Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/09/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, № 254-01-82, внесен от Даниела Маринова Петрова и група народни представители на 10.07.2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое заседание, проведено на 12 септември 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, № 254-01-82, внесен от Даниела Маринова Петрова и група народни представители на 10 юли 2012 г.

  В заседанието участваха: г-н Митко Тодоров, заместник - министър на културата; от Министерството на труда и социалната политика: г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и г-жа Петя Малакова, главен експерт в същата дирекция; от Националния осигурителен институт: г-жа Весела Караиванова-Начева – подуправител и г-жа Снежана Малакова от отдел „Правен”. Присъстваха и представители на социалните партньори и други организации на гражданското общество.

  Законопроектът бе представен от народния представител г-жа Станка Шайлекова, която е сред вносителите.

  Разработеният законопроект урежда обществените отношения, свързани с предоставянето на държавна парична награда на лица с особени заслуги към държавата и нацията.

  Предложени са разпоредби, с които се прецизира кръга от лицата, които могат да получават държавна награда за особени заслуги в резултат на цялостната им дейност или изключителни постижения в определена област.

  За първи път в законодателството са предвидени разпоредби за субектите, които могат да номинират лица за удостояване с държавна парична награда, като са посочени реда, условията и необходимите документи за номинациите. Предлага се държавните награди за особени заслуги да бъдат пожизнени, периодични и еднократни, като според вносителите те ще зависят от специфични критерии, с оглед на вида на наградата.

  Предлага се пожизнените и периодичните награди да се предоставят след решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет, а еднократните награди ще се предоставят след решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

  Въвежда се и гъвкав механизъм за определянето на максималния размер на държавната парична награда, чрез ежегодното й определяне със Закона за държавния бюджет за съответната година.

  Предложени са и легални дефиниции на понятията „изключителни постижения в дадена област” и „цялостен принос”.

  С преходни и заключителни разпоредби на законопроекта се предвижда отпадането на разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи отпускането на пенсии за особени за особени заслуги, размера на пенсиите за особени заслуги и условията за тяхното получаване, като се гарантират правата на лицата получаващи такива пенсии.

  За осигуряване на необходимите средства за прилагането на законопроекта, както и поради необходимостта да се уреди данъчния статут на доходите от държавни парични награди за особени заслуги, се предлага законопроекта да влезе в сила от 1 януари 2013 г.

  Разгледани бяха становищата на заместник-министър председателя и министър на финансите, министъра на културата, министъра на труда и социалната политика и управителя на Националния осигурителен институт, които подкрепят законопроекта, като същевременно предлагат и конкретни предложения за неговото усъвършенстване.

  Народните представители от Коалиция за България се въздържат от подкрепа на предложения законопроект, защото според тях редица въпроси не са намерили своето адекватно решение, сред които: липсата на обективни критерии за определянето на изключителните постижения и цялостния принос в дадена област, механизма за определяне на максималния размер на паричните награди и индивидуалните размери на всяка награда, липсата на реципрочност в правомощията на Народното събрание, Министерски съвет и министър-председателя в тази област, запазват се възможностите за противопоставяне на различните професионални общности, както и противопоставянето в самите тях. Освен това е подценена ролята на съответните професионално-съсловни организации при оценката на особените заслуги на предложените лица. Подкрепа заслужава предложеното отпадане на разпоредби от Кодекса за социално осигуряване за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Изразено бе становището, че законопроекта се нуждае от съществено прецизиране между първо и второ гласуване.

  Представителите на Синята коалиция подкрепят предложените изменения в Кодекса за социално осигуряване. Същевременно изразиха опасения, че новите регламенти разширяват възможностите за субективни решения. Не споделят и предвидените функции на Народното събрание в тази област. Според тях следва да се определят правила във всяка област, подобно на обективната и безпристрастна система за парични награди по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Против” – няма и „Въздържали се” – 3 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията, №254-01-82, внесен от Даниела Маринова Петрова и група народни представители на 10.07.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума