Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
30/05/2012 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 9 февруари 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 9 февруари 2012 г.


  Проект
  ІІ гласуване

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

  (Обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г. и бр. 8 и 92 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 2, т. 1 се създава буква „л”:
  „л) производство, внасяне, търговия, съхранение и употреба на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 11 запетаята и думите „както и ветеринарномедицински продукти, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми или комбинация от генетично модифицирани организми” се заличават;
  б) създава се т. 12:
  „12. контрол върху производството, внасянето, съхранението, търговията и употребата на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация се извършва от ветеринарномедицински специалисти при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) точка 8 се изменя така:
  „8. транспортните средства, с които се превозват животни;”
  б) точка 18 се изменя така:
  „18. транспортните средства, с които се превозват суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях;”
  в) създават се т. 20 – 25:
  „20. лицата, получили одобрение за производство на медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им;
  21. лицата, получили одобрение за търговия на едро с медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им;
  22. обектите за производство, съхранение и/или търговия на продукти по чл. 220, ал. 3, предназначени за влагане във фуражи или храни за домашни любимци;
  23. обектите за производство, преработка, съхранение и/или търговия с фуражи;
  24. лицата, регистрирани за транспортиране на фуражи;
  25. лицата, получили сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.”
  4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  5. Създава се ал. 6:
  „(6) В БАБХ се водят списъци на:
  1. търговците, които получават от друга държава членка пратки суровини от животински произход и продукти, получени от тях, за храна на животни, предназначени за пускане на пазара и/или за търговия в страната, или които разпределят такива пратки;
  2. търговците, които получават от друга държава членка пратки медикаментозни фуражи или междинни продукти за производство на медикаментозни фуражи, предназначени за пускане на пазара и/или за търговия в страната, или които разпределят такива пратки;
  3. търговците, които получават от друга държава членка пратки фуражи, произведени от или съдържащи генетично модифицирани организми или субпродукти от тях, предназначени за пускане на пазара в страната, или които разпределят такива пратки;
  4. издадените разрешения за използване на странични животински продукти;
  5. производителите и търговците на средства за идентификация на животните.”
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 б. „а” да отпадне;
  2. В т. 5, с която се създава ал. 6 в текста преди т. 1 думата „списъци” се заменя с „регистри”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Костадин Язов
  В §2, в т. 1 б. „а” отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  В § 2 в чл. 7 ал. 6 думата „списъци” се заменя с „регистри”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  В §2 в чл. 7 ал. 6 думата „списъци” се заменя с „регистри”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 12:
  „12. контрол върху производството, внасянето, съхранението, търговията и употребата на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията се извършват от ветеринарномедицински специалисти при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
  а) точка 8 се изменя така:
  „8. транспортните средства, с които се превозват животни;”
  б) точка 18 се изменя така:
  „18. транспортните средства, с които се превозват суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях;”
  в) създават се т. 20 и 21:
  „20. лицата, получили сертификат за регистрация на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства;
  21. производителите и търговците на средства за идентификация на животните.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3” и думите „електронната страница” се заменят с „интернет страницата”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  6. Създава се ал. 6:
  „(6) В БАБХ се води списък на издадените разрешения за използване на странични животински продукти.”
  7. Досегашната ал. 5 става ал. 7.


  § 3. В чл. 8 ал. 2 се отменя.

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  Параграф 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  1. Параграф 3 да отпадне.
  2. В Чл. 8 ал. 1 думите „официални ветеринарни лекари, от
  инспектори и експерти” се заменят със „служители на БАБХ”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. В Чл. 8 ал. 1 думите „официални ветеринарни лекари, от инспектори и експерти” се заменят със „служители на БАБХ”.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 8, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите, в които съществува риск за здравето на животните и хората”.


  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Да се създаде § 3а:
  „§ 3а. Чл. 12 се отменя.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 4. В чл. 23, т. 2, буква „б” думите „фуражни суровини, комбинирани фуражи, фуражни добавки и премикси” се заменят с „фуражи”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.


  § 5. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско”, думите „на територията на един ветеринарен участък” се заличават, думите “Българския ветеринарен съюз (БВС)” се заменят с “Федерацията на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ) или друга професионална организация, която е колективен член на ФВЛБ”.
  2. Алинея 2 се отменя.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  1. Текстът от § 5, т. 1, изр. 1 и в следващите текстове от законопроекта думите "ветеринарно лечебно” да се заменят с „ветеринарномедицинско”, както и в следващите текстове от законопроекта - да се заличи.
  2. Текстът от § 5, т. 1, изр. 3 и в следващите текстове от законопроекта, думите „Българския ветеринарен съюз (БВС)” се заменят с "Федерацията на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ) или друга професионална организация, която е колективен член на ФВЛБ” - да се заличи.
  3. В сега съществуващият текст на чл. 25 ал. 1 след думите „ветеринарно лечебно заведение” да се добави „и ветеринарномедицинско заведение”.
  4. В чл. 25 т. 1 от законопроекта думите „на територията на един ветеринарен участък” се заличават да се измени така: „на територията на административната област, където има регистрирано ветеринарно лечебно заведение”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 3 и 4 и го подкрепя по принцип по т. 2.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  1. В § 5, т. 1, изр. 1 да отпадне.
  2. Текстът от § 5, т. 1, изр. 3 и в следващите текстове от законопроекта, думите „Българския ветеринарен съюз (БВС)” се заменят с "Федерацията на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ) или друга професионална организация, която е колективен член на ФВЛБ” да отпадне.
  3. В сега съществуващият текст на чл. 25 ал. 1 след думите „ветеринарно лечебно заведение” да се добави „и ветеринарномедицинско заведение”.
  4. В чл. 25 т. 1 от законопроекта думите „на територията на един ветеринарен участък се заличават” да се изменят така: „на територията на административната област, където има регистрирано ветеринарно лечебно заведение”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 3 и 4 и го подкрепя по принцип по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
  § 4. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Ветеринарните лекари могат да упражняват ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение, ако са вписани в регистъра по чл. 32.”
  2. Алинея 2 се отменя.


  § 6. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 в основния текст думите „Ветеринарно лечебно” се заменят с „Ветеринарномедицинско”.
  2. В ал. 2 след думите „в тях” се добавя „както и изискванията за добра ветеринарномедицинска практика”, а думата „наредба” се заменя с „наредби”.
  3. В ал. 3 думите „ветеринарни лечебни” се заменят с „ветеринарномедицински”.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  1. В чл.26, ал. 1 да се измени така:
  „(1) Ветеринарно лечебно заведение може да е:
  1. ветеринарна амбулатория;
  2. ветеринарна клиника;
  3. ветеринарна болница.”
  2. В § 6, точка 2, относно чл.26, ал. 2 да се заличи.
  3. В чл. 26, ал. 3 да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  1 „В чл.26, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Ветеринарно лечебно заведение може да е:
  1. ветеринарна амбулатория;
  2. ветеринарна клиника;
  3. ветеринарна болница.”
  2. В § 6, т. 2, относно чл. 26, ал. 2 да отпадне.
  3. Чл. 26, ал. 3 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
  § 5. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Ветеринарно лечебно” се заменят с „Ветеринарномедицинско”;
  б) в т. 1 думата „лечебница” се заменя с „болница”.
  2. В ал. 2 след думите „в тях” се добавя „както и изискванията за добра ветеринарномедицинска практика”, а думата „наредба” се заменя с „наредби”.
  3. В ал. 3 думите „ветеринарни лечебни” се заменят с „ветеринарномедицински”.


  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Да се създаде нов член в Раздел I „Условия и ред за упражняване на ветеринарна практика” в сега действащия закон, както следва:
  „Чл. 26а. (1) Ветеринарномедицинско заведение може да е:
  1. ветеринарна лаборатория;
  2. ветеринарна аптека;
  3. ветеринарен склад на едро за продажба на ВМП.
  (2) Изискванията към обектите по ал. 1, както и обемът на
  ветеринарната дейност, която може да се извършва в тях се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Създава се нов чл. 26а със следното съдържание:
  „Чл. 26а. (1) Ветеринарномедицинско заведение може да е:
  1. ветеринарна лаборатория;
  2. ветеринарна аптека;
  3. ветеринарен склад на едро за продажба на ВМП.
  (2) Изискванията към обектите по ал. 1, както и обемът на ветеринарната дейност, която може да се извършва в тях се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.”
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 7. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Управител на ветеринарномедицинско заведение може да е само ветеринарен лекар.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Изискванията към ветеринарните лекари за упражняване на ветеринарномедицинска практика се уреждат с наредба по чл. 26, ал. 2.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „лечебното” се заменя с „ветеринарномедицинското”.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско”.

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 7, чл. 27 ал. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  1. В ал. 2, след думата „лекар” да се добави „който има най-малко три години професионален клиничен стаж във ветеринарно лечебно заведение”.
  2. Точка 3, относно създаване на нова ал. З да се заличи.
  3. Точки 4 и 5 относно преномерирането на алинеите.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2 и 3.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  1. В ал. 2, след думата „лекар” да се добави „който има най-малко три години професионален клиничен стаж във ветеринарно лечебно заведение”.
  2. Точка 3, относно създаване на нова ал. 3 да се заличи.
  3. Точки 4 и 5 относно преномерирането на алинеите.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2 и 3.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  В § 7 се създава т. 6:
  „6. Създава се ал. 6:
  „(6) Животновъдните обекти могат да регистрират самостоятелно ветеринарномедицинско заведение на територията си.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
  § 6. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Ветеринарно лечебно” се заменят с „Ветеринарномедицинско”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Управител на ветеринарномедицинско заведение може да е само ветеринарен лекар.”
  3. В ал. 3 думата „лечебното” се заменя с „ветеринарномедицинското”.
  4. В ал. 4 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско”.
  5. Създава се ал. 5:
  „(5) Животновъдните обекти могат да регистрират самостоятелно ветеринарномедицинско заведение на територията си.”


  § 8. В чл. 28 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско”, а думите „за труд и материали” се заличават.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 8 да се измени така:
  „§ 8. В чл. 28, думите „които възстановяват направените от тях разходи за труд и материали” се заменят с „които заплащат извършената дейност”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 8 се изменя така :
  „§ 8. В чл. 28, думите „които възстановяват направените от тях разходи за труд и материали” се заменят с „които заплащат извършената дейност”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
  § 7. В чл. 28 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско” и думите „възстановяват направените от тях разходи за труд и материали” се заменят със „заплащат извършената дейност”.


  § 9. Член 29 се отменя.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  По § 9 относно чл.29:
  1. В чл. 29 ал.1 и 2 да се заличат.
  2. Алинея 3 да се измени така:
  „(3) Данните на ветеринарните лекари упражняващи професията и данните от личните им печати се съхраняват в публичен регистър на БВС по ред и условия на ЗСОВЛБ.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  По § 9
  1. В чл. 29 ал. 1 и 2 да отпаднат.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Данните на ветеринарните лекари, упражняващи професията и данните от личните им печати се съхраняват в публичен регистър на БВС по ред и условия на ЗСОВЛБ.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
  § 8. В чл 29 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Данните на ветеринарните лекари, упражняващи професията, и данните от личните им щемпели се вписват в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 12.”


  § 10. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За регистрация на ветеринарномедицинско заведение лицата по чл. 27, ал. 1 подават заявление до директора на съответната ОДБХ по образец, което съдържа наименованието, седалището и адреса му на управление, имената на ветеринарните лекари, работещи във ветеринарномедицинското заведение, данните от документите им за самоличност, постоянния адрес, адреса и вида на ветеринарномедицинското заведение и седалището на ветеринарния участък.”
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „ветеринарното лечебно” са заменят с „ветеринарномедицинското”;
  б) в т. 2 думите „и документ, удостоверяващ професионалния опит на управителя” се заличават;
  в) в т. 3 и 5 думите „ветеринарното лечебно” са заменят с „ветеринарномедицинското”.
  3. В ал. 5 абревиатурата „БВС” се заменя с „ФВЛБ”.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  1. В § 10, т. 2 букви „б” и „в, и т. 3 да се заличат.
  2. В чл. 30 ал. 2:
  а) т.1, 3 и 5 да се заличат;
  б) в т. 2 думите „професионален опит”, да се заменят с „професионален клиничен стаж”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 относно т. 3 и не го подкрепя по т. 1 относно т. 2, б. „ б” и „в” и по т. 2.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. Н.п.
  1. В § 10, т. 2, б. „б” и, „в” и т. 3 да отпаднат.
  2. В чл. 30 ал. 2:
  а) т.1, 3 и 5 да се заличат;
  б) в т. 2 думите „професионален опит”, да се заменят с „професионален клиничен стаж”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 относно т. 3 и не го подкрепя по т. 1 относно т. 2, б. „ б” и „в” и по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 9:
  § 9. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско”, думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското” и думата „лечебното” се заменя с „ветеринарномедицинското”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”;
  б) в т. 2 думите „и документ, удостоверяващ професионалния опит на управителя” се заличават;
  в) в т. 3 думите „ветеринарното лечебно” са заменят с „ветеринарномедицинското”;
  г) точка 5 се отменя.
  3. Алинея 5 се отменя.


  § 11. В чл. 31 съкращението „БАБХ” се заменя с „ОДБХ”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 10.


  § 12. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. адреса и вида на ветеринарномедицинското заведение;”
  в) в т. 3 и 4 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”.
  3. В ал. 4 абревиатурата „БВС” се заменя с „ФВЛБ”.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  По § 12
  1. В чл. 32, ал. 2 т. 2 да се измени така:
  „2. адреса и вида на ветеринарно лечебно заведение;”
  2. Точка 3 относно чл. 32, ал. 4 да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. Н.п.
  По§ 12
  1. В чл. 32, ал. 2 т. 2 да се измени така:
  „2. адреса и вида на ветеринарно лечебно заведение;”
  2. Точка 3 относно чл. 32, ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
  § 11. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. адреса и вида на ветеринарномедицинското заведение;”
  в) в т. 3 и 4 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”.
  3. Алинеи 3 и 4 се отменят.


  § 13. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „в лечебно” се заменят с „във ветеринарномедицинско” и абревиатурата „БВС” се заменя с „ФВЛБ”.
  2. В ал. 3 думата „лечебно” се заменя с “ветеринарномедицинско”.
  3. Алинея 4 се отменя.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 13 да се заличи.
  Предлагаме изцяло да отпадне чл. 34 ал. 3.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12:
  § 12. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 в изречение първо навсякъде думите „в лечебно” се заменят с „във ветеринарномедицинско”, а в изречение второ думите „и информира БВС” се заличават.
  2. В ал. 3 думата „лечебно” се заменя с „ветеринарномедицинско”.
  3. Алинея 4 се отменя.


  § 14. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в основния текст думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”.
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст думите „ветеринарното лечебно” се заменят с
  „ветеринарномедицинското”;
  б) в т. 5 абревиатурата „БВС” се заменя с „ФВЛБ”;
  в) в т. 6 думите „в лечебно” се заменя с „във ветеринарномедицинско”;
  г) създават се т. 7 – 11:
  „7. неизпълнение на мерките по чл. 46б;
  8. подадена невярна информация, свързана с изпълнението на мерките по чл. 46б;
  9. подадена невярна информация или при неподадена информация, свързана с осъществяваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност;
  10 неспазване на сроковете за изпълнението на мерките по
  чл. 46б;
  11. системни и/или груби нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, изискванията на добрата ветеринарномедицинска практика и/или професионалната етика.”
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) След заличаване от регистъра на основание ал. 2, т. 7-11 ветеринарният лекар може отново да се регистрира за упражняване на ветеринарномедицинска практика най-рано след 6 месеца от налагането на мярката.”

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 14 да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13:
  § 13. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „ветеринарно лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинско”;
  б) точка 5 се отменя;
  в) в т. 6 думите „в лечебно” се заменят с „във ветеринарномедицинското”.


  § 15. В чл. 36 думите „и уведомява БВС” се заличават.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 15 да се измени така:
  1. „В чл. 36 след думите „в тридневен срок от” да се добави „уведомлението на БВС за наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в
  България”.
  2. Създават се нови ал. 1 и 2:
  „(1) При наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, председателят на БВС уведомява писмено в седем дневен срок директора на ОДБХ.
  (2) Директорът на ОДБХ в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на наказания ветеринарен лекар до изтичането на срока на наказанието и писмено уведомява БВС.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 15 се изменя така:
  1. „В чл. 36 след думите „в тридневен срок от” да се добави
  ”уведомлението на БВС за наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3 от
  Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България”.
  2. В чл. 36 се създават нови ал.1 и 2:
  „(1) При наложено наказание по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, председателят на БВС уведомява писмено в седем дневен срок директора на ОДБХ.
  (2) Директорът на ОДБХ в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 издава заповед за спиране регистрацията за упражняване на професията на наказания ветеринарен лекар до изтичането на срока на наказанието и писмено уведомява БВС.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 14:
  § 14. Член 36 се отменя.


  § 16. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ветеринарните лечебни” се заменят с „ветеринарномедицинските”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Одобряването на проектите за изграждане и преустройство на ветеринарномедицински заведения, както и издаването на актове за въвеждане в експлоатация се извършват след издаване на становище от съответната ОДБХ.”
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) За издаване на становище по ал. 2 се събира такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.”

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  В §16 предлаганите изменения с т. 2 и 3 в чл. 37, ал. 2 да се заличат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  В § 16 т. 2 и 3 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 15.


  § 17. В чл. 38, ал. 1 и 2 думите „и БВС” се заличават.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 17 относно чл. 38 да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 17 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.


  § 18. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думите „ветеринарните лечебни” се заменят с „ветеринарномедицинските”;
  б) т. 1 думите „в лечебното” се заменят с „във ветеринарномедицинското”;
  в) в т. 3 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”;
  г) в т. 4 думите „на лечебното заведение с договор по чл. 46г” се заменят със „с договор по чл. 137а”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 абревиатурата „БВС” се заменя с „ФВЛБ”;
  б) в т. 5 думите „и електронен” се заличават;
  в) точка 9 се отменя;
  г) в т. 12 думата „Кодекса” се заменя с „изискванията”;
  д) в т. 13 след думата „животни” се добавя „и кожи и вълна, добити от животни, отглеждани за лична консумация”, думите „на ОДБХ” се заменят с „на БАБХ”, а думите „и БВС” се заличават;
  е) създава се т. 14:
  „14. въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ:
  а) данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност;
  б) извършените мерки по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните;
  в) идентифицираните животни;
  г) данните за новородени, закупени, продадени, заклани и умрели животни от видовете, подлежащи на идентификация.”

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  По § 18 относно чл. 39:
  1. Предложенията: „В чл. 39 се правят следните изменения и
  допълнения”:
  а) в ал. 1 б. „а”, „б” и „в” да се заличат;
  б) в ал. 2 букви „а” и „в” да се заличат.
  2. В т. 2 относно ал. 2 буква „г” да се заличи.
  3. В т. 2 относно ал. 2 буква „д” в частта „а думите „и БВС” се заличават” да се заличи.
  4. В т. 2 относно ал. 2, в буква „е” б. „а” „данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност” да се заличи.
  5. По чл. 39, ал. 1 т. 4 предлагаме след думите „контролират изпълнението на мерките” да се добави „извършвани от лечебното заведение съобразно Държавната профилактична програма и програмите за надзор”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, б. „б”, т. 3 и 5 и не го подкрепя по т. 1, б. „а” и т. 2 и 4.


  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  В § 18 се изменя така:
  "В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 б. „а”, „б” и „в” да отпаднат.
  2. В ал. 2:
  а) б. „а” и „в” да отпаднат.”
  б) В т. 2, в ал. 2 б. „г” да отпаднат.
  в) В т, 2, в ал. 2 б. „д” в частта „а думите „и БВС” се заличават” да отпаднат.
  г) В т. 2, в ал. 2 в буква „е”, б. „а” „данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност” да отпаднат.
  3. По чл. 39, ал. 1 т. 4 предлагаме след думите „контролират изпълнението на мерките” да се добави „извършвани от лечебното заведение съобразно Държавната профилактична програма и програмите за надзор”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, б. „а” и „в” и т. 3 и не го подкрепя по т. 1 и т. 2, б. „б” и „г”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 17:
  § 17. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „ветеринарните лечебни” се заменят с „ветеринарномедицинските”;
  б) в т. 1 думите „в лечебното” се заменят с „във ветеринарномедицинското”;
  в) в т. 3 думите „ветеринарното лечебно” се заменят с „ветеринарномедицинското”;
  г) в т. 4 думите „възложени на лечебното заведение с договор по чл. 46г” се заменят с „извършвани от ветеринарномедицинското заведение съобразно държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 съкращението „БВС” се заличава;
  б) в т. 5 думите „и електронен” се заличават;
  в) в т. 12 думата „Кодекса” се заменя с „изискванията”;
  г) в т. 13 след думата „животни” се добавя „и кожи и вълна, добити от животни, отглеждани за лична консумация” и думите „на ОДБХ и БВС” се заменят с „на БАБХ”;
  д) създава се т. 14:
  „14. въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ:
  а) данните за извършваната от тях профилактична, лечебна и диагностична дейност;
  б) извършените мерки по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните;
  в) данните за идентифицираните животни;
  г) данните за новородени, закупени, продадени, заклани и умрели животни от видовете, подлежащи на идентификация.”


  § 19. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. идентификация на животните и въвеждане на данни в Интегрираната информационна система на БАБХ.”

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  В чл. 40, ал. 1, т. З и т. 6 накрая да се добавят думите „след завършен курс”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  В § 19 в чл. 40, ал. 1, т. З и т. 6 накрая да се добавят думите „след завършен курс”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 18.


  § 20. В чл. 41 думите „ветеринарни лечебни” се заменят с „ветеринарномедицински”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.


  § 21. Член 43 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 20.


  § 22. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думите „ветеринарно лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинско”;
  б) в т. 2 думата „лечебното” се заменя с „ветеринарномедицинското”.
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст думите „в лечебно” се заменят с „във ветеринарномедицинско”;
  б) в т. 2 накрая се добавя „в случаите по чл. 35, ал. 2, т. 7-11.”
  3. В ал. 5 думите „в лечебно” се заменят с „във ветеринарномедицинско”.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  В § 22, т. 2 , б. „б” да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  В § 22 т. 2 , буква „б” да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 21:
  § 21. В чл. 44 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „ветеринарно лечебно“ се заменят с „ветеринарномедицинско”;
  б) в т. 2 думата „лечебното” се заменя с „ветеринарномедицинското”.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „в лечебно” се заменят с „във ветеринарномедицинско”.
  3. В ал. 5 думите „в лечебно” се заменят с „във ветеринарномедицинско”.


  § 23. В чл. 45 думите „след съгласуване с БВС” се заличават.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 23 да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 23 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 22.


  § 24. Член 46 се изменя така:
  „Чл. 46. Ветеринарните лекари членуват във ФВЛБ или в друга професионална организация, която е колективен член на ФВЛБ.”

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 24 да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 24 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 23:
  § 23. Член 46 се отменя.


  § 25. В глава четвърта раздел ІІ се изменя така:
  „Раздел II
  Условия и ред за възлагане изпълнението на мерките по
  държавната профилактична програма и мерките по програмите
  за надзор и ликвидиране на болести по животните

  Чл. 46а. Българската агенция по безопасност на храните гарантира пред Европейската комисия и компетентните органи на държавите членки за изпълнението на мерките:
  1. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по чл. 47, ал. 1;
  2. по държавната профилактична програма;
  3. по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.
  Чл. 46б. (1) Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и срокът за изпълнението им се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
  (2) Планът по ал. 1 може да се коригира при промяна на епизоотичната обстановка или при промяна на броя на животните.
  Чл. 46в. (1) Максималните цени, по които се заплаща изпълнението на мерките по програмите по чл. 46б, ал. 1, се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните, която се обнародва в „Държавен вестник” и се публикува на интернет страницата на МЗХ.
  (2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 31 януари на текущата бюджетна година.
  Чл. 46г. (1) Разходите за изпълнение на мерките по чл. 46б са за сметка на собствениците на животните.
  (2) Държавен фонд „Земеделие” може да предоставя държавна помощ по реда на Закона за държавните помощи за компенсиране на разходите по ал. 1, при условие че собствениците на животните спазват задълженията си по чл. 132.
  (3) Средствата по ал. 2 се осигуряват по бюджета на БАБХ.
  (4) Разходите за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията по ал. 2, т. 1, са за сметка на собствениците на животни.
  Чл. 46д. Изпълнители на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма са ветеринарни лекари, а при невъзможност - ветеринарни техници.
  Чл. 46е. (1) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, регистрирани по реда на чл. 137, се изпълняват от регистрираните ветеринарни лекари, сключили договор по реда на чл. 137а.
  (2) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, се изпълняват от регистрирани ветеринарни лекари, сключили договор по реда на чл. 137б.
  Чл. 46ж. При невъзможност на ветеринарните лекари по чл. 46е собственикът/ползвателят на животновъдния обект, съответно собственикът на животните, сключва договор с ветеринарен лекар от системата на БАБХ, с изключение на официалните ветеринарни лекари, осъществяващи контрол на съответния животновъден обект.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 25, чл. 46г се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „собствениците на животните” да се заменят с думите „Държавен фонд земеделие”.
  2. Алинея 3 да отпадне.
  3. В ал. 4 думите „собствениците на животните” да се заменят с думите „Държавен фонд земеделие”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и 3 и го подкрепя по т. 2.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  По §25:
  1. Член 46б да се измени така:
  „Чл. 46б. (1) Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за следващата календарна година и срокът за изпълнението им се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните в срок до 30 юни на текущата година.
  (2) Планът по ал. 1 може да се коригира при промяна на епизоотичната обстановка и броя на животните по видове.”
  2. Член 46в да се измени така:
  „Чл. 46в. (1) За изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма ежегодно в срок до 30 септември председателят на националния съвет на БВС и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” подписват годишен договор за изплащане на част или изцяло на разходите по изпълнение на мерките по чл. 46б. В договора се посочва размера на общата сума на държавната помощ предвидена в държавния бюджет за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма за следващата календарна година, условията и редът за тяхното изплащане.”
  3. Член 46г да се измени така:
  „Чл. 46г. (1) Разходите за изпълнение на мерките по чл. 46б са за сметка на собствениците на животните, освен ако в договора по чл. 46в не е указано друго.
  (2) Разходите за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията са за сметка на собствениците на животни.”
  4. В чл. 46г в ал. 3 абревиатурата „БАБХ” да се замени с „ДФ „Земеделие””.
  5.Член 46д да се измени така:
  „Чл. 46д. Изпълнители на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма са ветеринарни лекари, вписани в публичният регистър на БВС.”
  6. Член 46е да се измени така:
  „Чл. 46е. (1) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, регистрирани по реда на чл. 137, се изпълняват от регистрираните ветеринарни лекари по реда на чл. 137а.
  (2) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, се изпълняват от регистрирани ветеринарни лекари, по реда на чл. 137б.”
  7. Член 46ж да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  По § 25:
  1. Член 46б да се измени така:
  „Чл. 46б. (1) Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за следващата календарна година и срокът за изпълнението им се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните в срок до 30 юни на текущата година.
  (2) Планът по ал. 1 може да се коригира при промяна на епизоотичната обстановка и броя на животните по видове.”
  2. Член 46в да се измени така:
  „Чл. 46в. (1) За изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма ежегодно в срок до 30 септември председателят на националния съвет на БВС и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” подписват годишен договор за изплащане на част или изцяло на разходите по изпълнение на мерките по чл. 46б. В договора се посочва размера на общата сума на държавната помощ предвидена в държавния бюджет за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма за следващата календарна година, условията и реда за тяхното изплащане.”
  3. Член 46г да се измени така:
  „Чл. 46г. (1) Разходите за изпълнение на мерките по чл. 46б са за сметка на собствениците на животните, освен ако в договора по чл. 46в не е указано друго.
  (2) Разходите за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията са за сметка на собствениците на животни.”
  4. В чл. 46г в ал. 3 абревиатурата „БАБХ” да се замени с „ДФ „Земеделие””.
  5. Член 46д да се измени така:
  „Чл. 46д. Изпълнители на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма са ветеринарни лекари, вписани в публичният регистър на БВС.”
  6. Чл. 46е да се измени така:
  „Чл. 46е. (1) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, регистрирани по реда на чл. 137, се изпълняват от регистрираните ветеринарни лекари по реда на чл. 137а.
  (2) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, се изпълняват от регистрирани ветеринарни лекари, по реда на чл. 137б.”
  7. Чл. 46ж да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Пенко Атанасов
  Член 46г да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, но предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове съдържанието на § 25 да се раздели на отделни параграфи от 24 до 31:
  § 24. В глава четвърта наименованието на раздел ІІ се изменя така: „Условия и ред за възлагане изпълнението на мерките по
  държавната профилактична програма и мерките по програмите
  за надзор и ликвидиране на болести по животните”


  § 25. Член 46а се изменя така:
  „Чл. 46а. Българската агенция по безопасност на храните информира Европейската комисия и компетентните органи на държавите членки, за изпълнението на мерките:
  1. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по чл. 47, ал. 1;
  2. по държавната профилактична програма;
  3. по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.”


  § 26. Член 46б се изменя така:
  „Чл. 46б. (1) Обемът на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и срокът за изпълнението им се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
  (2) Планът по ал. 1 може да се коригира при промяна на епизоотичната обстановка или при промяна на броя на животните.”


  § 27. Член 46в се изменя така:
  „Чл. 46в. (1) Максималните цени, по които се заплаща изпълнението на мерките по програмите по чл. 46б, ал. 1 ежегодно се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните, която се обнародва в „Държавен вестник” и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
  (2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 31 януари на съответната година.”


  § 28. Член 46г се изменя така:
  „Чл. 46г. (1) Разходите за изпълнение на мерките по чл. 46б са за сметка на собствениците на животните.
  (2) Държавен фонд „Земеделие” предоставя държавна помощ по реда на Закона за държавните помощи за компенсиране на разходите по ал. 1, при условие че собствениците на животните спазват задълженията си по чл. 132.
  (3) Разходите за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията, предвидени в програмите по чл. 46б, ал. 1, са за сметка на собствениците на животни.
  (4) Условията и редът за изплащане на помощта по ал. 2 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”


  § 29. Член 46д се изменя така:
  „Чл. 46д. Изпълнители на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма са ветеринарни лекари, както и ветеринарни техници, които работят под контрола на официален ветеринарен лекар.”


  § 30. Член 46е се изменя така:
  „Чл. 46е. (1) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, регистрирани по реда на чл. 137, се изпълняват от регистрираните ветеринарни лекари, сключили договор по реда на чл. 137а.
  (2) Мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните в обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, се изпълняват от регистрирани ветеринарни лекари или ветеринарни техници, които работят под контрола на официален ветеринарен лекар, сключили договор по реда на чл. 137б.”


  § 31. Член 46ж се изменя така:
  „Чл. 46ж. (1) Когато не е възможно да се сключи договор за изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма с регистриран ветеринарен лекар или с ветеринарен техник по чл. 46е, собственикът или ползвателят на животновъден обект сключва договор с ветеринарен лекар от БАБХ.
  (2) В случаите по ал. 1 не се разрешава сключване на договор с официален ветеринарен лекар от БАБХ, който осъществява контрол на съответния животновъден обект.”


  § 26. Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. (1) Животните подлежат на официална идентификация.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните е компетентният орган за контрол по официалната идентификацията на животните.
  (3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти и осигурява на Европейската комисия достъп до данните при поискване.
  (4) Номерацията на средствата, използвани за официална идентификация, се определя от БАБХ.
  (5) Изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, редът и контролът по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в системата по ал. 3 се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.
  (6)Условията и редът за идентификация на едри преживни животни (ЕПЖ) се уреждат с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета, както и актовете по прилагането му (ОВ, L 204 от 11.08.2000 г.).
  (7)Условията и редът за идентификация на овце и кози се уреждат с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ, L 005 от 9.01.2004 г.) и актовете по прилагането му.
  (8)Условията и редът за идентификация на еднокопитни животни се уреждат с Регламент (ЕО) № 504/2008/ на Комисията за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите на идентификация на еднокопитни животни (ОВ, L 149 от 7.06.2008 г.).
  (9)Условията и редът за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз, се уреждат с наредби на министъра на земеделието и храните.
  (10)Стойността на средствата за официална идентификация и разходите за идентифициране на животните са за сметка на собствениците им.
  (11) Държавен фонд „Земеделие” може да предоставя държавна помощ по реда на Закона за държавните помощи за компенсиране на разходите по ал. 10, при условие че собствениците на животните спазват задълженията си по чл. 132.
  (12) Българската агенция по безопасност на храните има право на достъп до Националната база данни "Население” във връзка с поддържането на Интегрираната информационна система."

  Предложение на н.п. Пенко Атанасов
  В чл. 51 ал. 10 и 11 да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 32:
  § 32. Член 51 се изменя така:
  „Чл. 51. (1) Животните подлежат на официална идентификация.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните.
  (3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти и осигурява на Европейската комисия достъп до данните при поискване.
  (4) Номерацията на средствата, използвани за официална идентификация, се определя от БАБХ.
  (5) Изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, редът и контролът по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в системата по ал. 3 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
  (6) Условията и редът за идентификация на едри преживни животни се определят с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1760/2000”.
  (7) Условията и редът за идентификация на овце и кози се определят с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО.
  (8) Условията и редът за идентификация на еднокопитни животни се определят с Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите на идентификация на еднокопитни животни (ОВ, L 149/3 от 7 юни 2008 г.).
  (9) Условията и редът за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз, се определят с наредби на министъра на земеделието и храните.
  (10) Стойността на средствата за официална идентификация и разходите за идентифициране на животните са за сметка на собствениците им.
  (11) Държавен фонд „Земеделие” предоставя държавна помощ по реда на Закона за държавните помощи за компенсиране на разходите по ал. 10, при условие че собствениците на животните спазват задълженията си по чл. 132.
  (12) Във връзка с поддържането на Интегрираната информационна система по ал. 3 БАБХ има право на достъп до Националната база данни „Население” на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.”


  § 27. Създават се чл. 51а и 51б:
  „Чл. 51а. (1) Средствата за официалната идентификация на животните се произвеждат и/или търгуват само от лица, които са вписани в списък на БАБХ.
  (2) За вписване в списъка по ал. 1 производителите и търговците на средства за идентификация на животните подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилагат:
  1. удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър или аналогичен документ, издаден от компетентен орган на друга държава членка;
  2. копие от трудов договор с лице, което ще отразява движението на средствата за идентификация в Интегрираната информационна система – когато заявителят няма да отразява лично данните;
  3. декларация по образец, че производителят, съответно търговецът, се задължава да подмени за своя сметка в 20-дневен срок от уведомяването за повредено или нечетливо средство за идентификация в рамките на гаранционния срок на средството за идентификация, който е 5 години;
  4. двадесет броя мостри на средството за идентификация и уред за поставянето му – когато заявителят е производител или търговец, който ще пуска на пазара за първи път средства за идентификация;
  5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2.
  (3) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед назначава комисия за проверка на мострите на средствата за идентификация, които ще се произвеждат или търгуват, за съответствието им с изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5 и на представените документи.
  (4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението комисията по ал. 3 представя на изпълнителния директор на БАБХ протокол със становище за съответствието на документите и мострите с изискванията. Един екземпляр от протокола се връчва на производителя или вносителя.
  (5) В тридневен срок от становището по ал. 4 изпълнителният директор на БАБХ разпорежда вписване на лицето в списък или мотивирано отказва вписването.
  (6) Вписването се заличава:
  1. по писмено искане на лицето;
  2. при използване на официалната номерация на средствата за идентификация върху неодобрени такива;
  3. при неизпълнение на наредбата по чл. 51, ал. 5;
  4. при неотразяване на движение на средства за идентификация.
  (7) Лицата по ал. 1 са длъжни да отразяват движението на средствата за идентификация на животните при условията и по реда на наредбата по чл. 51, ал. 5.
  Чл. 51б. (1) Производителите и търговците на средства за официална идентификация на животните са длъжни да предлагат на пазара само средства за идентификация, за които са одобрени мостри по реда на
  чл. 51а, ал. 3.
  (2) Когато производители и търговци, вписани в списъка по чл. 51а, желаят да пускат на пазара средства за официална идентификация, различни от тези по ал. 1, те представят в БАБХ заявление по образец, към което прилагат 20 бр. Мостри на средството за идентификация и уред за поставянето им.
  (3) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед назначава комисия за проверка на мострите на средствата за идентификация, които ще се произвеждат или търгуват, за съответствието им с изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5.
  (4) Изпълнителният директор на БАБХ писмено уведомява лицата по ал. 2 за резултата от проверката по ал. 3.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 33:
  § 33. Създават се чл. 51а и 51б:
  „Чл. 51а. (1) Средствата за официална идентификация на животните се произвеждат и/или търгуват само от лица, които са вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21.
  (2) За вписване в регистъра производителите и търговците на средства за идентификация на животните подават заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилагат:
  1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;
  2. копие от трудов договор с лице, което ще отразява движението на средствата за идентификация в Интегрираната информационна система на БАБХ – когато заявителят няма да отразява лично данните;
  3. декларация по образец, че производителят, съответно търговецът ще подмени за своя сметка повредено или нечетливо средство за идентификация в рамките на гаранционния му срок до 20 дни от уведомяването за повредата;
  4. двадесет броя мостри на средството за идентификация и уред за поставянето му – когато заявителят е производител или търговец, който ще пуска на пазара за първи път средства за идентификация;
  5. документ за платена такса за вписване в регистъра, в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
  (3) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед назначава комисия за проверка на приложените към заявлението документи и на мострите на средствата за идентификация по ал. 2, т. 4, които ще се произвеждат или търгуват, за съответствието им с изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5.
  (4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението, комисията по ал. 3 представя на изпълнителния директор на БАБХ протокол със становище за съответствието на документите и мострите с изискванията. Един екземпляр от протокола се връчва на производителя или търговеца.
  (5) В тридневен срок от получаване на становището по ал. 4 изпълнителният директор на БАБХ издава заповед за вписване в регистъра или за отказ за вписване. При вписване в регистъра на заявителя се издава удостоверение от изпълнителния директор на БАБХ.
  (6) Издаденото удостоверение се обезсилва и вписването в регистъра се заличава със заповед на изпълнителния директор на БАБХ:
  1. по писмено искане на производителя или търговеца;
  2. при използване на неодобрени от БАБХ средства за идентификация;
  3. при неспазване изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5;
  4. при неотразяване на движение на средства за идентификация.
  (7) Отказът по ал. 5 и заповедта по ал. 6, т. 2, 3 и 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Лицата, вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, са длъжни да отразяват движението на средствата за идентификация на животните при условията и по реда на наредбата по чл. 51, ал. 5.
  Чл. 51б. (1) Производителите и търговците на средства за официална идентификация на животните са длъжни да предлагат на пазара само средства за идентификация, за които са одобрени мостри по реда на чл. 51а.
  (2) Когато производители и търговци, вписани в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, желаят да пускат на пазара средства за официална идентификация, различни от тези по ал. 1, те представят в БАБХ заявление по образец, към което прилагат 20 броя мостри на новото средство за идентификация и уред за поставянето им.
  (3) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед назначава комисия за проверка на мострите на новото средство за идентификация. В 10-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 комисията представя на изпълнителния директор на БАБХ становище за съответствие на мострите с изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5.
  (4) Изпълнителният директор на БАБХ писмено уведомява лицата по ал. 2 за резултата от проверката по ал. 3.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 34:
  § 34. В чл. 60, ал. 1 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.


  § 28. В чл. 63 думите „с наредба на министъра на земеделието и храните” се заменят с „в Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (ОВ, L 15/1, 20 януари 2010 г.)”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 35.


  Комисията предлага да се създадат нови § 36 и 37:
  § 36. В чл. 71 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 1 се изменя така:
  „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.
  2. В ал. 3 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.

  § 37. В чл. 73 в текста преди т. 1 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.


  § 29. В чл. 108, ал. 2, т. 6 думата „компютризираната” се заменя с „Интегрираната”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 38.


  § 30. Член 120 се изменя така:
  „Чл. 120. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните ежегодно утвърждава списъка на заразните болести по чл. 118, ал. 1, разходите на БАБХ за поддръжка и развитие на Интегрираната информационна система и разходите по чл. 46г, ал. 2 за изпълнение на държавната профилактична програма.
  (2) Разходите по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет, разчетени по бюджета на БАБХ за съответната бюджетна година.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 30, чл. 120 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 да се заличат думите „разходите на БАБХ за поддръжка и развитие на интегрираната информационна система и разходите по чл. 46г, ал. 2 за изпълнение на държавната профилактична програма”.
  2. Алинея 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  В § 30:
  1. В чл. 120, ал. 1 след думите „по чл. 118, ал. 1” текстът да се заличи.
  2. Алинея 2 да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  В § 30:
  1. В чл.120, ал. 1 след думите „по чл. 118, ал. 1” текстът да се заличи.
  2. Алинея 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 39:
  § 39. Член 120 се изменя така:
  „Чл. 120. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните ежегодно утвърждава списъка на заразните болести по чл. 118, ал. 1, разходите на БАБХ за поддръжка и развитие на Интегрираната информационна система на БАБХ и разходите по чл. 46г, ал. 2 за изпълнение на държавната профилактична програма.
  (2) Разходите по ал. 1, с изключение на разходите по чл. 46г, са за сметка на държавния бюджет, разчетени по бюджета на БАБХ за съответната бюджетна година.”


  § 31. Член 122 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 40.


  § 32. В чл. 127, ал. 3 думите „Министерството на транспорта” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 41.


  § 33. В чл. 129, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. площадки за подхранване на мършоядни птици.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 42.


  § 34. Член 132 се изменя така:
  „Чл. 132. (1) Собствениците на селскостопански животни:
  1. осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като сключват договори по чл. 137а, съответно чл. 137б;
  2. спазват изискванията за хуманно отношение към животните;
  3. спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и транспортиране на животните;
  4. в срок до 3 дни писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за новородени и закупени животни;
  5. незабавно писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ съответната територия;
  6. в срок до 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни за лична консумация писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект;
  7. в срок до 3 дни от раждането писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект:
  а) да извърши официална идентификация на новородените животни и да въведе данните от идентификацията в Интегрираната информационна система на БАБХ, или
  б) за извършената официална идентификация на новородените животни и въведените данни в Интегрираната информационна система на БАБХ;
  8. незабавно вписват в регистъра на животновъдния обект новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява най-малко 3 години от последното вписване;
  9. в срок до 3 работни дни от официалната идентификация на новородените едри преживни и еднокопитни животни подават до кмета по местонахождението на животновъдния обект заявление за издаване на свидетелство за собственост, към което прилагат декларация, съдържаща данните за идентифицираните животни;
  10. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги представят при поискване на контролните органи;
  11. отговарят за официалната идентификация и за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната профилактична програма на животните си;
  12. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, които не са идентифицирани и на които не са изпълнени мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма, както и със суровини и храни, добити от такива животни;
  13. предават с протокол на ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект:
  а) средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична консумация едри преживни и еднокопитни животни;
  б) паспортите на умрелите едри преживни и еднокопитни животни;
  в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине, овце и кози;
  14. съхраняват дневник по образец, в който регистрираният ветеринарен лекар записва проведените лечебно-профилактични мероприятия, както и дата на доставяне на ВМП, наименование на ВМП; доставено количество; партиден номер и карентен срок на ВМП; име и адрес на доставчика, идентификационен номер на третираното животно; дневникът се съхранява 5 години от последното вписване, включително в случаите, когато дейността на обекта е прекратена преди изтичането на този срок;
  15. вписват в дневника по т. 14 всяко извършено от тях третиране с ВМП на животните в обекта;
  16. съхраняват най-малко 3 години от датата на издаването им документите за придвижване на животните;
  17. предават в обект за обезвреждане на странични животински продукти умрелите животни и специфично рисковите материали от заклани за лична консумация ЕПЖ и дребни преживни животни (ДПЖ) с изключение на случаите по чл. 275, ал. 5, т. 1;
  18. спазват карентния срок, определен за ВМП и/или медикаментозни фуражи, при пускане на пазара на суровини и храни, добити от третирани продуктивни животни;
  19. спазват предписаните дози и продължителност на третиране на животни с медикаментозен фураж в рецепта от ветеринарен лекар;
  20. осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и други компетентни органи;
  21. не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани по чл. 51, на които не са извършени мероприятията по държавната профилактична програма или които са с различен здравен статус;
  22. изпълняват предписанията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
  23. ежегодно в периода от 1 до 20 октомври извършват инвентаризация на животните в обекта и подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ;
  24. водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта;
  25. спазват изискванията на приложение ІІІ към Регламент 183/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ, L35 от 08.02.2005 г.);
  26. осигуряват условия за съхранение на ВМП според изискванията на производителя; мястото за съхранение трябва да бъде с ограничен достъп.
  (2) Информацията по ал. 1, т. 4, 5, 7, 8, 14 и 15 се въвежда от ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, в Интегрираната информационна система на БАБХ в срок до 7 дни от датата на събитието.
  (3) Лицата по ал. 1 доказват собствеността върху ЕПЖ, еднокопитни животни, ДПЖ и свине:
  1. за новородени:
  а) едри преживни и еднокопитни животни - със свидетелство за собственост, издадено по реда на чл. 133, т. 1 от кмета на съответното населено място;
  б) дребни преживни животни и свине – с декларация от собственика на майката на животните;
  2. за придобити по друг начин животни – с договор за прехвърляне правото на собственост или с друг документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните.
  (4) Собствениците на животни предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, копие от документа по ал. 3 в
  3-дневен срок от издаването му.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 34, чл. 132 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4 думата „писмено” се заличава;
  б) в т. 5 думата „писмено” се заличава;
  в) т. 9 да отпадне.
  2. В ал. 3, т. 1 да отпадне буква „а”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, б. „в” и не го подкрепя по т. 1, б. „а” и „б” и т. 2.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  В § 34:
  1. В чл. 132, ал. 1, т. 13 б. „б” да се заличи.
  2. В чл. 132, ал. 1, т. 14 да се измени така:
  „14. съхраняват дневник по образец, в който обслужващият по договор ветеринарен лекар, записва амбулаторния номер от Амбулаторния дневник на ветеринарното лечебно заведение”.
  3. В чл. 132, ал. 1 т. 15 да се заличи.
  4. В чл. 132 ал. 2 да се заличи.
  5. В чл. 132, ал. 3, т. 1 буква „а” да се заличи.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п.Любен Татарски
  По § 34:
  В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 9 да отпадне.
  2. В ал. 3, т. 1, буква „а" думите „по реда на чл. 133, т. 1 от кмета на съответното населено място” се заменят с „от ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  В § 34:
  1. В чл. 132, ал. 1, т. 13 буква „б” да отпадне.
  2. В чл. 132, ал. 1, т. 14 да се измени така:
  „14. съхраняват дневник по образец, в който обслужващият по договор ветеринарен лекар, записва амбулаторния номер от Амбулаторния дневник на ветеринарното лечебно заведение”.
  3. В чл. 132, ал. 1 т. 15 да отпадне.
  4. Алинея 2 да отпадне.
  5. В чл. 132, ал. 3, т. 1 б. „а” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  По § 34:
  В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 9 да отпадне.
  2. В ал. 3, т. 1, буква „а” думите „по реда на чл. 133, т. 1 от кмета на съответното населено място” се заменят с „от ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 43:
  § 43. Член 132 се изменя така:
  „Чл. 132. (1) Собствениците на селскостопански животни:
  1. осигуряват ветеринарномедицинско обслужване на животните, които отглеждат, като сключват договори по чл. 137а, съответно по чл. 137б;
  2. спазват изискванията за хуманно отношение към животните;
  3. спазват ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане, придвижване и транспортиране на животните;
  4. в тридневен срок писмено уведомяват ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за новородени и закупени животни от видове, които подлежат на идентификация;
  5. незабавно писмено уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар или ветеринарния техник, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ съответната територия;
  6. в срок до 24 часа преди транспортиране, промяна на собствеността или клане на животни от видове, които подлежат на идентификация, предназначени за лична консумация, писмено уведомяват ветеринарния лекар или ветеринарния техник, обслужващ животновъдния обект;
  7. в тридневен срок от раждането на животни от видове, които подлежат на идентификация, писмено уведомяват ветеринарния лекар или ветеринарния техник, обслужващ животновъдния обект:
  а) да извърши официална идентификация на новородените животни и да въведе данните от идентификацията в Интегрираната информационна система на БАБХ, или
  б) за извършената официална идентификация на новородените животни и въведените данни в Интегрираната информационна система на БАБХ;
  8. водят регистър на животните в животновъдния обект, в който вписват новородените, закланите, умрелите, продадените и придобитите животни; регистърът се съхранява за срок най-малко три години от последното вписване;
  9. подписват и съхраняват паспортите на едри преживни и еднокопитни животни и ги представят при поискване на контролните органи;
  10. отговарят за официалната идентификация и за изпълнението на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и на държавната профилактична програма на животните си;
  11. нямат право да извършват придвижване и търговия с животни, които не са идентифицирани и за които не са изпълнени мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма, както и със суровини и храни, добити от такива животни;
  12. предават с протокол на ветеринарния лекар или ветеринарния техник, обслужващ животновъдния обект:
  а) средствата за официалната идентификация и паспорта на закланите за лична консумация едри преживни и еднокопитни животни;
  б) паспортите на умрелите едри преживни и еднокопитни животни;
  в) средствата за официалната идентификация на закланите за лична консумация свине, овце и кози;
  13. съхраняват дневник по образец, в който ветеринарният лекар или ветеринарният техник, обслужващ животновъдния обект, записва проведените лечебно-профилактични мероприятия, както и дата на доставяне на ВМП, наименование на ВМП; приложено количество; партиден номер и карентен срок на ВМП; име и адрес на доставчика, идентификационен номер на третираното животно; дневникът се съхранява 5 години от последното вписване, включително в случаите, когато дейността на обекта е прекратена преди изтичането на този срок;
  14. вписват в дневника по т. 13 всяко извършено от тях третиране с ВМП на животните в обекта;
  15. съхраняват за срок най-малко три години от датата на издаването им документите за придвижване на животните;
  16. предават в обект за обезвреждане на странични животински продукти умрелите животни и специфично рисковите материали от заклани за лична консумация едри преживни животни и дребни преживни животни с изключение на случаите по чл. 275, ал. 5, т. 1;
  17. спазват карентния срок, определен за ВМП и/или медикаментозни фуражи, при пускане на пазара на суровини и храни, добити от третирани продуктивни животни;
  18. спазват предписаните дози и продължителност на третиране на животни с медикаментозен фураж в рецепта от ветеринарен лекар;
  19. осигуряват постоянен достъп до животновъдния обект на контролните органи от БАБХ и други компетентни органи;
  20. не допускат в обекта животни, които не са идентифицирани по чл. 51, на които не са извършени мероприятията по държавната профилактична програма или които са с различен здравен статус;
  21. изпълняват предписанията на ветеринарните лекари, свързани с прилагане на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
  22. извършват ежегодно в периода от 1 до 20 октомври инвентаризация на животните в обекта и подават до официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ;
  23. водят и съхраняват списък на персонала, обслужващ обекта, регистриран по реда на чл. 137;
  24. спазват изискванията на приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите.
  (2) Информацията по ал. 1, т. 4, 5, 7, 8, 13 и 14 се въвежда от ветеринарния лекар или ветеринарния техник, обслужващ животновъдния обект, в Интегрираната информационна система на БАБХ в срок до 7 дни от датата на събитието.
  (3) Лицата по ал. 1 доказват собствеността върху едри преживни животни, еднокопитни животни, дребни преживни животни и свине:
  1. за новородени:
  а) едри преживни и еднокопитни животни – с паспорт, издаден от ветеринарен лекар;
  б) дребни преживни животни и свине – с декларация от собственика на майката на животните;
  2. за придобити по друг начин животни – с договор за прехвърляне правото на собственост или с друг документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните.
  (4) Собствениците на животни предоставят на официалния ветеринарен лекар, контролиращ обекта, копие от документа по ал. 3, т. 1, буква „б” и т. 2 в тридневен срок от издаването му.”


  § 35. Член 133 се изменя така:
  „Чл. 133. Кметовете на населените места:
  1. издават свидетелства за собственост на новородени едри преживни и еднокопитни животни след представяне от собствениците им на:
  а) заявление по образец на общинската администрация;
  б) декларация от собственика на майката за раждането на животното;
  2. съдействат за изпълнението на мерките за профилактика,
  ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
  3. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им;
  4. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
  5. организират събирането на умрелите животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300, 14.11.2009), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009”;
  6. организират обезвреждането на странични животински продукти извън обекти по чл. 259, ал. 1 и 2 в случаите, определени с Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) (ДВ, бр. 21 от 2006 г.);
  7. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
  8. предприемат мерки за недопускане свободно движение на животни по улиците на населените места;
  9. определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 35, в чл. 133, т. 1 да отпаднат б. „а” и „б”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п.Любен Татарски
  По § 35:
  В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Кметовете и кметските наместници:”.
  2. Точка 1 да отпадне.
  3. В т. 5 след думата „умрелите” се добавя „безстопанствени”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  В § 35, в чл. 133 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 44:
  § 44. Член 133 се изменя така:
  „Чл. 133. Кметовете и кметските наместници:
  1. съдействат за изпълнението на мерките за профилактика,
  ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
  2. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост – забраняват използването им;
  3. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
  4. организират събирането на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300/1 от 14 ноември 2009 г.);
  5. организират обезвреждането на странични животински продукти извън обекти по чл. 259, ал. 1 и 2 в случаите, определени с Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (ДВ, бр. 21 от 2006 г.);
  6. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните;
  7. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
  8. определят маршрута на движение на животните от сборни стада по улиците на населените места.”


  § 36. В чл. 135 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 142 от” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „наредбите по чл. 132, ал. 2” се заменят с „наредбата по чл.137, ал. 10.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 45.


  § 37. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:
  1. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;
  2. копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
  3. копие от договор с регистриран ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
  4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2.”.
  2. В ал. 9, т. 3 след думата „собственика“ се добавя „или ползвателя”.
  3. Създава се ал. 10:
  „(10) Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  В чл. 137, т. 4 да се създаде нова ал. 11:
  „(11) Ежегодно в срок до 31 октомври БВС изготвя и предоставя списък на ветеринарните лекари, които имат право да изпълняват мерките по ДПП и ПНБЛЖ, на изпълнителния директор на БАБХ.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  В § 37, в чл. 137, т. 4 да се създаде се нова ал. 11:
  „(11) Ежегодно в срок до 31 октомври БВС изготвя и предоставя списък на ветеринарните лекари, които имат право да изпълняват мерките по ДПП и ПНБЛЖ, на изпълнителния директор на БАБХ.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 46:
  § 46. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти подават заявление за регистрация по образец до директора на съответната ОДБХ, към което прилагат:
  1. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта;
  2. копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
  3. копие от договор с ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който работи под контрола на официален ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;
  4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2.”.
  2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
  3. В ал. 6 думите „чл. 132, ал. 2” се заменят с „ал. 10”.
  4. В ал. 7 след думите „ал. 6” се добавя „се съобщава и”.
  5. В ал. 9, т. 3 след думата „собственика“ се добавя „или ползвателя”.
  6. Създава се ал. 10:
  „(10) Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”


  § 38. Създават се чл. 137а - 137в:
  „Чл. 137а. (1) Ежегодно в срок до 1 декември собствениците/ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, сключват договори с регистрирани ветеринарни лекари за профилактика, лечение и диагностика и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ.
  (2) При сключване на договора по ал. 1 ветеринарният лекар изготвя и прилага списък на обектите, които ще обслужва. Списъкът съдържа име на собственика на животните, местонахождение и номер на животновъдния обект, вид и брой на отглежданите животните.
  (3) Ветеринарният лекар предоставя копие от договорите и списъка на официалния ветеринарен лекар на съответната община.
  (4) При прекратяване на договора собственикът/ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг ветеринарен лекар и да изпрати копие от договора на официалния ветеринарен лекар на съответната община.
  (5) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1 по преценка на собственика/ползвателя на животновъдния обект може да се извършва само веднъж в рамките на една календарна година.
  (6) Директорът на съответната ОДБХ изготвя списък на ветеринарните лекари, сключили договори по ал. 1, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на електронната страница на БАБХ.
  Чл. 137б. (1) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на болестите по животните и изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се извършват от регистрирани ветеринарни лекари, сключили договор със собственика на животни.
  (2) За договорите по ал. 1 се прилагат условията и редът на чл. 137а.
  Чл. 137в. Изпълнителите, сключили договори по чл. 137а и 137б, въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ данните по
  чл. 39, ал. 2, т. 14 за животните в обектите, за които се отнасят договорите.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 38, чл. 137а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ.” се заличават.
  2. В ал. 5 думите „само веднъж в рамките на една календарна година” се заменят с „по всяко време на една календарна година”.
  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по принцип по т. 2.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  По §38:
  1. В чл. 137а:
  а) в ал. 1 след думите „в срок” да се добави „от 1 ноември”, а накрая след абревиатурата „БАБХ” да се добави „и председателят на БВС”;
  б) алинея 2 да се заличи;
  в) алинея 3 да се измени така:
  „(3) В срок до 15 декември ветеринарният лекар изготвя списък на обектите, които ще обслужва по силата на сключените договори. Списъкът и копия от договорите се предоставя на официалния ветеринарен лекар на съответната община.”;
  г) в ал. 5 накрая се добавя „в периода от 1 до 31 май”;
  2. Член 137б, ал. 2 текстът в проекта да отпадне като
  предлагаме чл. 137б да се измени така:
  "Чл. 137б. (1) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на болестите по животните и изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се извършват от регистрирани ветеринарни лекари, избрани от собственика на животни със заявление за избор на личен ветеринарен лекар.
  (2) Заявлението по ал. 1 се подава в срока по чл. 137а, ал. 1 до избрания ветеринарен лекар, член на БВС, който приема да извършва лечението и профилактиката, като подписва и подпечатва заявлението. Копие от подписаното и подпечатано заявление се предоставя на официалния ветеринарен лекар на съответната община.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, б. „а”, „б” и „в” и не го подкрепя по т. 1, б. „г” и т. 2.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  По §38:
  1. В чл. 137а:
  а) в ал. 1 след думите „в срок” да се добави „от 1 ноември”, а накрая след абревиатурата „БАБХ” да се добави „и председателят на БВС”.
  б) алинея 2 да се заличи;
  в) алинея 3 да се измени така:
  „(3) В срок до 15 декември ветеринарният лекар изготвя списък на обектите, които ще обслужва по силата на сключените договори. Списъкът и копия от договорите се предоставя на официалния ветеринарен лекар на съответната община.”
  г) в ал. 5 накрая се добавя „в периода от 1 до 31 май”.
  2. Член 137б да се измени така:
  „Чл. 137б. (1) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на болестите по животните и изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се извършват от регистрирани ветеринарни лекари, избрани от собственика на животни със заявление за избор на личен ветеринарен лекар.
  (2) Заявлението по ал. 1 се подава в срока по чл. 137а, ал.1 до избрания ветеринарен лекар, член на БВС, който приема да извършва лечението и профилактиката като подписва и подпечатва заявлението. Копие от подписаното и подпечатано заявление се предоставя на официалния ветеринарен лекар на съответната община.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, б. „а”, „б” и „в” и не го подкрепя по т. 1, б. „г” и т. 2.

  Предложение на н.п. Пенко Атанасов
  Чл.137б, ал. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  По § 38, с който се създават чл. 137а – 137в:
  В чл. 137а, ал. 5 думите „само веднъж в рамките на една календарна година” се заменят с „по всяко време”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 47:
  § 47. Създават се чл. 137а - 137в:
  „Чл. 137а. (1) Ежегодно в срок до 1 ноември собствениците или ползвателите на обекти, регистрирани по реда на чл. 137, сключват с регистрирани ветеринарни лекари договори за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните и за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Образецът на договора в частта му за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ.
  (2) В срок до 15 ноември ветеринарният лекар изготвя списък на обектите, които ще обслужва по силата на сключените договори. Списъкът и копие от договорите се предоставят на официалния ветеринарен лекар на съответната община.
  (3) При прекратяване на договора собственикът или ползвателят на животновъдния обект е длъжен в 7-дневен срок от прекратяването му да сключи договор с друг ветеринарен лекар и да изпрати копие от договора на официалния ветеринарен лекар на съответната община.
  (4) Смяна на ветеринарния лекар по ал. 1 по преценка на собственика или ползвателя на животновъдния обект може да се извършва по всяко време.
  (5) Когато собственик или ползвател на животновъден обект желае да смени ветеринарния лекар по ал. 1, в срок най-малко 7 дни преди датата на сключване на договор с друг ветеринарен лекар писмено уведомява директора на съответната ОДБХ.
  (6) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която в срока по ал. 5 да извърши проверка на документацията, свързана с ветеринарномедицинското обслужване на животновъдния обект.
  (7) В състава на комисията по ал. 6 се включват официалния ветеринарен лекар по здравеопазване на животните, отговарящ за съответната община, началника на отдел “Здравеопазване на животните” в ОДБХ и служител от същия отдел, който отговаря за обслужването на Интегрираната информационна система на БАБХ.
  (8) Комисията по ал. 6 съставя протокол, който съдържа констатации от извършената проверка. Протоколът се съставя в три екземпляра – по един за ОДБХ, ветеринарния лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, и за ветеринарния лекар, с който ще се сключи нов договор.
  (9) В присъствие на комисията по ал. 6, ветеринарният лекар, който до момента е обслужвал животновъдния обект, с протокол предава ветеринарномедицинската документация на обекта на ветеринарния лекар, с който ще се сключи новия договор.
  (10) Директорът на съответната ОДБХ изготвя списък на ветеринарните лекари, сключили договори по ал. 1, който изпраща в Централното управление на БАБХ за публикуване на интернет страницата на БАБХ.
  Чл. 137б. (1) В обектите, в които се отглеждат животни само за лични нужди, профилактиката, лечението и диагностиката на болестите по животните и изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните се извършват от регистрирани ветеринарни лекари или ветеринарни техници, които работят под контрола на официален ветеринарен лекар, сключили договор със собственика на животни.
  (2) За договорите по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 137а.
  Чл. 137в. Изпълнителите, сключили договори по чл. 137а и 137б, въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ данните по чл. 39, ал. 2, т. 14 за животните в обектите, за които са сключени договорите.”


  § 39. В чл. 139, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 10 се изменя така:
  „10. наторяването на пасища с органични торове и подобрители на почвата, различни от оборски тор по смисъла на т. 38 от Приложение І на Регламент (ЕО) №1069/2009;”.
  2. Създава се т. 16:
  „16. търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани по реда на чл. 137.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 48:
  § 48. В чл. 139, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 10 се изменя така:
  „10. изхранване на селскостопански животни с растителна мас по смисъла на чл. 11, т. 1, буква „в” от Регламент (ЕО) № 1069/2009;”.
  2. Създава се т. 16:
  „16. търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани по реда на чл. 137.”


  § 40. Член 139а се изменя така:
  „Чл. 139а. (1) При установяване на нарушения по чл. 139, ал. 1, т. 1 – 6, 8 и 13 официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за умъртвяване на животните на място и ги насочва за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
  (2) Умъртвяването на животните се извършва от комисия, определена в разпореждането по ал. 1.
  (3) За извършеното умъртвяване комисията по ал. 2 съставя протокол по образец.
  (4) Комисията по ал. 2 уведомява кмета на съответната община, който организира предаването на труповете на умъртвените животни в обект за обезвреждане на странични животински продукти съгласно чл. 275, ал. 5 и 6.
  (5) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Обжалването на разпореждането по ал. 1 не спира изпълнението му.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 40, в чл. 139а да отпадне ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п.Любен Татарски
  По § 40:
  В чл. 139а, ал. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 49:
  § 49. Член 139а се изменя така:
  „Чл. 139а. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 4 – 6 официалните ветеринарни лекари незабавно писмено уведомяват директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за умъртвяване на животните на място и ги насочва за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
  (2) Умъртвяването на животните се извършва от комисия, определена в разпореждането по ал. 1.
  (3) За извършеното умъртвяване комисията по ал. 2 съставя протокол по образец.
  (4) Комисията по ал. 2 извършва предването на труповете на животните в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
  (5) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането не спира изпълнението му.”


  § 41. Създава се чл. 139б:
  „Чл. 139б. (1) Извън случаите по чл. 139а при установяване нарушения на забрана по чл. 139, ал. 1 в зависимост от вида и тежестта на нарушението се издават:
  1. акт за налагане на мярка по чл. 131 от официалния ветеринарен лекар;
  2. разпореждане от директора на ОДБХ за прекратяване дейността на животновъдния обект.
  (2) При прилагане на мярката по ал. 1, т. 2 животните от животновъдния обект се насочват за санитарно клане.
  (3) Разходите за клането по ал. 2 са за сметка на собственика на животните.
  (4) Разпореждането по ал. 1, т. 2 може да се обжалва по реда на
  Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 50:
  § 50. В глава шеста, раздел II се създават чл. 139б - 139д:
  „Чл. 139б. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1 - 3 и 7 - 9 официалните ветеринарни лекари незабавно писмено уведомяват директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за насочване на животните за санитарно клане в кланница, определена в разпореждането.
  (2) Директорът на ОДБХ организира:
  1. престоя на животните до транспотрирането им за клане;
  2. извършването на клиничен преглед на животните;
  3. транспортирането на животните до кланницата по ал. 1;
  4. реализирането на суровините и продуктите, годни за консумация от хора, които са добити при клането на животните;
  5. предаването на страничните животински продукти, получени при клането на животните в обект за обезвреждане на странични животински продукти.
  (3) Клането на животните се извършва в присъствието на комисия, определена в разпореждането по ал. 1.
  (4) След приключване на клането, комисията по ал. 3 съставя протокол по образец, в който посочва вида и количеството на суровините и продуктите, добити от закланите животни.
  (5) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането не спира изпълнението му.
  Чл. 139в. (1) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 10 - 16 в зависимост от вида и тежестта на нарушението се издават:
  1. акт за прилагане на мярка по чл. 131, ал. 1 - от официалния ветеринарен лекар;
  2. разпореждане за прекратяване дейността на животновъдния обект в случаите по чл. 139, ал. 1, т. 15 - от директора на съответната ОДБХ.
  (2) При прилагане на мярката по ал. 1, т. 2 животните от животновъдния обект се насочват за санитарно клане.
  (3) Разходите за клането по ал. 2 са за сметка на собственика на животните.
  (4) Актовете по ал. 1 могат да се обжалват по реда на
  Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
  Чл. 139г. Разходите за обезвреждане на труповете на умъртвените животни по чл. 139а, разходите по чл. 139б, ал. 2, т. 1, 3 и 5, както и разходите за клането на животните и за съхранението на суровините и продуктите, годни за човешка консумация, добити при клането са за сметка на бюджета на БАБХ.
  Чл. 139д. (1) Когато суровините и продуктите от закланите животни по чл. 139б са годни за консумация от хора, те се предават безвъзмездно на домове за медико-социални грижи.
  (2) Комисията по чл. 139б, ал. 3 предава с протокол суровините и продуктите по ал. 1 на представител на съотвения дом за медико-социални граижи.
  (3) Протоколът по ал. 2 съдържа описание на вида и количеството на суровините и продуктите, добити от закланите животни, и се съставя в два екземпляра – за ОДБХ и за съответния дом за медико-социални грижи.
  (4) Разходите за транспортирането на суровините и продуктите по ал. 1 са за сметка на дома за медико-социални грижи.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 51:
  § 51. В чл. 143 се правят следните измения:
  1. В ал. 2 думите „ветеринарният лекар по чл. 46в, ал. 1, в чиито район се намира животновъдният обект” се заменят с „лицето по чл. 46д”.
  2. В ал. 5 думата „печатите” се заменя с „печата” и думите „и щемпела на ветеринарния лекар по ал. 2” се заличават.


  Предложение на н.п. Николай Коцев
  В чл. 168 да се създаде т. 4 :
  „4. на спортни коне в специализирани каравани, разполагащи с до две места.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 52:
  § 52. В чл. 168 се създава т. 4:
  „4. на спортни коне в специализирани каравани, разполагащи с до две места.”


  § 42. В чл. 220 се създава ал. 3:
  „(3) Обектите за производство, съхранение и/или търговия с продукти по ал. 1, т. 3 и 4, които принадлежат към категория 3 по смисъла на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и са предназначени за влагане във фуражи или за храни за домашни любимци, се одобряват и контролират по реда на глава дванадесета.”

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 42 да бъде отхвърлен.


  Комисията предлага да се създадат нови § 53, 54 и 55:
  § 53. В чл. 222 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
  2. В ал. 3, т. 3 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.

  § 54. В чл. 226 думите „чл. 7, ал. 2” се заменят с „чл. 7, ал. 3”.

  § 55. В чл. 229, ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.


  § 43. В чл. 245, ал. 1 думите „наредбите по чл. 59” се заменят с „Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от
  29 април 2004 г. относно хигиената на храните, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 852/2004”, Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 853/2004”, и Регламент (ЕО) № 1069/2009”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 56.


  § 44. В чл. 246 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „суровини и храни от животински произход” се заменят с „обектите по чл. 245, ал. 1”.
  2. В ал. 2 и 4 думите „наредбите по чл. 59” се заменят с „Регламент (ЕО) № 852/2004, Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) №1069/2009”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 57:
  § 57. В чл. 246 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „суровини и храни от животински произход” се заменят с „обектите по чл. 245, ал. 1”;
  б) в т. 2 думите „Министерството на транспорта” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.
  2. В ал. 2 думите „наредбите по чл. 59” се заменят с „Регламент (ЕО) № 852/2004, Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) №1069/2009”.
  3. В ал. 4 думите „наредбите по чл. 59” се заменят с „Регламент (ЕО) № 852/2004, Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) №1069/2009”.


  Комисията предлага да се създаде нов § 58:
  § 58. В чл. 248 в текста преди т. 1 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.


  § 45. Член 251 се изменя така:
  „Чл. 251. Забранява се:
  1. консумацията и пускането на пазара на суровини и храни от животински произход, добити при неотложно или санитарно клане, върху които не е извършен ветеринарно-санитарен контрол;
  2. връщането на храни от животински произход от обекти за търговия на едро и дребно в обекти за производство, освен в случаите по
  чл. 19 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, (наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 178/2002”).”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 59.


  § 46. В чл. 257, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. суровините и храните са добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани по реда на чл. 137.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 60.

  Комисията предлага да се създаде нов § 61:
  § 61. В чл. 262, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.


  § 47. Член 271 се изменя така:
  „Чл. 271. (1) Директорът на съответната ОДБХ може да разреши използването на странични животински продукти в случаите по Регламент (ЕО) № 1069/2009.
  (2) Физически и юридически лица, които желаят да използват странични животински продукти, подават до директора на ОДБХ заявление по образец, към което прилагат документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
  (3) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която да извърши проверка в обекта за спазване на изискванията на Регламент (ЕО)
  № 1069/2009.
  (4) При установяване на несъответствия с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 комисията дава писмени указания на заявителя за отстраняването им и му определя срок за това.
  (5) След отстраняване на несъответствията заявителят писмено уведомява директора на ОДБХ и комисията по ал. 3 извършва повторна проверка на обекта.
  (6) Комисията представя на директора на ОДБХ становище с предложение за разрешаване използването на странични животински продукти или отказ за използването им.
  (7) В срок до 30 дни от подаване на заявлението, съответно от отстраняване на пропуските директорът на ОДБХ издава разрешение по образец за използването на странични животински продукти, в което посочва условията за използването и съхранението им или мотивирано отказва издаването на разрешение.
  (8) Отказът по ал. 7 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (9) В ОДБХ се води списък на издадените разрешения за използване на странични животински продукти, който съдържа:
  1. име (наименование и адрес) и седалище на лицето, което осъществява дейността;
  2. местонахождение на обекта, в който се осъществява дейността;
  3. номер и дата на издаденото разрешение;
  4. предназначение, категория и вид на разрешените за използване на странични животински продукти;
  5. номер и дата на заповедта за прекратяване или отнемане на издаденото разрешение.
  (10) В Централното управление на БАБХ се води списък на издадените разрешения за използване на странични животински продукти, който съдържа данните от списъците на ОДБХ. Списъкът се публикува на интернет страницата на БАБХ.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 62.


  § 48. Създават се чл. 271а - 271в:
  „Чл. 271а. Лицата, получили разрешение за използване на странични животински продукти, водят дневник, в който вписват вида, количеството, произхода и датата на постъпване на продуктите в обекта.
  Чл. 271б. Всяка пратка странични животински продукти, които се използват съгласно чл. 271, се придружава от търговски документ съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, екземпляр от който се съхранява в обекта на произход и в обекта по предназначение най-малко две години от датата на издаването му.
  Чл. 271в. (1) При нарушение на изискванията, свързани с използването на страничните животински продукти по чл. 271, се прилагат
  чл. 253 и чл. 254, ал. 3.
  (2) Разрешението за използване на странични животински продукти по чл. 271 се отнема или прекратява в случаите по чл. 236, ал. 1.
  (3) Заповедта за отнемане на разрешението по ал. 2 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 63:
  § 63. Създават се чл. 271а - 271в:
  „Чл. 271а. Лицата, получили разрешение за използване на странични животински продукти, водят дневник, в който вписват вида, количеството, произхода и датата на постъпване на продуктите в обекта.
  Чл. 271б. Всяка пратка странични животински продукти, които се използват по реда на чл. 271, се придружава от търговски документ съгласно Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (OB L 54/1 от 26 февруари 2011 г). Екземпляр от документа се съхранява в обекта на произход и в обекта по предназначение най-малко две години от датата на издаването му.
  Чл. 271в. (1) При нарушение на изискванията, свързани с използването на страничните животински продукти по чл. 271, се прилагат чл. 253 и чл. 254, ал. 3.
  (2) Със заповед на директора на съответната ОДБХ разрешението за използване на странични животински продукти по чл. 271:
  1. се отнема – в случаите по чл. 236, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6;
  2. се прекратява – в случаите по чл. 236, ал. 1, т. 1 и 2.
  (3) Заповедта за отнемане на разрешението по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”


  § 49. Член 275 се изменя така:
  „Чл. 275. (1) Физическите и юридическите лица, в резултат на чиято дейност се получават странични животински продукти, включително умрели животни, са длъжни да ги предават в обекти по чл. 259, ал. 1 или 2 с изключение на случаите по Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.
  (2) Лицата по ал. 1 заплащат на собствениците на обектите по
  чл. 259, ал. 1 и 2 разходите за събирането, транспортирането, обезвреждането и съхранението на страничните животински продукти по цени, договорени между тях.
  (3) Собствениците на обекти за обезвреждане на странични животински продукти са длъжни да предават получените от обезвреждането продукти за унищожаване или оползотворяване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. Разходите по унищожаването или оползотворяването се договарят между собственика на обекта за обезвреждане и собственика на обекта за унищожаване или оползотворяване на продуктите.
  (4) Разходите по ал. 1 и 2 за животни по чл. 141, ал. 1, както и зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 141, ал. 2, са за сметка на държавния бюджет с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите са за сметка на собствениците на животните.
  (5) Общините предават за обезвреждане или съхранение в обекти по чл. 259, ал. 1 или 2:
  1. животни, умрели в животновъдни обекти на тяхна територия, в които се отглеждат животни само за лична консумация;
  2. умрели безстопанствени животни на тяхна територия;
  3. умъртвени животни по чл. 139а, ал. 1-4.
  (6) Разходите за обезвреждането и съхранението на животните по ал. 5 са за сметка на съответната община по цени, определени в договор между общината и обекта по чл. 259, ал. 1 или 2.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 49, в чл. 275 да отпадне ал. 1.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п.Любен Татарски
  По § 49:
  В чл. 275, ал. 5 и 6 се изменят така:
  ,,(5) Разходите за обезвреждането или съхранението на умрели безстопанствени животни са за сметка на съответната община.
  (6) Цените за обезвреждане или съхранение на животни по ал. 5 в обекти по чл. 259, ал. 1 и 2 се определят с договор между общината и собствениците на обектите.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 64:
  § 64. Член 275 се изменя така:
  „Чл. 275. (1) Физическите и юридическите лица, в резултат на чиято дейност се получават странични животински продукти, са длъжни да ги предават в обекти по чл. 259, ал. 1 или 2 с изключение на случаите по Наредба № 22 от 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС.
  (2) Лицата по ал. 1 заплащат на собствениците на обектите по
  чл. 259, ал. 1 и 2 разходите за събирането, транспортирането, обезвреждането и съхранението на страничните животински продукти по цени, договорени между тях.
  (3) Собствениците на обекти за обезвреждане на странични животински продукти са длъжни да предават получените от обезвреждането продукти за унищожаване или оползотворяване съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009. Разходите по унищожаването или оползотворяването се договарят между собственика на обекта за обезвреждане и собственика на обекта за унищожаване или оползотворяване на продуктите.
  (4) Разходите по ал. 1 и 2 за животни по чл. 141, ал. 1, както и зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 141, ал. 2, са за сметка на държавния бюджет с изключение на случаите по чл. 142, ал. 1, при които разходите са за сметка на собствениците на животните.
  (5) Разходите за обезвреждането или съхранението на животни, умрели в животновъдни обекти, в които се отглеждат животни само за лична консумация, както и на умрели безстопанствени животни са за сметка на съответната община.
  (6) Цените за обезвреждане или съхранение на животни по ал. 5 в обекти по чл. 259, ал. 1 и 2 се определят с договор между общината и собствениците на обектите.”


  § 50. Член 276 се изменя така:
  „Чл. 276. В Република България се внасят, търгуват, съхраняват и употребяват ВМП, лицензирани за употреба по реда на тази глава или съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 65.


  § 51. В чл. 277 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Изпълнителният директор на БАБХ издава лиценз за употреба на ВМП, предназначен за продуктивни животни, ако активната или активните му субстанции отговарят на изискванията за максимално допустими стойности на остатъчни количества от ВМП, определени в Регламент (ЕС) № 37/2010.
  (2) Не се подава заявление за издаване на лиценз за употреба на ВМП, предназначени за един или повече видове продуктивни животни, чиито фармакологично-активни субстанции за тези животни не са включени в таблица 1 “Разрешени субстанции” от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010 и за които не е подадено заявление за установяване на максимално допустими стойности на остатъчни количества от ВМП в суровини и храни от животински произход.”
  2. В ал. 4 думите „приложенията към наредбата по чл. 63” се заменят с „приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010”.
  3. В ал. 5 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. фармакологично активните им субстанции не са включени в таблица 1 „Разрешени субстанции” от Приложението на Регламент (ЕС)
  № 37/2010;
  2. не съдържат активни субстанции, включени в таблица 2 „Забранени субстанции” от Приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010.”
  4. В ал. 6 думите „наредбата по чл. 63” се заменят с „Регламент (ЕС) № 37/2010”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 66:
  § 66. В чл. 277 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „с наредбата по чл. 63” се заменят с „в Регламент (ЕС) № 37/2010”.
  2. В ал. 2 думите „приложение I, приложение II или приложение III към наредбата по чл. 63,” се заменят с „Таблица 1 “Разрешени субстанции” от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010”.
  3. В ал. 4 думите „приложенията към наредбата по чл. 63” се заменят с „приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010”.
  4. В ал. 5:
  а) в т. 1 думите „приложение I, приложение II или приложение III към наредбата по чл. 63” се заменят с „Таблица 1 “Разрешени субстанции” от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010”;
  б) в т. 2 думите „приложение IV към наредбата по чл. 63” се заменят с „Таблица 2 “Забранени субстанции” от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010”.
  5. В ал. 6 думите „наредбата по чл. 63” се заменят с „Регламент (ЕС) № 37/2010”.


  § 52. Член 278 се изменя така:
  „Чл. 278. Лиценз за употреба на ВМП се издава от изпълнителния директор на БАБХ на физическо или юридическо лице, установено на територията на държава членка.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 67.


  § 53. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2, буква „а” след думата „продукта” се поставя запетая и се добавя „макет на първичната и външната му опаковка и листовка за употреба”.
  2. В т. 4 накрая се добавя „или договор с лицензиран търговец на едро с ВМП в случаите, когато лицето по чл. 278 не е търговец на едро и ВМП се произвежда в държава членка”.
  3. В т. 5 накрая се добавя „и декларация от квалифицираното лице по чл. 353, че активните субстанции, включени в състава на ВМП, са произведени при спазване на изискванията за добра производствена практика”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 68:
  § 68. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.
  2. В т. 2, буква „а” след думата „продукта” се поставя запетая и се добавя „макет на първичната и външната му опаковка и листовка за употреба”.
  3. В т. 4 накрая се добавя „или договор с лицензиран търговец на едро с ВМП, в случаите когато лицето по чл. 278 не е търговец на едро и ВМП се произвежда в държава членка”.
  4. В т. 5 накрая се добавя „и декларация от квалифицираното лице по чл. 353, че активните субстанции, включени в състава на ВМП, са произведени при спазване на изискванията за добра производствена практика”.


  § 54. Създава се чл. 279а:
  „Чл. 279а. Документите по чл. 279, т. 2 се представят на хартиен или електронен носител с изключение на кратката характеристика на продукта, първичната и външната му опаковка и листовката за употреба, които се представят на електронен носител.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 69.


  § 55. В чл. 282, ал. 4 думите „наредбата по чл. 63” се заменят с „Регламент (ЕС) № 37/2010.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 70.


  Комисията предлага да се създаде нов § 71:
  § 71. В чл. 283 т. 1 се изменя така:
  „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.


  § 56. Член 284 се изменя така:
  „Чл. 284. Изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ВМП, се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 72:
  § 72. В чл. 284 думите „по чл. 279-283,” се заличават и думата „наредби” се заменя с „наредба”.


  Комисията предлага да се създаде нов § 73:
  § 73. В чл. 291, ал. 4 думите „електронната страница” се заменят с „интернет страницата”.


  § 57. В чл. 296 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 6 се отменя;
  б) създава се т. 9:
  “9. спазва изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Притежателят на лиценза за употреба представя периодичен доклад за безопасност в БАБХ след пускане на продукта на пазара в срокове, определени с наредбата по чл. 382, ал. 6.”
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) В БАБХ се изготвя оценка на докладите по ал. 2.”
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 74:
  § 74. В чл. 296 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 6 се отменя;
  б) създава се т. 9:
  “9. спазва изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2.”.
  2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
  „(2) Притежателят на лиценза за употреба на ВМП представя периодичен доклад за безопасност в БАБХ след пускане на продукта на пазара в срокове, определени с наредбата по чл. 382, ал. 6.
  (3) В БАБХ се изготвя оценка на докладите по ал. 2.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.


  § 58. В чл. 299 думата „производителя“ се заменя с „притежателя му”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 75.


  § 59. Член 300 се изменя така:
  „Чл. 300. За малки промени тип IА и тип IБ и за големи промени тип II в обхвата на лиценз за употреба на ВМП, определени в Регламент (ЕО)
  № 1234/2008 на Комисията относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (OB, L 334 от 12.12.2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2008”, притежателят на лиценза подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилага документи, свързани с промените, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 76:
  § 76. Член 300 се изменя така:
  „Чл. 300. За малки промени тип IА и тип IБ и за големи промени тип II в обхвата на лиценз за употреба на ВМП, определени в Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 г. относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (OB, L 334/7 от 12 декември 2008 г.), притежателят на лиценза подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилага документи, свързани с промените, както и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.”


  § 60. В чл. 301 ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 77.


  § 61. В чл. 304 ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 78.


  § 62. Член 314 се изменя така:
  „Чл. 314. (1) За промени на обхвата на лиценз за употреба на ВМП, определени в Регламент (ЕО) № 1234/2008, притежателят на лиценза подава заявление по образец до изпълнителният директор на БАБХ.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилага документацията по чл. 279,
  т. 2, свързана с промените на обхвата на лиценз за употреба.
  (3) В зависимост от промените на обхвата на лиценза заявителят предоставя мостри и/или продукти по чл. 279, т. 3.
  (4) Оценката на представената към заявлението по ал. 1 документация се извършва по реда на чл. 285 и 287.
  (5) Изпълнителният директор на БАБХ издава нов лиценз за употреба или допълнение към съществуващия лиценз по реда на чл. 288 в зависимост от промените на обхвата на лиценза за употреба.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 79.


  § 63. Създава се чл. 315а:
  „Чл. 315а. (1) Притежателят на лиценза за употреба може да прехвърли правата си върху лиценза на друго лице, отговарящо на условията по чл. 278.
  (2) В случаите по ал. 1 лицето, което желае да придобие правата по лиценза за употреба, подава до изпълнителния директор на БАБХ заявление, към което прилага:
  1. писмено споразумение, сключено между притежателя на лиценза и лицето, на което се прехвърлят правата;
  2. данни за квалифицираното лице по чл. 295 – име, адрес и професионална квалификация;
  3. други документи, свързани с промяната, ако има такива;
  4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2.
  (3) При установяване на непълноти в документацията по ал. 2 БАБХ уведомява писмено заявителя в срок до 30 дни от подаване на заявлението да представи необходимата допълнителна информация. Срокът по ал. 5 спира да тече от датата на уведомлението до предоставяне на исканата информация.
  (4) Когато в срока по ал. 3 заявителят не представи информацията, процедурата по прехвърляне на правата върху лиценза за употреба на ВМП се прекратява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
  (5) В срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението по ал. 2 изпълнителният директор на БАБХ издава на приобретателя лиценз за употреба и вписва промяната в регистъра по чл. 290, ал. 1 или мотивирано отказва издаването му. Лицензът е валиден до изтичането на срока на лиценза, издаден на предишния притежател.
  (6) Отказът по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (7) Новият притежател на лиценза за употреба поема изцяло правата и задълженията на предишния притежател на лиценза.
  (8) Срокът, за който е издаден лицензът за употреба на ВМП, остава непроменен при прехвърлянето на правата.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 80.


  § 64. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 5 се отменя;
  б) създават се т. 9 - 11:
  „9. притежателят на лиценза за употреба не е представил докладите по чл. 296, ал. 1, т. 6;
  10. не са спазени условията, посочени в лиценза за употреба;
  11. не са спазени изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед прекратява лиценза за употреба на ВМП:
  1. по писмено искане на притежателя му;
  2. когато е наложена забрана за употреба на ВМП след издаване на лиценза;
  3. когато активна субстанция на ВМП, предназначен само за продуктивни животни, се изключи от таблица 1 „Разрешени субстанции” от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010;
  4. когато активна субстанция на ВМП се включи в таблица 2 „Забранени субстанции” от приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010.
  5. когато е прекратена дейността на търговеца.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Заповедите по ал. 1 и 2 се публикуват на интернет страницата на БАБХ.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 81:
  § 81. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 5 се отменя;
  б) създават се т. 9 и 10:
  „9. притежателят на лиценза за употреба не е представил докладите по чл. 296, ал. 1, т. 6;
  10. не са спазени условията, посочени в лиценза за употреба.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед прекратява лиценза за употреба на ВМП:
  1. по писмено искане на притежателя му;
  2. когато е наложена забрана за употреба на ВМП след издаване на лиценза;
  3. когато активна субстанция на ВМП, предназначен само за продуктивни животни, се изключи от Таблица 1 „Разрешени субстанции” от Приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010;
  4. когато активна субстанция на ВМП се включи в Таблица 2 „Забранени субстанции” от Приложението на Регламент (ЕС) № 37/2010.
  5. когато е прекратена дейността на търговеца.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Заповедите по ал. 1 и 2 се публикуват на интернет страницата на БАБХ.”


  Комисията предлага да се създаде нов § 82:
  § 82. В чл. 317, ал. 1 думите „т. 1 – 6” се заменят с „1 – 4 и 6”.


  § 65. В чл. 318 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Собственикът на ВМП или упълномощено от него лице го бракува и унищожава по реда на Закона за управление на отпадъците, когато продуктът:
  1. е забранен за употреба и търговия по реда на чл. 317;
  2. е с изтекъл срок на годност;
  3. има отклонение в качествените показатели в резултат на неправилно съхранение или транспортиране;
  4. е произведен от лице, което няма лиценз за производство на ВМП;
  5. се търгува или съхранява от лице, което няма лиценз за търговия с ВМП;
  6. не е лицензиран за употреба;
  7. е внесен от лице, което няма лиценз, издаден по реда на чл. 356.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 83.


  § 66. В чл. 343, ал. 1 след съкращението „ВМП” се добавя „или на активни субстанции, използвани като изходни суровини”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 84.


  § 67. В чл. 345, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. списък на ВМП или активните субстанции, в който се посочват:
  а) видовете и фармацевтичните форми;
  б) описание на производствения процес и методите за анализ;
  в) наименование на активните субстанции или щамовете микроорганизми, които влизат в състава на ВМП;
  г) начинът на прилагане на ВМП.”
  2. Създава се нова т. 6:
  „6. схеми на помещенията за производство, контрол и съхранение;”.
  3. Досегашната т. 6 става т. 7.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 85:
  § 85. В чл. 345, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. списък на ВМП или активните субстанции, в който се посочват:
  а) видовете и фармацевтичните форми;
  б) описание на производствения процес и методите за анализ;
  в) наименование на активните субстанции или щамовете микроорганизми, които влизат в състава на ВМП;
  г) начинът на прилагане на ВМП.”
  3. Създава се нова т. 6:
  „6. схеми на помещенията за производство, контрол и съхранение;”.
  4. Досегашната т. 6 става т. 7.


  § 68. В чл. 348 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след съкращението „ВМП” се добавя „или на активни субстанции”.
  2. В ал. 3 след съкращението „ВМП” се добавя „или на активни субстанции”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 86.


  § 69. В чл. 354, ал. 1 се създава т. 8:
  “8. спазва изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 87.


  § 70. В чл. 356 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите по чл. 355 разходите за извършване на проверка на място от комисията по чл. 347 са за сметка на заявителя.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70, който става § 88:
  § 88. В чл. 356 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В случаите по чл. 355 разходите за извършване на проверка на място от комисията по чл. 347 са за сметка на заявителя.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.


  § 71. В чл. 359 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Лицата по чл. 355 имат право да продават ВМП на търговци на едро.”
  2. Алинея 3 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 71, който става § 89.


  § 72. В чл. 363 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 след съкращението „ВМП” се добавя „и/или активни субстанции”.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Търговия на едро с активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, могат да извършват лица, които притежават лиценз по ал. 1.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 90.


  Комисията предлага да се създаде нов § 91:
  § 91. В чл. 364, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.


  § 73. В чл. 365 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Лицензът по ал. 5 е безсрочен.”
  2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 73, който става § 92.


  § 74. В чл. 366, ал. 2, т. 5 след думата „групи” се добавя „и/или активни субстанции”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 74, който става § 93.


  § 75. Член 369 се изменя така:
  „Чл. 369. (1) Търговците на едро с ВМП имат право да доставят ВМП само на търговци на едро и дребно на ВМП и на регистрирани ветеринарни лекари.
  (2) Търговците на едро нямат право да продават на търговци на дребно:
  1. ветеринарномедицински продукти, предназначени за инжективно прилагане;
  2. имунологични ВМП;
  3. ветеринарномедицински продукти с карентни срокове, предназначени за продуктивни и еднокопитни животни.
  (3) Търговците на едро с ВМП могат да доставят активни субстанции за производство на ВМП само на други търговци на едро с ВМП и на производители на ВМП.
  (4) За доставката по ал. 1 и 3 се издава финансов документ или се подписва предавателно-приемателен протокол, в който се посочват видът, количеството, партидният номер и срокът на годност на ВМП и/или активната субстанция и датата на доставка.
  (5) Забранява се търговия на едро с ВМП, чиито данни върху опаковката и листовката за употреба не са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  В § 75, чл. 369 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 след думата „лекари” се добавя „и на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137”.
  2. Алинея 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  По § 75:
  В чл. 369 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Търговците на едро с ВМП имат право да доставят ВМП само на търговци на едро и дребно на ВМП, на регистрирани ветеринарни лекари и на собственици на животновъдни обекти след представяне на рецепта, издадена от ветеринарни лекари.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 94:
  § 94. Член 369 се изменя така:
  „Чл. 369. (1) Търговците на едро с ВМП имат право да доставят ВМП на търговци на едро и дребно с ВМП, на ветеринарномедицински заведения по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, както и на други лица, след представяне на рецепта, издадена от регистриран ветеринарен лекар.
  (2) Търговците на едро нямат право да продават на търговци на дребно:
  1. ветеринарномедицински продукти, предназначени за инжективно прилагане;
  2. имунологични ВМП;
  3. ветеринарномедицински продукти с карентни срокове, предназначени за продуктивни и еднокопитни животни.
  (3) Търговците на едро с ВМП могат да доставят активни субстанции за производство на ВМП само на други търговци на едро с ВМП и на производители на ВМП.
  (4) За доставката по ал. 1 и 3 се издава финансов документ или се подписва предавателно-приемателен протокол, в който се посочват видът, количеството, партидният номер и срокът на годност на ВМП и/или активната субстанция и датата на доставка.
  (5) Забранява се търговията на едро с ВМП, чиито данни върху опаковката и листовката за употреба не са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2.”


  Комисията предлага да се създаде нов § 95:
  § 95. В чл. 375, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или документ за актуално състояние, издаден от компетентен орган на друга държава;”.


  § 76. В чл. 376 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Лицензът по ал. 4 е безсрочен.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 96.


  § 77. Член 381 се изменя така:
  „Чл. 381. Забранява се търговията на дребно със:
  1. ветеринарномедицински продукти, предназначени за инжективно прилагане;
  2. имунологични ВМП;
  3. ветеринарномедицински продукти с карентни срокове, предназначени за продуктивни и еднокопитни животни;
  4. ветеринарномедицински продукти, чиито данни върху опаковката и листовката за употреба не са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2.”

  Предложение на н.п. Юнал Тасим, н.п. Петя Раева и н.п. Гюнер Сербест
  Параграф 77 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77, който става § 97.


  § 78. В чл. 388 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) основният текст се изменя така:
  „(1) Инспектори и експерти от БАБХ:”;
  б) в т. 5 накрая се добавя „за лабораторен анализ на суровините и крайните продукти;”
  в) точка 7 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При осъществяване на проверките по ал. 1 притежателите на лицензи за производство и търговия с ВМП и регистрираните ветеринарни лекари са длъжни да оказват съдействие и да предоставят достъп до обектите по ал. 1, т. 1 и до документацията, свързана с дейността им.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 98:
  § 98. В чл. 388 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Инспектори и експерти от БАБХ:”;
  б) в т. 5 накрая се добавя „за лабораторен анализ на суровините и крайните продукти;”
  в) точка 7 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При осъществяване на проверките по ал. 1 притежателите на лицензи за производство и търговия с ВМП и регистрираните ветеринарни лекари са длъжни да оказват съдействие и да предоставят достъп до обектите по ал. 1, т. 1 и до документацията, свързана с дейността им.”


  § 79. В чл. 389 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. разпорежда бракуване и унищожаване на ВМП в случаите по
  чл. 318, ал. 1.”
  2. В ал. 2 се създава т. 3:
  „3. по т. 3 – с разпореждане от инспектора, установил нарушението.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 99.


  § 80. Глава дванадесета се изменя така:
  “Глава дванадесета
  БЕЗОПАСНОСТ НА ФУРАЖИ
  Раздел І
  Производство, съхранение и търговия със странични животински продукти и продукти от тях, предназначени за влагане във фуражи или за храни за домашни любимци
  Чл. 395. Производство, съхранение и/или търговия с продукти по
  чл. 220, ал. 3 се извършва в обекти, одобрени от ОДБХ.
  Чл. 396. (1) За одобрение по чл. 395 лицата подават до директора на съответната ОДБХ заявление, в което посочват: наименование, седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ или ЕИК на търговеца, адрес на обекта и име на лицето, отговорно за обекта.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. ЕИК или удостоверение за актуално състояние;
  2. списък на продуктите по чл. 220, ал. 3, които ще се произвеждат, съхраняват и/или търгуват, и описание на дейностите, които ще се извършват в обекта;
  3. копие от документ, с който е определено лицето, отговорно за обекта;
  4. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
  5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
  Чл. 397. (1) Директорът на ОДБХ в срок до 15 дни от подаване на заявлението със заповед определя комисия, която да извърши проверка на представените документи и на обекта за съответствието му с изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ, L 147 от 31.05.2001 г.).
  (2) При констатиране на непълноти и/или нередовности комисията по ал. 1 писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
  (3) В 15-дневен срок от извършване на проверката или от отстраняване на непълнотите и/или нередовностите комисията съставя протокол, който съдържа и становище за одобрение или отказ и го представя на директора на ОДБХ.
  (4) В 3-дневен срок от представяне на протокола по ал. 3 директорът на ОДБХ издава заповед за одобрение по образец или мотивирано отказва одобрението.
  (5) Одобрението е безсрочно.
  (6) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на
  Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 398. (1) Одобрените обекти по чл. 395 се вписват в регистър на ОДБХ.
  (2) Регистърът съдържа:
  1. номер и дата на издаване на заповедта за одобрение;
  2. ветеринарен регистрационен номер на обекта;
  3. наименование и седалище на търговеца;
  4. вид дейност;
  5. адрес на обекта;
  6. видове продукти по чл. 220, ал. 3;
  7. име на лицето, отговорно за обекта;
  8. основание, номер и дата на заповедта за отнемане или прекратяване на одобрението;
  9. промени във вписани обстоятелства.
  (3) В Централното управление на БАБХ се поддържа национален регистър на одобрените обекти, който съдържа данните от регистрите на ОДБХ. Регистърът се публикува на интернет страницата на БАБХ.
  Чл. 399. (1) При промени на вписани обстоятелства по чл. 398, ал. 2, т. 3, 4, 6 и 7 лицето, получило одобрение, подава заявление по образец до директора на ОДБХ, към което прилага документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
  (2) При промени на вписани обстоятелства по чл. 398, ал. 2, т. 4-6 директорът на ОДБХ в срок до 15 дни от подаване на заявлението определя комисия за проверка на представените документи и на обекта. Проверката се извършва по реда на чл. 397, ал. 2-4.
  (3) Директорът на ОДБХ в срок до 15 дни от извършване на проверката издава заповед за промяна на заповедта за одобрение и вписва промяната в регистъра или мотивирано отказва одобряването на промяната.
  (4) При промени на вписани обстоятелства по чл. 398, ал. 2, т. 3 и 7 директорът на ОДБХ в срок до 3 дни от подаване на заявлението издава заповед за промяна на заповедта за одобрение, вписва промяната в регистъра и уведомява заявителя.
  (5) Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на
  Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 400. (1) Етикетирането и транспортирането на продукти по
  чл. 220, ал. 3 се извършват при спазване изискванията на Регламент (ЕО)
  № 1069/2009.
  (2) Транспортирането по ал. 1 се извършва от лица, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 16д от Закона за фуражите (ЗФ).
  Чл. 401. Лицата по чл. 396 са длъжни:
  1. да прилагат процедури и инструкции за осигуряване на качество и безопасност на продуктите по чл. 220, ал. 3 и периодично да извършват проверки за тяхната ефективност;
  2. да прилагат система за блокиране и изтегляне на продукти по
  чл. 220, ал. 3 от пазара;
  3. да разработят план за действие при извънредни ситуации.
  Чл. 402. Забранява се съхранението и транспортирането на:
  1. различни видове продукти по чл. 220, ал. 3 по начин, който създава опасност от кръстосаното им замърсяване;
  2. продуктите по чл. 220, ал. 3 с други продукти по начин, който създава опасност от кръстосаното им замърсяване.
  Чл. 403. (1) Директорът на ОДБХ със заповед отнема одобрението по чл. 397, ал. 4 и обектът се заличава от регистъра:
  1. при нарушение на изискванията на чл. 17 и 18 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;
  2. при системни или груби нарушения на нормативните изисквания;
  3. при системно възпрепятстване на ветеринарните лекари при осъществяване на контролната им дейност.
  (2) Одобрението се прекратява със заповед на директора на ОДБХ и обектът се заличава от регистъра:
  1. по писмено искане на лицето, на което е издадено.
  2. при промяна на предназначението на обекта.

  Раздел ІІ
  Медикаментозни фуражи
  Чл. 404. (1) В медикаментозни фуражи се влагат само медикаментозни премикси, лицензирани за употреба по реда на глава единадесета или съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004.
  (2) При производство на медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им се употребяват само фуражи, които са произведени от производители, регистрирани по ЗФ или одобрени по реда на този закон.
  Чл. 405. (1) Производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
  (2) Обектите, в които се извършва дейност по ал. 1, се одобряват от директора на съответната ОДБХ.
  (3) Когато при търговията по ал. 1 медикаментозни фуражи или междинни продукти за производството им не се съхраняват в обекти на търговеца, заповед за одобрение може да се издаде без проверка на място.
  Чл. 406. (1) За получаване на одобрение на обектите по чл. 405, ал. 2 лицата подават до директора на съответната ОДБХ заявление по образец, към което прилагат:
  1. ЕИК или удостоверение за актуално състояние;
  2. копие от договорите с ръководител на производство, контрол и осигуряване на качеството и с квалифицирано лице – за обектите за производство;
  3. копие от документ за правоспособност и професионален опит на лицата по т. 2 съгласно наредбата по чл. 411 – за обектите за производство;
  4. копие от документ, удостоверяващ правото на търговеца за ползване на обекта;
  5. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2.
  (2) При подаване на заявление за одобряване на търговия с медикаментозни фуражи не се изискват документите по ал. 1, т. 2 и 3.
  (3) В случаите по чл. 405, ал. 3 към заявлението лицата прилагат документите по ал. 1, т. 1, 4 и 5 и декларация от ръководителя на фирмата разпространител, че фуражите и продуктите не се съхраняват в обекти на търговеца.
  (4) Директорът на ОДБХ определя комисия, която извършва проверка на представената документация и на обекта за съответствието им с изискванията на този закон и на наредбата по чл. 411.
  (5) Комисията по ал. 4 уведомява писмено заявителя, когато установи несъответствия с изискванията, и определя срок за отстраняването им.
  (6) Комисията по ал. 4 изготвя протокол със становище до директора на ОДБХ, който съдържа предложение за одобрение на обекта или за отказ.
  (7) В срок до един месец от подаване на заявлението по ал. 1 въз основа на протокола на комисията директорът на ОДБХ издава заповед за одобрение на обекта или мотивирано отказва одобрението.
  В случаите по ал. 5 срокът спира да тече до отстраняване на несъответствията.
  (8) Отказът по ал. 7 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс .
  (9) Одобрението е безсрочно.
  Чл. 407. (1) В ОДБХ се водят регистри на одобрените обекти за производство и за търговия с медикаментозни фуражи, които съдържат:
  1. ветеринарен регистрационен номер на обекта;
  2. номер и дата на издаване на заповедта за одобрение;
  3. наименование, седалище и адрес на управление на производителя или търговеца;
  4. адрес на обекта;
  5. видове субстанции с антиинфекциозно, противопаразитно или
  противовъзпалително действие;
  6. данни за лицата по чл. 406, ал. 1, т. 2;
  7. основание, номер и дата на заповедта за отнемане или прекратяване на одобрението;
  8. промени на вписаните обстоятелства.
  (2) Когато медикаментозните фуражи включват субстанции с антиинфекциозно, противопаразитно или противовъзпалително действие, това се отбелязва в съответния регистър.
  (3) В БАБХ се води национален регистър, който съдържа данните от регистрите на ОДБХ.
  Чл. 408. (1) При промени на вписани обстоятелства по чл. 407, ал. 1, т. 3, 5 и 6 лицето, получило одобрение, подава заявление по образец до директора на ОДБХ и прилага документи, свързани с промяната.
  (2) В случаите по ал. 1 директорът на ОДБХ в срок до 3 дни от подаване на заявлението издава заповед за промяна на заповедта за одобрение, вписва промяната в регистъра и уведомява заявителя.
  Чл. 409. (1) Директорът на ОДБХ със заповед отменя заповедта за одобрение и заличава регистрацията на обектите за производство и търговия с медикаментозни фуражи:
  1. по писмено искане на лицето;
  2. при системни или груби нарушения на нормативните изисквания;
  3. при системно възпрепятстване на ветеринарните лекари при осъществяване на контролната им дейност.
  (2) Заповедта по ал. 1, т. 2 и 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
  Чл. 410. (1) Изискванията на чл. 404-409 се отнасят и за обектите за производство и търговия на междинни продукти за производство на медикаментозни фуражи.
  (2) В обект за търговия с медикаментозни фуражи или с междинни продукти за производството им може да се извършва пакетиране, препакетиране и етикетиране, при условие че:
  1. обектът разполага с обособено работно място и оборудване за извършване на посочените дейности;
  2. са спазени изискванията на наредбата по чл. 411.
  Чл. 411. Условията за производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и на междинни продукти за производството им и изискванията към обектите за производство се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
  Чл. 412. Забранява се:
  1. влагане при производство на медикаментозни фуражи на ВМП, различни от медикаментозни премикси;
  2. третиране на продуктивни животни с медикаментозен фураж, който не е произведен от производител, одобрен по реда на този раздел;
  3. директно влагане на фармакологично активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, във фуражите и/или водата за пиене на животните;
  4. производство и третиране на продуктивни животни с медикаментозен фураж без рецепта от ветеринарен лекар, включително когато фуражът е произведен в друга държава;
  5. повторното използване на рецептата по т. 4;
  6. ветеринарен лекар да предписва медикаментозен премикс или смес от медикаментозни премикси за производство на медикаментозен фураж в доза, по-висока от максималната, посочена в листовката за употреба за конкретния вид, възраст или категория животни;
  7. производител на медикаментозни фуражи да влага количество медикаментозен премикс, различно от предписаното от ветеринарния лекар;
  8. медикаментозен фураж да се употребява при животни, различни от посочените в рецептата по т. 4;
  9. добивът, производството, пускането на пазара и търговията със суровини и храни от животински произход, добити от животни, третирани с медикаментозни фуражи, преди изтичане на карентния им срок;
  10. внасяне на медикаментозни фуражи, които съдържат нелицензирани премикси и/или не отговарят на изискванията на наредбата по чл. 411.
  Раздел ІІІ
  Нежелани субстанции и продукти във фуражите
  Чл. 413. Българската агенция по безопасност на храните контролира наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите, когато:
  1. фуражи съдържат концентрации нежелани субстанции и продукти над максимално допустимите, посочени в наредба по чл. 11, ал. 3 от ЗФ;
  2. животни са хранени с фуражи, които съдържат нежелани субстанции и продукти над максимално допустимите концентрации по наредба по чл. 11, ал. 3 от ЗФ или в които са установени близки до праговите или прагови концентрации нежелани субстанции и продукти;
  3. суровини или храни са добити от животните по т. 2.
  Чл. 414. (1) В случаите по чл. 413 директорът на ОДБХ, на чиято територия се намира животновъдният обект, в който се отглеждат животните по чл. 413, ал. 1, т. 2, незабавно със заповед определя комисия, която да извърши проверка в обекта.
  (2) Комисията по ал. 1 с акт:
  1. възбранява фуражите, забранява придвижването и/или пускането на пазара на животните, суровините и/или храните, добити от тях;
  2. взема проби от фуража, водата за пиене на животните, животните и/или суровините или храните, добити от тях, и ги изпраща за лабораторно изследване.
  (3) Разходите за изследването на пробите по ал. 2, т. 2 са за сметка на собственика на фуражите.
  (4) За резултатите от проверката и лабораторното изследване на пробите по ал. 2, т. 2, комисията изготвя констативен протокол и доклад до директора на ОДБХ.
  (5) В случай че лабораторно изследване покаже наличие на концентрации нежелани субстанции или продукти над максимално допустимите, близки до праговите или прагови концентрации нежелани субстанции или продукти във фуражи, директорът на ОДБХ разпорежда прилагането на мерки по чл. 415, ал. 6.
  (6) Когато резултат от лабораторно изследване покаже, че в животни, суровини и/или храни, добити от тях, има наличие на нежелани субстанции или замърсители от околната среда в концентрации, по-високи от максимално допустимите, въведени с национален или пряко приложим европейски акт, се предприемат мерки, предвидени в глава шеста или наредбата по чл. 62, ал. 2.
  Раздел ІV
  Внасяне на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси от фуражни добавки, комбинирани фуражи, странични животински продукти и продукти, получени от тях, предназначени за влагане във фуражи или за храни за домашни любимци, и на фуражи, произведени от или съдържащи генетично модифицирани организми
  Чл. 415. (1) При внасяне на фуражни добавки, премикси, фуражни суровини, комбинирани фуражи, странични животински продукти и продукти, получени от тях, предназначени за влагане във фуражи или за храни за домашни любимци, и на фуражи, произведени от или съдържащи генетично модифицирани организми по смисъла на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и Съвета от 22.09.2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268 от 18.10.2003 г.) официалният ветеринарен лекар на входящия ГИВП извършва:
  1. документална проверка;
  2. проверка за идентичност;
  3. физическа проверка на пратката.
  (2) Когато при проверките по ал. 1 официалният ветеринарен лекар установи несъответствие с ветеринарномедицинските изисквания за внасяне, предприема мерките, предвидени в наредба по чл. 188, ал. 2.
  (3) Когато при проверките по ал. 1 официалният ветеринарен лекар установи, че са спазени ветеринарномедицинските изисквания за внасяне, взема проба съгласно утвърден от изпълнителния директор на БАБХ план, изпраща я за изследване в лаборатория на БАБХ, попълва документа по приложение № 3 към Наредба № 109 от 2006 г. за официалния контрол на фуражите (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 82 от 2008 г. и бр. 75 от 2010 г.) и го изпраща по електронен път или по факс на директора на ОДБХ, на чиято територия се намира обектът, посочен в документа в графа “Получател”.
  (4) Директорът на ОДБХ изпраща ветеринарен лекар, който да възбрани пратката в одобрения обект за съхранение на фуражи, към който е насочена, до получаване на резултат от изследването по ал. 3.
  (5) Ръководителят на лабораторията, в която е изследвана пробата, изпраща резултата от изследването на официалния ветеринарен лекар на ГИВП и на директора на ОДБХ.
  (6) В зависимост от получения резултат от изследването ветеринарният лекар по ал. 2 отменя наложената възбрана или налага една от следните мерки:
  1. преработване;
  2. пренасочване за други цели;
  3. подлагане на деконтаминация и/или детоксикация;
  4. унищожаване.
  (7) Мерките по ал. 6 се налагат с разпореждане.
  (8) Разпореждането може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (9) Разходите, свързани с прилагането на мерките по ал. 6, са за сметка на собственика на фуража.
  (10) На мястото на унищожаване на фуражи се съставя протокол, който съдържа:
  1. дата на унищожаване;
  2. начин на унищожаване;
  3. вид и количество на унищожения фураж;
  4. наименование и местонахождение на обекта, в който е унищожен фуража;
  (11) Протоколът по ал. 10 се подписва от собственика на фуража или от негов представител и от представител на обекта, в който е извършено унищожаването.
  (12) Протоколът се съхранява от собственика на фуража за срок 3 години от датата на съставянето му и се представя на контролните органи при поискване.
  Раздел V
  Обмен на фуражни суровини, фуражни добавки, премикси от фуражни добавки, комбинирани фуражи, странични животински продукти и продукти, получени от тях, предназначени за влагане във фуражи или за храни за домашни любимци и на фуражи, произведени от или съдържащи генетично модифицирани организми с произход от държави членки
  Чл. 416. (1) Търговци, които получават и/или изпращат пратки фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, странични животински продукти и продукти, получени от тях, по чл. 220, ал. 3, предназначени за влагане във фуражи или храни за домашни любимци, или фуражи, произведени от или съдържащи генетично модифицирани организми, или разпределят такива пратки от или за държава членка, се вписват в списъци, които се водят в ОДБХ.
  (2) За вписване в списъка лицата по ал. 1 подават заявление по образец до директора на ОДБХ, към което прилагат:
  1. ЕИК или удостоверение за актуално състояние;
  2. копие от документ, удостоверяващ право на собственост или на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността.
  (3) Директорът на ОДБХ вписва лицето в списъка в 7-дневен срок от подаване на заявлението, при условие че обектът по ал. 2, т. 2 е одобрен по реда на този закон. Директорът на ОДБХ служебно извършва проверка за одобрението.
  (4) Списъкът по ал. 1 съдържа:
  1. наименование, адрес на управление и седалище на заявителя;
  2. ветеринарен регистрационен номер на обекта, в който ще се осъществява дейността;
  3. номер и дата на издаване на заповедта за одобрение на обекта, в който ще се осъществява дейността;
  4. номер и дата на заповедта за отнемане на одобрението;
  5. промени по вписани обстоятелства.
  (5) В БАБХ се води национален списък на лицата по ал. 1, който съдържа данните от списъците на ОДБХ.
  Чл. 417. При осъществяване на дейността си лицата по чл. 416, ал. 1:
  1. водят дневник, в който записват данните от документите, придружаващи пратките;
  2. уведомяват незабавно ОДБХ за пристигането на такива пратки с цел извършване на ветеринарномедицински контрол;
  3. съхраняват в продължение на най-малко 6 месеца от датата на доставка сертификатите или документите, които придружават пратката, и ги представят на ветеринарните лекари при поискване.
  Чл. 418. Лица, които разпределят пратки странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 220, ал. 3, предназначени за влагане във фуражи или храни за домашни любимци или фуражи, произведени от или съдържащи генетично модифицирани организми от друга държава членка, са длъжни преди разпределянето на пратките да проверяват придружаващите ги документи и при несъответствие да информират незабавно съответната ОДБХ.

  Раздел VІ
  Контрол за безопасност на фуражите
  Чл. 419. (1) Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол за безопасност на фуражите съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗФ.
  (2) Българската агенция по безопасност на храните контролира водата, предназначена за животните и за производство на фуражи, когато има съмнение, че:
  1. съдържа замърсители, опасни за здравето на животни или хора;
  2. е източник за пренасяне на патогенни микроорганизми и/или продукти от жизнената им дейност;
  3. съдържа забранени за употреба при животни фармакологично активни субстанции.
  (3) Контролът по ал. 1 се осъществява от ветеринарни лекари по утвърден от изпълнителния директор на БАБХ план чрез:
  1. проверка на документация;
  2. проверка и/или инспекция на обекти, в които се извършват контролираните дейности;
  3. вземане на проби.
  (4) При осъществяване на проверките и инспекциите по ал. 3, т. 1 и 2 контролните органи изготвят констативен протокол по образец.
  (5) За пробите по ал. 3, т. 3 се съставя акт за вземане на проби в присъствието на собственика или упълномощено от него лице.
  Чл. 420. Изследванията на пробите по чл. 419, ал. 3, т. 3 се извършват от лаборатории, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ по предложение на ръководителя на съответната референтната лаборатория на БАБХ.
  Чл. 421. Когато при контрола по чл. 419, ал. 1 и 2 се установят несъответствия с изискванията на правото на ЕС или националното законодателство, ветеринарните лекари предприемат една или няколко от мерките, посочени в чл. 415, ал. 6.”

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  Параграф 80 се изменя така:
  „§ 80. Чл. 408 се изменя така:
  „Чл. 408. Забранява се директно влагане на фармакологично активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, във фуражите и/или водата за пиене на животните, освен в случаите, когато животновъден обект с регистрирано ветеринарномедицинско заведение разполага с дозиращи устройства към системите за поене и хранене.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става § 100:
  § 100. Член 408 се изменя така:
  „Чл. 408. Забранява се директно влагане на фармакологично активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, във фуражите и/или водата за пиене на животните, освен в случаите, когато животновъден обект с регистрирано ветеринарномедицинско заведение разполага с дозиращи устройства към системите за поене и хранене.”


  § 81. Създава се нова глава тринадесета:
  “Глава тринадесета
  ИНВИТРО ДИАГНОСТИЧНИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
  Чл. 421а. (1) Инвитро диагностични ветеринарномедицински средства могат да се употребяват в Република България след издаване от БАБХ на сертификат за регистрация на диагностичното средство.
  (2) Внасянето на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства от трети страни може да се осъществява само от упълномощено от производителя лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
  Чл. 421б. (1) За издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство производителят, съответно лицето по чл. 421а, ал. 2, подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилага:
  1. документ за актуално състояние, издаден от компетентния орган на страната по регистрация на заявителя;
  2. оригинално пълномощно или нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник;
  3. оригинално или нотариално заверено пълномощно – в случаите по чл. 421а, ал. 2;
  4. копие от документ, издаден от акредитирана лаборатория в държава членка, за съответствие на средството с техническата спецификация на производителя;
  5. информация на производителя, съдържаща общите технологични и/или аналитични характеристики, производствените процеси и контрол на качеството;
  6. описание на аналитични и диагностични параметри на диагностичното средство;
  7. декларация от производителя, че производството на диагностичното средство е в съответствие с изискванията на наредбата по
  чл. 421в;
  8. инструкция за употреба на български език;
  9. копие от документ за регистрация, издаден в друга държава, ако има такъв;
  10. три броя мостри за извършване изпитване на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство;
  11. други документи и данни, посочени в наредбата по чл. 421в;
  12 документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
  (2) Когато документите по ал. 1, т. 1-7 и 9 са на друг език, те се придружават от легализиран превод на български език.
  Чл. 421в. Изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство и редът за извършване на изпитването за чувствителност, се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.
  Чл. 421г. (1) В срок до 60 дни от подаване на заявлението в БАБХ се извършва проверка на документацията и изпитване за чувствителност на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство.
  (2) При установяване на непълноти в подадените документи изпълнителният директор на БАБХ уведомява заявителя за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 1 спира да тече.
  (3) Изпълнителният директор на БАБХ в срок до 7 дни от получаване на резултатите от проверката и изпитването по ал. 1 издава сертификат за регистрация или мотивирано отказва издаването му и уведомява заявителя.
  (4) Сертификатът по ал. 3 е безсрочен.
  Чл. 421д. (1) Изпълнителният директор на БАБХ отказва издаването на сертификат за регистрация, когато:
  1. количественият и качественият състав на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство е различен от посочения в представената от заявителя документация;
  2. инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство не притежава необходимата чувствителност, специфичност, възпроизводимост и точност;
  3. данните на опаковката и/или листовката за употреба не отговарят на изискванията на наредбата по чл. 421в.
  (2) Отказът по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) Инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили сертификат за регистрация, се вписват в регистър на БАБХ, който съдържа:
  1. наименование на диагностичното средство;
  2. номер и дата на издаване на сертификата за регистрация;
  3. болестите за диагностициране, за които е предназначено диагностичното средство;
  4. наименование, седалище и адрес на управление на производителя и на лицето по чл. 421а, ал. 2, получило сертификата.
  (4) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 3, т. 4 и чл. 421б, ал. 1, т. 5, 6 и 8 притежателят на сертификата за регистрация в срок до 3 дни от настъпване на промяната писмено уведомява изпълнителния директор на БАБХ и прилага документите, свързани с нея, за отразяването й в регистъра.
  (5) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 3, т. 3 се подава заявление по реда на чл. 421б.
  (6) При промяна на обстоятелства се издава допълнение към сертификата за регистрация.
  (7) При изтегляне на диагностичното средство от пазара притежателят на сертификата за регистрация уведомява БАБХ.
  Чл. 421е. (1) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед обезсилва сертификата и заличава регистрацията на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, когато:
  1. диагностичното средство няма посочения в документацията диагностичен ефект, чувствителност и/или специфичност;
  2. диагностичното средство не отговаря на декларирания в досието качествен и количествен състав;
  3. е наложена забрана за употребата на диагностичното средство след издаване на сертификата за регистрация;
  4. информацията, представена в регистрационната документация, е невярна.
  (2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 421ж. (1) Притежателят на сертификата за регистрация е длъжен да блокира, изтегли от пазара и унищожи партида на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, когато се установи, че партидата не отговаря на регистрационната документация, както и в случаите по чл. 421е, ал. 1.
  (2) Когато БАБХ установи несъответствия по ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ със заповед разпорежда на притежателя на сертификата за регистрация да изтегли партидата от пазара.
  Чл. 421з. (1) Изискванията на чл. 421а-421д не се отнасят за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, одобрени за употреба от референтна лаборатория на Европейския съюз.
  (2) Диагностични средства по ал. 1 може да се употребяват в Република България след представяне в БАБХ на копие от документа за одобрение и техническата спецификация на производителя.
  (3) Диагностичните средства по ал. 1 се вписват в регистъра по
  чл. 421д, ал. 3.
  (4) Диагностичните средства по ал. 1 се заличават от регистъра със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, когато действието на одобрението от референтната лаборатория е прекратено, както и когато бъде забранено за употреба.
  (5) В случаите по ал. 4 търговецът на диагностичното средство е длъжен да блокира и изтегли от пазара наличните количества от него и да уведоми писмено БАБХ.
  Чл. 421и. (1) С инвитро диагностични ветеринарномедицински средства се извършва търговия в лицензирани по реда на този закон обекти за търговия на едро и дребно с ВМП.
  (2) Търговия по ал. 1 може да се извършва само с регистрирани по реда на чл. 421б или одобрени по чл. 421з инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.
  (3) Търговците на едро и дребно са длъжни:
  1. да водят документация, която съдържа данни за всяка сключена сделка, наименование на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство, доставено количество, име/наименование и адрес/седалище на доставчика и получателя и партиден номер на диагностичното средство;
  2. да бракуват и унищожат инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство в срок до 30 дни от изтичане срока му на годност съгласно Закона за управление на отпадъците.
  (4) Всяка партида трябва да е придружена с аналитичен сертификат за качество, издаден от производителя.
  Чл. 421к. Инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства се съхраняват при условията, определени от производителя.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81, който става § 101:
  § 101. След чл. 410 се създава глава дванадесета „а” с чл. 410а – 410и:
  „Глава дванадесета „а”
  ИНВИТРО ДИАГНОСТИЧНИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
  Чл. 410а. (1) Инвитро диагностични ветеринарномедицински средства могат да се употребяват за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма след издаване от БАБХ на сертификат за регистрация на диагностичното средство.
  (2) Внасянето на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства от трети страни може да се осъществява само от упълномощено от производителя лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
  Чл. 410б. (1) За издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство производителят, съответно лицето по чл. 410а, ал. 2 подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което прилага:
  1. документ за актуално състояние, издаден от компетентния орган на страната по регистрация на заявителя;
  2. оригинално пълномощно или нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник;
  3. оригинално или нотариално заверено пълномощно – в случаите по чл. 410а, ал. 2;
  4. копие от документ, издаден от акредитирана лаборатория в държава членка, за съответствие на средството с техническата спецификация на производителя;
  5. информация на производителя, съдържаща общите технологични и/или аналитични характеристики, производствените процеси и контрол на качеството;
  6. описание на аналитични и диагностични параметри на диагностичното средство;
  7. декларация от производителя, че производството на диагностичното средство е в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 410в;
  8. инструкция за употреба на български език;
  9. копие от документ за регистрация, издаден в друга държава, ако има такъв;
  10. три броя мостри за извършване изпитване на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство;
  11. други документи и данни, посочени в наредбата по чл. 410в;
  12 документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2.
  (2) Когато документите по ал. 1, т. 1-7 и 9 са на друг език, те се придружават от легализиран превод на български език.
  Чл. 410в. Изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство и редът за извършване на изпитването за чувствителност, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
  Чл. 410г. (1) В срок до 60 дни от подаване на заявлението в БАБХ се извършва проверка на документацията и изпитване за чувствителност на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство.
  (2) При установяване на непълноти в подадените документи изпълнителният директор на БАБХ уведомява заявителя за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 1 спира да тече.
  (3) Изпълнителният директор на БАБХ в срок до 7 дни от получаване на резултатите от проверката и изпитването по ал. 1 издава сертификат за регистрация или мотивирано отказва издаването му и уведомява заявителя.
  (4) Сертификатът по ал. 3 е безсрочен.
  (5) Изпитването за чувствителност по ал. 1 се извършва в лаборатория на БАБХ.
  Чл. 410д. (1) Изпълнителният директор на БАБХ отказва издаването на сертификат за регистрация, когато:
  1. количественият и качественият състав на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство е различен от посочения в представената от заявителя документация;
  2. инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство не притежава необходимата чувствителност, специфичност, възпроизводимост и точност;
  3. данните на опаковката и/или листовката за употреба не отговарят на изискванията на наредбата по чл. 410в.
  (2) Отказът по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) Инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, получили сертификат за регистрация, се вписват в регистър на БАБХ, който съдържа:
  1. наименование на диагностичното средство;
  2. номер и дата на издаване на сертификата за регистрация;
  3. болестите за диагностициране, за които е предназначено диагностичното средство;
  4. наименование, седалище и адрес на управление на производителя и на лицето по чл. 410а, ал. 2, получило сертификата.
  (4) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 3, т. 4 и чл. 410б, ал. 1, т. 5, 6 и 8 притежателят на сертификата за регистрация в срок до 3 дни от настъпване на промяната писмено уведомява изпълнителния директор на БАБХ и прилага документите, свързани с нея, за отразяването й в регистъра.
  (5) При промяна на вписани обстоятелства по ал. 3, т. 3 се подава заявление по реда на чл. 410б.
  (6) При промяна на обстоятелства се издава допълнение към сертификата за регистрация.
  (7) При изтегляне на диагностичното средство от пазара притежателят на сертификата за регистрация уведомява БАБХ.
  Чл. 410е. (1) Изпълнителният директор на БАБХ със заповед заличава регистрацията на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, когато:
  1. диагностичното средство няма посочения в документацията диагностичен ефект, чувствителност и/или специфичност;
  2. диагностичното средство не отговаря на декларирания в регистрационната документация качествен и количествен състав;
  3. е наложена забрана за употребата на диагностичното средство след издаване на сертификата за регистрация;
  4. информацията, представена в регистрационната документация, е невярна.
  (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 410ж. (1) Притежателят на сертификата за регистрация е длъжен да блокира, изтегли от пазара и унищожи партида на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, когато се установи, че партидата не отговаря на регистрационната документация, както и в случаите по чл. 410е, ал. 1.
  (2) Когато БАБХ установи несъответствия по ал. 1, изпълнителният директор на БАБХ със заповед разпорежда на притежателя на сертификата за регистрация да изтегли партидата от пазара.
  Чл. 410з. (1) Търговия с инвитро диагностични ветеринарномедицински средства се извършва в лицензирани по реда на този закон обекти за търговия на едро и дребно с ВМП.
  (2) Търговия по ал. 1 може да се извършва само с регистрирани по реда на чл. 410б инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.
  (3) Търговците на едро и дребно са длъжни:
  1. да водят документация, която съдържа данни за всяка сключена сделка, наименование на инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство, доставено количество, име/наименование и адрес/седалище на доставчика и получателя и партиден номер на диагностичното средство;
  2. да бракуват и унищожат инвитро диагностичното ветеринарномедицинско средство в срок до 30 дни от изтичане срока му на годност съгласно Закона за управление на отпадъците.
  (4) Всяка партида трябва да е придружена с аналитичен сертификат за качество, издаден от производителя.
  Чл. 410и. Инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства се съхраняват при условията, определени от производителя.”


  § 82. Досегашната глава тринадесета “Административнонаказа¬телни разпоредби” става глава четиринадесета и в нея се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашните чл. 411 и 412 стават съответно чл. 422 и 423;
  2. Създава се чл. 423а:
  “Чл. 423а. Ветеринарен лекар, който извърши нарушение по чл. 35, ал. 2, т. 7-11, се наказва с глоба от 400 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 800 до 2000 лв.”
  3. Досегашният чл. 413 става чл. 424 и се изменя така:
  “Чл. 424. (1) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по
  чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2, 4, 6, 9, 10 и 14, се наказва с глоба от 200 до
  500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
  (2) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по чл. 39, ал. 2, т. 3, 5, 7 и 8, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 500 лв.”
  4. Досегашният чл. 414 става чл. 425;
  5. Създава се чл. 425а:
  “Чл. 425а. (1) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
  (2) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не спазва сроковете за изпълнението на мерките по договор по чл. 46е, ал. 1 или
  чл. 46ж, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв.
  (3) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, когато деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 3000 лв.
  (4) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който при упражняване на ветеринарномедицинска практика не спазва ветеринарномедицинските изисквания се наказва с глоба от 150 до 600 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1500 лв.”
  6. Досегашният чл. 415 става чл. 426.
  7. Досегашният чл. 416 става чл. 427 и се изменя така:
  “Чл. 427. (1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 4, 6 – 10, 13, 16, 23 – 25, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 6000 лв.”
  8. Досегашният чл. 417 става чл. 428 и се изменя така:
  „Чл. 428. (1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 11, 12, 14, 15, 17 – 22, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до
  5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 10 000 лв.”
  9. Досегашните чл. 418 и 419 стават съответно чл. 429 и 430.
  10. Досегашният чл. 420 става чл. 431 и в него думите “и 14” се заменят с “14 и 16”.
  11. Досегашните чл. 420а – 442 стават съответно чл. 432 – 454.
  12. Създават се чл. 454а – 454с:
  “Чл. 454а. (1) Който, без да е вписан в списъка по чл. 51а, произвежда или търгува със средства за идентификация на животните, които да послужат за официална идентификация на животните, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 454б. (1) Който произвежда или търгува с неодобрени от БАБХ в нарушение на чл. 51а или 51б средства за идентификация на животните, които да послужат за официална идентификация на животните, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 454в. Производител или търговец на средства за идентификация на животните, който не отрази в интегрираната информационна система движение на средства за идентификация на животните, се наказва с глоба от 300 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
  Чл. 454г. Който не отстрани и/или не предаде за унищожаване специфично рискови материали съгласно изискванията на приложение V, т. 2-4 и 8 от Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  Чл. 454д. (1) Който пусне на пазара специфично рискови материали и/или месо от преживни животни, на което не са отстранени специфично рисковите материали за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 месото и специфично рисковите материали се изземват и се насочват за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти; разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
  Чл. 454е. (1) Който наруши изискването по чл. 9, т. 2 от Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
  Чл. 454ж. (1) Който пусне на пазара месо от преживни животни, които не са изследвани за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии съгласно изискванията на Приложение ІІІ, Глава “А” на Регламент (ЕО)
  № 999/2001, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
  Чл. 454з. Производител или търговец на храни, който наруши разпоредбите на приложение № 2, глава ІХ, т. І-4 от Регламент (ЕО)
  № 852/2004 се наказва с имуществена санкция от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1000 лв.
  Чл. 454и. (1) Който транспортира суровини и храни от животински произход в нарушение на чл. 245, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
  Чл. 454к. Който приеме животно за клане в нарушение на изискванията на приложение № 2, раздел ІІ от Регламент (ЕО) № 853/2004, се наказва с имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
  Чл. 454л. Който приеме в кланица животно, заклано при неотложно клане в нарушение на изискванията на приложение № 3, раздел І, глава VI от Регламент 853/2004/ЕО, се наказва с имуществена санкция от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  Чл. 454м. Производител или търговец на храни от животински произход, който наруши разпоредбата на чл. 4, т. 3 от Регламент (ЕО)
  № 852/2004, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 5000 лв.
  Чл. 454н. (1) Който наруши чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение от 400 до 800 лв.
  (2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
  Чл. 454о. (1) Който наруши чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо
  (ОВ, L 216 от 26.08.2000 г.), се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 400 до 800 лв.
  (2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
  Чл. 454п. (1) Който наруши чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и
  чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1825/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение от 500 до 1500 лв.
  (2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
  Чл. 454р. (1) Който наруши изискване по чл. 83-86, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  Чл. 454с. (1) Който наруши чл. 113б от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (OВ, L 299 от 16.11.2007 г.), се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.
  (2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 7000 лв.”
  13. Досегашните чл. 443 - 449 стават съответно чл. 455 - 461.
  14. Създават се чл. 461а-461д:
  “Чл. 461а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  Чл. 461б. (1) Собственик на обект, в който се получават странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до
  1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  Чл. 461в. Собственик на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  Чл. 461г. За неизпълнение на чл. 275, ал. 5 се налага имуществена санкция от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  Чл. 461д. (1) Който не е сключил договор по чл. 275, ал. 2, 3 и 6, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.”
  15. Досегашният чл. 450 става чл. 462 и след думата “произвежда” се поставя запетая и се добавя “съхранява”, а след думите “или предлага за употреба” се добавя “или съхранява”.
  16. Създават се чл. 462а – 462м:
  “Чл. 462а. (1) Който без лиценз произвежда, съхранява или извършва търговия с активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, се наказва с глоба от 2000 до 3500 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 6000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.
  Чл. 462б. (1) Който извършва търговия на дребно в нарушение на
  чл. 372, ал. 1 се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 462в. Притежател на лиценз за търговия на дребно с ВМП, който наруши разпоредбите на чл. 373, ал. 2 се наказва с имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  Чл. 462г. Търговец на едро с ВМП, който наруши чл. 370, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 462д. Търговец на едро с ВМП, който наруши разпоредба на
  чл. 369, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 462е. Търговец на дребно с ВМП, който наруши разпоредба на чл. 381, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 462ж. (1) Който произвежда или внася инвитро диагностични ветеринарномедицински средства без сертификат за регистрация, съответно одобрение от референтна лаборатория на Европейския съюз, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 6000 до 15 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
  Чл. 462з. (1) Който без лиценз за търговия на едро или дребно с ВМП извършва търговия или съхранява инвитро диагностични ветеринарномедицински средства или извършва търговия, или съхранява инвитро диагностични средства без сертификат за регистрация, съответно одобрение от референтна лаборатория на Европейския съюз, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 462и. Който произвежда, внася, съхранява и/или извършва търговия с инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, които не отговарят на изискванията, при които е издаден сертификатът за регистрация или одобрението от референтна лаборатория на Европейския съюз, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 462к. Който наруши изискване на наредбата по чл. 421в, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 462л. Притежател на сертификат за регистрация или одобрение от референтна лаборатория на Европейския съюз, който не блокира и изтегли от пазара партида инвитро диагностични ветеринарномедицински средства в нарушение на изискванията на този закон, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 462м. (1) Търговец, който не изпълни задължение по чл. 421и,
  ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.”
  17. Досегашният чл. 451 става чл. 463.
  18. Досегашният чл. 452 става чл. 464 и в него след абревиатурата “ВМП” се добавя “или в нарушение на чл. 374, ал. 2 издаде рецепта”.
  19. Досегашният чл. 453 става чл. 465.
  20. Досегашният чл. 454 става чл. 466 и се изменя така:
  “Чл. 466. (1) Който наруши разпоредба на чл. 359, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”
  21. Досегашните чл. 455 - 462 стават съответно чл. 467 - 474.
  22. Създават се чл. 474а и 474б:
  “Чл. 474а. Който не изпълни задължение по чл. 388, ал. 2, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
  Чл. 474б. (1) Който пуска на пазара или предлага за употреба ВМП, чиито данни върху опаковката и листовката за употреба не са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2 се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”
  23. Досегашният чл. 463 става чл. 475 и се изменя така:
  “Чл. 475. (1) Който пусне на пазара суровини или храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, добити от животни, третирани с ВМП, или медикаментозни фуражи преди изтичане на карентния срок, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”
  24. Досегашният чл. 464 става чл. 476 и се изменя така:
  „Чл. 476. (1) Който произвежда, съхранява и/или търгува с продукти по чл. 220, ал. 3 в неодобрени обекти, се наказва с глоба от 500 до 800 лв., а при повторно нарушение – от 800 до 1500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.”
  25. Досегашният чл. 465 става чл. 477 и се изменя така:
  „Чл. 477. (1) Който наруши забраната по чл. 412, т. 10 се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.”
  26. Досегашните чл. 466 - 468 стават съответно чл. 478 - 480.
  27. Създават се чл. 480а – 480е:
  “Чл. 480а. Който наруши забраната по чл. 412, т. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
  Чл. 480б. (1) Който наруши забрана по чл. 412, т. 2-4, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 8000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 15 000 лв.
  Чл. 480в. (1) Който наруши забраните по чл. 412, т. 5 – 9 се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 8000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв., а при повторно нарушение - от 6000 до 10 000 лв.
  Чл. 480г. (1) Който вложи или допусне да се вложат във фуражите нелицензирани медикаментозни премикси, се наказва с глоба от 1000 до
  3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
  Чл. 480д. (1) Който произвежда и/или търгува с междинни продукти и/или медикаментозни фуражи в неодобрен обект, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.
  Чл. 480е. (1) Който извърши нарушение на този закон или на регламент на Европейския съюз, или на актове по прилагането им, за което няма конкретно наказание по тази глава, в зависимост от тежестта на нарушението се наказва с глоба от 150 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.”
  28. Досегашните чл. 469 - 474 стават съответно чл. 481 - 486.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  По § 82:
  1. В частта си за ветеринарните лекари да се заличи.
  2. По т. 1:
  „Създава се чл. 423а:
  „Чл. 423а. Ветеринарен лекар, който извърши нарушение по чл. 35, ал. 2, т. 7-11, се наказва с глоба от 400 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 800 до 2000 лв.” - да се заличи.
  3. По т. 2:
  Досегашният чл. 413 става чл. 424 и се изменя така:
  В чл. 424, ал. 1 след текста „Ветеринарен лекар” да се добави „Управител на ветеринарномедицинско /лечебно/ заведение,”
  4. По т. 3:
  Създава се чл. 425а:
  „Чл. 425а. (1) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв. - да се заличи;
  (2) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не спазва сроковете за изпълнението на мерките по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 200 до 700 лв.” - да се заличи;
  (3) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, когато деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 700 до 3000 лв.” - да се заличи.
  5. По т. 14:
  „Чл. 461а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.” - да се заличи.
  6. По т. 27:
  Чл. 480е - да се заличи или след думите „глоба от” да се измени така : „50 до 100 лв.”.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, подкрепя по принцип предложението по т. 3, което е отразено на систематичното му място в § 102 и не подкрепя предложението по т. 1, 4, 5 и 6.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  По § 82:
  1. В частта си за ветринарните лекари - да се заличи.
  2. По т. 1 „ Създава се чл. 423а:”
  „Чл. 423а. Ветеринарен лекар, който извърши нарушение по чл. 35, ал. 2, т. 7-11, се наказва с глоба от 400 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 800 до 2000 лв.” - да се заличи.
  3. По т. 2 Досегашният чл. 413 става чл. 424 и се изменя така:
  В „Чл. 424. (1)” след текста „Ветеринарен лекар” да се добави
  ”Управител на ветеринарномедицинско /лечебно/ заведение,”.
  4. По т. 3 Създава се чл. 425а:
  „Чл. 425а. (1) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв. - да се заличи;
  (2) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не спазва сроковете за изпълнението на мерките по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв.” - да се заличи;
  (3) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, когато деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 700 до 3000 лв. - да се заличи.
  5. По т. 14. „Чл. 461а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв. - да се заличи.
  6. По т. 27. Чл. 480е - да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението по т. 2, подкрепя по принцип предложението по т. 3, което е отразено на систематичното му място в § 102 и не подкрепя предложението по т. 1, 4, 5 и 6.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 82, но предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове съдържанието на § 82 да се раздели на отделни параграфи от 102 до 117:
  § 102. Член 413 се изменя така:
  “Чл. 413. (1) Ветеринарен лекар или управител на ветеринарномедицинско заведение, който не изпълни задължение по
  чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2, 4, 6, 9, 10 и 14, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
  (2) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по чл. 39, ал. 2, т. 3, 5, 7 и 8, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 500 лв.”

  § 103. Създава се чл. 414а:
  “Чл. 414а. (1) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
  (2) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не спазва сроковете за изпълнението на мерките по договор по чл. 46е, ал. 1 или
  чл. 46ж, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв.
  (3) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, когато деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 3000 лв.
  (4) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който при упражняване на ветеринарномедицинска практика не спазва ветеринарномедицинските изисквания се наказва с глоба от 150 до 600 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1500 лв.”

  § 104. В чл. 416 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 4, 6 – 9, 12, 15, 22 – 24, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.”
  2. В ал. 2 думите „100 до 300” се заменят с „500 до 3000” и думите „300 до 500” се заменят с „1000 до 6000”.

  § 105. Член 417 се изменя така:
  „Чл. 417. (1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 1 – 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16 – 21, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 10 000 лв.”

  § 106. В чл. 420 думите „и 14” се заменят с „14 и 16”.

  § 107. В чл. 425 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „100 до 200” се заменят с „300 до 800”.
  2. В ал. 2 думите „200 до 400” се заменят с „1000 до 5000”.

  § 108. Създават се чл. 442а – 442с:
  “Чл. 442а. (1) Който, без да е вписан в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, произвежда или търгува със средства за идентификация на животните, които да послужат за официална идентификация на животните, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 442б. (1) Който произвежда или търгува с неодобрени от БАБХ в нарушение на чл. 51а или 51б средства за идентификация на животните, които да послужат за официална идентификация на животните, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 442в. Производител или търговец на средства за идентификация на животните, който не отрази в Интегрираната информационна система на БАБХ движение на средства за идентификация на животните, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
  Чл. 442г. Който не отстрани и/или не предаде за унищожаване специфично рискови материали съгласно изискванията на приложение V, т. 2-4 и 8 от Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  Чл. 442д. (1) Който пусне на пазара специфично рискови материали и/или месо от преживни животни, на което не са отстранени специфично рисковите материали за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 месото и специфично рисковите материали се изземват и се насочват за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
  Чл. 442е. (1) Който наруши изискването по чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
  Чл. 442ж. (1) Който пусне на пазара месо от преживни животни, които не са изследвани за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии съгласно изискванията на приложение ІІІ, глава “А” на Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
  Чл. 442з. Производител или търговец на храни, който наруши разпоредбите на приложение II, глава ІХ, т. І-4 от Регламент (ЕО)
  № 852/2004, се наказва с имуществена санкция от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1000 лв.
  Чл. 442и. (1) Който транспортира суровини и храни от животински произход в нарушение на чл. 245, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
  Чл. 442к. Който приеме животно за клане в нарушение на изискванията на приложение II, раздел ІІ от Регламент (ЕО) № 853/2004, се наказва с имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
  Чл. 442л. Който приеме в кланица животно, заклано при неотложно клане в нарушение на изискванията на приложение III, раздел І, глава VI от Регламент 853/2004/ЕО, се наказва с имуществена санкция от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  Чл. 442м. Производител или търговец на храни от животински произход, който наруши разпоредбата на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 852/2004, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 5000 лв.
  Чл. 442н. (1) Който наруши чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение от 400 до 800 лв.
  (2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
  Чл. 442о. (1) Който наруши чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 400 до 800 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
  Чл. 442п. (1) Който наруши чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1825/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение от 500 до 1500 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
  Чл. 442р. (1) Който наруши изискване по чл. 83-86, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  Чл. 442с. (1) Който наруши чл. 113б от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) (OВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 7000 лв.”

  § 109. Създават се чл. 449а-449д:
  “Чл. 449а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  Чл. 449б. (1) Собственик на обект, в който се получават странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  Чл. 449в. Собственик на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  Чл. 449г. За неизпълнение на чл. 275, ал. 5 се налага имуществена санкция от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
  Чл. 449д. (1) Който не сключи договор по чл. 275, ал. 2, 3 и 6, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.”

  § 110. В чл. 450 след думата “произвежда” се поставя запетая и се добавя „съхранява”, а след думите „или предлага за употреба” се добавя „или съхранява”.

  § 111. Създават се чл. 450а – 450м:
  “Чл. 450а. (1) Който без лиценз произвежда, съхранява или извършва търговия с активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, се наказва с глоба от 2000 до 3500 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 6000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.
  Чл. 450б. (1) Който извършва търговия на дребно в нарушение на
  чл. 372, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 450в. Притежател на лиценз за търговия на дребно с ВМП, който наруши разпоредбите на чл. 373, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
  Чл. 450г. Търговец на едро с ВМП, който наруши чл. 370, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 450д. Търговец на едро с ВМП, който наруши разпоредба на
  чл. 369, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 450е. Търговец на дребно с ВМП, който наруши разпоредба на чл. 381, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 450ж. (1) Който произвежда или внася инвитро диагностични ветеринарномедицински средства без сертификат за регистрация, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 6000 до 15 000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
  Чл. 450з. (1) Който без лиценз за търговия на едро или дребно с ВМП извършва търговия или съхранява инвитро диагностични ветеринарномедицински средства или извършва търговия, или съхранява инвитро диагностични средства без сертификат за регистрация, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 3000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 450и. Който произвежда, внася, съхранява и/или извършва търговия с инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, които не отговарят на изискванията, при които е издаден сертификатът за регистрация, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 450к. Който наруши изискване на наредбата по чл. 410в, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 450л. Притежател на сертификат за регистрация, който не блокира и изтегли от пазара партида инвитро диагностични ветеринарномедицински средства в нарушение на чл. 410ж и 410з, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
  Чл. 450м. Търговец, който не изпълни задължение по чл. 410и,
  ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.”

  § 112. В чл. 452, ал. 1 след съкращението „ВМП” се добавя „или в нарушение на чл. 374, ал. 2 издаде рецепта”.

  § 113. Член 454 се изменя така:
  „Чл. 454. (1) Който наруши разпоредба на чл. 359, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”

  § 114. Създават се чл. 462а и 462б:
  „Чл. 462а. Който не изпълни задължение по чл. 388, ал. 2, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
  Чл. 462б. (1) Който пуска на пазара или предлага за употреба ВМП, чиито данни върху опаковката и листовката за употреба не са в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 361, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”

  § 115. В чл 463 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Който пусне на пазара суровини или храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, добити от животни, третирани с ВМП, или медикаментозни фуражи преди изтичане на карентния срок, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.”

  § 116. Създава се чл. 468а:
  “Чл. 468а. (1) Който вложи или допусне да се вложат във фуражите нелицензирани медикаментозни премикси, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”

  § 117. Създава се чл. 471а:
  „Чл. 471а. (1) За други нарушения на регламенти на Европейския съюз или на този закон, както и на актове по прилагането им, се налага глоба от 150 до 1000 лв, ако не е предвидено по-тежко наказание.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.”


  § 83. В Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. Създава се т. 45а:
  “45а. "Инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство” е средство, което не се прилага върху животни и представлява кит (набор от реактиви, контролен материал) или реактив за изследване на проби от тъкани и телесни течности, включително кръв и мляко, предназначено единствено или главно с цел получаване на информация за:
  а) физиологичното или патологичното състояние, или
  б) имунния статус, или
  в) контролиране на терапевтични действия.
  Изделията за обща лабораторна употреба, като реактиви и бързи тестове, предназначени за непродуктивни животни, калибратори, инструменти, апарати или оборудване, не са инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.”
  2. Създава се т. 59а:
  “59а. „Междинни продукти при производство на медикаментозни фуражи” са смеси от един или повече медикаментозни премикси с фуражна суровина или комбиниран фураж (включително допълващ фураж), които са предназначени за производство на медикаментозни фуражи.”
  3. Създава се т. 75а:
  “75а. „Официална идентификация” е поставяне на животните на одобрени от БАБХ средства за идентификация, чрез които данните за животните се въвеждат в интегрираната информационна система на БАБХ.”
  4. Създава се т. 86а:
  “86а. „Пускане на пазара” е притежание с цел продажба, включително предлагането за продажба, или всяка друга форма на прехвърляне, независимо дали е срещу заплащане или не, както и самата продажба, дистрибуция и други форми на прехвърляне на собствеността върху обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 83, който става § 118:
  § 118. В допълнителните разпоредби в § 1 се правят следните допълнения:
  1. Създава се т. 45а:
  “45а. „Инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство” е средство, което не се прилага върху животни и представлява кит (набор от реактиви, контролен материал) или реактив за изследване на проби от тъкани и телесни течности, включително кръв и мляко, предназначено единствено или главно с цел получаване на информация за:
  а) физиологичното или патологичното състояние, или
  б) имунния статус, или
  в) контролиране на терапевтични действия.
  Изделията за обща лабораторна употреба като реактиви и бързи тестове, предназначени за непродуктивни животни, калибратори, инструменти, апарати или оборудване, не са инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.”
  2. Създава се т. 75а:
  “75а. „Официална идентификация” е поставяне на животните на одобрени от БАБХ средства за идентификация, чрез които данните за животните се въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ.”
  3. Създава се т. 90а:
  “90а. „Пускане на пазара” е притежаване с цел продажба, предлагане за продажба, самата продажба, разпространение, както и всяка друга форма на възмездно и безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху обекти и/или продукти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол.”

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.


  § 84. Навсякъде в закона думите „електронната страница” се заменят с „интернет страницата”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 84 да бъде отхвърлен.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 85. (1) Действието на годишния рамков договор, сключен по досегашния ред, се прекратява с влизането в сила на този закон.
  (2) Индивидуалните договори за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните запазват действието си за срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон.
  (3) В срока по ал. 2 собствениците на животновъдните обекти, съответно на животните, са длъжни да сключат договори с регистрирани ветеринарни лекари по реда на чл. 137а, съответно чл. 137б, във връзка с чл. 46е и 46ж.
  (4) Министърът на земеделието и храните в срок до един месец от влизането в сила на този закон издава заповед за определяне на цените за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, като срокът по чл. 46в, ал. 2 не се прилага.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 85 да се измени така:
  „§ 85. До сключване на договорите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма финансирането на дейностите по нея се осъществява по досегашния ред.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 85 да се измени така:
  „§ 85. До сключване на договорите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма финансирането на дейностите по нея се осъществява по досегашния ред.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 119:
  § 119. (1) От деня на влизането в сила на този закон се прекратява действието на годишния рамков договор за изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма.
  (2) Индивидуалните договори за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните запазват действието си за срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон.
  (3) В срока по ал. 2 собствениците на животновъдните обекти, съответно на животните сключват договори по реда на чл. 137а, съответно чл. 137б с лицата по чл. 46е и 46ж.
  (4) В срок до един месец от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните издава заповед за определяне на цените за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.


  § 86. (1) Сключените преди влизането в сила на този закон договори между БАБХ и обектите за обезвреждане на странични животински продукти запазват действието си до 30 дни след влизането в сила на този закон.
  (2) В срока по ал. 1 се сключват договорите по чл. 275, ал. 2, 3 и 6.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 120:
  § 120. (1) Сключените до влизането в сила на този закон договори между БАБХ и обектите за обезвреждане на странични животински продукти запазват действието си до 31 декември 2012 г.
  (2) Договорите по чл. 275, ал. 2, 3 и 6 се сключват в срок до един месец от влизането в сила на този закон и влизат в сила от 1 януари 2013 г.

  Комисията предлага да се създаде § 121:
  § 121. (1) Договорите за ползване на ветеринарни лечебници - държавна собственост, сключени до влизането в сила на този закон по реда на § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, могат да запазят действието си при съгласие на страните и след подписване на Допълнително споразумение за възмездно ползване по цени, определени от лицензиран оценител.
  (2) Стойността на извършените подобрения на сградите на ветеринарните лечебници по ал. 1 се приспада от наемната цена.
  (3) Когато липсва съгласие на страните или не се сключи допълнително споразумение по ал. 1, в едномесечен срок от влизането в сила на този закон договорът се смята за прекратен.


  § 87. Предоставянето на държавна помощ по чл. 46г, ал. 2 и чл. 51, ал. 11 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Предоставянето на държавна помощ не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 87, който става § 122.


  § 88. Собствениците на животновъдни обекти, закупили от търговци на едро ВМП до влизането в сила на този закон, могат да ги прилагат до изчерпване на наличните количества.

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  Параграф 88 да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 88 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 88 да бъде отвърлен.


  § 89. (1) Наличните количества ВМП по чл. 381, закупени преди влизането в сила на този закон, може да се съхраняват и продават в обекти за търговия на дребно с ВМП до изчерпването им, но не по-късно от 6 месеца след влизането в сила на този закон.
  (2) В срок до 30 дни след изтичането на срока по ал. 1 наличните количества ВМП се бракуват и унищожават при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, който става § 123.


  § 90. (1) Издадените от БАБХ разрешителни и лицензи за употреба, отнасящи се за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.
  (2) Подадените преди влизането в сила на този закон заявления за издаване на лиценз за употреба, отнасящи се за инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, се разглеждат по реда на чл. 279.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 124.


  § 91. Собствеността върху едри преживни, еднокопитни животни, дребни преживни животни и свине, придобити преди влизането в сила на този закон, се доказва със свидетелство за собственост, издадено от кмета на съответното населено място въз основа на декларация от собственика на животновъдния обект.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  Параграф 91 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 91 да бъде отвърлен.


  § 92. (1) Министърът на земеделието и храните издава наредби, инструкции и заповеди за въвеждане и прилагане на актовете на Европейския съюз, отнасящи се до ветеринарномедицинската дейност, и по прилагането на този закон.
  (2) Заповедите по ал. 1 за въвеждане и прилагане на нормативни актове на Европейския съюз се обнародват в “Държавен вестник” и не подлежат на обжалване.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 92 да бъде отхвърлен.


  § 93. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г.; изм., бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Навсякъде в закона думите “Български/Българския/Българският ветеринарен съюз” се заменят с “Федерация/Федерацията на ветеринарните лекари в България”, а абревиатурата “БВС” се заменя с “ФВЛБ”.
  2. В чл. 1, т. 2 думите “и добрата ветеринарна практика” се заличават.
  3. В чл. 2:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, членуват във Федерацията на ветеринарните лекари в България (ФВЛБ) или в друга професионална организация на ветеринарни лекари, регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която е колективен член на тази федерация. Членството на ветеринарни лекари, които не упражняват професията си, е доброволно.”;
  б) алинея 2 се отменя.
  4. В чл. 5, ал. 1 т. 3 се отменя.
  5. В чл. 6, ал. 3:
  а) точка 1 се отменя;
  б) създават се т. 4 и 5:
  “4. са заличени от регистъра на съответната професионална организация – за срока на заличаването;
  5. са наказани по реда на глава трета, освен ако е изтекъл едногодишен срок от изтърпяване на наказанието”;
  в) в ал. 4 думите “един орган” се заменят с “два органа”.
  6. В чл. 8:
  а) в ал. 1 съюзът “и” се заменя със запетая, а след думата “председателя” се добавя “и членовете”;
  б) в ал. 2 думите “5 делегати на колегия до 50 членове, а на колегия с над 50 членове - по един на всеки 10 членове” се заменят с “трима делегати на колегия до 20 членове, петима делегати на колегия от 20 до 50 членове, а на колегия над 50 членове – по един на всеки десет”;
  в) създава се ал. 3:
  “(3) Професионални организации, които са колективни членове на ФВЛБ, изпращат представители на съответната организация в общото събрание при нормите по ал. 2.”
  7. В чл. 10, ал. 1:
  а) в т. 1 след думите “приема устав” текстът до края се заличава;
  б) в т. 2 думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават;
  в) в т. 4 думите “заместник-председателите“ се заличават, а думата “комисията” се заменя с “комисиите”.
  8. В чл. 11:
  а) в ал. 1 се създава изречение трето:
  ”Председателите на професионалните организации - колективни членове във ФВЛБ, са членове на националния съвет по право.”;
  б) в ал. 3 след думата “два” се добавя “последователни”.
  9. В чл. 12, ал. 1 т. 11 се отменя.
  10. В чл. 13:
  а) в т. 4 след думите “заместник-председателите” се добавя “и главния секретар”;
  б) точка 6 се изменя така:
  “6. одобрява размера и вида на печата и официалната бланка на ФВЛБ.”
  11. Член 15 се изменя така:
  “Чл. 15. (1) Комисията по професионална етика се състои от председател и 7 членове, които се избират от общото събрание.
  (2) Комисията по ал. 1:
  1. контролира спазването на Кодекса за професионална етика на ветеринарния лекар от членовете на федерацията;
  2. разглежда и се произнася по жалби за нарушения на професионалната етика;
  3. предлага на председателя на националния съвет налагане на наказания и води регистър на наложените наказания;
  4. представя пред общото събрание отчет за дейността си;
  5. контролира целесъобразността и законосъобразността на разходите на федерацията;
  6. произнася се по отчета по чл. 20, ал. 2, т. 5;
  7. публикува решенията си на интернет страницата и в печатното издание на ФВЛБ;
  8. извършва и други дейности, определени с устава на федерацията.
  (3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят може при необходимост да покани експерти, представители на органи на ръководството на ФВЛБ и/или други лица, засегнати в жалбите.”
  12. Създават се чл. 15а и 15б:
  “Чл. 15а. (1) Контролната комисия се състои от председател и
  петима членове, които се избират от общото събрание.
  (2) Комисията по ал. 1:
  1. контролира законосъобразността на взетите решения от националния съвет и тяхното изпълнение;
  2. контролира законосъобразността и целесъобразността на разходите на национално и областно ниво;
  3. произнася се по жалби за финансови нарушения, нарушения на устава и решенията на общото събрание;
  4. представя пред общото събрание отчет за дейността си;
  5. извършва и други дейности, определени с устава.
  (3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят може при необходимост да покани експерти, представители на органи на ръководството на ФВЛБ и/или други заинтересовани лица.
  Чл. 15б. Правилата за организацията и дейността на областната колегия, както и условията и редът за издаването на печатното издание се уреждат в устава на ФВЛБ.”
  13. В чл. 17:
  а) в ал. 1 накрая се добавя “и от членовете на професионалните организации, членуващи във ФВЛБ, упражняващи професията си на територията на съответната област”;
  б) в ал. 4 т. 7 се отменя.
  14. В чл. 20, ал. 2:
  а) в т. 3, буква “б” и т. 7 думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават;
  б) точка 9 се отменя.
  15. В чл. 21:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) Членове на ФВЛБ могат да бъдат еднолично ветеринарни лекари или професионални организации на ветеринарни лекари, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – като колективни членове. Едноличното членство на ветеринарните лекари възниква с вписването им в регистъра на съответната областна колегия, а колективното членство – с вписването на съответната професионална организация в регистъра на ФВЛБ.”;
  б) в ал. 2 се създава изречение трето:
  ”За вписване на колективно членство председателят на съответната професионална организация подава заявление до председателя на Националния съвет, в което посочва наименованието на организацията, номера и датата на решението за вписване на организацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.”;
  в) в ал. 3 основният текст се изменя така:
  „(3) Към заявлението за вписване на еднолично членство на ветеринарен лекар се прилагат:”;
  г) създават се нови ал. 4 и 5:
  “(4) Към заявлението за колективно членство се прилагат:
  1. съдебно решение за регистрация на организацията;
  2. документ за актуално състояние на съответната професионална организация, издаден от съответния окръжен съд;
  3. копие от решението на управляващия орган на организацията за признаване на устава на ФВЛБ;
  4. копие от устава на организацията;
  5. подписан от председателя на организацията списък на ветеринарните лекари - членове на организацията, в който са посочени името, адресът и номерът на дипломата за висше ветеринарномедицинско образование.
  (5) Правилата за членство, задълженията и отговорностите на индивидуалните и колективните членове се уреждат с устава на ФВЛБ.”
  д) досегашната ал. 4 става ал. 6;
  е) досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думите “областния съвет” се поставя запетая и се добавя “съответно на Националния съвет”;
  ж) досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея след думите “областния съвет” се поставя запетая и се добавя “съответно на Националния съвет”, а в т. 1 думите “2 и 3” се заменят с “2-4”;
  з) досегашните ал. 7-12 стават съответно ал. 9-14.
  16. В чл. 22:
  а) в ал. 1:
  аа) в основния текст след думата “колегия” се поставя запетая и се добавя “съответно в националния регистър на ФВЛБ”;
  бб) в т. 1 накрая се добавя „- за едноличното членство, а за колективното членство - наименованието на съответната професионална организация, номерът и датата на решението за вписване в регистъра на съответния окръжен съд и броят на членовете”;
  вв) в т. 2 накрая се добавя „- за едноличното членство, а за колективното членство – седалището и адресът на управление на организацията”;
  гг) в т. 3 накрая се добавя “- за едноличното членство”;
  б) в ал. 2 след думата “съвет” се поставя запетая и се добавя “съответно на Националния съвет”.
  17. В чл. 23, т. 2 след думата „професията” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.
  18. В чл. 24, т. 1 думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават.
  19. В чл. 25, ал. 1:
  а) в т. 3 накрая се добавя “- за едноличното членство, а за колективното членство – при прекратяване на дейността на съответната организация”;
  б) в т. 4 накрая се добавя “- за едноличното членство”.
  20. В чл. 27, т. 2 думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават.
  21. В чл. 28 се създава ал. 4:
  “(4) Алинеи 1-3 се отнасят и за ветеринарните лекари, които са членове на професионалните организации - колективни членове във ФВЛБ. При налагане на наказание по ал. 1, т. 3 съответното лице се счита за заличено от съответната професионална организация с всички последици, отнасящи се до едноличното членство на ветеринарните лекари.”
  22. В Допълнителната разпоредба:
  а) наименованието се изменя така:
  „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”;
  б) параграф 1 се отменя;
  в) създава се § 1а:
  “§ 1а. По смисъла на този закон “Упражняване на ветеринарномедицинска професия” е заемане на длъжност или осъществяване на дейност, за която се изисква висше ветеринарномедицинско образование.”
  23. В Преходните и заключителните разпоредби:
  а) създават се § 8а и 8б:
  “§ 8а. (1) Сключените преди влизането в сила на този закон договори за безвъзмездно отдаване на ветеринарни лечебници остават в сила и в едномесечен срок от влизането на закона в сила се сключва анекс за възмездно ползване по цени, определени от лицензиран оценител, съгласно Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.
  (2) Стойността на извършените подобрения на сградите на ветеринарните лечебници по ал. 1 се приспада от наемната цена.
  (3) В случай че ползвателите не се съгласят да сключат анекс към договорите по ал. 1, те се прекратяват.
  § 8б. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон поделенията на БАБХ съвместно с областните структури на професионалните организации и сдружения на ветеринарни лекари изготвят списъци с името, специалността и адресите по месторабота на ветеринарните лекари, упражняващи професията си на територията на съответната област. Списъците се публикуват на интернет страниците на БАБХ и на професионалните организации и сдружения на ветеринарните лекари.
  (2) В едномесечен срок от публикуването на списъците по ал. 1 ветеринарните лекари, упражняващи професията си на територията на съответната област, които не са включени в списъците, писмено уведомяват ОДБХ или съответната професионална организация или сдружение за включването им в списъците.
  (3) В двумесечен срок от публикуването на списъците ветеринарните лекари, включени в тях, провеждат общи събрания за учредяване на областните колегии на ФВЛБ. На събранията се избират делегати за участие в учредително общо събрание на ФВЛБ.
  (4) В срока по ал. 3 професионалните организации и сдружения на ветеринарни лекари избират делегати за участие в учредителното общо събрание на ФВЛБ.
  (5) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон избраните областни съвети на областните колегии провеждат национална среща, на която определят датата за провеждане на учредителното събрание на ФВЛБ.
  (6) На учредителното общо събрание на ФВЛБ се приема уставът на ФВЛБ и се избират председател, заместник-председатели и членове на националния съвет и председател и членове на контролната комисия и на комисията по професионална етика.
  (7) В 10-дневен срок от провеждането на учредителното общо събрание на ФВЛБ председателят на националния съвет подава заявление за вписване на ФВЛБ по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  (8) В едномесечен срок от вписването на ФВЛБ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел ветеринарните лекари, упражняващи професията си, съответно професионалните организации и сдружения на ветеринарни лекари, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната областна колегия, съответно в регистъра на ФВЛБ.
  (9) В двумесечен срок от вписването на ФВЛБ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел органите на управление на ФВЛБ приемат правилниците за работата си, които са публични и се публикуват на интернет страницата на ФВЛБ.
  (10) В 6-месечен срок от вписването на ФВЛБ в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел националният съвет изготвя Кодекс за професионална етика на ветеринарния лекар, който се приема от общото събрание на ФВЛБ.
  (11) Отчетите за работата на централните и областните органи на ФВЛБ са публични и се публикуват на интернет страницата на ФВЛБ.”;
  б) в § 9 накрая се добавя “на федерацията”;
  в) създава се § 9а:
  “§ 9а. Навсякъде в закона думите “министъра на земеделието и продоволствието” и “министърът на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с “министъра на земеделието и храните” и “министърът на земеделието и храните.”

  Предложение на н.п. Ваньо Шарков и н.п. Михаил Михайлов
  По § 93:
  1. Параграф 93 да се заличи.
  2. Предлагаме параграф 93 да се измени така:
  „§ 93. В Закона за съсловната организаиия на ветеринарните лекари в България навсякъде думите „министъра на земеделието и продоволствието” и „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министъра на земеделието и храните” и „министърът на земеделието и храните”.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и гр. н.п.
  Параграф 93 да се измени така:
  „§ 93. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България навсякъде думите „министъра на земеделието и продоволствието” и „министърът на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „министъра на земеделието и храните” и „министърът на земеделието и храните”.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  В § 93 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 93, който става § 125:
  § 125. В Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (обн., ДВ, бр. 84 от 2007 г.; изм., бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 1, т. 2 думите “и добрата ветеринарна практика” се заличават.
  2. В чл. 2:
  а) алинея 1 се изменя така:
  “(1) Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, могат да членуват в Българския ветеринарен съюз (БВС).”;
  б) алинея 2 се отменя.
  3. В чл. 5, ал. 1 т. 3 се отменя.
  4. В чл. 6, ал. 4 думите “един орган” се заменят с “два органа”.
  5. В чл. 8:
  а) в ал. 1 съюзът „и” се заменя със запетая и след думата “председателя” се добавя „и членовете”;
  б) в ал. 2 думите “5 делегати на колегия до 50 членове, а на колегия с над 50 членове - по един на всеки 10 членове” се заменят с “трима делегати на колегия до 20 членове, петима делегати на колегия от 20 до 50 членове, а на колегия над 50 членове – по един на всеки десет”.
  6. В чл. 10, ал. 1:
  а) в т. 1 изречение второ се заличава;
  б) в т. 2 думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават и думите „ветеринарния лекар” се заменят с „ветеринарните лекари – членове на БВС”;
  в) в т. 4 думите “заместник-председателите“ се заличават, а думите „комисията по контрол и професионална етика” се заменят с „комисиите по чл. 15 и 15а”;
  г) в т. 5 думите „комисията по контрол и професионална етика” се заменят с „комисиите по чл. 15 и 15а”.
  7. В чл. 11, ал. 3 след думата “два” се добавя “последователни”.
  8. В чл. 12, ал. 1:
  а) в т. 9 след думата „лекари” се добавя „- членове на БВС”;
  б) т. 11 се отменя.
  9. В чл. 13, т. 4 след думите “заместник-председателите” се добавя “и главния секретар”.
  10. В чл. 14, ал. 1, т. 10 думите „комисията по контрол и професионална етика” се заменят с „комисиите по чл. 15 и 15а”.
  11. Член 15 се изменя така:
  “Чл. 15. (1) Комисията по професионална етика се състои от председател и 7 членове, които се избират от общото събрание.
  (2) Комисията по ал. 1:
  1. контролира спазването на Кодекса за професионална етика на ветеринарния лекар от членовете на БВС;
  2. разглежда и се произнася по жалби за нарушения на професионалната етика;
  3. предлага на председателя на националния съвет налагане на наказания и води регистър на наложените наказания;
  4. представя пред общото събрание отчет за дейността си;
  5. контролира целесъобразността и законосъобразността на разходите на БВС;
  6. произнася се по отчета по чл. 20, ал. 2, т. 5;
  7. публикува решенията си на интернет страницата и в печатното издание на БВС;
  8. извършва и други дейности, определени с устава.
  (3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят може при необходимост да покани експерти, представители на органи на ръководството на БВС и/или други лица, засегнати в жалбите.”
  12. В глава втора, раздел II се създават се чл. 15а и 15б:
  “Чл. 15а. (1) Контролната комисия се състои от председател и
  петима членове, които се избират от общото събрание.
  (2) Комисията по ал. 1:
  1. контролира законосъобразността на взетите решения от националния съвет и тяхното изпълнение;
  2. контролира законосъобразността и целесъобразността на разходите на национално и областно ниво;
  3. произнася се по жалби за финансови нарушения, нарушения на устава и решенията на общото събрание;
  4. представя пред общото събрание отчет за дейността си;
  5. извършва и други дейности, определени с устава.
  (3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят може при необходимост да покани експерти, представители на органи на ръководството на БВС и/или други заинтересовани лица.
  Чл. 15б. Правилата за организацията и дейността на областната колегия, както и условията и редът за издаването на печатното издание се уреждат в устава на БВС.”
  13. В чл. 17, ал. 4 т. 7 се отменя.
  14. В чл. 20, ал. 2:
  а) в т. 3, буква “б” думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават;
  б) в т. 7 думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават;
  в) точка 9 се отменя.
  15. В чл. 21:
  а) в ал. 5 след думите “областния съвет” се поставя запетая и се добавя “съответно на Националния съвет”;
  б) алинея 12 се отменя.
  16. В чл. 23, т. 2 след думата „професията” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.
  17. В чл. 24, т. 1 думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават.
  18. В чл. 27:
  а) в текста преди т. 1 след думите „Ветеринарните лекари” се добавя „-членове на БВС”;
  б) в т. 2 думите “добра ветеринарномедицинска практика и” се заличават.
  19. В чл. 28 ал. 3 се отменя.
  20. В чл. 29, ал. 3 думите „контрол и професионална етика на БВС” се заменят с „чл. 15”.
  21. В допълнителната разпоредба:
  а) наименованието се изменя така: „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”;
  б) параграф 1 се отменя;
  в) създава се § 1а:
  “§ 1а. По смисъла на този закон “Упражняване на ветеринарномедицинска професия” е заемане на длъжност или осъществяване на дейност, за която се изисква висше ветеринарномедицинско образование.”


  § 94. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. 55 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 36, 54 и 100 от 2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14б:
  а) в ал. 1 думата ”ежемесечна” се заменя с “тримесечна”;
  б) създава се ал. 3:
  “(3) Собствениците на производствените предприятия са длъжни да предоставят информацията по ал. 1 на контролните органи от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).”
  2. В чл. 15:
  а) алинея 2 се изменя така:
  ”(2) Дейностите по чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 се осъществяват от лица, вписани в регистъра на земеделските производители съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и включени в списъка по ал. 4.”;
  б) създават се ал. 4–10:
  ”(4) За вписване в списъка операторите по чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 подават заявление по образец до директора на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на територията на която извършва дейност, към което прилагат:
  1. декларация по образец за дейността, която извършват;
  2. копие от анкетната карта, заверена от областната дирекция “Земеделие”;
  3. документ, удостоверяващ, че операторът е вписан в регистъра на земеделските производители.
  (5) Директорът на ОДБХ в срок до 3 дни от подаване на документите по ал. 4 вписва оператора в списък, който съдържа:
  1. име и адрес на физическото или наименование и седалище на юридическото лице;
  2. местонахождение на обекта, в който се осъществява дейност;
  3. вид на дейността, която се осъществява в обекта;
  4. промени във вписани обстоятелства.
  (6) За промяна в обстоятелства по ал. 1, т. 1-3 в срок до 3 дни от настъпване на промяната операторът подава заявление до директора на ОДБХ за отразяване в списъка, към което прилага копие от документ, удостоверяващ промяната.
  (7) В Централното управление на БАБХ се води национален списък, който съдържа данните от списъците на ОДБХ. Списъкът се публикува на интернет страницата на БАБХ.
  (8) Операторите се заличават от списъка на ОДБХ:
  1. по писмено искане на оператора;
  2. при системно или грубо нарушаване на изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005;
  3. при заличаване от регистъра на земеделските производители;
  4. при неизпълнение на предписание, издадено от официален ветеринарен лекар;
  5. при възпрепятстване на контролната дейност на БАБХ.
  (9) Заличаването по ал. 8, т. 2, 4 и 5 се извършва със заповед на директора на ОДБХ, която може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (10) При заличаване от регистъра на земеделските производители директорът на областната дирекция “Земеделие” в срок до 7 дни от заличаването писмено уведомява директора на ОДБХ.”
  3. Член 16 се изменя така:
  “Чл. 16. (1) За издаване на удостоверение за регистрация за дейност по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005, с изключение на транспортирането, лицата по чл. 15, ал. 1 подават до директора на съответната ОДБХ заявление по образец, в което посочват:
  1. наименование, седалище и адрес на управление на заявителя;
  2. адрес на обекта за производство, търговия и/или съхранение на фуражи;
  3. име на лицето, отговорно за обекта.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
  1. ЕИК или удостоверение за актуално състояние;
  2. подробно описание на дейността, която ще се извършва;
  3. копие от документ, с който е определено лице, отговорно за обекта;
  4. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
  5. декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005;
  6. удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията;
  7. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
  (3) Директорът на ОДБХ със заповед определя комисия за извършване на проверка на представените документи.
  (4) При установяване на непълноти или нередовности на представените документи комисията в срок до 10 дни от назначаването й писмено уведомява заявителя за отстраняването им.
  (5) Комисията представя на директора на ОДБХ становище за регистрация или отказ.
  (6) В срок до 20 дни от подаване на заявлението въз основа на становището по ал. 5 директорът на ОДБХ вписва обекта в регистъра и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията.
  (7) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) До отстраняване на непълнотите или нередовностите в представените документи срокът по ал. 6 спира да тече.”
  4. Създават се чл. 16а – 16к:
  “Чл. 16а. (1) В ОДБХ се води регистър на обектите по чл. 16, ал. 6.
  (2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
  1. регистрационен номер на обекта;
  2. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация;
  3. наименование, седалище и адрес на управление на лицето по
  чл. 16, ал. 1;
  4. адрес на обекта;
  5. вид на дейността на обекта;
  6. име на лицето, отговорно за обекта;
  7. основание за издаване, номер и дата на заповедта за обезсилване или прекратяване на регистрацията;
  8. промени на вписаните обстоятелства.
  (3) В БАБХ се води национален регистър на обектите по чл. 16, ал. 6, който съдържа данните от регистрите на ОДБХ.
  Чл. 16б. (1) При промяна на вписани обстоятелства по чл. 16а, ал. 2, т. 3, 5 и 6 лицата в срок до 3 дни от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на ОДБХ и прилагат документи, свързани с нея.
  (2) В срок до 3 дни от уведомлението по ал. 1 директорът на ОДБХ вписва промяната в регистъра и издава допълнение към удостоверението за регистрация.
  Чл. 16в. (1) В ОДБХ се поддържат досиета на регистрираните обекти.
  (2) Досиетата се съхраняват 3 години от прекратяването на дейността на обектите, за които е издадено удостоверение за регистрация.
  Чл. 16г. (1) Когато органите на БАБХ установят нарушения на изискванията, приложими към извършваната дейност, в зависимост от вида и тежестта на нарушението предприемат една или няколко от следните мерки:
  1. даване на задължителни указания за отстраняване на нарушенията;
  2. забрана за транспортиране, търговия и пускане на пазара;
  3. насочване за преработване или унищожаване;
  4. спиране на част или на цялата дейност на обект по чл. 16.
  (2) Фуражите се унищожават в случаите, когато:
  1. са опасни за здравето на животни или хора, консумирали суровини или храни от животински произход;
  2. са с неизвестен произход;
  3. са внесени в нарушение на изискванията;
  4. има официална информация, че са опасни за здравето;
  5. се установи, че са произведени в обекти, спрени от експлоатация, нерегистрирани или неодобрени по реда на този закон или на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).
  (3) Мерките по ал. 1 се налагат от ветеринарен лекар от БАБХ, съответно с:
  1. предписание – по т. 1;
  2. акт за забрана – по т. 2;
  3. разпореждане – по т. 3 и 4.
  (4) Индивидуалните административни актове по ал. 3, т. 2 и 3 може да се обжалват пред директора на ОДБХ по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (5) При налагане на мярката по ал. 1, т. 5 ветеринарните лекари поставят обозначителни знаци на БАБХ, чрез които удостоверяват частичното или пълното спиране на дейността на обекта.
  (6) Регистрацията се заличава и удостоверението за регистрация се обезсилва със заповед на директора на ОДБХ в случаите по чл. 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005.
  Чл. 16д. (1) Транспортирането на фуражи се осъществява от превозвачи, регистрирани в ОДБХ по седалището на превозвача.
  (2) За регистрация по ал. 1 превозвачът или упълномощено от него лице подава заявление по образец до директора на ОДБХ.
  (3) Към заявлението по ал. 2 се прилага:
  1. копие от регистрационния талон на транспортното средство;
  2. копие от документ, удостоверяващ право на ползване на транспортното средство, когато заявителят не е собственик;
  3. утвърдена от превозвача писмена процедура за почистване и дезинфекция на транспортното средство;
  4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2 от ЗВМД.
  (4) В 3-дневен срок от подаване на заявлението директорът на ОДБХ със заповед определя комисия, която да извърши проверка на представените документи и на транспортното средство.
  (5) Комисията представя становище до директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ за регистрация.
  (6) В 7-дневен срок от подаване на заявлението директорът на ОДБХ одобрява вписването на превозвача в регистър и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията.
  (7) Регистрацията е безсрочна.
  (8) Отказът по ал. 6 може да се обжалва по реда на
  Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 16е. (1) В ОДБХ се води регистър на превозвачите, който съдържа:
  1. номер и дата на удостоверението за регистрация;
  2. име/наименование или адрес/седалище на превозвача, телефон и/или факс;
  3. вид и регистрационен номер на транспортното средство;
  4. вид на фуражите (насипни или опаковани), които ще се превозват с транспортното средство;
  5. основание за издаване, номер и дата на заповедта за обезсилване или прекратяване на регистрацията;
  6. промени на вписаните обстоятелства.
  (2) В БАБХ се води национален регистър на превозвачите на фуражи.
  Чл. 16ж. (1) При промяна на вписани обстоятелства по чл. 16е, ал. 1, т. 2-4 лицата в срок до 3 дни от настъпване на промяната уведомяват писмено директора на ОДБХ и прилагат документи, свързани с нея.
  (2) В срок до 3 дни от уведомлението по ал. 1 директорът на ОДБХ вписва промяната в регистъра и издава допълнение към удостоверението за регистрация.
  Чл. 16з. (1) В ОДБХ се поддържат досиета на превозвачите.
  (2) Досиетата се съхраняват 3 години от прекратяването на дейността на обектите, за които е издадено удостоверение за регистрация.
  Чл. 16и. (1) При транспортирането фуражите се придружават с документ от производителя, в който се вписват видът на фуража, специални изисквания при транспортиране и регистрационен номер на обекта, в който са произведени.
  (2) Когато пратката фураж произхожда от обект за търговия, различен от производителя, при транспортирането тя се придружава от издаден от изпращача документ, който съдържа име и адрес на изпращача, местонахождение на обекта за търговия, обект на произход на пратката, количество, вид и местоназначение на фуража.
  Чл. 16к. Издаденото удостоверение за регистрация на превозвачите по чл. 16д, ал. 6 се обезсилва и вписването в регистъра се заличава със заповед на директора на ОДБХ:
  1. по писмено искане на превозвача;
  2. при груби или системни нарушения на процедурата по чл. 16д,
  ал. 3, т. 3, на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005, Регламент (ЕО)
  № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО)
  № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ, L 300, 14.11.2009), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009”, и на наредбата по чл. 411 от ЗВМД;
  3. при системно възпрепятстване на контролната дейност на ОДБХ.”
  5. Член 17 се изменя така:
  “Чл. 17. (1) Производство и/или търговия по смисъла на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 се извършва в обекти, одобрени от ОДБХ.
  (2) За одобрение по ал. 1 лицата подават до директора на съответната ОДБХ заявление по образец, в което посочват: наименование, седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ или ЕИК на търговеца, адрес на обекта и име на лицето, отговорно за обекта.
  (3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
  1. ЕИК или удостоверение за актуално състояние;
  2. списък на продуктите, които ще се произвеждат, съхраняват и/или търгуват, и описание на дейностите, които ще се извършват в обекта;
  3. копие от документ, с който е определено лицето, отговорно за обекта;
  4. копие от документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;
  5. удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията;
  6. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2 от ЗВМД.
  (4) Директорът на ОДБХ в срок до 15 дни от подаване на заявлението със заповед определя комисия, която да извърши проверка на представените документи и на обекта за съответствието му с изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005.
  (5) При констатиране на непълноти и/или нередовности комисията по ал. 4 писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им.
  (6) В 15-дневен срок от извършване на проверката или от отстраняване на непълнотите и/или нередовностите комисията съставя протокол, който съдържа и становище за издаване за временно или безсрочно одобрение, и го представя на директора на ОДБХ.
  (7) В срок до 3 дни от представянето на протокола по ал. 6 директорът на ОДБХ издава заповед за:
  1. временно одобрение за срок до 3 месеца – когато обектът отговаря на изискванията за инфраструктура и оборудване;
  2. безсрочно одобрение - когато обектът отговаря на всички изисквания за съответната дейност по Регламент (ЕО) № 183/2005.
  (8) В двуседмичен срок преди изтичането на срока по ал. 7, т. 1 лицето писмено уведомява директора на ОДБХ за степента на изпълнение на останалите изисквания на Регламент (ЕО) № 183/2005.
  (9) Директорът на ОДБХ в срок до 3 дни от получаване на уведомлението определя комисия, която да извърши проверка в обекта.
  (10) Комисията по ал. 9 изготвя протокол със становище до директора на ОДБХ.
  (11) Въз основа на протокола по ал. 10 директорът на ОДБХ издава заповед за:
  1. безсрочно одобрение на обекта – когато са изпълнени всички изисквания по Регламент (ЕО) № 183/2005;
  2. удължаване срока на временното одобрение с 3 месеца – когато има напредък в изпълнението на изискванията на регламента по т. 1, но не са изпълнени всички изисквания;
  3. отказ за удължаване срока на временното одобрение – когато не се установи напредък в изпълнението на изискванията на регламента по
  т. 1.
  (12) Отказът по ал. 11, т. 3 може да се обжалва по реда на
  Административнопроцесуалния кодекс.”
  6. Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. (1) Лица, които извършват търговия с фуражи, без да ги съхраняват, подават заявление по образец до директора на ОДБХ, към което прилагат:
  1. ЕИК или удостоверение за актуално състояние;
  2. списък на фуражите, с които ще търгува;
  3. декларация, че лицето не извършва съхранение на фуражите, посочени в списъка по т. 2;
  4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2 от ЗВМД.
  (2) В срок до 3 дни от подаване на заявлението директорът на ОДБХ издава заповед за одобрение и вписва лицето в регистър.”
  7. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Одобрените обекти по чл. 17 и лицата по чл. 18, ал. 1 се вписват в регистър на ОДБХ, който съдържа:
  1. номер и дата на издаване на заповедта за одобрение;
  2. индивидуален идентификационен номер на обекта, който се образува от:
  а) буква “α” (алфа);
  б) сигнатура “BG”;
  в) национален референтен номер с максимум 8 цифри;
  3. наименование и седалище на търговеца;
  4. вид дейност на обекта;
  5. брой на технологичните линии – когато в един обект се произвеждат комбинирани фуражи за непреживни животни, в които се влагат продуктите по чл. 220, ал. 3 от ЗВМД, както и за преживни животни и вид на продуктите по чл. 220, ал. 3 от ЗВМД, с които работи обектът;
  6. адрес на обекта;
  7. видове фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи;
  8. име на лицето, отговорно за обекта;
  9. основание, номер и дата на заповедта за отнемане или прекратяване на одобрението;
  10. промени във вписани обстоятелства.
  (2) За лицата по чл. 18 в регистъра се вписват данните по ал. 1, т. 1, 3, 4, 7 и 9.
  (3) В Централното управление на БАБХ се поддържа национален регистър на одобрените обекти, който съдържа данните от регистрите на ОДБХ.”
  8. Създават се чл. 19а – 19ж:
  “Чл. 19а. (1) При промени на вписани обстоятелства по чл. 19, ал. 1 лицето, получило одобрение, в 3-дневен срок от промяната подава заявление по образец до директора на ОДБХ, към което прилага документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 14, ал. 2 от ЗВМД.
  (2) При промени на вписани обстоятелства по чл. 19, ал. 1, т. 4, 5 и 7 директорът на ОДБХ в срок до 7 дни от подаване на заявлението определя комисия за проверка на представените документи и на обекта. Проверката се извършва по реда на чл. 17, ал. 5-7.
  (3) Директорът на ОДБХ в срок до 7 дни от извършване на проверката издава заповед за промяна на заповедта за одобрение и вписва промяната в регистъра или мотивирано отказва одобряването на промяната.
  (4) При промени на вписани обстоятелства по чл. 19, ал. 1, т. 3 и 8 директорът на ОДБХ в срок до 3 дни от подаване на заявлението издава заповед за промяна на заповедта за одобрение и вписва промяната в регистъра.
  (5) Отказът по ал. 3 може да се обжалва по реда на
  Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 19б. (1) Директорът на ОДБХ в случаите по чл. 14 и 15 от Регламент (ЕО) № 183/2005 със заповед отнема временно или постоянно одобрението за част или за цялата дейност в обекта.
  (2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 19в. (1) Когато регистриран и/или одобрен производител на комбинирани фуражи ще влага продукти по чл. 220, ал. 3 от ЗВД във фуражи за непреживни животни, той подава заявление по образец до директора на ОДБХ за издаване на допълнение към одобрението по чл. 17, ал. 7, към което прилага:
  1. декларация, че разполага с помещения за съхранение на продуктите по чл. 220, ал. 3 от ЗВМД и на готовата продукция, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;
  2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2 от ЗВМД.
  (2) Директорът на ОДБХ в срок до 7 дни от подаване на заявлението определя комисия, която да извърши проверка на помещенията по ал. 1, т. 1.
  (3) В срок до 14 дни от извършване на проверката комисията представя на директора на ОДБХ протокол със становище за издаване на допълнение към одобрението или за отказ.
  (4) В срок до 3 дни от представяне на протокола по ал. 3 директорът на ОДБХ издава заповед за допълнение към одобрението по чл. 17, ал. 7 и я вписва в регистъра по чл. 19, ал. 1 или прави мотивиран отказ.
  (5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на
  Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 19г. (1) Когато регистриран и/или одобрен производител на комбинирани фуражи освен фуражите по чл. 19в, ал. 1 ще произвежда в същия обект и фуражи за преживни животни, той подава заявление по образец до директора на ОДБХ за издаване на допълнение към одобрението по чл. 17, ал. 7, към което прилага:
  1. декларация, че разполага със:
  а) отделна технологична линия за производството на фуражи за преживни животни;
  б) помещения за съхранение на фуражите за преживни животни, отделни от помещенията по чл. 19в, ал. 1 , т. 1;
  2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по
  чл. 14, ал. 2 от ЗВМД.
  (2) В случаите по ал. 1 се прилага редът по чл. 19в, ал. 2-5.
  Чл. 19д. Забранява се производство на комбинирани фуражи за преживни животни на технологична линия, на която се произвеждат фуражи за други видове животни, в които се влагат продуктите по чл. 220, ал. 3 от ЗВМД.
  Чл. 19е. Одобрените по реда на чл. 17 производители и/или търговци на фуражни добавки могат да произвеждат, внасят и изнасят фуражни добавки и/или премикси, забранени за употреба на територията на Общността, само когато добавките и премиксите са предназначени за износ в трети страни.
  Чл. 19ж. (1) Директорът на ОДБХ със заповед временно или постоянно отнема одобрението по чл. 17, ал. 7:
  1. в случаите по чл. 14 и чл. 15, букви “б” и “в” от Регламент (ЕО) № 183/2005;
  2. при системни или груби нарушения на нормативните изисквания;
  3. при системно възпрепятстване на ветеринарните лекари при осъществяване на контролната им дейност.
  (2) Одобрението се прекратява със заповед на директора на ОДБХ и обектът се заличава от регистъра:
  1. по писмено искане на лицето, на което е издадено;
  2. при промяна на предназначението на обекта.
  (3) При постоянно отнемане на одобрението обектът се заличава от регистъра по чл. 19, ал. 1.”
  9. Създава се чл. 23г:
  “Чл. 23г. Образците на заявления по тази глава се публикуват на интернет страницата на БАБХ.”
  10. Членове 31 и 32 се отменят.
  11. В чл. 33 след думите “този закон” се добавя “или на ЗВМД”.
  12. В чл. 34:
  а) алинея 3 се изменя така:
  “(3) Българската агенция по безопасност на храните контролира:
  1. спазването на общите изисквания за безопасност на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002;
  2. производството, съхранението, транспортирането, отпускането и употребата на медикаментозни фуражи;
  3. производството, съхранението и търговията с междинни продукти за производство на медикаментозни фуражи;
  4. производството, съхранението, транспортирането, вноса, износа, търговията и употребата на фуражи;
  5. производството, съхранението и търговия с продукти от животински произход, предназначени за влагане във фуражи или за храни за домашни любимци;
  6. производството и търговията на комбинирани фуражи, в които се влагат продуктите по т. 5, както и производството и търговията на едро с храни за домашни любимци;
  7. нежелани субстанции и продукти във фуражи;
  8. микробиологичното замърсяване на фуражи.
  9. спазването на изискванията:
  а) за регистрация и одобрение на операторите във фуражния бизнес, за хигиена на фуражите, за проследимост и употреба на фуражите съгласно Регламент (ЕО) № 183/2005;
  б) на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ, l 147, 31.5.2001 г.);
  в) за пускане на пазара и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;
  г) за пускане на пазара в Република България на фуражи, произведени от или съдържащи генетично модифицирани организми, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003;
  д) за етикетиране и проследимост на фуражи, произведени от или съдържащи генетично модифицирани организми, съгласно Регламент (ЕО)
  № 1830/2003;
  е) за одобряване на производители и търговци на медикаментозни фуражи и на междинни продукти за производството им;
  ж) при етикетирането и безопасността на фуражите със специално предназначение;
  з) на Регламент (ЕО) № 183/2005 при първично производство на земеделски култури, предназначени за фураж, което включва етапите до прибирането на реколтата, без транспортиране и складиране;
  и) изпълнението на мониторингова програма, която включва вземане и изследване на проби от културите по т. 1 за наличие на микотоксини и остатъци от пестициди, резултатите от която предоставя на директорите на съответните ОДБХ и в Централното управление на БАБХ.”;
  б) алинея 4 се отменя.
  13. Член 37 се отменя.
  14. В глава девета се създават чл. 76а - 76в:
  “Чл. 76а. (1) Който смеси фуражи, които съдържат нежелани субстанции или продукти в концентрации, по-високи от максимално допустимите, посочени в наредбата по чл. 11, ал. 3, с цел разреждане, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
  Чл. 76б. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 4 или 5 от Регламент (ЕО) 1830/2003 и/или на чл. 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 15 000 до 30 000 лв.
  (2) Официален ветеринарен лекар, който допусне извършване на нарушение по ал. 1, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
  Чл. 76в. (1) Който търгува с фуражи, без да е регистриран по реда на чл. 16, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.”

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  Параграф 94 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 94 да бъде отхвърлен.


  § 95. (1) Вписаните до влизането в сила на този закон в регистъра по чл. 15, ал. 2 от Закона за фуражите оператори, които извършват дейност с първични фуражи, се вписват служебно от директора на ОДБХ в списъка по чл. 15, ал. 4.
  (2) Започнатите процедури по вписване в регистъра по ал. 1 се довършват по досегашния ред.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 95 да бъде отхвърлен.


  § 96. (1) Министърът на земеделието и храните в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон издава наредбите по чл. 7, ал. 2,
  чл. 51, ал. 5 и 9, чл. 26, ал. 2, чл. 137, ал. 10, чл. 284, 411 и 421в.
  (2) Образците на документи по този закон се утвърждават от изпълнителния директор на БАБХ в срок до 3 месеца от влизането му в сила.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 96, който става 126:
  § 126. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните издава наредбите по чл. 7, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 51, ал. 5 и 9, чл. 137, ал. 10, чл. 284 и 410в.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон изпълнителният директор на БАБХ утвърждава образците на документи по този закон.


  § 97. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Ваня Донева
  Параграф 97 се изменя така:
  „§ 97. Разпоредбата на § 49, чл. 275, ал. 6 влиза в сила от 01 януари 2013 г.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 120.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 97 да бъде отхвърлен.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума