Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
23/01/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 302-01-1, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2013 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 302-01-1, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2013 г.


  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 23 януари 2013 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 302-01-1, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2013 г.
  В работата на комисията участие взеха от Министерството на земеделието и храните – г-н Слави Кралев – началник на отдел в дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”, г-жа Полина Марина – експерт в дирекция „Животновъдство” и г-н Найден Цанев - експерт в същата дирекция.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от г-н Слави Кралев, който изтъкна, че предложените промени са във връзка с промените, настъпили в европейското законодателство, уреждащо Общите организации на пазарите на земеделски продукти, в резултат на които съществуващите Общи организации са обединени в единна Обща организация на пазара и част от съществуващите схеми и мерки са отпаднали или са съществено променени. Същевременно са възникнали нови форми за пазарна подкрепа като тези в областта на пчеларството и схемите за предоставяне на мляко, плодове и зеленчуци в учебните заведения. Освен това е приет нов регламент, въвеждащ определени мерки в сектор „Мляко”, чиято цел е да бъдат създадени условия за регулиране на разпределението на добавената стойност по веригата на доставки на мляко от производителя до потребителя.
  Със законопроекта се предлагат следните основни промени:
  По отношение на биологичното производство се въвежда задължение биологично произведените продукти и храни да се предлагат на отделно обособени места или на места, обозначени със съответното лого. Тяхното съхранение също следва да бъде на специално означено място.
  Интервенционното изкупуване на земеделски продукти ще се извършва посредством изкупуване на фиксирана цена или чрез провеждане на тръжни процедури. Офертите и тръжните предложения ще се подават в регионалните структури на Разплащателната агенция. Отпада възможността оферти за изкупуване на кланични трупове и разфасовки да подават лица с наети кланици или складове.
  По отношение организацията на пазара на пресни плодове и зеленчуци се прецизират текстовете, регламентиращи признаването на организации на производители и реда за одобряване плановете за признаване, и на оперативните програми на тези организации.
  Относно пазара на кравето мляко се въвежда изискване при неговото изкупуване одобрените изкупвачи да използват специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  Определя се компетентният орган по признаване на организации на производители, на техни асоциации и на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. Условията и редът ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието и храните. Признатите организации ще могат да преговарят от името на своите членове с преработвателите и изкупвачите на мляко при договарянето на цените. Въвежда се задължение суровото мляко да се доставя и купува единствено въз основа на сключени писмени договори, които следва да се регистрират от изкупвача в Разплащателната агенция, а тези за доставка на сурово мляко, различно от краве - от първия изкупвач в Областна дирекция „Земеделие”. Въвеждат се административнонаказателни разпоредби за установени нарушения.
  Относно организацията на пазара на месо и яйца се предвижда в Министерството на земеделието и храните да се поддържа регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация. Изискванията за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на продукти от птиче месо следва да бъдат определени в наредба на министъра на земеделието и храните.
  Освен това със законопроекта се регламентира реда за участие на учебни заведения в схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти на учениците, както и се създава основание за прилагане на схема за подпомагане на пчеларството.
  Също така се прецизират част от текстовете по отношение на контрола при провеждане на пазарните мерки и на мерките за държавно
  подпомагане.
  По законопроекта в комисията е постъпило становище на отдел „Европейско право” на Народното събрание с конкретни препоръки за корекции по отношение на текстовете, които ще бъдат отразени между първо и второ четене.
  В последвалата дискусия участие взеха н.п. Пенко Атанасов, Спас Панчев, Юнал Тасим, Венцислав Лаков и Десислава Танева. Основните акценти могат да бъдат обобщени както следва:
  Беше изказано становище, че предложените промени няма да постигнат заявения от вносителите ефект за по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставки и че българският производител е поставен в неравностойно положение, принуден е да предлага стоката си на ниски цени в големите вериги магазини и така да работи за чужди компании.
  По отношение на въведеното задължение биологично произведените продукти и храни да се предлагат и съхраняват на отделно обособени места, беше направено предложение да се обсъди известно облекчаване на този режим, предвид невъзможността на по-малките търговци да отговорят на новите изисквания, което от своя страна ще ограничи достъпа на производителите до търговската мрежа.
  Другият въпрос, който беше дискутиран е във връзка с признаването на организации на производители, на техни асоциации и на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти. Беше направена препоръка критериите за признаване на тези организации да бъдат изрично разписани в закона, за да бъде избегната възможността в наредбата да се заложат неизпълними условия. В тази връзка председателят на комисията г-жа Танева обясни, че изискванията са заложени в регламента, към който препраща текста, но изрази готовност между първо и второ четене на законопроекта критериите да бъдат изрично разписани.
  Във връзка със задължението за сключване на писмени договори за доставка на сурово мляко и за тяхната регистрация, беше поставен въпроса доколко е допустимо държавата да изисква и събира информация за цената на доставките, предвид характера на подобна информация, която представлява търговска тайна.
  Освен това беше поставен въпроса не следва ли да бъдат въведени минимални изкупни цени, които да защитят производителите на мляко. В тази връзка беше обяснено, че въвеждането на защитни цени е допустимо единствено при интервенционно изкупуване и че принципите на пазарната икономика не позволяват директната регулация на търговските отношения между продавач и купувач. Целта на задължителните договори и вписването на договорената цена в тях е да бъде провеждан мониторинг на цените на млякото, а не тяхната пряка регулация.
  Беше отправена и препоръка за прецизиране на текстовете, въвеждащи санкции за нарушения, които от една страна са твърде завишени, от друга страна са неясно формулирани и следва да бъде изяснено, че на санкция продлежат лицата, изкупуващи сурово мляко с цел преработка и продажба.

  В заключение и след проведената дискусия Комисията по земеделието и горите с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 6 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз № 302-01-1, внесен от Министерския съвет на 14 януари 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума