Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
22/11/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча № 202-01-73, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча № 202-01-73, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 22 ноември 2012 г., на което обсъди законопроект за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча № 202-01-73, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2012 г.
  В работата на комисията участие взе г-н Юлиян Русинов – началник на отдел „Лов и опазване на дивеча” в Изпълнителната агенция по горите. Той представи законопроекта и отбеляза, че предложените промени са във връзка със стартирала наказателна процедура срещу Република България по отношение на регламентирания в закона ред за определяне на годишна квота за отстрел и за издаване на разрешителни за отстрел на мечки.
  В тази връзка със законопроекта се въвежда забрана за ловуване на кафява мечка в страната, освен в случаите разписани разпоредбите на чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие, където се определят условията, при които могат да бъдат правени изключения от изискванията на Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. В тези случаи министърът на земеделието и храните ще може да издава разрешителни за отстрел.
  Съответно се предвижда кафявата мечка да бъде извадена от приложение № 1 като ловен вид.
  Втората промяна е в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и е за удължаване с една година на срока за издаване на заповеди за отписване от публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите на лицата, осъществяващи лесовъдска практика, които не отговарят на изискванията на Закона за горите.
  По законопроекта в комисията е постъпило становище на Отдел „Европейски право” на Народното събрание.
  В последвалата дискусия участие взеха н.п. Венцислав Лаков, Емил Димитров, Спас Панчев, Стоян Гюзелев, Петър Якимов, Пенко Атанасов и Десислава Танева.
  От името на парламентарната група на Партия Атака н.п. Венцислав Лаков заяви, че няма да подкрепят законопроекта. Изтъкна, че размерът на популацията на мечките в страната продължава да нараства, процедурата за обезщетяване за нанесени щети е тромава, а обезщетенията са недостатъчни поради липса на средства.
  Народният представител Емил Димитров припомни мотивите за приемане на текстовете, регламентиращи възможността за определяне на годишна квота за отстрел и факта, че след промяната не е имало инциденти с нападения върху хора. Изтъкна, че налагането на ограничения от страна на европейските институции произтича от тяхното непознаване както на самият вид, така и на проблемите свързани с голямата популация. Въпреки това заяви, че предложеният законопроект следва да бъде подкрепен, предвид опасността от налагане на наказателни санкции на страната. В заключение изрази готовност да подкрепи законодателна инициатива, която да разпише по-облекчен ред за получаване на обезщетения за претърпени щети.
  Подкрепа за предложената промяна изразиха и всички останали народни представители взели отношение по законопроекта.

  В заключение и след проведената дискусия Комисията по земеделието и горите с 14 гласа “за”, 1 глас “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча № 202-01-73, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума