Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/01/2011 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106, внесен от Министерски съвет на 02.12.2010 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, № 002-01-106, внесен от Министерски съвет на 02. 12. 2010 г.

  На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика: г-н Тотю Младенов, министър, г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, г-жа Лариса Тодорова, държавен експерт и г-жа Петя Малакова, главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”; от Националния осигурителен институт: г-жа Весела Караиванова-Начева, подуправител и г-жа Снежана Малакова. Присъстваха представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите.

  Законопроектът бе представен от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика.

  С предложения законопроект се цели да се регламентира възможността лицата да установяват трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.

  Към момента материята се урежда от нормативен акт, който не отговаря на естеството и степента на развитие на регулираните обществени отношения и не отчита възникването на осигурителните отношения и свързаните с тях осигурителни права на работниците и служителите.

  Предлага се по реда на предложения законопроект да може да се установява трудов стаж, придобит след 31.12.1999 г., осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване, както и трудов стаж за времето до 31 декември 1999 г., което се зачита за трудов стаж при пенсиониране, съгласно действащите до този момент разпоредби.

  Изрично е предвидено, че по реда на законопроекта не може да се установява служебен стаж за държавните служители и осигурителен стаж за лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за своя сметка, както и за лицата работещи без трудово правоотношение. Също така не може да се установява размер на трудово възнаграждение и осигурителен доход, с оглед недопускане на злоупотреби и получаването на осигурителни плащания в размери, за които няма реален осигурителен принос.

  Предвидено е исковете по закона да са родово подсъдни на районен съд по постоянен адрес на ищеца. С оглед спецификата на тези искове са посочени и страните спрямо, които се предявяват исковете, вкл. и в случаите когато искът е срещу прекратен работодател, който е без правоприемник.

  Регламентирани са изискванията към исковата молба, както и допустимите доказателства. Като правило е въведен принципа, че не се допуска използване на свидетелски показания, освен, ако страната направи вероятно твърдението си за наличие на трудов и/или осигурителен стаж, чрез така нареченото „начало на писмено доказателство”. Това е позитивен подход и е в помощ на лицата, установяващи наличие на трудов или осигурителен стаж във връзка с тежестта на доказване. При наличие на такова начало на писмено доказателство, за да се постигне пълно доказване на трудов или осигурителен стаж се допускат и свидетелски показания.

  Въвеждат се и адекватни изисквания към свидетелите, които могат да дават показния за установяване на трудов и/или осигурителен стаж.

  Като положителна може да бъде оценена и разпоредбата, съобразно която производството по закона се освобождава от държавни такси. По този начин регламентираната съдебна процедура става по-достъпна за гражданите.

  В хода на дискусията бяха обсъдени въпросите с установяването на осигурителния стаж и произтичащите от това осигурителни права. Специално внимание бе отделено на различните категории осигурени лица и размера на бъдещата пенсия за лицата, които установяват трудов и осигурителен стаж по реда на този закон. Подчертано бе, че установяването на осигурителен стаж по реда на този закон ще гарантира социалната защита чрез възможността да се придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, като установения осигурителен стаж ще участва при определянето на размера на пенсията в параметъра осигурителен стаж, но няма да има отражение върху индивидуалния коефициент на лицето. Народните представители се обединиха около становището, че със законопроекта се създават възможности за работници и служители, които имат затруднения с доказването на трудов и осигурителен стаж да реализират своите осигурителни права.

  След проведено гласуване с резултати „За” - 19 гласа, „Против” и „Въздържал се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, №002-01-106, внесен от Министерски съвет на 02. 12. 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума