Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
10/10/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните № 254-01-97, внесен от н.п. Димчо Михалевски на 28 септември 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните № 254-01-97, внесен от н.п. Димчо Михалевски на 28 септември 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 10 октомври 2012 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните № 254-01-97, внесен от н.п. Димчо Михалевски на 28 септември 2012 г.
  В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните – г-н Тодор Тодоров – юрист в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“ и г-жа Ивелина Димитрова – главен експерт в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от вносителя н.п. Димчо Михалевски. Той отбеляза, че законопроектът цели ясното разграничаване на функциите на Българската агенция по безопасност на храните във връзка с осъществяването на контрол върху качеството и съдържанието на храните, като същевременно се изключи възможността агенцията, чрез подзаконови нормативни актове, да въвежда ограничителни режими по отношение на организацията на дейността в обектите за производство на храни, тъй като това нарушава правото на свободна стопанска инициатива и на равнопоставено, конкурентно участие на стопанските субекти на пазара.
  Законопроектът предлага организацията на дейността в обектите за производство на храни да се определя от техните собственици, при спазване на законовите разпоредби, като е предвидено, че при изпълнение на своите функции Българската агенция по безопасност на храните не може да налага ограничителни режими на организацията на дейността в тези обекти, в това число и чрез подзаконови нормативни актове.
  В последвалата дискусия взеха участие н.п. Пенко Атанасов, Димчо Михалевски и Десислава Танева.
  От Министерство на земеделието и храните представиха своето писмено становище по законопроекта. В него се подчертава, че организацията на дейността в обекти за производство на храни се определя от техните собственици и никъде в Закона за храните или в Закона за Българската агенция по безопасност на храните не съществува регламентация, който да ограничава това тяхно право. Министерството счита, че действащата нормативна уредба по никакъв начин не възпрепятства свободното, равнопоставено и конкурентно участие на пазара на субектите производители на храни.
  Народният представител Димчо Михалевски се съгласи, че формално в самия закон няма заложени подобни ограничения, но припомни, че проблема възниква във връзка с Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета от Министерския съвет, която чрез въведената с Глава трета „Етикетиране” регулация, относно специфични изисквания при етикетиране на млечните продукти и на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, пряко се намесва в организацията на дейността на обектите, произвеждащи мляко и млечни продукти.
  Народният представител Пенко Атанасов подкрепи изказаните доводи и припомни, че е недопустимо да има несъответствие на един подзаконов нормативен акт със закона.
  Председателят на комисията Десислава Танева изрази становището, че е нередно със закон да се въвежда ограничителен режим за издаването на подзаконови нормативни актове и след като проблемът е единствено в част от текстовете на наредбата, регламентираща изискванията към млечните продукти, то има законово регламентиран ред, по който тези текстове могат да бъдат оспорени.

  В заключение и след проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 6 гласа “за”, 2 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните № 254-01-97, внесен от н.п. Димчо Михалевски на 28 септември 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума