Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
28/11/2012 второ гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 254-01-102, внесен от н. п. Иван Димитров Иванов и н. п. Христо Христов на 25 октомври 2012 г., приет на първо гласуване на 21 ноември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  ДОКЛАД

  на Комисията по земеделието и горите


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 254-01-102, внесен от н. п. Иван Димитров Иванов и н. п. Христо Христов на 25 октомври 2012 г., приет на първо гласуване на 21 ноември 2012 г.


  Проект
  ІІ гласуване  ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
  (Обн., ДВ, 8 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В преходните и заключителни разпоредби в § 1, ал. 4 запетаята след думите „контрола на фуражите” и думите „както и имуществото на Главна дирекция „Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи”” се заличават, а думата „предоставят” се заменя с „предоставя”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В преходните и заключителните разпоредби в § 1, ал. 4 думите „както и имуществото на Главна дирекция „Централна лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи” се заличават, а думата „предоставят” се заменя с „предоставя”.
  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:
  „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА”

  § 2. В Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г., изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, бр. 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 и 77 от 2012 г.) в чл. 2, ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и зърното в необработен и/или непреработен вид”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. (1) Централната лаборатория за окачествяване на зърно, зърнени продукти и фуражи към БАБХ преминава към Националната служба по зърното.
  (2) Имуществото на лабораторията по ал. 1 се предоставя на Националната служба по зърното със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в лабораторията по ал. 1 се уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
  (4) По искане на БАБХ за целите на официалния контрол лабораторията по ал. 1 извършва анализи на зърно, зърнени продукти и фуражи по показателите в обхвата на акредитацията им.
  (5) Анализите по ал. 4 се извършват за сметка на бюджета на Националната служба по зърното.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума