Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
09/05/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 202-01-17, внесен от Министерския съвет на 27 март 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 202-01-17, внесен от Министерския съвет на 27 март 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 09 май 2012 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 202-01-17, внесен от Министерския съвет на 27 март 2012 г.
  В работата на комисията взеха участие г-н Иван Якимов – директор на дирекция „Хидромелиорации” в Министерство на земеделието и храните, г-жа Даниела Ангелова – главен юрисконсулт в Изпълнителната агенция по горите, г-жа Таня Милева и г-жа Ралица Стефанова от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Ваня Йончева и г-н Милчо Иванов от „НЕК” АД и г-жа Светлана Маринова от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  Законопроектът беше представен от г-жа Таня Милева.
  Основните промени предложени със законопроекта са в две основни групи. Първата касае собствеността, експлоатацията, сигурността, административния контрол и начина на проверяване на техническото състояние на язовирите в Република България. Правата на собственост на държавата върху комплексните и значимите язовири ще се упражняват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за язовирите, които не са актувани като публична общинска собственост - от министъра на земеделието и храните, а по отношение на тези собственост на общините - от кмета на общината по решение на общинския съвет. За всички съоръжения ще бъдат определяни оператори, като стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична държавна собственост ще бъде възлагано на национален хидроенергиен и на национален хидромелиоративен оператор, определени с акт на Министерския съвет, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.
  За стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична общинска собственост, в преходните и заключителните разпоредби е предвиден тримесечен срок, в който общините да изберат оператор и да му възложат тези дейности, или да стартират процедура за избор на нов оператор. След изтичането на този срок областните управители следва да предоставят обобщените данни на министъра на земеделието и храните, а в двумесечен срок от получаването на информацията Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните, ще трябва да възложи, на определен от него оператор, дейностите по стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите – публична общинска собственост, за които не е посочен оператор или не е стартирана процедура за избор на нов оператор. По отношение на язовирите и съоръженията към тях, които са били в капитала на търговски дружества, е разписан ред за издаване на актове за държавна собственост върху тях, като е предвидено те да продължават да се стопанисват, експлоатират и поддържат по досегашния ред до възлагането им на новия оператор.
  Отговорностите по отношение на контрола за техническото и експлоатационното състояние, и безопасността на всички язовири и съоръженията към тях на територията на страната, независимо от тяхната собственост, се вменяват на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  Предвидено е при изграждане на тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване, размерът на сервитутните ивици да бъде определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Втората група промени са свързани с планирането, изграждането, управлението и оперирането на В и К системите и съоръженията, и предоставянето на В и К услуги. Предлага се обособените територии да съвпадат с административно-териториалното деление на страната на области, като услугите за територията на цялата област ще се предоставят само от един оператор въз основа на сключен договор с В и К асоциацията. Въвежда се функционално разделение на собствеността на съоръженията, като водоизточниците, довеждащите водопроводи и съоръжения до границите на населените места, до пречиствателните станции и до градските резервоари ще бъдат публична държавна собственост, а разпределителните мрежи, канализационните системи, пречиствателните съоръжения - публична общинска собственост. В тази връзка е предвидено отписването на В и К активите - публична държавна или публична общинска собственост от баланса на В и К операторите - търговски дружества, а областните управители и кметовете ще трябва да предприемат необходимото за съставянето на актове за публична държавна и публична общинска собственост.
  Министерство на земеделието и храните изрази становището, че при почистването на речните легла в границите на урбанизирана територия, представителят в междуведомствените комисии следва да бъде от съответната регионална дирекция по горите, като структура на Изпълнителна агенция по горите на място, тъй като централното управление на агенцията трудно би могло да осигури представители навсякъде. В случаите, когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана територия, която най-често е горска територия, в комисиите следва да има представител на съответното държавно горско предприятие или негово териториално поделение. Становището на Министерството на земеделието и храните по законопроекта с конкретните текстове за тези и някои други предложения са предоставени на водещата комисия.
  В последвалата дискусия взеха участие н. п. Димчо Михалевски, Пенко Атанасов, Емил Димитров и Петя Раева.
  Народният представител Димчо Михалевски постави въпроса за предвидената промяна на сервитутните граници при изграждане на тръбопроводи и водопроводи и обявеното намерение размерът на тези граници да бъде увеличен, което ще наложи необосновани ограничения на собствениците както на земеделска земя, така и на урегулирани парцели. Той подчерта, че при въвеждането им следва да има контрол, а решенията да бъдат обосновани и не следва да бъдат уреждани в подзаконов нормативен акт. Той отбеляза като недостатъчно обмислено прехвърлянето на контрола върху приблизително 3000 язовира на един контролиращ орган, което би довело до невъзможност за осъществяване на ефективен контрол. Затова препоръча да се обсъди възможността експертизата на контролния орган да се концентрира върху проблемните и потенциално опасни язовири. Друг проблем според него е предоставянето на абсолютни права за одобрение на всички инвестиционни действия, включително върху частна собственост, на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Народният представител Емил Димитров постави въпроса за това, че законопроектът следва да предвиди регламентация, касаеща частните водоеми, закупени по надлежния ред.
  От името на Коалиция за България н.п. Пенко Атанасов заяви, че парламентарната група няма да подкрепи законопроекта, тъй като текстовете не са обмислени, не решават съществуващите проблеми, нарушават правата на собственост на общините и ще създадат проблеми със средствата от европейски програми.
  Народният представител Петя Раева отбеляза, че в законопроекта има редица неясноти, като например възлагането на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите - публична държавна собственост на национален хидроенергиен и на национален хидромелиоративен оператор, особено предвид обявеното намерение това да бъдат предприятие „Язовири и каскади” – НЕК ЕАД и „Напоителни системи” ЕАД. Тя припомни, че това са търговски дружества, които не могат да изпълняват функции по регулиране на административни отношения и да налагат принудителни административни мерки, каквото право имат административните органи. Отбеляза, че не става ясно какъв статут ще има операторът на язовир – общинска собственост, каква дейност ще извършва и под каква форма ще му бъде възлагано стопанисването, поддържането и експлоатацията на язовирите. Освен това редица от текстовете са необмислени и неработещи, има смесване на компетенции и затова Движението за права и свободи няма да подкрепи законопроекта.
  В заключение председателят на комисията г-жа Десислава Танева призова, отправените забележки да бъдат обмислени от експертите и от водещата комисия и взети предвид между първо и второ четене.

  След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 13 гласа “за”, 6 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите № 202-01-17, внесен от Министерския съвет на 27 март 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума