Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
22/11/2011 второ гласуване

  Проект на доклад за второ гласуване!
  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните
  (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; изм., бр. 49 от 2000 г. и бр. 40 и 57 от 2007 г.)


  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. безплатна медицинска и дентална помощ и за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравно-осигурителна каса. Средствата са за сметка на държавния бюджет.”
  2. Досегашните точки 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно точки 3, 4, 5, 6, и 7.


  Предложение на народните представители Ангел Найденов и Евгений Желев:
  В § 1, т. 1 се изменя така:
  „1. Създава се нова т. 2:
  „2. медицинска и дентална помощ за всички дейности извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравно-осигурителна каса, по ред и списък, утвърден от министъра на здравеопазването. Средствата са за сметка на държавния бюджет.””


  § 2. Създава се чл. 7:
  „Чл. 7 (1) При смърт на ветеран от войните наследниците имат право на еднократна целева помощ за погребение в размер на 500 лв.
  (2) Помощта по ал. 1 е за сметка на държавния бюджет.”


  Предложение на народните представители Ангел Найденов и Евгений Желев:
  1. Създава се подразделение с наименование„Заключителна разпоредба”.
  2. Създава се §3:
  „§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.”
  Форма за търсене
  Ключова дума