Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
31/10/2012 второ гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 254-01-51, внесен от н. п. Ивайло Тошев и н. п. Красимир Минчев на 04 април 2012 г., приет на първо гласуване на 17 октомври 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


  ДОКЛАД

  на Комисията по земеделието и горите


  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 254-01-51, внесен от н. п. Ивайло Тошев и н. п. Красимир Минчев на 04 април 2012 г., приет на първо гласуване на 17 октомври 2012 г.

  Проект
  ІІ гласуване


  З А К О Н

  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

  (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г. и бр. 22 и 38 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В § 27, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 39 от 2011 г.) накрая се добавя „като дължимите и неплатени до влизането в сила на този закон такси се определят от Министерския съвет - за земеделски земи, които не са от общинския поземлен фонд, съответно от общинския съвет - за земеделски земи от общинския поземлен фонд.”

  Предложение на н.п. Ивайло Тошев
  Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 22 от 2012 г.) в § 27 се създава ал. 4:
  „(4) Дължимите и неплатени такси за процедурите по ал. 1, започнати до влизането в сила на този закон, се определят по реда на чл. 30 от същия - от Министерския съвет, съгласно утвърдена от него тарифа за земеделски земи, които не са от общинския поземлен фонд или от общинския съвет, съгласно определена от него местна такса за земеделски земи от общинския поземлен фонд.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  Параграф единствен. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 22 от 2012 г.) в § 27 се създава ал. 4:
  „(4) Дължимите и неплатени такси за процедурите по ал. 1, започнати до влизането в сила на този закон, се определят по реда на чл. 30 от Министерския съвет съгласно утвърдена от него тарифа за земеделски земи, които не са от общинския поземлен фонд или от общинския съвет съгласно определена от него местна такса за земеделски земи от общинския поземлен фонд.”


  § 2. Този закон влиза в сила 3 дни след обнародването му.

  Предложение на н.п. Ивайло Тошев
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 2 да бъде отхвърлен.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума