Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
13/11/2012 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 254-01-107, внесен от н.п. Христина Янчева на 9 ноември 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 254-01-107, внесен от н.п. Христина Янчева на 9 ноември 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 13 ноември 2012 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 254-01-107, внесен от н.п. Христина Янчева на 9 ноември 2012 г.
  В работата на комисията взеха участие – от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури г-н Драгомир Господинов – изпълнителен директор, г-н Ивайло Симеонов - директор на дирекция “Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси” и г-жа Мария Пейчинова – юрисконсулт.
  Законопроектът и мотивите към него беше представен от вносителя н.п. Христина Янчева.
  Основната промяна, която законопроектът предлага е удължаване с една година на срока за регистрация като еднолични търговци или юридически лица по смисъла на Търговския закон на лицата, осъществяващи стопански риболов, развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, осъществяващи дейност като регистриран купувач или център за първа продажба. Съответно с една година се удължава и срокът за прекратяване на издадени разрешителни на лица, които не са се регистрирали по смисъла на Търговския закон.
  Другите промени, които се предлагат със законопроекта са следните:
  Отпада възможността придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година да бъде удостоверявано със специално разрешително. Това ще може да става единствено с издадено от ИАРА удостоверение.
  Министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на околната среда и водите ще има право да определя временна забрана за извършване на стопански риболов в рибностопанските водни обекти, с изключение на специализираните обекти за аквакултури.
  Създава се възможност за санкциониране на лица, извършващи стопански риболов в обекти, различни от Черно море и река Дунав.
  Въвеждат се административнонаказателни разпоредби, приложими за нарушения извършени от физически лица.
  В подкрепа на законопроекта в комисията е постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните.
  В последвалата дискусия участие взех н.п. Спас Панчев, Стоян Гюзелев и Юнал Тасим.
  Народният представител Спас Панчев изрази подкрепа за предложеното удължаване на срока за регистрация, но изтъкна, че между първо и второ четене на законопроекта е необходимо да бъдат отстранени някои несъответствия в закона като даде пример със Списъка на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми, където минимално допустимите размери на някои от видовете риба са несъобразени с техните естествени възпроизводителни размери, а други видове риба липсват. Освен това постави въпрос за некачественото и несъобразено с условията на работа изпълнение на пломбите, маркиращи мрежите.
  По отношение на срока за регистрация изпълнителният директор на ИАРА припомни, че изискването за регистрация на лицата, осъществяващи стопански риболов, развъждане, отглеждане и търговия с риба, въведено с последните промени в закона, е било съгласувано с Европейската комисия и единственото условие, което от комисията са поставили е това изискване да не важи за лицата кандидатстващи за квотирани видове риба. Той изтъкна, че разписаният срок от четири месеца е бил твърде кратък предвид големия брой лица, подлежащи на регистрация и предвид необходимостта те не просто да приключат с административните процедури по регистрацията, но и да покрият необходимите критерии. При всички положения обаче лицата, извършващи стопански риболов и търгуващи с добити количества риба следва да бъдат регистрирани и осигурени. Той обясни, че основният проблем на тези, които не желаят да извършат регистрацията се състои във факта, че за голяма част от тях тази дейност не е основно занимание, а само начин за получаване на допълнителен доход.
  На поставен въпрос от н.п. Стоян Гюзелев г-н Господинов обясни, че веднъж вписани в регистъра на риболовните кораби, плавателните съдове не могат да бъдат извадени от регистъра. Освен това, когато тези съдове се използват за риболов с мрежи и добитото количество риба се търгува, то категорично това се приема за стопански, а не за любителски риболов.

  В заключение и след проведената дискусия Комисията по земеделието и горите със 17 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 254-01-107, внесен от н.п. Христина Янчева на 9 ноември 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума