Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
14/04/2010

  Д О К Л А Д

  по Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2009 г.,№ 030-00-10, внесен от Икономическия и социален съвет на 31.03.2010 г.

  Комисията по труда и социалната политика на заседание, проведено на 14. 04. 2010 г., обсъди Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2009 г. №030-00-10, внесен от Икономическия и социален съвет на 31.03.2010 г.
  В заседанието участваха г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Христина Митрева, управител на Националния осигурителен институт, проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, д- р Константин Тренчев, президент на КТ „Подкрепа” и зам.- председател на Икономическия и социален съвет, г-н Пламен Захариев, зам.- председател на Икономическия и социален съвет и др.

  Отчетът бе представен от проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, който в началото на своето изложение подчерта спецификата и уникалността на институцията, нейната структура и дейност. Беше изтъкнато, че България е първата страна, избрала този европейски модел и изградила отделен Икономически и социален съвет, който не дублира функциите и дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Бяха обособени основните инструменти и разлики между Икономическия и социален съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество. Беше подчертано, че в Икономическия и социален съвет основният инструмент е диалогът, а в Националния съвет за тристранно сътрудничество основния инструмент е договарянето. Освен това в Тристранния съвет има представителство правителството и оттам произтича договарянето, докато в Икономическия и социален съвет правителството не присъства, т.е. Съветът е напълно независима гражданска институция, създадена по модела на Европейския икономически социален комитет. Характерното за изграждането и развитието на Икономическия и социален съвет, е равнопоставеността на интересите на основните структури на гражданското общество, също както е в европейския модел. Беше изяснено, че в Брюксел Европейският икономически и социален комитет се състои от три равнопоставени групи: работодатели, синдикати и други организации с общи интереси,. В България българските работодатели, начело с техните ръководители, имат дванадесет места в Съвета; българските синдикати, са с дванайсет места и третите двайсет места са за т. нар. други организации – хора с увреждане, пенсионери, социално слаби и т.н. и в този смисъл, нашият Съвет следва също модела на равнопоставеност на отделните групи, което е голямата ценност на Икономическия и социален съвет, в това число и начина на приемането на решенията с консенсус.

  За отчетния период Икономическият и социален съвет е приел всички свои становища с консенсус, което го превръща в една уникална институция. Това се постига с разумен компромис между интересите на отделните участници в него като институция, която не се управлява с единоначалие. Председателският съвет по закон взема решение с единодушие.

  По закон Икономическият и социален съвет изработва становища, анализи и резолюции по стратегически проблеми на страната, по проекти на актове, на закони, които касаят интересите на много широк кръг граждани от обществото. В дейността си по отношение на кризата, Съветът през 2009 г. година е приел три основни документа и предложения по отношение на кризата в икономиката, пазара на труда и мерките по оптимизиране на активната политика по заетостта, по предложение на Министерския съвет. В Икономическия и социален съвет през 2009 г. са разработени следните становища и анализи:
  1. Становище „Образователната система в България – проблеми и необходими реформи” , разработено по собствена инициатива;
  2. Становище „Възможности за намаляване на административните пречки и подобряване на бизнес средата в България”, разработено по собствена инициатива;
  3. Становище по Националния доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване – 2009 – 2010 година, разработено по собствена инициатива;
  4. Становище „Пазарът на труда в условията на финансова и икономическа криза – предизвикателства и възможни решения”, разработено по собствена инициатива;
  5. Становище „Българската икономика в условията на финансова и икономическа криза – проблеми, предизвикателства и възможности.”;
  6. Анализ „Влиянието на кризата за постигането на Лисабонските цели по заетостта”;
  7. „Анализ на програмите, проектите и мерките за активната политика на пазара на труда в Националния план за действие по заетостта 2009г., включително ОП „РЧР”, проект „Красива България” и Социалноинвестиционния фонд в Република България”, разработен по предложение на Министерски съвет на Република България;
  8. Анализ „Преодоляване на бедността в България”, разработен по собствена инициатива;
  9. Анализ „Корпоративната социална отговорност – някои подходи и добри практики” разработен по собствена инициатива.
  Един нов продукт от българския Икономически и социален съвет са публичните консултации. През 2009 година с участието на Икономическия и социален съвет са организирани и проведени над 30 форума по актуални икономически и социални проблеми на развитието на страната, в партньорство с представители на законодателната и изпълнителната власт, на неправителствени организации и на европейски и други национални сродни институции, членовете на ИСС представиха основните позиции и предложения на съвета по проблемите на кризата, социалната политика, пенсионната система, децата и семейството и т.н.

  Народните представители от комисията бяха информирани, че 89 процента от всички приети становища, анализи и резолюции са по собствена инициатива на Икономическия и социален съвет, което е едно доказателство за активността и ангажираността на всички участници в него с проблемите и възможностите на обществото.

  Беше обърнато внимание на това, че ролята на Съветът е да консултира, да даде единното становище на организираните структури на обществото по проектите на изпълнителната и законодателната власт. В резултат на ниската активност от страна на изпълнителната и законодателната власт е високата активност на Съвета да акумулира сам становища, да разработва проблеми е създадена неправилна представа в обществото и в обществено-политическия живот, че Икономическият и социален съвет е институция, която трябва да създава предложенията и да създава политиките, а всъщност релацията е точно обратната – Съветът е лакмусът, в който политиката трябва да бъде проверена и подкрепена.

  Резултатите бяха систематизирани в две групи. Единият тип резултати е използването и вграждането на предложенията на ИСС в конкретни решения и документи, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, което чрез Министерския съвет се обръща към Икономическия и социален съвет през август 2009 г., в резултат на което са дадени предложения за оптимизиране на структурата, на мерките и политиките по заетостта и това е вградено в политики и в реални действия. Беше подчертана добрата координация с Националния осигурителен институт, като част от предложенията на ИСС по кризата са реализирани в мерките като базово съгласувани преди това.

  Икономическият и социален съвет е институцията, която първа е подкрепила, и застанала зад действията на Министерство на труда и социалната политика да се предприемат по-твърди мерки и социалните помощи, да станат помощи под условия в обстановката на растяща лавина на първична неграмотност и липсата на първична квалификация, като за получаването на социална помощ лицето не само да изпълнява трудова активност, но и да премине задължително курсове на първична грамотност, на първична квалификация. Като заключение професор Дулевски подчерта наличието на обществено-политически консенсус за ролята и мястото на Съвета в обществено-политическия живот, който се крепи на компетентните социални партньори, на основата на коректността в диалога между Икономическия и социален съвет и институциите и неговата роля и място в обществено политическия живот в страната.

  Президентът на Конфедерацията на труда „Подкрепа” д- р Константин Тренчев, който е заместник- председател на Икономическия и социален съвет в изказването си сподели, че една от ценностите в модела на западния тип демокрация, е функционирането на институцията Европейския икономически и социален комитет, която е изключително удачна форма за консултации, преди да се вземат решения, като 76-78 процента от мненията на този орган се съобразяват и влизат в нормативните документи на Европейския съюз. Това бе и в основата на идеята да бъде предложено и прието от политиците в България създаването на такъв необходим орган.
  В своите изказвания г–н Красимир Попов и г-жа Христина Митрева подчертаха, че Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт са институциите, които се ползват от експертизата на Икономическия и социален съвет. Те изказаха мнения, че становищата на Съвета са изключително сериозно издържани от гледна точка на експертизата и консенсусното им приемане.

  След проведената дискусия народните представители от всички парламентарни групи се обединиха около мнението, че отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет отразява адекватно неговата работа и счита, че той допринася за утвърждаването на демократичните принципи в страната, чрез активното включване на организираното гражданско общество в процеса на вземане на решения. Отчетът за дейността на Икономическия и социален съвет се подкрепя с консенсус от Комисията по труда и социалната политика.


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума