Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
28/09/2011 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 28 септември 2011 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г.
  В работата на комисията взеха участие г-жа Валентина Недялкова – началник на отдел в дирекция „Правна” и г-жа Петя Петкова – експерт в дирекция „Здравеопазване на животните” в Българската агенция по безопасност на храните, г-жа Анастасия Ковачева – експерт в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните” в Министерството на земеделието и храните и г-жа Ана Кънчева юрист в същото министерство, както и г-н Руслан Сербезов – държавен експерт в Министерството на околната среда и водите.
  Законопроектът и мотивите към него беше представен от Валентина Недялкова, която изтъкна, че предложените промени на административнонаказателните разпоредби целят да бъде избегнато дублирането на административни и наказателни санкции за едно и също деяние. Със Заключителните разпоредби се правят съответните промени и в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  Със законопроекта се предлага и цяла група промени, свързани с разпоредбите, регулиращи режима на отглеждане, регистрация и контрол по изпълнение на мерките за защита на дивите животни. Прецизират се част от понятията. В отделна разпоредба е разписано каква информация следва да съдържат регистрационните карти, издавани от регионалните инспекции по околната среда и водите при регистрация на диви животни. Изрично е разписано и правомощието на регионалните инспекции по околната среда и водите да съставят актове за нарушения.
  Освен това се предлага крайният срок, в който общинските съвети и кметовете на общини следваше да осигурят настаняването на безстопанствените животни в приюти и който е изтекъл на 31 януари 2011 г., да бъде променен на 31 декември 2015 г.
  В последвалата дискусия от народните представители Юлияна Колева и Венцислав Лаков беше поставен въпроса доколко е обосновано предложението за промяна на срока и предвиден ли е механизъм гарантиращ, че общините ще изпълнят задължението си в новия срок.
  От Министерството на земеделието и храните припомниха, че при влизането в сила на тази норма, бюджетната процедура вече е била приключила и в бюджетите на общините не са били предвидени необходимите средства за осъществяване на програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и за изграждане на приюти. По данни на министерството към момента голяма част от общините вече имат приети такива програми и извършват поетапна кастрация и съответно настаняват животните в приюти, там където има изградени такива. Предвид закъснението в старта на работата и недостатъчната финансова обезпеченост е било невъзможно тя да приключи в законно определения срок. Именно в тази връзка е направено предложението за неговата промяна.
  В заключение от министерството изказаха увереност, че така предложените промени ще позволят на общините да се справят с проблема, който представляват безстопанствените животни и ще доведат до завишаване на осъществявания контрол по отношение на прилагането на закона и налагането на санкции на нарушителите.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 13 гласа “за”, 1 глас “против” и 4 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума