Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
15/06/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, № 102-01-27, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 26. 05. 2011 г.
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

  (Обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 45 и 120 от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41 и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 18а, ал. 5 думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 24, ал. 1, т. 5 думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. (1) За финансиране на дейности и мероприятия, свързани с провежданите политики в областта на социалното подпомагане, се създава фонд „Социална закрила”, наричан по-нататък „фонда” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.
  (2) Фонд „Социална закрила” е юридическо лице със седалище София.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 26 думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  „§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. В текста преди т. 1 думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.
  2. В т. 4 думите „Държавната парично-предметна лотария и на” се заличават.”


  § 5. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  „(1) Средствата по фонд „Социална закрила” се разходват за:
  1. социални помощи;
  2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;
  3. социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2 и 3;
  4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;
  5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;
  6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;
  7. издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.”
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  „(2) В случаите по ал. 1, т. 1 средства се отпускат само след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.
  (4) Средствата по ал. 1 се изразходват при условия и по ред, определени с методика за разпределение на средствата, приета от управителния съвет на фонд „Социална закрила” и утвърдена от министъра на труда и социалната политика.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  „§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
  „(1) Средствата по фонд „Социална закрила” се разходват за:
  1. социални помощи;
  2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;
  3. социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2;
  4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;
  5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;
  6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;
  7. издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.”
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  „(2) В случаите по ал. 1, т. 1 средства се отпускат само след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.
  (4) Средствата по ал. 1 се разходват при условия и по ред, определени с методика за разпределение на средствата, приета от управителния съвет на фонд „Социална закрила” и утвърдена от министъра на труда и социалната политика.””


  § 6. Член 28 се изменя така:
  „Чл. 28. (1) Органи на управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор.
  (2) Управителният съвет на фонда се състои от петима членове, в т. ч. председател.
  (3) Министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и председателя на фонда.
  (4) Мандатът на членовете на управителния съвет е 5 години.
  (5) Членове на управителния съвет се освобождават предсрочно:
  1. по тяхна писмена молба, отправена до министъра на труда и социалната политика;
  2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
  5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;
  6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  7. при смърт.
  (6) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет в едномесечен срок от настъпване на събитието министърът на труда и социалната политика назначава на негово място нов член за срок до края на мандата на освободения член.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  „§ 6. Член 28 се изменя така:
  „Чл. 28. (1) Органи на управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор.
  (2) Управителният съвет на фонда се състои от петима членове, в т. ч. председател.
  (3) Министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и неговия председател.
  (4) Мандатът на членовете на управителния съвет е 5 години.
  (5) Членове на управителния съвет се освобождават предсрочно:
  1. по тяхна писмена молба, отправена до министъра на труда и социалната политика;
  2. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
  3. когато са били членове на управителни или контролни органи на юридически лица, които са обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  4. при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
  5. когато са причинили виновно имуществени вреди на фонда;
  6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  7. при смърт.
  (6) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет в едномесечен срок от настъпване на събитието министърът на труда и социалната политика назначава на негово място нов член за срок до края на мандата на освободения член.””


  § 7. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Управителният съвет:
  1. взема решения за набиране и разходване на средствата на фонда;
  2. приема проекта на годишен бюджет на фонда и го предлага на министъра на труда и социалната политика;
  3. определя условията и реда за разпределяне на средствата и за финансиране дейностите на фонда;
  4. приема годишния отчет за дейността на фонда и го изпраща на министъра на труда и социалната политика;
  5. съставя годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
  6. създава и закрива постоянни и временни комисии, съвети и други към фонда;
  7. предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика структурата и щата на фонда;
  8. контролира изпълнението на проектите, финансирани със средства на фонда.
  (2) Управителният съвет заседава в присъствието на две трети от състава си. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на неговите членове.
  (3) Освен ако в закон е предвидено друго, членовете на управителния съвет получават възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
  (4) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.
  (5) Управителният съвет приема Правилник за организацията и дейността на фонда, който се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  „§ 7. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Управителният съвет:
  1. взема решения за набиране и разходване на средствата на фонда;
  2. приема проекта на годишен бюджет на фонда и го предлага на министъра на труда и социалната политика;
  3. определя условията и реда за разпределяне на средствата и за финансиране дейностите на фонда;
  4. приема годишния отчет за дейността на фонда и го изпраща на министъра на труда и социалната политика;
  5. съставя годишния финансов отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
  6. създава и закрива постоянни и временни комисии, съвети и други към фонда;
  7. предлага за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика структурата и щата на фонда;
  8. контролира изпълнението на проектите, финансирани със средства на фонда.
  (2) Заседанията на управителния съвет се свикват от неговия председател или по инициатива на 1/3 от неговите членове. Управителният съвет заседава в присъствието на 2/3 от състава си. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от общия брой на неговите членове.
  (3) Освен ако в закон е предвидено друго, членовете на управителния съвет получават възнаграждение, което се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
  (4) Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за имуществените вреди, които са причинили виновно на фонда.
  (5) Управителният съвет приема Правилник за организацията и дейността на фонд „Социална закрила”, който се утвърждава от министъра на труда и социалната политика.””


  § 8. Създава се чл. 29а:
  „Чл. 29а. (1) Изпълнителният директор на фонда се назначава по трудово правоотношение от министъра на труда и социалната политика.
  (2) Изпълнителният директор:
  1. представлява фонда лично или чрез изрично упълномощено от него длъжностно лице;
  2. организира дейността на фонда, осъществява оперативното му ръководство и управлява имуществото съгласно дадените му от управителния съвет правомощия;
  3. организира провеждането на заседанията на управителния съвет;
  4. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;
  5. изготвя проекта на годишен план за работата на фонда и го представя за одобряване от управителния съвет;
  6. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишния бюджет на фонда;
  7. разработва и предлага за одобряване от управителния съвет структурата и щата на фонда;
  8. изготвя и внася за разглеждане от управителния съвет годишен отчет за дейността на фонда;
  9. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фонда, както и граждански договори.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.


  § 9. В чл. 30 думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя.
  Комисията предлага следната редакция на § 9:
  „§ 9. Член 30 се отменя.”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 10. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г. и бр. 28 от 2011 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 43ж думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.
  2. В чл. 44, ал. 1, т. 5 думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.


  § 11. В чл. 22, ал. 1, т. 1, буква „в” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г. и бр. 19, 31 и 35 от 2011 г.) думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.


  § 12. В чл. 31, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19, 31 и 35 от 2011 г.) думите „Социално подпомагане” се заменят със „Социална закрила”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.


  § 13. (1) Закрива се фонд „Социално подпомагане” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Наличните средства на закрития фонд „Социално подпомагане” се прехвърлят по бюджета на фонд „Социална закрила”.
  (2) Фонд „Социална закрила” е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на закрития фонд „Социално подпомагане” по баланса и отчета към деня на влизане в сила на този закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 10.


  § 14. (1) В 3-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика утвърждава Правилник за организацията и дейността на управителния съвет на фонд „Социална закрила” и методика за разпределение на средствата по фонда.
  (2) В 3-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и назначава изпълнителния директор на фонд „Социална закрила”.
  (3) До определянето на членовете на управителния съвет и назначаването на изпълнителния директор по ал. 1 досегашните членове на управителния съвет на закрития фонд „Социално подпомагане” продължават да осъществяват правомощията си.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 11:
  „§ 11. (1) В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика утвърждава Правилник за организацията и дейността на фонд „Социална закрила” и методика за разпределение на средствата по фонда.
  (2) В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и назначава изпълнителния директор на фонд „Социална закрила”.
  (3) До определянето на членовете на управителния съвет и назначаването на изпълнителния директор по ал. 2 досегашните членове на управителния съвет на закрития фонд „Социално подпомагане” продължават да осъществяват правомощията си.
  (4) До утвърждаването на правилника по ал. 1 се прилага Правилникът за дейността на управителния съвет на фонд „Социално подпомагане” (необнародван), издаден на основание на отменения чл. 30.”  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума