Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
20/09/2011 първо гласуване

  Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 154-01-83, внесен от н.п. Лъчезар Тошев на 26 юли 2011 г. и № 154-01-93, внесен от н.п. Владимир Тошев и гр. н. пр. на 2 септември 2011 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 154-01-83, внесен от н.п. Лъчезар Тошев на 26 юли 2011 г. и № 154-01-93, внесен от н.п. Владимир Тошев и гр. н. пр. на 2 септември 2011 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 20 септември 2011 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 154-01-83, внесен от н.п. Лъчезар Тошев на 26 юли 2011 г. и № 154-01-93, внесен от н.п. Владимир Тошев и гр. н. пр. на 2 септември 2011 г.
  В работата на комисията взеха участие г-н Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция “Земеделие, гори и поземлени отношения” към Министерството на земеделието и храните, г-жа Дора Ненова – директор на дирекция „Държавни помощи и регулация” и г-жа Лилия Стоянова – началник на отдел „Поземлени отношения и комасация” в същото министерство.
  Първият законопроект и мотивите към него беше представен от вносителя г-н Лъчезар Тошев. Той подчерта, че действащият закон нарушава неприкосновеността на частната собственост и е в противоречие с Конституцията на Република България и затова предлага да отпадне възможността земеделските земи, за които няма сключени договори и за които собствениците не са подали декларации за формата на стопанисване и начинът на трайно ползване, да бъдат разпределяни между ползвателите.
  Становището на Министерството на земеделието и храните беше представено от г-жа Лилия Стоянова, която изтъкна, че законопроектът не следва да бъде подкрепен, тъй като съгласно Конституцията на Република България земята е основно национално богатство и ползването на обработваемите земи е предмет на особена закрила. Освен това, режимът на чл. 37в не засяга правото на собственост, тъй като собствениците имат възможността свободно да определят начина на ползване на своите имоти и припомни, че този регламент е насочен единствено към земеделските земи на незаинтересувани от ползването им собственици.
  Народният представител Венцислав Върбанов подкрепи аргументите на Министерството на земеделието и храните и допълни, че съществуващата правна уредба е от полза за самите собственици, тъй като позволява земите, които биха пустели да бъдат поддържани в добро земеделско състояние. Освен това, когато техните собственици решат да поемат управлението на собствеността си, ще имат възможност да се възползват от средствата, събрани от общината за ползването на земите.
  Народният представител Венцислав Лаков заяви, че парламентарната група на Атака няма да подкрепи законопроекта, тъй като отпадането на текста ще доведе до наличието на много необработваеми и пустеещи земи.
  Вторият законопроект и мотивите към него беше представен от вносителя г-н Владимир Тошев.
  Законопроектът предлага, когато се извършва изземване на неправомерно ползвани земеделски имоти с възстановено право на собственост и процедурата е по искане на ползвателите на правно основание, иззетите имоти да бъдат предоставяни на ползвателите на правно основание, а не на собственика.
  Предлагат се цяла група промени свързани с коригиране на процедурните срокове за уедрено ползване на земеделски масиви. Това са сроковете за сключване на споразумения за уедрено ползване, за разпределение на ползването, когато няма постигнато такова споразумение, както и срокът, в който ползвателите трябва да заплатят за ползването на земите, за които няма сключени договори и от собствениците не са подадени декларации за формата на стопанисване и начинът на трайно ползване. Освен това се променят сроковете за подаване на самите декларации и на заявленията за участие в споразумение.
  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага да отпадне задължението за лицата придобили собственост върху сгради и съоръжения от имуществото на прекратените селскостопански организации, да заплащат наем за ползването на застроените и прилежащи площи, като заплатените по досегашния ред суми няма да се възстановяват.
  Във връзка с това предложение в становището на Министерството на земеделието и храните се изразява опасение, че неговото приемане би могло да породи съмнение за предоставяне на нерегламентирана държавна помощ. В останалата част законопроекта е подкрепен.
  В комисията е постъпило и становище от Националната асоциация на зърнопроизводителите, в което се подкрепя предложението за промяната на сроковете и с конкретни предложения по други текстове от закона, които ще бъдат разгледани от комисията между първо и второ четене на законопроекта.
  В дискусията взеха участие народните представители Венцислав Върбанов и Пенко Атанасов.
  Основните акценти в последвалата дискусия могат да бъдат сведени до следното:
  Народният представител Венцислав Върбанов подкрепи изцяло законопроекта, включително и по отношение на безвъзмездното ползване на застроените и прилежащи площи на сградите от имуществото на прекратените селскостопански организации и припомни, че причината да има толкова много случаи на неуредени отношения са проблеми в самата държавна администрация. В тази връзка предложи да бъде обсъдена възможността собствениците на сгради в определен срок да могат да закупят прилежащите площи, като бъде ясно регламентирано, че в рамките на тези срокове няма да дължат наем.
  Освен това изтъкна, че има и други проблеми свързани с прилагането на закона, които следва да бъдат уредени, като даде пример с ползването на трайни насаждения, собственост на физически и юридически лица, върху държавни земи, където самите насаждения са частна собственост, а земята под тях представлява държавна собственост.
  В заключение пое ангажимент между първо и второ четене на законопроекта да внесе съответните предложения.
  От министерството се съгласиха се, че през 2009 г. е имало натрупани около 5000 преписки, които в момента са сведени приблизително до 430 и припомниха, че с промяна във Закона за държавната собственост е въведена норма, съгласно която държавните земи могат да се реализират само по пазарна оценка от лицензиран оценител и не е предвидено недовършените производства да бъдат довършвани по стария ред за продажба по данъчна оценка, което ще наложи тяхното връщане по места и започването на нова процедура.
  Народният представител Пенко Атанасов подкрепи законопроекта, като изрази съмнение единствено по отношение на необходимостта от нова промяна на сроковете за ползване на масиви.

  След проведените разисквания:
  1. Със 1 глас “за”, 10 гласа “против” и 3 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 154-01-83, внесен от н.п. Лъчезар Тошев на 26 юли 2011 г.
  2. С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, № 154-01-93, внесен от н.п. Владимир Тошев и гр. н. пр. на 2 септември 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума