Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
22/06/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от Емил Йорданов Радев, Вяра Димитрова Петрова и Красимир Петров Петров на 10. 06. 2011 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 22 юни 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от Емил Йорданов Радев, Вяра Димитрова Петрова и Красимир Петров Петров на 10. 06. 2011 г.

  Законопроектът бе представен от г-жа Вяра Петрова, която подчерта, че спецификата на морския труд налага адекватни промени в трудовото законодателство. Акцентирано бе върху изискванията за здравословната годност на моряците при изпълнение на задълженията им на море, които са предвидени в Морската трудова конвенция на Международната организация на труда, приета на 23 февруари 2006 г. и ратифицирана със закон от Народното събрание на 27 май 2009 г.

  Със законопроекта се предлага легално определение на „морско лице” за целите на трудовото законодателство. Също така, с оглед на категоричните изисквания за здравословната пригодност на морските лица и високо рисковия характер на техния труд, се предлага морските лица да не се включват в общия брой на работниците и служителите в предприятието при ежегодното определяне на работните места за трудоустрояване.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроекта е изпратен на министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите, както и на социалните партньори.
  Министерството на труда и социалната политика споделя мотивите на вносителите и подкрепя законопроекта, като счита, че използваната правна техника следва да се прецизира между първо и второ гласуване и разпоредбата на § 2 да намери своето систематично място в чл. 315 от Кодекса на труда.

  В своето становище Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подкрепя предложените изменения и допълнения и счита, че те ще допринесат за по-висока конкурентоспособност на българските корабособственици и ще имат благоприятно влияние върху заетите в сектор воден транспорт.

  Законопроектът е подкрепен от Министерството на финансите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

  След проведена дискусия и гласуване с резултати: „За” - 11 гласа, „Против” – няма и „Въздържал се” – 2 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от Емил Йорданов Радев, Вяра Димитрова Петрова и Красимир Петров Петров на 10. 06. 2011 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума