Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
26/09/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерски съвет на 12.09.2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика, на свое редовно заседание, проведено на 26 септември 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерски съвет на 12 септември 2012 г.

  В заседанието участваха: г-н Христо Симеонов, държавен експерт в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, Министерство на труда и социалната политика, г-н Петър Тошков, старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност”, Министерство на вътрешните работи, г-н Илия Табаков, експерт в дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и г-жа Снежана Малакова от отдел „Правен”, Национален осигурителен институт.

  Със законопроекта се предлагат текстове, които целят да стимулират инвестициите и да създадат условия за генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места. Предлаганите промени са в съответствие с редица национални и европейски стратегически документи и се реализират чрез:
  • оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на проектите и създаване на възможности за дейности по насърчаване на инвестициите на общинско ниво;
  • въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране за клас инвестиция - брой създадени нови работни места. Предвижда се с увеличаването на създадената заетост да се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи;
  • въвеждане на нова насърчителна мярка за възстановяване на част от задължителните осигурителни плащания от инвеститора в качеството му на работодател за не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място;
  • въвеждане на допълнителна мярка - възможност чужденци от трети страни – потенциални инвеститори да пребивават в страната на основание на инвестиционната си дейност.
  Предвижда се определянето на конкретни, количествено измерими икономически критерии, които да изпълняват чужденците, желаещи да пребивават в България за осъществяване на инвестиции и създаване на заетост в страната, да стане с нормативни актове по прилагането на закона.

  Специален акцент беше поставен върху необходимостта да се гарантира адекватен контрол върху мерките, както и по отношение на обективността и измеримостта на критериите. Подчертано бе, че допълнителните финансови стимули ще се прилагат към инвеститори, които разкриват не по-малко от 50 работни места.

  В хода на дискусията бяха обсъдени и предложенията на Министерството на труда и социалната политика относно пребиваването на чужденци – граждани на трети държави, за които трудовата дейност, като командировани или наети лица за тригодишен период на осъществяване на сертифицирания инвестиционен проект, да става след разрешение или регистрация от органите на Министерството на труда и социалната политика. Също така Министерството на труда и социалната политика, счита, че е целесъобразно министъра на труда и социалната политика да вземе активно участие при изготвянето и съгласуването на условията и реда за придобиване на българско гражданство за особени заслуги към Република България в икономическата сфера, защото инвестициите следва да водят до създаването на нови и по-качествени работни места.

  Народните представители от всички парламентарни групи подкрепят философията на предложенията, както и инструментите и механизмите за тяхното реализиране, като подчертаха, че те няма да окажат негативно влияние върху държавния бюджет, а ще имат благоприятно въздействие върху заетостта и безработицата, потреблението и икономическия растеж. Същевременно е необходимо да се наблегне на ефективната реализация на всички нови мерки и синхронизирането им с действащите до момента насърчителни режими.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, „Против” и „Въздържал се” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерски съвет на 12.09.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума