Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
02/11/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните,№ 154-01-99, внесен от Ангел Петров Найденов и Евгений Желев Желев на 21. 09. 2011 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 2 ноември 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 154-01-99, внесен от Ангел Петров Найденов и Евгений Желев Желев на 21. 09. 2011 г.

  На заседанието присъстваха: от Агенцията за социално подпомагане: г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор и г-жа Янита Манолова, заместник-изпълнителен директор; от Министерството на здравеопазването: г-жа Емилия Раденкова, началник на отдел в дирекция „Медицински дейности” и г-жа Мирена Иванова от дирекция „Правно-нормативни дейности и човешки ресурси”; г-н Тодор Анастасов, председател на Съюза на ветераните от войните и г-н Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите. Присъстваха и народните представители г-н Ангел Найденов и г-н Евгени Желев.

  Законопроектът бе представен от г-н Ангел Найденов, който подчерта, че с него се усъвършенства законодателството за осъществяване на държавната политика и подобряване жизненото равнище на ветераните от войните чрез разширяване на техните социални права. Специално внимание бе обърнато на социалния статус на ветераните от войните и необходимостта от ново качество и съдържание на държавната социална политика по отношение на ветераните от войните.

  Във връзка с това се предлага ветераните от войните да имат право за предоставяне на медицинска и дентална помощ извън основния пакет от здравни дейности, гарантиран с бюджета на Националната здравно-осигурителна каса, както и право на еднократна целева помощ за погребение в размер на 500 лв. за наследниците на ветерани. Предвижда се средствата за реализирането на тези права на ветераните да са за сметка на държавния бюджет.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроекта е изпратен до заинтересованите институции и професионално-съсловни организации.

  В своето становище Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта, като предлага еднократната целева помощ за погребение да се предоставя на наследниците на ветераните чрез бюджета на Министерството на отбраната аналогично на утвърдената практика по реда на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите или от общините.

  Министерството на отбраната принципно подкрепя законопроекта под условие и обръща внимание на факта, че не са предвидени механизми за финансиране на предложените мерки, както и допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната, които не са предвидени в проекта за бюджет за 2012 г.

  Министерството на финансите не подкрепя предложения законопроект поради необходимостта от допълнителни финансови средства за финансирането му, което в условия на финансова криза не е целесъобразно с оглед разширяването на правата на отделни категории лица.

  Министерството на здравеопазването подкрепя механизмите за подобряването на условията на живот на ветераните от войните, но счита че правото на безплатна медицинска и дентална помощ е широко понятие без достатъчно прецизиране на неговия обхват и необходимите финансови средства и тяхното осигуряване.

  Националната здравноосигурителна каса не подкрепя законопроекта, защото той съдържа предложения, които не са финансово обосновани.

  В своите становища Съюза на ветераните от войните, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и Българския лекарски съюз подкрепят по принцип законопроекта.

  Законопроектът се подкрепя от народните представители от всички парламентарни групи, като в хода на дискусията бяха изказани мнения, че той е израз на загриженост към социалния статус и качеството на живот на ветераните от войните. Същевременно с него се постига изравняване на правата на ветераните от войните с тези на военноинвалидите и военнопострадалите.

  Народните представители се обединиха около мнението, че в хода на законопроекта между първо и второ гласуване следва да се прецизира обхвата на медицинската и денталната помощ, както и финансовите инструменти и финансирането на предложените мерки. Специален акцент бе поставен върху необходимостта от провеждането на разяснителна кампания от държавните институции за правата на ветераните от войните, като от Агенцията за социално подпомагане бе поет ангажимент за осъществяването й в сътрудничество с неправителствените организации, представляващи ветераните от войните.

  След гласуване с резултати: „За” - 17 гласа, „Против” и „Въздържал се” няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Закон за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 154-01-99, внесен от Ангел Петров Найденов и Евгений Желев Желев на 21. 09. 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума