Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
11/01/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 9. 12. 2011 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 11 януари 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Василев Анастасов на 9. 12. 2011 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Николай Нанков, началник отдел „Нормотворческа дейност” в Министерството на вътрешните работи; г-жа Даниела Белчина - държавен експерт, г-н Красимир Войнов - държавен експерт и г-жа Юлия Меранзова - експерт от Министерството на правосъдието.

  Законопроектът бе представен от народния представител г-н Анастас Анастасов, който подчерта, че с него продължава процеса на привеждане на българското наказателно законодателство, свързано с трудова заетост на чужденци, граждани на трети страни на територията на България в съответствие с изискванията на Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.

  Разпоредбата на чл. 227 инкриминира наемането на работа на незаконно пребиваващи чужденци, граждани на трети страни на територията на Република България. Също така са предвидени и квалифицирани състави за наемане на чужденци, за които деецът знае, че са пострадали от трафик на хора, за ненавършили 18-годишна възраст лица, както и за системно наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци в Република България.

  С предлагания законопроект се предвижда и промяна в Закона за административните нарушения и наказания, с която се създава възможност за налагане на административна имуществена санкция на юридическо лице, когато то се е обогатило от извършено в негова полза престъпление по чл. 227 от Наказателния кодекс.

  В хода на обсъждането бе отделено специално внимание на връзката между предвидените административни санкции в Закона за насърчаване на заетостта при наемане на незаконно пребиваващо лице и инкриминирането на деянието, когато то има негативно въздействие върху различни области от обществения живот и обществените отношения. Поставен бе и акцент върху тежестта на предвидените санкции, които се очаква да имат превантивен характер. Разгледани бяха и постъпилите становища по законопроекта сред които и становищата на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, които подкрепят предложения законопроект. Също така бе предоставена и информация за транспонирането на изискванията на Директивата от другите държави-членове на Европейския съюз.

  Народните представители се обединиха около мнението, че със законопроекта се усъвършенства системата от дейности и мерки за преодоляване на незаконната и недекларираната заетост и по-конкретно на незаконната трудова миграция. Предлаганият законопроект е част от процеса на хармонизиране на българското законодателство с Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава и приемането му произтича от ангажиментите на Република България като държава-членка на Европейския съюз.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 16 гласа, „Против” - няма и „Въздържали се” – 1 глас,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-109, внесен от Анастас Василев Анастасов и група народни представители на 9. 12. 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума