Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
30/05/2012 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД към доклад № 253-07-19 от 2 април 2012 г., относно Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (обобщен) № 253-07-6 от 22 февруари 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  Към доклад № 253-07-19 от 2 април 2012 г., относно Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (обобщен) № 253-07-6 от 22 февруари 2012 г.


  Проект
  ІІ гласуване


  ..................................................

  § 8. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. стълбове за въздушни електропроводи, както и стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена;”
  б) създава се т. 5:
  „5. ски писти”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Поземлени имоти в горски територии се смятат с учредено право на строеж от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, които стават публична държавна собственост, на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура.”

  Предложение на н.п. Петър Курумбашев
  В § 8 т. 1 се изменя както следва:
  „В ал. 1 се създава нова т. 5 със следното съдържание:
  „5. стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за търпими строежи по реда на ЗУТ.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева и н.п. Петър Курумбашев
  В § 8 се създава нова т. 3 със следното съдържание:
  ” Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  „(5) Правото на стоеж върху публична държавна собственост се учредява за срок не по-дълъг от 20 години.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димчо Михалевски
  В § 8 се правят елените изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя както следва:
  „В ал. 1 се създава нова т. 5 със следното съдържание:
  „5. стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за търпими строежи по реда на ЗУТ.”
  2. Създава нова т. 3 със следното съдържание:
  „Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
  „(5) Правото на стоеж върху публична държавна собственост се учредява за срок не по-дълъг от 20 години.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров и н.п. Любомир Иванов, н.п. Цветан Костов и н.п. Кирчо Димитров
  Предлаганите изменения в § 8, касаещи чл. 54 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков
  В § 8 т. 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Гюнер Сербест и н.п. Петя Раева
  Параграф 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 8 се изменя така:
  „§ 8. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. стълбове за въздушни електропроводи, за лифтове и влекове, както и стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена;”;
  б) в точка 3 се създава б. „ж”:
  „ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения;”
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия;”;
  г) създават се т. 5, 6, 7 и 8:
  „5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации със сечение над 1500 мм.;
  6. ски писти;
  7. станции на лифтове и влекове;
  8. открити и закрити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други, свързани с тяхното функциониране;”
  2. В ал. 2, т. 2, б. „б” след думите „т. 4” се поставя запетая и се добавя „5, 6 и 7”.
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Правото на строеж за изграждане на обектите по ал. 1, т. 6 се учредява за срок до 30 години.
  (5) За територии, за които има влязъл в сила общ устройствен план, учредяване на право на строеж за изграждане на ски писти, стълбове и станции за лифтове и влекове се извършва при спазване предвижданията на плана.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Милена Христова
  В § 8, чл. 54 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 текстът след думата „електропроводи” се заличава;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. стълбове за телекомуникационно оборудване, радио- и телевизионно разпространение, съобщителни линии, безжичен интернет, лифтове и влекове или стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена, както и други съоръжения на техническата инфраструктура за поземлени имоти в горски територии публична държавна собственост за срок не по-дълъг от десет години.”;
  в) точка 5 се изменя така:
  „5. ски писти в горски територии публична държавна собственост за срок не по-дълъг от десет години.”
  2. Точка 2 с която се създава нова ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 5:
  § 5. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 се създава буква „ж”:
  „ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения.”;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия;”
  в) създават се т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10:
  „5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации със сечение над 1500 мм;
  6. ски писти;
  7. станции на лифтове и влекове;
  8. стълбове за лифтове и влекове;
  9. открити обекти и съоръжения за спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите преместваеми сезонни покрития и други леки второстепенни постройки на допълващото застрояване, свързани с тяхното функциониране и ползване;
  10. стълбове за съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена.”
  2. В ал. 2, т. 2, буква „б” след думите „т. 4” се поставя запетая и се добавя „5, 6, 7, 8, 9 и 10”.
  3. Създават се ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14:
  „(4) Правото на строеж за изграждане на обектите по ал. 1, т. 6, 7, 8, 9 и 10, се учредява за срок до 30 години. След изтичане на срока, за който е учредено правото на строеж, построеният обект преминава безвъзмездно в собственост на:
  1. държавата – за обекти, изградени в горски територии – държавна собственост;
  2. съответната община - за обекти, изградени в горски територии – общинска собственост.
  (5) За територии, за които има влязъл в сила общ устройствен план, учредяване на право на строеж за изграждане обектите по ал. 1, т. 6, 7, 8 и 9 се извършва при спазване предвижданията на плана.
  (6) Правото на строеж за изграждане на обектите по ал. 1, т. 6, 7, 8 и 9 се учредява след провеждане на търг по реда на:
  1. Закона за държавната собственост - за горски територии – държавна собственост;
  2. Закона за общинската собственост - за горски територии – общинска собственост.
  (7) Търгът по ал. 6 се открива с:
  1. решение на Министерския съвет – за горски територии – публична държавна собственост;
  2. заповед на министъра на земеделието и храните – за горски територии – частна държавна собственост;
  3. заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет – за горски територии – общинска собственост.
  (8) С акта по ал. 7 се определят началната цена и условията за провеждане на търга. Началната цена за провеждане на търга не може да бъде по-ниска от цената за учредяване право на строеж, определена по реда на чл. 56, ал. 4.
  (9) Инициатива за провеждане на търг за учредяване право на строеж за изграждане на обектите по ал. 1, т. 6, 7, 8 и 9 може да бъде заявена от всяко заинтересовано лице или от съответния орган по ал. 7. Когато обектите по ал. 1, т. 6 и/или 7 и 8 са функционално свързани, търгът по ал. 6 се провежда едновременно за всички обекти като комплекс от съоръжения.
  (10) След приключване на търга органът по ал. 7 издава акт за определяне на резултатите от търга.
  (11) Цената за учредяване правото на строеж се заплаща в тримесечен срок от влизането в сила на акта по ал. 10.
  (12) Въз основа на влезлия в сила акт по ал. 10 и извършеното плащане по ал. 11 се сключва договор между заявителя и министъра на земеделието и храните, съответно кмета на общината. Договорът се вписва от заявителя в службата по вписванията по местонахождение на имота, а копие от вписания договор се изпраща в Изпълнителната агенция по горите.
  (13) При подмяна на съоръжение като елемент от обект по ал. 1, т. 6, 7 и 8, за който е учредено право на строеж, на титуляра се учредява ново право на строеж за съответното съоръжение. Правото на строеж се учредява за срок не по-дълъг от срока, за който първоначално е било учредено, след заплащане на цена, определена по реда на чл. 56, ал. 4. Когато в резултат на подмяната на съоръжението е необходима рекултивация на терена, същата се извършва за сметка на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж.
  (14) Обектите по ал. 1, т. 6, 7, 8 и 9 могат да бъдат изградени и чрез публично-частно партньорство при условия и по ред, определени със закон.”


  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Да се създаде § 8а:
  „§ 8а. В чл. 55, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. скица на имота или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;”
  2. Създава се т. 3:
  „3. становище от съответната регионална дирекция по горите, издадено въз основа на документите по т. 1 и 2.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „б. „а” и чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5”.
  2. В ал. 3:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. скица на имота или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;”;
  б) създава се т. 3:
  „3. становище от съответната регионална дирекция по горите, издадено въз основа на документите по т. 1 и 2.”.
  3. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „т. 6, 7, 8 и 9.

  ...................................................


  § 10. В чл. 56, ал. 1, т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. скица на имота или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях, или комбинирана скица, съдържаща същите данни;”
  б) в т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.
  2. В ал. 6 изречение второ се заличава.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 7:
  § 7. В чл. 56 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думата „строеж” се добавя „по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, т. 3, б. „ж”, т. 4, 5 и 10”;
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. скица на имота или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях, или комбинирана скица, съдържаща същите данни;”;
  в) в т. 4 след думите „биологичното разнообразие” съюзът „и” се заменя с „или”.
  2. В ал. 6 изречение второ се заличава.
  3. Създава се ал. 8:
  „(8) Алинеи 5 и 6 се прилагат и при учредяване право на строеж след провеждане на търг.”


  § 11. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите „съответното държавно предприятие по чл. 163” се заменят с „бюджета на Изпълнителната агенция по горите”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Учреденото право на строеж за обектите по чл. 73, ал. 1, т. 5 е безвъзмездно.”

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 11 се изменя така:
  „§ 11. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Определената по реда на чл. 86, ал. 3 стойност на дървесината от горските територии – държавна собственост, върху които е учредено право на строеж, постъпва в приход на съответното държавно предприятие по чл. 163.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 8:
  § 8. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 след думите „срока по” се добавя „чл. 54, ал. 11 и”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Определената по реда на чл. 86, ал. 3 стойност на дървесината от горските територии – държавна собственост, върху които е учредено право на строеж, постъпва в приход на съответното държавно предприятие по чл. 163.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  .................................................


  § 18. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „електротехнически съоръжения” се поставя точка и текстът до края се заличава;
  б) в т. 3 думата „приети” се заменя с „действащи”;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила:
  а) подробен устройствен план - за придобитите по § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 и 34 от 2006 г.);
  б) общ устройствен план – в случаите извън буква „а”;”
  г) в т. 5 след думата „собственост” се поставя запетая и се добавя „на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура”;
  д) в т. 6 думите „на стълбове за лифтове и влекове, както и” се заличават;
  е) точка 7 се изменя така:
  „7. открити и закрити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други, с изключение на случаите, в които се учредява право на строеж по реда на този закон;”.
  2. В ал. 3 думите „Министерството на земеделието и храните” се заменят с „Изпълнителната агенция по горите”, а думите „и се разходват само за залесяване и поддръжка на горски пътища” се заличават.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1, т. 3 се извършва, след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота.”
  4. В ал. 5 след думите „национален обект" се поставя запетая и се добавя „на обекти от републиканската пътна мрежа, включително изместването и реконструкцията на засегнатата от тях техническа инфраструктура".
  5. Алинея 6 се отменя.

  Предложение на н.п. Петър Курумбашев
  В § 18 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 буква „д” да отпадне.
  2. Точка 5 се изменя както следва:
  „5. Текстът на ал. 6 се допълва в края с израза „или общи устройствени планове приети по реда на Закона за устройство на територията”.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева и н.п. Петър Курумбашев
  В § 18, т. 1 буква „в” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димчо Михалевски
  В § 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 букви „в” и „д” да отпаднат.
  2. Точка 5 се изменя както следва:
  „5. Текстът на ал. 6 се допълва в края с израза „или общи устройствени планове приети по реда на Закона за устройство на територията”.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  В чл. 73, в ал. 3 се създава изречение второ: „Приходите от промяната на предназначението на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост, постъпват в бюджета на съответната община.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 18 се изменя така:
  „§ 18 В чл. 73 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думата „предприятия” се добавя „и ферми за отглеждане на животни, риба и други водни животни” и след думите „електротехнически съоръжения” запетаята и думите „и изключение на стъпките на електропроводните стълбове” се заличават;
  б) в т. 3 думата „приети” се заменя с „действащи”;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, за които има влязъл в сила:
  а) подробен устройствен план за:
  аа) придобитите по § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 и 34 от 2006 г.);
  бб) строителство на сгради, обслужващи горскостопански, ловностопански и рибностопански дейности;
  вв) реализиране на инвестиционни проекти на специализираните институции за предоставяне на социални услуги;
  б) общ устройствен план – в останалите случаи;”
  г) в т. 6 думите „на стълбове за лифтове и влекове, както и” се заличават;
  д) точка 7 се изменя така:
  „7. открити и закрити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други, свързани с тяхното функциониране, с изключение на случаите, в които се учредява право на строеж по реда на този закон.”.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1, т. 3 и 4 се извършва, след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота.”
  1. Алинея 6 се отменя.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Милена Христова
  § 18, в чл. 73 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 буква „д” да отпадне.
  2. В т. 2, ал. 3, след думите „Изпълнителна агенция по горите” текстът до края да отпадне.
  3. точка 5 на § 18 да отпадне.
  4. Алинея 5 на чл. 73 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 20:
  § 20. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думата „предприятия” се добавя „и ферми за отглеждане на животни, риба и други водни животни” и думите „с изключение на стъпките на електропроводните стълбове” се заличават;
  б) в т. 3 думата „приети” се заменя с „действащи”;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, за които има влязъл в сила:
  а) подробен устройствен план за:
  аа) придобити по § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г., изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г., бр. 73, 87 и 88 от 2010 г., отм., бр. 19 от 2011 г.) (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.);
  бб) строителство на сгради, обслужващи горскостопански, ловностопански и рибностопански дейности;
  вв) реализиране на инвестиционни проекти на специализираните институции за предоставяне на социални услуги;
  б) общ устройствен план – в останалите случаи;”
  г) в т. 6 думите „на стълбове за лифтове и влекове, както и” се заличават;
  д) точка 7 се изменя така:
  „7. открити и закрити обекти за спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, свързани с тяхното функциониране и ползване, с изключение на случаите, в които се учредява право на строеж по реда на този закон.”
  2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии – общинска собственост, постъпват в бюджета на съответната община и се разходват само за залесяване и строителство и поддръжка на горски пътища.”.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по ал. 1, т. 3 и т. 4, буква „б” се извършва, след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота.”
  4. Алинея 6 се отменя.

  ..........................................


  § 23. В чл. 88, ал. 5, т. 2 след думите „с цел ускорено производство на биомаса” се добавя „или качествена ценна дървесина”.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 23 се изменя така:
  „§ 23. В чл. 88, ал. 5 се създават т. 4 и 5:
  „4. плантации от бързорастящи горскодървесни видове, създадени върху земеделски земи или урбанизирани територии, с кратък срок на отглеждане, с цел производство на специална дървесина;
  5. площите в границите на корекции на реки и на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска наличие на дървесина и храстова растителност.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 28:
  § 28. В чл. 88, ал. 5 се създават т. 4 и 5:
  „4. плантации от бързорастящи горскодървесни видове, създадени върху земеделски земи или урбанизирани територии, с кратък срок на отглеждане с цел производство на специална дървесина; срокът за отглеждане на горскодървесните видове се определя с наредбата по чл. 18, ал. 1;
  5. площите в границите на корекции на реки и на сервитутите на хидромелиоративните съоръжения, за които съгласно разпоредбите на специален закон не се допуска наличие на дървесина и храстова растителност.”

  ............................................


  § 27. Създава се чл. 116а:
  „Чл. 116а. (1) Държавните предприятия по чл. 163 и териториалните им поделения имат право за осъществяване на дейността си да ползват дървесина от горски територии – държавна собственост, срещу внасяне на средства във фонд „Инвестиции” в размер, определен с постановлението по чл. 179, ал. 1.
  (2) Ползването по ал. 1 се извършва въз основа на решение на управителния съвет на предприятието.
  (3) Управителният съвет взема решение въз основа на писмено искане от:
  1. директора на държавното предприятие;
  2. директора на съответното териториално поделение - за нуждите на териториалното поделение.”

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 27 се изменя така:
  „§ 27 Създава се чл. 116а:
  „Чл. 116а. (1) Държавните предприятия по чл. 163 и техните териториални поделения имат право да ползват дървесина от горски територии – държавна собственост, предоставени им за управление за:
  1. строителство на сгради и съоръжения по чл. 54, ал. 1, т. 3;
  2. изграждането обекти по чл. 153, ал. 1;
  3. изграждане противопожарни депа;
  4. поддръжка на недвижими имоти, които не са горски територии и се ползват от съответното държавно предприятие и неговите териториални поделения.
  (2) За ползване на дървесината по ал. 1 съответното държавно предприятие или неговото териториално поделение внася във фонд „Инвестиции в горите” средства в размер, определен с постановлението по чл. 179, ал. 1.
  (3) Ползването по ал. 1 и 2 се извършва въз основа на решение на управителния съвет на съответното държавно предприятие.
  (4) Управителният съвет взема решение въз основа на писмено искане от:
  1. директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство – когато дървесината е необходима за нуждите на териториалното поделение;
  2. директора на държавното предприятие – в останалите случаи.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 34:
  § 34. В глава пета, раздел I се създават чл. 116а и 116б:
  „Чл. 116а. (1) Извън случаите по чл. 116 държавните предприятия по чл. 163, мога да сключват договори за срок до 15 години за продажба на стояща дървесина на корен, в размер до 10 на сто от годишното ползване за съответното държавно предприятие, с търговци:
  1. вписани в публичния регистър по чл. 241;
  2. отговарящи на условията по чл. 115, ал. 1, т. 2.
  (2) Условията и редът за провеждане на процедурата и за сключване на договорите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 95, ал. 1.

  Чл. 116б. (1) За изпълнение на възложени със закона дейности или мероприятия, предвидени в утвърдените финансови планове, държавните предприятия по чл. 163 и техните териториални поделения могат да добиват дървесина от горските територии – държавна собственост, предоставени им за управление.
  (2) Дървесината по ал. 1 може да се използва за:
  1. строителство на сгради и съоръжения по чл. 54, ал. 1, т. 3;
  2. изграждането обекти по чл. 153, ал. 1;
  3. изграждане противопожарни депа;
  4. поддръжка на недвижими имоти, които не са горски територии и се ползват от съответното държавно предприятие и неговите териториални поделения.
  (3) За ползване на дървесината по ал. 1 и 2 съответното държавно предприятие или неговото териториално поделение внася във фонд „Инвестиции в горите” средства в размер, определен с постановлението по чл. 179, ал. 1.
  (4) Добивът на дървесината по ал. 1 се извършва след решение на управителния съвет на съответното държавно предприятие и може да бъде извършен чрез възлагане по реда на наредбата по чл. 95, ал. 1 или самостоятелно от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства.
  (5) Управителният съвет на държавното предприятие взема решение за добив на дървесина по ал. 1 въз основа на писмено искане от:
  1. директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство – когато дървесината е необходима за нуждите на териториалното поделение;
  2. директора на държавното предприятие – в останалите случаи.”


  Комисията предлага да се създаде § 34а:
  § 34а. В чл.120 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 тирето и думите „по реда на наредбата по чл. 95, ал. 1” се заличават.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Ползването на недървесни горски продукти от горските територии – държавна и общинска собственост по ал. 1, т. 1 и 3 се извършва по реда на наредбата по чл. 95, ал. 1.”

  Поредният номер на § 34а ще бъде определен при окончателното приемане на законопроекта.

  ................................................


  § 30. В чл. 148, ал. 7 изречение второ се изменя така:
  „Достъпът с велосипеди, както и достъпът за езда в горските територии е свободен с изключение на случаите, когато е ограничен по предвидения в закона ред.”

  Предложение на н.п. Емил Радев
  В чл. 148, ал. 7 изречение второ след думата „велосипеди” се добавя „спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (ATV)”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 38:
  § 38. В чл. 148 ал. 7 се изменя така:
  „(7) Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън посочените в ал. 1, се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 11. Движението в горските територии на спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (ATV) се извършва само по горските пътища и по трасета, които са специално обозначени по ред, определен с наредбата по ал. 11. Достъпът с велосипеди, както и достъпът за езда в горските територии е свободен с изключение на случаите, когато е ограничен по предвидения в закона ред.”

  ..........................................

  § 32. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думата „самостоятелно” се добавя „от държавните горски стопанства и”;
  2. Алинея 5 се отменя.

  Предложение на н.п. Димчо Михалевски
  В § 32, в чл. 165 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Дейностите по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 9 и 10 могат да се извършват самостоятелно от държавните горски и ловни стопанства, след изрична заповед на Министъра на земеделието и горите, а останалите чрез възлагане по ал. З.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева
  В § 32, в чл. 165 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Дейностите по ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 9 и 10 могат да се извършват самостоятелно от държавните горски и ловни стопанства, след изрична заповед на Министъра на земеделието и горите, а останалите чрез възлагане по ал. З.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 32 се изменя така:
  „§ 32 В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Държавните горски стопанства могат да извършват самостоятелно:
  1. дейностите по чл. 89;
  2. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
  3. маркиране на насаждения и дървета за сеч;
  4. добив на дървесина:
  а) в случаите по чл. 80, ал. 4;
  б) когато при провеждане на процедура по наредбата по чл. 95 не се яви кандидат или след приключване на процедурата не се сключи договор за извършването на дейността;
  в) за усвояване на дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия.”
  5. добив на дървесина в размер до 30 процента от годишното ползване за съответното териториално поделение - извън случаите по т. 4.”
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Добивът на дървесина по реда на ал. 5, т. 5 се извършва след съгласуване с министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 42:
  § 42. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Държавните горски стопанства могат да извършват самостоятелно:
  1. дейностите по чл. 89 и други лесокултурни дейности;
  2. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
  3. маркиране на насаждения и дървета за сеч;
  4. добив на дървесина:
  а) в случаите по чл. 80, ал. 4;
  б) когато при провеждане на процедура по наредбата по чл. 95 не се яви кандидат или след приключване на процедурата не се сключи договор за извършването на дейността;
  в) за усвояване на дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия;
  5. добив на дървесина в размер до 30 процента от годишното ползване за съответното териториално поделение.”
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Добивът на дървесина по ал. 5, т. 5 се извършва след съгласуване с министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице.”

  ..........................................


  § 33. В чл. 174, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. След думата „инвентаризация” запетаята се заменя със съюза „и”.
  2. Думите „и изпълнение” се заличават.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 33 се изменя така:
  „§ 33. В чл. 174, ал. 3 след думата „инвентаризация” запетаята се заменя със съюза „и” и думите „и изпълнение” се заличават.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 43:
  § 43. В чл. 174, ал. 3 след думата „участници” се добавя „и възложители”, а след думата „инвентаризация” запетаята се заменя със съюза „и” и думите „и изпълнение” се заличават.

  ..........................................


  § 44. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думите „прилагането му” се поставя запетая, добавя се „с изключение на наредбите по чл. 95, ал. 1 и чл. 175, ал. 1” и се поставя запетая;
  б) в т. 2 след думата „образование” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава;
  в) т. 3 след думата „територии” се поставя тире и думите „на територията” се заменят със „собственост”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Нарушенията на наредбите по чл. 95, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 се установяват с актове на държавни служители на Министерството на земеделието и храните, оправомощени от министъра.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение на н.п. Любен Татарски
  В чл. 274, в ал. 1 предложеното допълнение в буква „а” и предлаганата нова ал. 2 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Искра Фидосова
  Параграф 44 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 44 се изменя така:
  „§ 44. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думите „прилагането му” се поставя запетая и се добавя „с изключение на наредбите по чл. 95, ал. 1 и чл. 175, ал. 1”;
  б) т. 3 след думата „територии” се поставя тире и думите „на територията” се заменят със „собственост”.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Нарушенията на наредбите по чл. 95, ал. 1 и чл. 175, ал. 1 се установяват с актове на държавни служители на Министерството на земеделието и храните, оправомощени от министъра.
  (3) Лицата по ал. 1, т. 2 имат право:
  1. да спират със сигнал със стоп-палка и да проверяват пътните превозни средства, превозващи дървесина и недървесни горски продукти на територията на съответното държавно предприятие, както и да проверяват всички документи, свързани с управляваното превозно средство и с извършвания превоз;
  2. да ползват моторни превозни средства със специален режим на движение, определени от министъра на земеделието и храните по предложение на директора на съответното държавно предприятие.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 58:
  § 58. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 след думата „образование” текстът до края се заличава;
  б) в т. 3 думите „на територията” се заменят със „- собственост”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Лицата по ал. 1, т. 2 имат право:
  1. да спират със сигнал със стоп-палка и да проверяват пътните превозни средства, превозващи дървесина и недървесни горски продукти на територията на съответното държавно предприятие, както и да проверяват всички документи, свързани с управляваното превозно средство и с извършвания превоз;
  2. да ползват моторни превозни средства със специален режим на движение, определени от министъра на земеделието и храните по предложение на директора на съответното държавно предприятие.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  ..........................................

  Комисията предлага да се създадат § 63, 64, 65 и 66:
  § 63. Приходите от средства за компенсационно залесяване по отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г., изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г., бр. 73, 87 и 88 от 2010 г., отм., бр. 19 от 2011 г.) постъпват в приход на съответното държавно предприятие по чл. 163, в района на което се намира имотът, за който се дължи цена за компенсационно залесяване, и се разходват за създаване на нови гори.

  § 64. За периода от 9 април 2011 г. до вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 държавните горски стопанства, както и държавните ловни стопанства по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча внасят в бюджета на Изпълнителната агенция по горите такси за извършените ползвания от горите и земите в горските територии – държавна собственост, в размера и в сроковете съгласно Постановление № 202 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм., бр. 89 от 2008 г.).

  § 65. (1) В срок до 31 декември 2012 г. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите издава заповеди за отписване от регистъра по чл. 235 на лицата, които не отговарят на изискванията на чл. 236.
  (2) Заповедите по ал. 1 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) След влизането им в сила, актовете по ал. 1 се обнародват в „Държавен вестник”.

  § 66. (1) Когато към датата на влизане в сила на този закон производство по възстановяване правото на собственост върху горски територии не е приключило с влязло в сила съдебно решение, предвидените в действащите лесоустройствени проекти, планове и програми дейности се извършват от съответното държавно предприятие по чл. 163.
  (2) Приходите от дейностите по ал. 1, получени след приспадане на разходите по тяхното извършване, се депозират в банкова сметка на съответното държавно предприятие, до приключване на спора с влязло в сила съдебно решение.
  (3) За времето, през което средствата по ал. 2 са депозирани в банковата сметка на съответното държавно предприятие, не се дължат лихви.

  …………………………..

  § 49. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 54, ал. 1 се създава изречение второ „В зависимост от биологичното развитие на дивеча щетите, нанесени от него, и епизоотичната обстановка министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите със заповед може да променя сроковете за ловуване, да регулира числеността на дивечовите запаси, както и да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч.”
  2. В чл. 65 се създава т. 15:
  „15. сачмите с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип „куршум”.”
  3. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 5” се заменя с „чл. 7”.
  4. Създават се чл. 83м, 83н и 83о:
  „Чл. 83м. Който не изпълни задължение по чл. 65, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.
  Чл. 83н. Който участва в групово ловуване на дива свиня и дребен дивеч, без да е екипиран с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
  Чл. 83о. На физическо лице, което е заловено да ловува след употреба на алкохол, се налага глоба от 200 до 2000 лв.”
  5. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, в пореден № 4 думата „ЧЕКЕРИЦА” се заменя с „ТРАКИЯ”.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева и н.п. Петър Курумбашев
  В § 49 т. 1 се изменя така:
  „1. В чл. 54, ал. 1 се създава изречение второ „В зависимост от епизодичната обстановка министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите със заповед може да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч, както и да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димчо Михалевски
  В § 49 т. 1 се изменя така:
  „1. В чл. 54, ал. 1 се създава изречение второ „В зависимост от епизодичната обстановка министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите със заповед може да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч, както и да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Искра Фидосова
  В § 49 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Емил Димитров
  В § 49, в Закона за лова и опазване на дивеча се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 38:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за районите на дейност, стопанисвани от държавните ловни стопанства.”
  2. Останалите точки се преномерират.
  Предложението беше оттеглено.

  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Параграф 49 се изменя така:
  „§ 49. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 37б, ал. 2 след думата „участъци” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  2. В чл. 54:
  а) в ал. 1 се създава изречение второ „В зависимост от епизоотичната обстановка министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите, със заповед може да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч, както и да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. ”;
  б) създава се ал. 12:
  „(12) При свръхпопулация на хищници или унищожаване на селскостопанска продукция министърът на земеделието и храните със заповед по реда на ал. 1 може да разрешава, ограничава или забранява лова на някои видове дивеч, както и да определя начина на ловуване.”
  3. В чл. 65 се създава т. 15:
  „15. сачмите с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип „куршум”.”
  4. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 5” се заменя с „чл. 7”.
  5. Създават се чл. 83м, 83н и 83о:
  „Чл. 83м. Който не изпълни задължение по чл. 65, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.
  Чл. 83н. Който участва в групов лов на дива свиня и дребен дивеч, без да е екипиран с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
  Чл. 83о. (1) Който ловува след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или наркотични или упойващи вещества, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.
  (2) Който извърши нарушение по ал. 1 след като е имал влязло в сила наказателно постановление за друго такова нарушение в срок от една година от влизането му в сила, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.”
  6. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  „4. „ТРАКИЯ”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Милена Христова
  В § 49 от Преходните и заключителни разпоредби точка 4 се изменя така:
  „4. В чл. 83о думите „което е заловено да ловува след употреба на алкохол” се заменят с „което ловува с концентрация на алкохол в кръвта, установена по надлежния ред”.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 69:
  § 69. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г. и бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 37б ал. 2 се изменя така:
  „(2) Средствата по ал. 1 постъпват в приход на съответното държавно предприятие и се разходват за охрана на дивеча на територията на предприятието, както и за финансиране на дейностите по управление, стопанисване и опазване на дивеча на територията на дивечовъдните участъци.”.
  2. В чл. 54:
  а) в ал. 1 се създава изречение второ: „В зависимост от епизоотичната обстановка министърът на земеделието и храните, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите, със заповед може да ограничава или забранява лова на някои видове дивеч, както и да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните.”;
  б) създава се ал. 12:
  „(12) При свръхпопулация на хищници министърът на земеделието и храните със заповед по реда на ал. 1 може да определя начина им на ловуване.”.
  3. В чл. 65 се създава т. 15:
  „15. сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие; при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип „куршум”.”
  4. В чл. 67, ал. 1 думите „чл. 5” се заменят с „чл. 7”.
  5. Създават се чл. 83м, 83н, 83о и 83п:
  „Чл. 83м. Който не изпълни задължение по чл. 65, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.
  Чл. 83н. Който участва в групов лов на дива свиня и дребен дивеч, без да е екипиран с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
  Чл. 83о. (1) Който ловува с концентрация на алкохола в кръвта над 0,5 на хиляда или наркотични или упойващи вещества, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.
  (2) Който извърши нарушение по ал. 1 след като е имал влязло в сила наказателно постановление за друго такова нарушение в срок от една година от влизането му в сила, се наказва с глоба в размер от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 83п. Който не изпълни разпоредбата на чл. 56, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.”
  6. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 т. 4 се изменя така:
  „4. „ТРАКИЯ”.


  Предложение на н.п. Емил Димитров и н.п. Десислава Танева
  Да се създаде § 49а:
  § 49а. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл. 17а се създава ал. 3:
  „(3) Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на открити и закрити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения - санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други, свързани с тяхното функциониране. В тези случаи се учредява право на строеж.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 70:
  § 70. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в чл. 17а се създават ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на открити обекти и съоръжения за спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите преместваеми сезонни покрития и други леки второстепенни постройки на допълващото застрояване, свързани с тяхното функциониране и ползване.
  (4) За изграждане на обектите по ал. 3 в земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд се учредява право на строеж по реда на Закона за държавната собственост, съответно – Закона за общинската собственост.
  (5) Обектите по ал. 3 могат да бъдат изградени и чрез публично-частно партньорство при условия и по ред, определени със закон.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума