Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
06/12/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 254-01-108, внесен от Четин Хюсеин Казак и група народни представители на 15.11.2012 г.
  Комисията по труда и социална политика, съвместно с Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на заседание, проведено на 6 декември 2012 г., разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 254-01-108, внесен от Четин Хюсеин Казак и група народни представители на 15.11.2012 г.

  На заседанието присъстваха: г-н Атанас Славов – държавен експерт в Министерството на правосъдието и г-жа Росинка Георгиева – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”, Национален осигурителен институт.

  Законопроектът бе представен от г-н Четин Казак, който подчерта, че с предложените изменения се цели да се осигури равнопоставеност сред различните категории репресирани лица, чрез по-справедливо възмездяване за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди.

  Във връзка с това се предлага обхвата на лицата, получаващи месечни добавки към пенсията или към сбора от получаваните пенсии, да се разшири с репресираните във връзка с насилствената промяна на имената. Според вносителите в тази категория лица попадат и лица, които са осъдени за противопоставяне на възродителния процес и за тях следва да се осигури същата степен на възмездяване, каквато е осигурена за осъдените, незаконно задържаните, интернираните, принудително изселваните и заселваните и др.

  Също така се предлага право на добавка в размер на 5 на сто от средната пенсия за осигурителен стаж и възраст да имат и редовно завършилите детски учители със средно образование в учителските институти, в случаите когато са били заставени да полагат труд на строителни обекти, в системата на чистотата или в селското стопанство.

  В хода на представянето г-н Казак информира народните представители, че потенциалния брой бенефициенти би бил не повече от 5 репресирани във връзка с насилствената промяна на имената в рамките на всяка календарна година.

  На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроекта е изпратен за становище от съответните ресорни министри.

  В своето становище министърът на правосъдието изразява принципна подкрепа за законопроекта, доколкото с него се възстановява справедливостта и се обезщетяват засегнатите лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди от действията на държавните институции през периода 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. Същевременно се изразяват резерви относно предложения подход за разширяване на обхвата на лицата, които по политически причини не са допускани да упражняват своята професия. Също така е подчертана необходимостта от допълнителни финансови средства за обезпечаване на предложените мерки.

  В своето становище заместник министър-председателя и министър на финансите не подкрепя предложения законопроект поради невъзможността със средства от държавния бюджет да се осигури разширяването на обхвата на приложното поле на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

  В хода на дискусията съществен акцент бе поставен върху практическите аспекти по прилагането на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и по-конкретно на съществуващите затруднения при отпускането на добавки към пенсиите на репресираните във връзка с насилствената промяна на имената и размерите на тези добавки. Народните представители от различните парламентарни групи изказаха разнопосочни съображения по предложения законопроект.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 2 гласа, „Против” – 6 гласа и „Въздържали се” – 10 гласа,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 254-01-108, внесен от Четин Хюсеин Казак и група народни представители на 15.11.2012 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума