Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
30/11/2012 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 254-01-107, внесен от н. п. Христина Янчева на 9 ноември 2012 г., приет на първо гласуване на 21 ноември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 254-01-107, внесен от н. п. Христина Янчева на 9 ноември 2012 г., приет на първо гласуване на 21 ноември 2012 г.


  Проект
  ІІ гласуване


  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

  (Обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г. и бр. 38, 59 и 77 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 10в, ал. 4 т. 1 се отменя.


  § 1. В чл. 17, ал. 4 думите „и/или специално разрешително” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.


  § 2. В чл. 30, ал. 3, т. 1 след думите „забрани за” се добавя „стопански и”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.


  § 3. В чл. 56, ал. 1 след думата „разрешително” се добавя „или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.


  § 4. В чл. 68, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което” се заменят с „Който”, думата „регистрирано” се заменя с „регистриран” и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.


  § 5. В чл. 69, след думите „чл. 27” се добавя „т. 1, 6, 7 или 8”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.


  § 6. В чл. 82, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.


  § 7. В чл. 82в, ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.


  § 8. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”.
  2. В ал. 2, думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което” се заменят с „Който”, думите „ал. 1 - 4” се заменят с „ал. 2 - 4” и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.


  § 9. В чл. 85 думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.


  § 10. В чл. 85а думите „Едноличен търговец или юридическо лице, което” се заменят с „Който” и след думите „наказва с” се добавя „глоба, съответно”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.


  § 11. Създава се чл. 88а:
  „Чл. 88а. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 18г, ал. 3, чл. 18е, ал. 9, чл. 25в, ал. 2, чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8, чл. 46а, ал. 5, или чл. 46д, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 400 до 800 лв.
  (2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 1, 3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1200 лв.
  (3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 6, чл. 46в, ал. 1 или чл. 47 се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.
  (4) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 45, ал. 1 или ал. 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 3000 лв.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.


  § 12. В чл. 89 думите „чл. 80 – 88” се заменят с „чл. 80 – 88а”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.


  § 13. В Допълнителните разпоредби в § 1, т. 28 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.


  § 14. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 59 от 2012 г.) в § 119 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, думите „2012 г.” се заменят с „2013 г.”.
  2. В ал. 3 думите „2013 г.” се заменят с „2014 г.”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума