Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
02/11/2011 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г., приет на първо гласуване на 6 октомври 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 102-01-61, внесен от Министерския съвет на 19 септември 2011 г., приет на първо гласуване на 6 октомври 2011 г.


  Проект
  ІІ гласуване

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за защита на животните
  (Обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 7, ал. 2, т. 1 думата „трайно” се заличава.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. Член 10 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 21 думите „Не се допускат” се заменят със „Забранява се”, а думите „полумаймуни и маймуни” се заменят с „екземпляри”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „в домашни условия” се заменят с „извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Министърът на околната среда и водите определя с наредба условията за отглеждане, съобразени с физиологичните и поведенческите особености на дивите животни по ал. 1 и 2.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „в домашни условия” се заменят с „извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч”.
  2. В ал. 3 думите „диви животни извън естествената им среда” се заменят с „дивите животни по ал. 1 и 2”.


  § 5. Създава се чл. 22а:
  „Чл. 22а. (1) За регистрацията по чл. 22, ал. 1 регионалните инспекции по околната среда и водите издават регистрационни карти.
  (2) Регистрационните карти включват следната информация:
  1. име на собственика;
  2. вид на отглеждания екземпляр;
  3. пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;
  4. маркировка, ако такава е налична;
  5. адрес, на който се отглежда екземплярът;
  6. документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;
  7. номер на разрешителното, даващо право на собственика за неговото отглеждане, ако такова се изисква по реда на чл. 22.
  (3) При смяна на собствеността на екземпляра собственикът предава оригинала на регистрационната карта на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. Създава се чл. 22а:
  „Чл. 22а. (1) За регистрацията по чл. 22, ал. 1 регионалните инспекции по околната среда и водите издават регистрационни карти.
  (2) Регистрационните карти съдържат:
  1. име на собственика;
  2. вид на отглеждания екземпляр;
  3. пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;
  4. маркировка, ако такава е налична;
  5. адрес, на който се отглежда екземплярът;
  6. документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;
  7. номер на разрешителното, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2.
  (3) При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.”


  § 6. В чл. 27, ал. 1 след думата „бозайници” се поставя запетая и думите „и полумаймуни и маймуни" се заменят с „включително видове”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „Мерките за овладяване на популацията” се заменят с „Ветеринарномедицинските манипулации”.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За изпълнение на програмите по ал. 1 общинските съвети приемат наредби за овладяване популацията на безстопанствените кучета.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и наредбите по ал. 5”.


  § 7. В чл. 59, ал. 2 думите „по глава трета” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.


  § 8. Член 62 се изменя така:
  „Чл. 62. (1) Който прояви жестокост към животно по смисъла на
  чл. 7, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) В случаите по чл. 7, ал. 2, т. 2 се прилага разпоредбата на чл. 422 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а в случаите по чл. 7, ал. 2,
  т. 19 и 20 - разпоредбата на чл. 427 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (3) В случаите по ал. 1 животното може да се отнеме в полза на държавата.
  (4) Който стреля по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни, освен в случаите на крайна необходимост или в съответствие с разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
  (5) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, се налага глоба в размер от 1000 до 1500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
  (6) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извършено повторно, глобата е от 1000 до 2000 лв.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.


  § 9. В чл. 70, ал. 1 след думите „Министерството на околната среда и водите” се поставя запетая и се добавя „регионалните инспекции по околната среда и водите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.


  Комисията предлага да се създадат нови § 11 и 12:
  § 11. В чл. 75 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 5”.

  § 12. В чл. 76 думите „чл. 40” се заменят с „чл. 34”.


  § 10. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 2 се изменя така:
  „2. „Болка, страдание и увреждане” е причиняването на смущения в здравето (физическо, нервномозъчно и социално) на животните. Това включва причиняването на болест, травма и физиологичен и нервномозъчен дискомфорт в момента на използването на животното или впоследствие (например след инжектиране на карциногени).”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 13:
  § 13. В § 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба думите „трайно” и „или с трайни вредни последствия за здравето му” се заличават.


  § 11. В § 5 от Преходните и заключителните разпоредби думите „В тригодишен срок от влизането в сила на закона” се заменят с „До 31 декември 2015 г.”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименование на подразделението:
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  § 12. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 151:
  а) в т. 1 след думите „посочени в” се добавя „чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12” и се поставя запетая;
  б) в т. 2 думите „боеве или” и думите „или смърт” се заличават.
  2. В чл. 422:
  а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако деянието не съставлява престъпление”;
  б) алинея 2 се отменя.
  3. В чл. 426 думите „в размер 50 лв.” се заменят с „в размер 100 лв.” и след тях се поставя точка и текстът до края се заличава.
  4. В чл. 427 ал. 3 се отменя.
  5. В чл. 428 след думите „в размер 100 лв.” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  6. В чл. 429:
  а) в ал. 1 числото „20” се заменя с „200”;
  б) в ал. 2 числата „20” и „40” се заменят съответно с „200” и „400”.  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 151:
  а) в т. 1 след думите „посочени в” се добавя „чл. 117, ал. 1, т. 10, 11 и 12” и се поставя запетая;
  б) в т. 2 думите „боеве или” и „или смърт” се заличават.
  2. В чл. 422:
  а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен ако деянието не съставлява престъпление”;
  б) алинея 2 се отменя.
  3. В чл. 426 числото „50” се заменя със „100” и думите „и животното може да се отнеме в полза на държавата” се заличават.
  4. В чл. 427 ал. 3 се отменя.
  5. В чл. 428 след думите „в размер 100 лв.” текстът докрая се заличава.
  6. В чл. 429:
  а) в ал. 1 числото „20” се заменя с „200”;
  б) в ал. 2 думите „20 до 40” се заменят с „200 до 400”.


  § 13. В Закона за почвите (обн., ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм., бр. 80 от 2009 г. и бр. 98 от 2010 г.) в чл. 30 думите „Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните” се заменят с „Министерството на земеделието и храните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.


  § 14. В чл. 11, ал. 2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32 и 35 от 2009 г. и бр. 77 и 98 от 2010 г.) думите „директора на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните” се заменят с „Министерството на земеделието и храните”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16:
  § 16. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 12, 32 и 35 от 2009 г. и бр. 77 и 98 от 2010 г.) в чл. 11, ал. 2 думите „директора на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и продоволствието” се заменят с „Министерството на земеделието и храните”.


  Комисията предлага да се създадат § 17 и 18:
  § 17. В срок до 31 декември 2015 г. общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл. 41, ал. 1.

  § 18. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети изготвят и приемат наредбите по чл. 40, ал. 5.


  § 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума