ал. 1, т. 5 относно обектите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. за изграждане на обекти по чл. 73, ал. 5.
  б/ създава се алинея 7:
  „(7) В случаите по чл. 73, ал. 5 в 7-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, органът, одобрил плана, изпраща копие от него на общинските служби по земеделие по местонахождението на имотите за отразяване в картите на възстановената собственост, съответно на службите по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имотите за отразяване в кадастралните карти.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Христина Янчева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Юлиана Колева
  Чл. 78 се изменя така:
  „Чл. 78. (1) За промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2.
  (2) Цената за промяна на предназначението се заплаща в тримесечен срок от издаването на акта за промяна на предназначението.
  (3) Правата на лицата, в полза на които е постановено промяна на предназначението, се погасяват, когато цената за промяна на предназначението не бъде заплатена в срока по ал. 2.
  (4) Промяната на предназначението се извършва безвъзмездно в случаите:
  1. по чл. 73, ал. 1, т. 5 относно обектите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. на изграждане на обекти по чл. 73, ал. 5.
  (5) В 7-дневен срок от заплащането на цената за промяна на предназначението Изпълнителната агенция по горите изпраща препис от акта за промяна на предназначението на службата по геодезия, картография и кадастър - за отразяване в кадастралната карта и регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване в картата на възстановената собственост.
  (6) В случаите по чл. 73, ал. 5, в 7-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план, органът, одобрил плана изпраща копие от него в службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имотите - за отразяване в кадастралната карта и регистри, съответно в общинската служба по земеделие - за отразяване в картата на възстановената собственост.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78:
  Чл. 78. (1) За промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2.
  (2) Цената за промяна на предназначението се заплаща в тримесечен срок от издаването на акта за промяна на предназначението.
  (3) Правата на лицата, в полза на които е постановено промяна на предназначението, се погасяват, когато:
  1. цената за промяна на предназначението не бъде заплатена в срока по ал. 2;
  2. в тригодишен срок от влизане в сила на разрешението за строеж на обекта, за който е променено предназначението, не е започнало строителството му, а за обектите на техническата инфраструктура - в четиригодишен срок, но не повече от 10 години от влизане в сила на акта за промяна на предназначението.
  (4) Промяната на предназначението се извършва безвъзмездно в случаите:
  1. по чл. 73, ал. 1, т. 5 относно обектите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната;
  2. на изграждане на обекти по чл. 73, ал. 5.
  (5) В 7-дневен срок от заплащането на цената за промяна на предназначението Изпълнителната агенция по горите изпраща препис от акта за промяна на предназначението на службата по геодезия, картография и кадастър - за отразяване в кадастралната карта и регистри, или на общинската служба по земеделие - за отразяване в картата на възстановената собственост.
  (6) В случаите по чл. 73, ал. 5, в 7-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план, органът, одобрил плана изпраща копие от него в службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имотите - за отразяване в кадастралната карта и регистри, съответно в общинската служба по земеделие - за отразяване в картата на възстановената собственост.
  (7) В случай на погасяване на правата по ал. 3 лицето, в чиято полза е постановена промяна на предназначението, е длъжно да премахне за своя сметка изградените в имота постройки и съоръжения, както и да извърши възстановяване на терена, освен ако не е уговорено друго в акта за промяна на предназначението.

  ...........................................

  Чл. 200. (1) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори:
  1. имат право да отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото поделение на Министерството на вътрешните работи;
  2. могат да използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
  3. могат да използват физическа сила и помощни средства само ако не могат да изпълнят служебните си задължения по друг начин при:
  а) противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
  б) задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива;
  в) конвоиране на лице или при опит то да избяга, да посегне на своя живот или на живота и здравето на други лица;
  г) нападения срещу служителите или граждани;
  д) групови нарушения на обществения ред;
  е) нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;
  4. имат право за установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи деянието, датата и точния час на извършеното нарушение, извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението.
  (2) Видът, условията и редът за използване на помощни средства, условията и редът за използване на физическа сила и на моторни превозни средства със специален режим на движение от горските инспектори се определят с наредбата по чл. 148, ал. 7.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 200:
  Чл. 200. (1) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори имат право да:
  1. отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи;
  2. използват физическа сила и помощни средства само ако не могат да изпълнят служебните си задължения по друг начин при:
  а) противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
  б) задържане на правонарушител;
  в) нападения срещу служителите или граждани;
  г) групови нарушения на обществения ред;
  3. задържат лице, което:
  а) не се подчинява на законно разпореждане;
  б) оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане;
  4. използват при установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му технически средства или системи, заснемащи или записващи:
  а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;
  б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението.
  5. използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
  6. носят и използват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и лично късо нарезно оръжие.
  (2) При задържане на правонарушител по ал. 1, т. 3, незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.
  (3) При предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на полицейските органи. Протоколът съдържа:
  1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
  2. дата на съставяне на протокола;
  3. дата и място на задържането;
  4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
  5. собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
  6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
  7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.
  8. подпис на горския инспектор.
  (4) Преди предаване на лицето и съставянето на протокола по ал. 3 на задържаното лице се извършва медицински преглед.
  (5) Горските инспектори използват физическа сила и помощни средства по ал. 1, т. 2 след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение. Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като горските инспектори са длъжни:
  1. по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени;
  2. да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка;
  (6) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени.
  (7) След използване на физическа сила и помощни средства, горските инспектори изготвят доклад до ръководителя си.
  (8) Помощни средства са: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства.
  (9) Оръжието по ал. 1, т. 6 и по чл. 190, ал. 5 може да се използва единствено при неизбежна отбрана, когато използването му се явява абсолютно необходимо. За всеки случай на използване на оръжие се изготвя писмен доклад, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.
  (10) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение от горските инспектори, както и организацията и редът за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи, се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.

  .............................................

  § 5. (1) Заявленията за изключване на площи от горския фонд, за предоставяне право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд, както и тези по § 123 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред, като оценките на имотите се определят по реда на наредбата по чл. 83, ал. 2 от този закон.
  (2) Процедурите по чл. 15б от отменения Закон за горите, започнали до влизането в сила на този закон, се прекратяват.
  (3) Процедури, започнали по реда на чл. 14г, ал. 2 от отменения Закон за горите, се довършват по досегашния ред, в случай че лицето, по чието искане е станало изключването:
  1. е подало или в тримесечен срок от влизането в сила на този закон подаде заявление, към което са приложени всички изискуеми документи, и
  2. заплати дължимата цена по сделката в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта за продажба, замяна или учредяване на ограничено вещно право.
  (4) В случай че не бъдат изпълнени изискванията на ал. 3, правата на лицата, в полза на които е постановена промяна на предназначението, се погасяват.
  (5) В случаите по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава заповед за отразяване на имотите като горска територия, копие от която се изпраща на регионалната дирекция по горите и в съответната служба по геодезия, картография и кадастър или в общинската служба по земеделие за нанасяне на промените в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост, както и искане по реда на Закона за устройство на територията за изменение на съответния действащ устройствен план.
  (6) Когато подробни устройствени планове се разработват за поземлени имоти в горски територии, които подлежат на продажба по реда на § 123 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), нормативно определената прилежаща площ - обект на продажба, се определя на базата на пределно допустимите нормативи за плътност и интензивност на застрояване за отделните видове територии и устройствени зони.

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 7:
  „(7) Разпоредбите на чл. 73, ал. 5, чл. 78, ал. 5, т.2 и 7 се прилагат и за производства по промяна предназначението на гори и земи от горския фонд за изграждане на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение, които не са приключили към датата на влизане в сила на закона.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Христина Янчева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Юлиана Колева
  В § 5 се създава ал. 7:
  „(7) Разпоредбите на чл. 73, ал. 5 и чл. 78, ал. 4, т. 2 и ал. 7 се прилагат и за производства по отменения Закон за горите по изключване и промяна предназначението на гори и земи от горския фонд за изграждане на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение, които не са приключили към датата на влизане в сила на този закон.”
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. (1) Заявленията за изключване на площи от горския фонд, за предоставяне право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд, както и тези по § 123 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред, като оценките на имотите се определят по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 от този закон.
  (2) Процедурите по чл. 15б от отменения Закон за горите, започнали до влизането в сила на този закон, се прекратяват.
  (3) Процедури, започнали по реда на чл. 14г, ал. 2 от отменения Закон за горите, се довършват по досегашния ред, в случай че лицето, по чието искане е станало изключването:
  1. е подало или в тримесечен срок от влизането в сила на този закон подаде заявление, към което са приложени всички изискуеми документи, и
  2. заплати дължимата цена по сделката в 6-месечен срок от влизането в сила на заповедта за продажба, замяна или учредяване на ограничено вещно право.
  (4) В случай че не бъдат изпълнени изискванията на ал. 3, правата на лицата, в полза на които е постановена промяна на предназначението, се погасяват.
  (5) В случаите по ал. 4 министърът на земеделието и храните издава заповед за отразяване на имотите като горска територия, копие от която се изпраща на регионалната дирекция по горите и в съответната служба по геодезия, картография и кадастър или в общинската служба по земеделие за нанасяне на промените в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост, както и искане по реда на Закона за устройство на територията за изменение на съответния действащ устройствен план.
  (6) Когато подробни устройствени планове се разработват за поземлени имоти в горски територии, които подлежат на продажба по реда на § 123 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), нормативно определената прилежаща площ - обект на продажба, се определя на базата на пределно допустимите нормативи за плътност и интензивност на застрояване за отделните видове територии и устройствени зони.
  (7) Разпоредбите на чл. 73, ал. 5 и чл. 78, ал. 4, т. 2 и ал. 7 се прилагат и за производства по отменения Закон за горите по изключване и промяна предназначението на гори и земи от горския фонд за изграждане на национални обекти и общински обекти от първостепенно значение, които не са приключили към датата на влизане в сила на закона.
  (8) Разпоредбата на чл. 78, ал. 3, т. 2 не се прилага за приключили процедури по отменения Закон за горите.
  (9) Когато към деня на влизане в сила на закона е дадено предварително съгласуване за изключване на площи от горския фонд или е подадено искане за предварително съгласуване, процедурата за промяна на предназначението на съответните имоти се довършва по досегашния ред.

  ..................................................

  § 10. (1) Съществуващите към датата на влизане в сила на този закон държавни горски стопанства, както и държавните ловни стопанства по приложение № 2, т. 1-37 от Закона за лова и опазване на дивеча, се прекратяват без ликвидация и се вливат в съответните държавни предприятия по приложение № 1 като техни териториални поделения.
  (2) Държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства - териториални поделения на държавните предприятия по ал. 1, са правоприемници на активите и пасивите на съответните прекратени без ликвидация държавни предприятия.
  (3) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон директорите на прекратените без ликвидация държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства по ал. 1 подават заявление за заличаване на предприятията от Търговския регистър.
  (4) Границите на ловностопанските райони, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните до влизането в сила на този закон, се запазват.
  (5) Държавните ловни стопанства – териториални поделения на държавните предприятия по приложение № 1, осъществяват дейността си по Закона за лова и опазване на дивеча в териториалния обхват на дейност на държавните ловни стопанства, посочени в приложение № 2, т. 1-37, определен със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, издадена на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Христина Янчева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Юлиана Колева
  § 10 се изменя така:
  „§ 10. (1) В 7-дневен срок от датата на влизане в сила на този закон, министърът на земеделието и храните издава заповедите за определяне районите на дейност на държавните предприятия по Приложение № 1 и техните седалища.
  (2)От датата на вписването в Търговския регистър държавните предприятия по приложение № 1, са правоприемници на активите и пасивите, както и на архива на съответните държавни ловни стопанства по приложение № 2, т. 1-37 от Закона за лова и опазване на дивеча, както и на съществуващите към датата на влизане в сила на този закон държавни горски стопанства.
  (3) От датата на вписването в Търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1, съществуващите към датата на влизане в сила на този закон държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства по ал. 2, стават териториални поделения на държавното предприятие, в чийто район на дейност попадат.
  (4) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 3 обхващат районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на съществуващите към датата на влизане в сила на този закон държавни ловни стопанства и държавни горски стопанства.
  (5) От датата на вписването в Търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1, се заличава регистрацията на съответните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства.
  (5) Границите на ловностопанските райони, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните до влизането в сила на този закон, се запазват.
  (6) Сключените към датата на влизане в сила на закона договори по чл. 9, ал. 12, чл. 36л на Закона за лова и опазване на дивеча, както и договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения запазват действието си.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 9:
  § 9. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на закона, министърът на земеделието и храните издава заповеди за определяне районите на дейност на държавните предприятия по Приложение № 1 и техните седалища.
  (2) От датата на вписването в Търговския регистър държавните предприятия по приложение № 1, са правоприемници на активите и пасивите, както и на архива на съответните държавни ловни стопанства по приложение № 2, т. 1-25 от Закона за лова и опазване на дивеча, както и на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства.
  (3) От датата на вписването в Търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1, съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства по ал. 2, стават териториални поделения на държавното предприятие, в чийто район на дейност попадат.
  (4) Когато към датата на вписването в Търговския регистър по ал. 3 районът на дейност на държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство попада в района на дейност на две или повече държавни предприятия по приложение № 1, съответното стопанство става териториално поделение на предприятието, в чиито район е седалището му.
  (5) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 3 и 4 обхващат районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на съществуващите към деня на влизане в сила на закона държавни ловни стопанства и държавни горски стопанства.
  (6) От датата на вписването в Търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1, се заличава регистрацията на съответните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства.
  (7) Границите на ловностопанските райони, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните до влизането в сила на закона, се запазват.
  (8) Сключените от държавните горски и ловни стопанства по ал. 2 и 3 към деня на влизане в сила на закона договори по чл. 9, ал. 12, чл. 36л на Закона за лова и опазване на дивеча, както и договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения, запазват действието си.
  (9) Съществуващите към деня на обнародване на закона държавни ловни стопанства „Беглика”, „Миджур”, „Сеслав”, „Разлог”, „Тервел”, „Родопи”, „Преслав”, „Тунджа”, „Котел”, „Болярка”, „Ракитово” и „Алабак” стават държавни горски стопанства.
  (10) Сключените с директорите на държавните ловни стопанства по ал. 9 договори за управление, запазват действието си, а трудовите правоотношения на работниците и служителите, се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
  (11) Договорите по чл. 9, ал. 12 от Закона за лова и опазване на дивеча, сключени от държавните ловни стопанства по ал. 9, както и договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения, запазват действието си.

  ..................................................

  § 17. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 9:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните ловни стопанства съгласно приложение № 2 са:
  1. по т. 1-37 - териториални поделения на държавните предприятия по приложение № 1 към Закона за горите;
  2. по т. 38-41 – самостоятелни юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.”;
  б) в ал. 2:
  аа) след думата „стопанства” се добавя „по ал. 1, т. 2”;
  бб) в т. 7 думите „на горите от държавния горски фонд” се заменят с „от горските територии – държавна собственост” и се поставя запетая;
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Районите на дейност на държавните ловни стопанства по ал. 1 се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.”;
  г) алинеи 4 -6 се отменят;
  е) алинея 7 се изменя така:
  „(7) В определения им район на дейност държавните ловни стопанства по ал. 1, т. 2 извършват дейностите и изпълняват функциите, възложени на държавните горски стопанства със Закона за горите и с подзаконовите актове по прилагането му.”;
  ж) алинея 9 се изменя така:
  „(9) В определения им район на дейност държавните ловни стопанства по ал. 1, т. 1 извършват дейностите и изпълняват функциите, възложени на държавните горски стопанства със Закона за горите и с подзаконовите актове по прилагането му, както и дейностите по:
  1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча;
  2. изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия;
  3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча;
  4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча;
  5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;
  6. ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм;
  7. ползване от горските територии – държавна собственост, за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на местообитанията.”;
  з) алинеи 10 и 11 се отменят;
  и) алинея 12 се изменя така:
  „(12) Държавните предприятия по Закона за горите могат след провеждане на конкурс да сключват с юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите по ал. 9, т. 1 - 6 на територията на държавните ловни стопанства с изключение на тези по приложение № 3. Договорите се сключват за срок до 15 години.”;
  к) алинея 13 се изменя така:
  „(13) За откриване на конкурса по ал. 12 директорът на съответното държавно предприятие прави мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните.”;
  л) в ал. 14, т. 3 думите „ловно стопанство” се заменят с „предприятие”;
  м) в ал. 15:
  аа) думите „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”;
  бб) в т. 4 думите „ловно стопанство” се заменят с „предприятие”;
  вв) точка 8 се отменя;
  н) алинея 17 се отменя;
  о) в ал. 18 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министерството на земеделието и храните и на съответното държавно предприятие”;
  п) в ал. 22, изречение второ думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответното държавно предприятие”;
  р) в ал. 23 изречение първо се изменя така:
  „Офертите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице.”;
  с) в ал. 27 думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „органа по ал. 23”;
  т) в ал. 31 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”;
  у) алинея 33 се изменя така:
  „(33) Договорът за съвместна дейност се сключва от директора на съответното държавно предприятие с лицето, спечелило конкурса,
  в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 31.”;
  ф) в ал. 34 думите „ловно стопанство” се заменят с „предприятие”;
  х) алинея 35 се изменя така:
  „(35) Договорите по ал. 33 влизат в сила след представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора.”;
  ц) в ал. 36, изречение трето думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
  2. В чл. 9е, ал. 2 след думите „т. 1-5” се поставя запетая, а думите „и ал. 3 и за дейностите по чл. 9д, ал. 2” се заменят със ”за дейностите по чл. 9д, ал. 2, както и за управление, възпроизводство, ползване, опазване и защита на горските територии – държавна собственост, проектиране и строителство в горските територии”.
  3. В чл. 10 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
  4. В чл. 11 думите „гори и земи от горския фонд” се заменят с „горски територии”.
  5. Член 13 се изменя така:
  „Чл. 13. (1) За ловностопанските райони се изготвят ловностопански планове съгласно наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.
  (2) Бонитирането на дивечовите местообитания и таксацията на дивеча се извършва по реда на наредбата по ал. 1.
  (3) Ловностопанските планове се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите след съгласуване със съответните министерства и ведомства.”
  6. В чл. 14:
  а) думите ”управлява и” се заличават;
  б) в т. 6 думите „ловоустройствените проекти” се заменят с „ловностопанските планове”;
  в) точка 7 се изменя така:
  „7. изпълнение на ловностопанските мероприятия, заложени във финансовите планове на държавните предприятия.”
  7. В чл. 16:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Регионалните дирекции по горите контролират дейностите по чл. 14, т. 2-7 в определените им райони на дейност.”;
  б) в ал. 2 думата „управления на” се заменя с „дирекции по”.
  8. Член 17 се отменя.
  9. Член 20 се отменя.
  10. В чл. 22, ал. 10, изречение първо думите „Ловните и горските стражари, ловните надзиратели, както и други длъжностни” се заменят с „Длъжностните”.
  11. В чл. 28 се създава ал. 5:
  „(5) За извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов се заплаща такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, които постъпват в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.”
  12. В чл. 36б:
  а) в ал. 1 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”;
  б) в ал. 3 думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
  13. В чл. 36в:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Със заповедта по чл. 36б, ал. 1 се утвърждава документацията за провеждане на конкурса, която трябва да съдържа необходимите данни, указания и изисквания за подготовка на предложението.”;
  б) в ал. 2, изречение първо думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”, а изречение второ се заличава;
  в) в ал. 3 т. 5 се изменя така:
  „5. извлечение от ловностопанския план на дивечовъдния участък, а когато няма действащ план - изисквания за стопанисване на дивеча;”.
  14. В чл. 36г:
  а) в ал. 4, т. 7 думите „ловоустройствения проект” се заменят с „ловностопанския план”;
  б) в ал. 5 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответното държавно предприятие”.
  15. В чл. 36д ал. 1 се изменя така:
  „(1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице.”
  16. В чл. 36и ал. 1 се изменя така:
  „(1) За работата на комисията се изготвя протокол, който се подписва от всички членове и се представя на министъра на земеделието и храните, придружен с цялата документация, събрана в хода на провеждане на конкурса.”
  17. В чл. 36к:
  а) в ал. 1 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните” и цифрата „7” се заменя с „14”;
  б) в ал. 3 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
  18. В чл. 36л, ал. 3, изречение второ думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, както и на директора на съответното държавно предприятие”.
  19. В чл. 36м, ал. 2 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответното държавно предприятие”.
  20. В чл. 36н:
  а) в ал. 1 думите „нейните структури и държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства” се заменят с „регионалните дирекции по горите и държавните предприятия”;
  б) в ал. 2, изречение първо думите „горски стопанства и държавните ловни стопанства” се заменят с „предприятия”;
  в) в ал. 3 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и в съответното държавно предприятие”;
  г) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „до министъра на земеделието и храните”;
  д) в ал. 5 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
  21. В чл. 37б, ал. 2 думите „бюджета на Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответното държавно предприятие”.
  22. В чл. 38 думите „ловоустройствените проекти” се заменят с „ловностопанските планове”.
  23. В чл. 39, ал. 2 думите „държавния земеделски и горски фонд” се заменят със „земеделски и горски територии – държавна собственост”.
  24. В чл. 41, ал. 2, изречение второ думите „горски стопанства и държавните ловни стопанства” се заменят с „предприятия”.
  25. В чл. 43, ал. 5 т. 2 се отменя.
  26. В чл. 46:
  а) в ал. 2 след думата „райони” се поставя запетая и се добавя „както планът за ползване на разселения дивеч”;
  б) алинея 3 се отменя.
  27. Член 67 се изменя така:
  „Чл. 67. (1) Опазването и охраната на дивеча в ловностопанските райони по чл. 5, ал. 5 се осъществява от лицата, стопанисващи дивеча.
  (2) Функциите по опазване и охрана на дивеча се възлагат на лица с лесовъдско образование.
  (3) Лицата по ал. 2 в поверените им охранителни участъци:
  1. охраняват дивеча и рибата;
  2. следят спазването на режима за стопанисване и ползване на дивеча;
  3. следят състоянието на дивеча и изпълнението на ловностопанските мероприятия в поверените им участъци;
  4. проверяват всички документи за лов и риболов;
  5. извършват проверки на личния багаж на ловуващите лица;
  6. съставят актове за констатирани нарушения по този закон;
  7. задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване;
  8. следят за спазването на противопожарните правила;
  9. опазват специализираната фуражна база, изградените ловностопански съоръжения, сгради и други обекти в поверените им охранителни участъци;
  10. следят за опазването на сватбовищата и токовищата;
  11. следят за щети, нанесени от и на дивеча;
  12. регулират числеността на хищниците, подивелите и скитащите кучета и котки;
  13. охраняват защитените животински видове.
  (4) Правомощията по ал. 3 имат и служителите по охрана на защитените територии - изключителна държавна собственост.”
  28. Член 68 се изменя така:
  „Чл. 68. (1) Лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 и 5, стопанисващи дивеча, могат да сключват договори с юридически лица, регистрирани по Закона за частна охранителна дейност, за непосредствената му охрана. За сключените договори се уведомява писмено регионалната дирекция по горите.
  (2) За извършване непосредствената охрана на дивеча юридическите лица, регистрирани по Закона за частна охранителна дейност, назначават лица с лесовъдско образование.
  (3) Охраната на дивеча по реда на ал. 1 и 2 се извършва съгласно разпоредбите на този закон.”
  29. Член 69а се изменя така:
  „Чл. 69а. (1) С цел опазване на биотехническите съоръжения или в интерес на здравето и безопасността на гражданите директорът на регионалната дирекция по горите със заповед може временно да ограничи или да забрани достъпа до определена територия. Заповедта се издава по инициатива на стопанисващия дивеча след съгласуване със собственика на територията или с лицето, на което тя е предоставена за управление.
  (2) Заповедта по ал. 1 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, интернет страниците на Изпълнителната агенция по горите, регионалната дирекция по горите или по друг подходящ начин. Заповедта по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение.
  (3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) В изпълнение на заповедта по ал. 1 лицето, което стопанисва дивеча, поставя обозначителни табели, които съдържат информация, определена с правилника за прилагане на закона.”
  30. В чл. 70:
  а) в ал. 4 след думата „изключение” се добавя „от органа по ал. 5”;
  б) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Директорът на съответната регионална дирекция по горите ежегодно със заповед определя обхвата и периода на действие на ограничението по ал. 3 по инициатива на стопанисващия дивеча след съгласуване със собственика на територията или с лицето, на което тя е предоставена за управление. Заповедта по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение.”;
  в) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”;
  г) създава се ал. 7:
  „(7) В изпълнение на заповедта по ал. 5 лицето, което стопанисва дивеча, поставя обозначителни табели, които съдържат информация, определена с правилника за прилагане на закона.”
  31. В чл. 77, ал. 1 и 2 думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „директорите на държавните предприятия”.
  32. В чл. 78, ал. 1 думите „ловоустройствения проект” се заменят с „ловностопанския план”.
  33. В чл. 82 думите „държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство” се заменят със „съответната регионална дирекция по горите”.
  34. В чл. чл. 83л, ал. 1 думите „преминаване и престой в район, където са разположени биотехнически съоръжения по чл. 69а” се заменят с „по чл. 69а и 70”.
  35. В чл. 91 думите „ ал. 4, т. 4 – 12” се заменят с „ал. 3”.
  36. Член 94а се отменя.
  37. В чл. 96 се създава ал. 5:
  „(5) Тридесет на сто от сумите по ал. 4 от влезли в сила наказателни постановления се изплащат на съответните актосъставители. Условията и редът за изплащане на сумите се определят от министъра на земеделието и храните или министъра на вътрешните работи или от упълномощени от тях длъжностни лица.”
  38. В § 1 от Допълнителните разпоредби в т. 11 думите „земеделския и горския фонд” се заменят със „земеделските и горските територии”.
  39. В Преходните и заключителните разпоредби § 6 се отменя.
  40. В § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ,
  бр. 91 от 2008 г.):
  а) в ал. 1 думите „ал. 1, 2, 3, 4 и 6” се заменят с „ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3”;
  б) в ал. 4 думите „и ал. 3” се заличават.
  Предложение на н.п. Петър Курумбашев
  В § 17 от Преходните и заключителните разпоредби, т. 29 и т. 34 да отпаднат
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Михайлов
  В §17 т. 29 и т. 34 отпадат
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева, н.п. Христина Янчева, н.п. Стоян Гюзелев и н.п. Юлиана Колева
  В § 17, т. 21 се изменя така:
  „21. В чл. 37б, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Средствата по ал. 1 постъпват в приход на съответното държавно горско стопанство и се разходват само за изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия и възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 16:
  § 16. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г. и бр. 73 и бр. 89 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 9:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните ловни стопанства съгласно приложение № 2 са:
  1. по т. 1-25 - териториални поделения на съответните държавни предприятия по приложение № 1 към Закона за горите;
  2. по т. 26 и 27 – самостоятелни юридически лица със статут на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.”;
  б) в ал. 2:
  аа) в текста преди т. 1 след думата „стопанства” се добавя „по ал. 1, т. 2”;
  бб) в т. 7 думите „на горите от държавния горски фонд” се заменят с „от горските територии – държавна собственост” и се поставя запетая;
  в) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Районите на дейност на държавните ловни стопанства по ал. 1 се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.”;
  г) алинеи 4, 5 и 6 се отменят;
  д) алинея 7 се изменя така:
  „(7) В определения им район на дейност държавните ловни стопанства по ал. 1, т. 2 извършват дейностите и изпълняват функциите, възложени на държавните горски стопанства със Закона за горите и с подзаконовите актове по прилагането му.”;
  е) алинея 9 се изменя така:
  „(9) В определения им район на дейност държавните ловни стопанства по ал. 1, т. 1 извършват дейностите и изпълняват функциите, възложени на държавните горски стопанства със Закона за горите и с подзаконовите актове по прилагането му, както и дейностите по:
  1. запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча;
  2. изграждане на ловностопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия;
  3. възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча;
  4. аклиматизация и реаклиматизация на дивеча;
  5. подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча;
  6. ползване на дивеча и дивечовите продукти и провеждане на организиран ловен туризъм;
  7. ползване от горските територии – държавна собственост, за съхраняване качествата на биотипите и подобряване на местообитанията.”;
  ж) алинеи 10 и 11 се отменят;
  з) алинея 12 се изменя така:
  „(12) Държавните предприятия по Закона за горите могат след провеждане на конкурс да сключват с юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите по ал. 9, т. 1 - 6 на територията на държавните ловни стопанства. Договорите се сключват за срок до 15 години.”;
  и) алинея 13 се изменя така:
  „(13) За откриване на конкурса по ал. 12 директорът на съответното държавно предприятие прави мотивирано предложение до министъра на земеделието и храните.”;
  к) в ал. 14, т. 3 думите „ловно стопанство” се заменят с „предприятие”;
  л) в ал. 15:
  аа) в текста преди т. 1 думите „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”;
  бб) в т. 4 думите „ловно стопанство” се заменят с „предприятие”;
  вв) точка 8 се отменя;
  м) алинея 17 се отменя;
  н) в ал. 18 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министерството на земеделието и храните и на съответното държавно предприятие”;
  о) в ал. 22, изречение второ думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответното държавно предприятие”;
  п) в ал. 23 изречение първо се изменя така: „Офертите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице.”;
  р) в ал. 27 думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „органа по ал. 23”;
  с) в ал. 31 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”;
  т) алинея 33 се изменя така:
  „(33) Договорът за съвместна дейност се сключва от директора на съответното държавно предприятие с лицето, спечелило конкурса,
  в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта по ал. 31.”;
  у) в ал. 34 думите „ловно стопанство” се заменят с „предприятие”;
  ф) алинея 35 се изменя така:
  „(35) Договорите по ал. 33 влизат в сила след представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора.”;
  х) в ал. 36:
  аа) в изречение второ думите „изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министърът на земеделието и храните”;
  бб) в изречение трето думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”;
  2. В чл. 9е, ал. 2 след думите „т. 1-5” се поставя запетая, а думите „и ал. 3 и за дейностите по чл. 9д, ал. 2” се заменят със ”за дейностите по чл. 9д, ал. 2, както и за управление, възпроизводство, ползване, опазване и защита на горските територии – държавна собственост, проектиране и строителство в горските територии”.
  3. В чл. 10 в текста преди т. 1 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
  4. В чл. 11 думите „гори и земи от горския фонд” се заменят с „горски територии”.
  5. Член 13 се изменя така:
  „Чл. 13. (1) За ловностопанските райони се изготвят ловностопански планове съгласно наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за горите.
  (2) Бонитирането на дивечовите местообитания и таксацията на дивеча се извършва по реда на наредбата по ал. 1.
  (3) Ловностопанските планове се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите след съгласуване със съответните министерства и ведомства.”
  6. В чл. 14:
  а) в текста преди т. 1 думите ”управлява и” се заличават;
  б) в т. 6 думите „ловоустройствените проекти” се заменят с „ловностопанските планове”;
  в) точка 7 се изменя така:
  „7. изпълнение на ловностопанските мероприятия, заложени във финансовите планове на държавните предприятия.”
  7. В чл. 16:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Регионалните дирекции по горите контролират дейностите по чл. 14, т. 2-7 в определените им райони на дейност.”;
  б) в ал. 2 думата „управления на” се заменя с „дирекции по”.
  8. Член 17 се отменя.
  9. Член 20 се отменя.
  10. В чл. 22, ал. 10, изречение първо думите „Ловните и горските стражари, ловните надзиратели, както и други длъжностни” се заменят с „Длъжностните”.
  11. В чл. 28 се създава ал. 5:
  „(5) За извършване на административната услуга по издаване и заверка на билети за лов се заплаща такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет, които постъпват в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.”
  12. В чл. 36б:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”;
  б) в ал. 3 думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”.
  13. В чл. 36в:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Със заповедта по чл. 36б, ал. 1 се утвърждава документацията за провеждане на конкурса, която трябва да съдържа необходимите данни, указания и изисквания за подготовка на предложението.”;
  б) в ал. 2, изречение първо думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните”, а изречение второ се заличава;
  в) в ал. 3 т. 5 се изменя така:
  „5. извлечение от ловностопанския план на дивечовъдния участък, а когато няма действащ план - изисквания за стопанисване на дивеча;”.
  14. В чл. 36г:
  а) в ал. 4, т. 7 думите „ловоустройствения проект” се заменят с „ловностопанския план”;
  б) в ал. 5 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответното държавно предприятие”.
  15. В чл. 36д ал. 1 се изменя така:
  „(1) Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице.”
  16. В чл. 36и ал. 1 се изменя така:
  „(1) За работата на комисията се изготвя протокол, който се подписва от всички членове и се представя на министъра на земеделието и храните, придружен с цялата документация, събрана в хода на провеждане на конкурса.”
  17. В чл. 36к:
  а) в ал. 1 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните” и цифрата „7” се заменя с „14”;
  б) в ал. 3 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице”.
  18. В чл. 36л, ал. 3, изречение второ думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, както и на директора на съответното държавно предприятие”.
  19. В чл. 36м, ал. 2 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят със „съответното държавно предприятие”.
  20. В чл. 36н:
  а) в ал. 1 думите „нейните структури и държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства” се заменят с „регионалните дирекции по горите и държавните предприятия”;
  б) в ал. 2, изречение първо думите „горски стопанства и държавните ловни стопанства” се заменят с „предприятия”;
  в) в ал. 3 думите „Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и в съответното държавно предприятие”;
  г) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „до министъра на земеделието и храните”;
  д) в ал. 5 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „Министърът на земеделието и храните”.
  21. В чл. 37б, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Средствата по ал. 1 постъпват в приход на съответното държавно предприятие и се разходват за охрана на дивеча на територията на предприятието, както и за финансиране на дейностите по управление, стопанисване и опазване на дивеча на територията на дивечовъдните участъци, за които:
  1. стопанисването и ползването на дивеча не е предоставено чрез провеждането на конкурс по реда на закона;
  2. договорът за стопанисване и ползване на дивеча е прекратен - до сключването на нов договор.”
  22. В чл. 38 думите „ловоустройствените проекти” се заменят с „ловностопанските планове”.
  23. В чл. 39, ал. 2 думите „държавния земеделски и горски фонд” се заменят със „земеделски и горски територии – държавна собственост”.
  24. В чл. 41, ал. 2, изречение второ думите „горски стопанства и държавните ловни стопанства” се заменят с „предприятия”.
  25. В чл. 43, ал. 5 т. 2 се отменя.
  26. В чл. 46:
  а) в ал. 2 след думата „райони” се поставя запетая и се добавя „както планът за ползване на разселения дивеч”;
  б) алинея 3 се отменя.
  27. Член 67 се изменя така:
  „Чл. 67. (1) Опазването и охраната на дивеча в ловностопанските райони по чл. 5, ал. 5 се осъществява от лицата, стопанисващи дивеча.
  (2) Функциите по опазване и охрана на дивеча се възлагат на лица с лесовъдско образование.
  (3) Лицата по ал. 2 в поверените им охранителни участъци:
  1. охраняват дивеча и рибата;
  2. следят спазването на режима за стопанисване и ползване на дивеча;
  3. следят състоянието на дивеча и изпълнението на ловностопанските мероприятия в поверените им участъци;
  4. проверяват всички документи за лов и риболов;
  5. извършват проверки на личния багаж на ловуващите лица;
  6. съставят актове за констатирани нарушения по този закон;
  7. задържат вещите - предмет на нарушението, както и вещите, послужили за неговото извършване;
  8. следят за спазването на противопожарните правила;
  9. опазват специализираната фуражна база, изградените ловностопански съоръжения, сгради и други обекти в поверените им охранителни участъци;
  10. следят за опазването на сватбовищата и токовищата;
  11. следят за щети, нанесени от и на дивеча;
  12. регулират числеността на хищниците, подивелите и скитащите кучета и котки;
  13. охраняват защитените животински видове.
  (4) Правомощията по ал. 3 имат и служителите по охрана на защитените територии - изключителна държавна собственост.”
  28. Член 68 се изменя така:
  „Чл. 68. (1) Лицата по чл. 34, ал. 1, т. 3, 4 и 5, стопанисващи дивеча, могат да сключват договори с юридически лица, регистрирани по Закона за частна охранителна дейност, за непосредствената му охрана. За сключените договори се уведомява писмено регионалната дирекция по горите.
  (2) За извършване непосредствената охрана на дивеча юридическите лица, регистрирани по Закона за частна охранителна дейност, назначават лица с лесовъдско образование.
  (3) Охраната на дивеча по реда на ал. 1 и 2 се извършва съгласно разпоредбите на този закон.”
  29. Член 69а се изменя така:
  „Чл. 69а. (1) С цел опазване на биотехническите съоръжения или в интерес на здравето и безопасността на гражданите директорът на регионалната дирекция по горите със заповед може временно да ограничи или да забрани достъпа до определена територия. Заповедта се издава по инициатива на стопанисващия дивеча след съгласуване със собственика на територията или с лицето, на което тя е предоставена за управление.
  (2) Заповедта по ал. 1 се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, интернет страниците на Изпълнителната агенция по горите, регионалната дирекция по горите или по друг подходящ начин. Заповедта по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение.
  (3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (4) В изпълнение на заповедта по ал. 1 лицето, което стопанисва дивеча, поставя обозначителни табели, които съдържат информация, определена с правилника за прилагане на закона.”
  30. В чл. 70:
  а) в ал. 4 след думата „изключение” се добавя „от органа по ал. 5”;
  б) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Директорът на съответната регионална дирекция по горите ежегодно със заповед определя обхвата и периода на действие на ограничението по ал. 3 по инициатива на стопанисващия дивеча след съгласуване със собственика на територията или с лицето, на което тя е предоставена за управление. Заповедта по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение.”;
  в) алинея 6 се изменя така:
  „(6) Заповедта по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”;
  г) създава се ал. 7:
  „(7) В изпълнение на заповедта по ал. 5 лицето, което стопанисва дивеча, поставя обозначителни табели, които съдържат информация, определена с правилника за прилагане на закона.”
  31. В чл. 77, ал. 1 и 2 думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите” се заменят с „директорите на държавните предприятия”.
  32. В чл. 78, ал. 1 думите „ловоустройствения проект” се заменят с „ловностопанския план”.
  33. В чл. 82 думите „държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство” се заменят със „съответната регионална дирекция по горите”.
  34. В чл. чл. 83л, ал. 1 думите „преминаване и престой в район, където са разположени биотехнически съоръжения по чл. 69а” се заменят с „по чл. 69а и 70”.
  35. В чл. 91 думите „ ал. 4, т. 4 – 12” се заменят с „ал. 3”.
  36. Член 94а се отменя.
  37. В чл. 96 се създава ал. 5:
  „(5) Тридесет на сто от сумите по ал. 4 от влезли в сила наказателни постановления се изплащат на съответните актосъставители. Условията и редът за изплащане на сумите се определят от министъра на земеделието и храните или министъра на вътрешните работи или от оправомощени от тях длъжностни лица.”
  38. В § 1 от Допълнителните разпоредби в т. 11 думите „земеделския и горския фонд” се заменят със „земеделските и горските територии”.
  39. § 6 от Преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  40. § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ,
  бр. 91 от 2008 г., изм. бр. 92 от 2009 г.) се отменя.
  41. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
  „Приложение № 2
  към чл. 9, ал. 1

  Списък на държавните ловни стопанства

  1. РУСАЛКА
  2. РОСИЦА
  3. ЧЕПИНО
  4. ЧЕКЕРИЦА
  5. ЧЕРНИ ЛОМ
  6. АРАМЛИЕЦ
  7. БОРОВО
  8. ИЗВОРА
  9. ЖЕНДА
  10. ШЕРБА
  11. РОПОТАМО
  12. ВИТОШКО-СТУДЕНА
  13. КОРМИСОШ
  14. ПАЛАМАРА
  15. ОСОГОВО
  16. МАЗАЛАТ
  17. ДИКЧАН
  18. ВИТИНЯ
  19. ДУНАВ
  20. БАЛЧИК
  21. ШИРОКА ПОЛЯНА
  22. НЕСЕБЪР
  23. ТОПОЛОВГРАД
  24. ГРАМАТИКОВО
  25. КАРАКУЗ
  26. ВОДЕН - ИРИ ХИСАР
  27. ИСКЪР

  42. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 12 се отменя  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума