Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
09/01/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия № 202-01-86, внесен от Министерския съвет на 21 декември 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия № 202-01-86, внесен от Министерския съвет на 21 декември 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 9 януари 2013 г., на което обсъди законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия № 202-01-86, внесен от Министерския съвет на 21 декември 2012 г.
  В работата на комисията участие взеха заместник-министъра на земеделието и храните г-н Цветан Димитров и от Селскостопанската академия - проф. Петър Славейков – председател и г-жа Маргарита Кожухарова.
  Със законопроекта се предлагат две основни промени.
  Първата е Националният земеделски музей, който към момента е юридическо лице на бюджетна издръжка в структурата на Селскостопанската академия и осъществява спомагателна дейност, да премине към Министерството на земеделието и храните, като юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Националният земеделски музей ще издирва, придобива, съхранява и популяризира културни ценности в областта на земеделието.
  Втората промяна е да бъде прекратено Държавното предприятие „Система за агропазарна информация САПИ” към Селскостопанската академия, като председателят на академията следва в едномесечен срок да предприеме необходимите действия за неговото заличаване от Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Съответно се прекратяват и правомощията на управителя и на управителния съвет на предприятието.
  В тази връзка Министерският съвет следва да приеме Устройствен правилник на Националния земеделски музей и да направи съответните изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните и в Устройствения правилник на Селскостопанската академия. Дотогава административните структури ще осъществяват дейността си по досегашния ред.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Цветан Димитров, който изтъкна, че с предложената промяна по отношение на музея, ще се осигурят по-добри условия за осъществяване на неговата дейност, както и възможност за кандидатстване по различни програми, извън тези на Министерството на земеделието и храните, като по този начин ще се постигне разнообразяване на източниците на финансиране. По отношение на закриването на Държавното предприятие „Система за агропазарна информация САПИ”, той припомни, че от създаването си предприятието не осъществява никаква дейност, няма назначен персонал, и в същото време има текущи административни разходи. Освен това, паралелно с държавното предприятие функционира „Система за агропазарна информация” ЕООД, в което правата на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на земеделието и храните и чиято дейност изцяло дублира предмета на дейност на държавното предприятие.
  Народният представител Пенко Атанасов изрази съмнение, че предложената по отношение на Националния земеделски музей промяна, която би следвало да бъде част от структурната реформа, необходима в Селскостопанската академия, ще постигне заявената цел да подобри възможностите за развитието на музея.
  В тази връзка беше изтъкнато, че към момента предложеният текст е единственият вариант, който може да бъде приложен и който не изисква промяна във вече одобреният държавен бюджет.
  В заключение, председателят на комисията г-жа Танева изрази готовност между първо и второ четене на законопроекта да бъде обмислена по-прецизна редакция на текста.

  В заключение и след проведената дискусия Комисията по земеделието и горите с 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 7 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за Селскостопанската академия № 202-01-86, внесен от Министерския съвет на 21 декември 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума