Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
04/02/2015 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерски съвет на 12.01.2015 г., приет на първо гласуване на 28.01.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерски съвет на 12.01.2015 г., приет на първо гласуване на 28.01.2015 г.

  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
  (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 11 от 2007 г.,
  бр. 82 от 2009 г. и бр. 26 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 6, ал. 6 думата „съгласно“ се заменя със „създадена със“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 6, ал. 6 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма съгласно“ се заменят с „министъра на икономиката, създадена със“.
  § 2. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. (1) Износ, внос и трансфер от и за територията на Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложение № 1 се извършва при спазване на изискванията на този закон и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба само когато:
  1. крайният потребител се намира на територията на Република България или на територията на друга държава участничка, и
  2. крайната употреба е за целите, описани в чл. 6, ал. 1, т. 2.
  (2) Забранява се реекспорт на химически вещества от приложение № 1.
  (3) Износ, реекспорт и внос на химически вещества от приложение № 2 се извършва при спазване на изискванията на този закон и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба само когато крайната употреба е за цели, които не са забранени от конвенцията.
  (4) Износ и реекспорт на химически вещества от приложение № 2 се извършва само когато крайният потребител се намира на територията на друга държава участничка.
  (5) Внос на химически вещества от приложение № 2 се извършва само когато вносът е от държава участничка.
  (6) Износ, реекспорт и внос на химически вещества от приложение № 3 се извършва при спазване на изискванията на този закон и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба само когато крайната употреба е за цели, които не са забранени от конвенцията.
  (7) Трансфер от и за територията на Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложения № 2 и 3 се извършва само когато крайната употреба е за цели, които не са забранени от конвенцията.
  (8) При трансфер от и за територията на Република България за и от държава от Общността на химически вещества от приложения № 2 и 3 българското физическо или юридическо лице е длъжно в 7-дневен срок преди извършването на трансфера да представи в Междуведомствената комисия документи при условия и по ред, определени с наредба на министъра на икономиката.
  (9) Междуведомствената комисия може да изисква допълнителна информация по този член.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 11 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма съгласно“ се заменят с „министъра на икономиката, създадена със“.

  § 3. В чл. 12, т. 13 думите „представя в Министерския съвет“ се заменят с „изготвя и публикува“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става
  § 4.

  § 4. В останалите текстове на закона думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става
  §5.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 5. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.) в чл. 424, ал. 2, букви „б“ и „в“ думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става
  § 6.

  § 6. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15, 28 и 109 от 2013 г.) в чл. 6е, ал. 1 думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се заменят със „заместник-министър на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става
  § 7.

  § 7. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2012 г. и бр. 9 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става
  § 8.

  § 8. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г.) в чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става
  § 9.

  § 9. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО)
  № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става
  § 10.

  § 10. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става
  § 11.

  § 11. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става
  § 12.

  § 12. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става
  § 13.

  § 13. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 18 и 97 от 2010 г., бр. 39 и 42 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става
  § 14.

  § 14. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от
  2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г. и бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г. и бр. 61 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката”, „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „заместник-министърът на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката”, „министъра на икономиката” и „заместник-министърът на икономиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става
  § 15.

  § 15. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр.15 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10е се правят следните изменения:
  а) в ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „министъра на икономиката”;
  б) в ал. 2, т. 1 думите „Министерството на транспорта” и „Министерството на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и „Министерството на земеделието и храните”.
  2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става
  § 16.

  § 16. В Закона за дейностите по предоставяне на услуги (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2013 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става
  § 17.

  § 17. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 23 и 82 от 2009 г. и бр. 61 от 2014 г.) в чл. 22, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:
  § 18. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 23 и 82 от 2009 г. и бр. 61 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 22, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  2. В § 11 от Заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

  § 18. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г. и бр. 8 от 2015 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става
  § 19.

  § 19. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става
  § 20.

  § 20. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г. и бр. 35 и 61 от 2014 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:
  § 21. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2010 г., бр. 91 от 2012 г. и бр. 35 и 61 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 41, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  2. В § 8 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.

  § 21. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 42 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 97 от 2010 г. и бр. 38 от 2012 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става
  § 22.

  § 22. В Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г., бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 26а, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става
  § 23.

  § 23. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34 и 59 от 2006 г., бр. 43 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ ” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката” и „министъра на икономиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става
  § 24.

  § 24. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.) навсякъде в текста думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  § 25. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн. ДВ, бр. 101 от 1993 г., изм. и доп. бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70 и 108 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г. и бр. 50 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 35б, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  2. В чл. 52, ал.1, т. 6 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.

  § 25. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става
  § 26.

  § 26. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 34, 59, 65, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става
  § 27.

  § 27. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11 и 21 от 2012 г., бр.16, 66, 68 и 108 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 14а, ал. 1, т. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става
  § 28.

  § 28. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ,
  бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката ”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става
  § 29.

  § 29. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 9а, ал. 4 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става
  § 30.

  § 30. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 107 от 2014 г.) в чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става
  § 31.

  § 31. В Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) в чл. 7, ал. 5, т. 11 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става
  § 32.

  § 32. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 9, ал. 4 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма“.
  2. В чл. 10, ал. 1, т. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката”.
  3. В чл. 117а, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката”.
  4. В чл. 135, ал. 1:
  а) в т. 2 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката”;
  б) в т. 12 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката”.
  5. В чл. 141, ал. 2 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката”.
  6. В чл. 190, ал. 1 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката”.
  7. В чл. 201, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев и Даниела Савеклиева:
  В § 32, т. 4, букви „а” и „б” се изменят така:
  „а) в т. 2 думите „и министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката и министърът на енергетиката”;
  б) в т. 12 думите „и министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката и министърът на енергетиката”.“

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
  § 33. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 9, ал. 4 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма“.
  2. В чл. 10, ал. 1, т. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката”.
  3. В чл. 117а, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката”.
  4. В чл. 135, ал. 1:
  а) в т. 2 думите „и министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката и министърът на енергетиката”;
  б) в т. 12 думите „и министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката и министърът на енергетиката”.“
  5. В чл. 141, ал. 2 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката”.
  6. В чл. 190, ал. 1 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката”.
  7. В чл. 201, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на енергетиката”.

  § 33. В чл. 18, ал. 4 от Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г.) думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма”.
  Предложение на н.п. Делян Добрев и Даниела Савеклиева:
  Параграф 33 се изменя така:
  „§ 33. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г.) в чл. 18, ал. 4 преди думите „Министерството на туризма” се добавя „Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34:
  § 34. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47, 82 и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в чл. 18, ал. 4 след думите „Министерството на земеделието и храните” се добавя „Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката”.

  § 34. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г. и бр. 53 от 2014 г.) в чл. 2, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става
  § 35.

  § 35. В Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г. и бр. 107 от 2014 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става
  § 36.

  § 36. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г.) в чл. 10, ал. 3, т. 1 думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ и „заместник-министър на инвестиционното проектиране“ се заменят съответно със „заместник-министър на икономиката, заместник-министър на туризма” и „заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става
  § 37.

  § 37. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11, 45, 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от 2010 г., бр. 23, 32 и 53 от 2012 г., бр.15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 24 и бр. 98 от 2014 г..) в чл. 52б, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министъра на туризма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става
  § 38.

  § 38. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г.) в чл. 44, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става
  § 39.

  § 39. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от
  1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“, а думите „министърът на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“ се заменят съответно с „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става
  § 40.

  § 40. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“, „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 41:
  § 41. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп.,
  бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 26 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  2. В чл. 23а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
  3. В § 1 от Допълнителните разпоредби думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката“.

  § 41. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80 и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 8 и 99 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става
  § 42.

  § 42. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от
  2008 г.; изм. и доп., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“ и „министърът на икономиката“.

  Предложение на н.п. Делян Добрев и Даниела Савеклиева:
  „§ 42. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от
  2008 г.; изм., бр. 35 и 82 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“ и „министърът на икономиката и енергетиката“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 43:
  § 43. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр.102 от 2008 г., изм., бр.35 и 82 от 2009 г., бр.16 и 88 от 2010 г., бр.66 от 2013 г. и бр.98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на енергетиката“.
  2. В чл. 6, т. 2:
  а) в текста преди буква „а” думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на енергетиката“;
  б) в буква „д” думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на енергетиката“.

  § 43. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г., изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 99 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката” и „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става
  § 44.

  § 44. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ,
  бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53, 54, 77 и 102 от 2012 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 8, ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката“.
  2. В чл. 9в, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „министъра на икономиката и министъра на енергетиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става
  § 45.

  § 45. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15, 50 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 87, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става
  § 46.

  § 46. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр.18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г.) в чл. 18, ал. 2 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министърът на икономиката“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 46 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 47. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев и Даниела Савеклиева:
  Параграф 47 се изменя така:
  § 47. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47:
  § 47. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 39, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката”.

  § 48. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от
  1999 г.; изм. и доп., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 89, ал. 4 думите „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министърът на икономиката“.
  2. В чл. 90а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48.

  § 49. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.

  Предложение на н.п. Делян Добрев и Даниела Савеклиева:
  „Параграф 49 се изменя така:
  „§ 49. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ. бр.35 от 2009г., изм. и доп. бр.74, 82, 93 и 99 от 2009г., бр.16, 88, 98 и 101 от 2010г., бр.23, 48, 99 и 100 от 2011г., бр.20, 33 и 38 от 2012г., бр.15, 66 и 68 от 2013г., бр. 1 и 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 27, т. 8 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  2. В чл. 114, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката“.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49:
  § 49. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ. бр.35 от 2009г., изм. и доп. бр.74, 82, 93 и 99 от 2009г., бр.16, 88, 98 и 101 от 2010г., бр.23, 48, 99 и 100 от 2011г., бр.20, 33 и 38 от 2012г., бр.15, 66 и 68 от 2013г., бр. 1 и 98 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 27, т. 8 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  2. В чл. 114, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката, министъра на енергетиката“.

  § 50. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от
  2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр.15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на икономиката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50.

  § 51. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83 и 99 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 127, ал. 3 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51.

  § 52. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г.) в чл. 8, ал. 3 думите „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се заменят със „заместник-министър на икономиката, заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на туризма“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52.

  § 53. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 26, ал. 3 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра на икономиката“.
  2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:
  а) в раздел II „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“:
  аа) точка 7 се отменя;
  бб) създава се т. 19:
  „19. „Безконтактни мултиплексорни вериги“ - ЕООД, София“;
  б) в раздел IX „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма“:
  аа) наименованието се изменя така:
  „IX. Министерство на икономиката“;
  бб) точки 9 и 12 се отменят;
  вв) създава се т. 23:
  „23. „Летище Стара Загора“ - ЕАД, Стара Загора“;
  в) в раздел XII „Министерство на вътрешните работи“ т. 1 се отменя;
  г) създава се раздел XIII:
  „XIII. Министерство на енергетиката
  1. „Български енергиен холдинг“ - ЕАД, София
  2. „Минпроект“ - ЕАД, София“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53.

  Предложение на н.п. Делян Добрев и Даниела Савеклиева:
  Създават се § 54-63:
  „ § 54. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.; бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
  § 55. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 и 65 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
  § 56. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр.15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
  §57. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
  § 58. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.
  § 59. В Закона за ограничаване изменението на климата (ДВ, бр. 22 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката”, думите „Министерството на инвестиционното проектиране” се заличават, а думите „Министерството на регионалното развитие“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”.
  2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката, министъра на икономиката”, а думите „министъра на инвестиционното проектиране” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”.
  3. В чл. 10 думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на енергетиката“.
  4. В чл. 12, ал. 1, т. 4 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
  5. В чл. 19, ал. 3 и 5 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката”.
  6. В чл. 59, ал. 4 думите „Министерството на инвестиционното проектиране” се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”.
  7. В § 19 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на енергетиката”, а думите „министъра на инвестиционното проектиране” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”.
  § 60. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 61а, ал. 1 и чл. 61б, ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
  § 61. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“, „министъра на енергетиката“ и „заместник-министър на енергетиката“.
  § 62. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министъра на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „Министерството на енергетиката“.
  § 63. Процедурите по Закона за подземните богатства, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на енергетиката.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създадат параграфи 54-63:
  § 54. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.; бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

  § 55. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 и 65 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

  § 56. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр.15, 24, 59 и 66 от 2013 г., бр. 22, 33 и 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

  § 57. В Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (обн., ДВ, бр. 14 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2012 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

  § 58. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „министъра на енергетиката“.

  § 59. В Закона за ограничаване изменението на климата (ДВ, бр. 22 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката”, думите „Министерството на инвестиционното проектиране” се заличават, а думите „Министерството на регионалното развитие“ се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”.
  2. В чл. 4, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката, министъра на икономиката”, а думите „министъра на инвестиционното проектиране” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”.
  3. В чл. 10 думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на енергетиката“.
  4. В чл. 12, ал. 1, т. 4 думите „министърът на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министърът на енергетиката“.
  5. В чл. 19, ал. 3 и 5 думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра на енергетиката”.
  6. В чл. 59, ал. 4 думите „Министерството на инвестиционното проектиране” се заменят с „Министерството на регионалното развитие и благоустройството”.
  7. В § 19 от преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на енергетиката”, а думите „министъра на инвестиционното проектиране” се заменят с „министъра на регионалното развитие и благоустройството”.

  § 60. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 61а, ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“;
  2. В чл. 61б, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“;

  § 61. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на енергетиката“, „министърът на енергетиката“, „министъра на енергетиката“ и „заместник-министър на енергетиката“.

  § 62. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 14 и 45 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министъра на енергетиката“, „министърът на енергетиката“ и „Министерството на енергетиката“.

  § 63. Процедурите по Закона за подземните богатства, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на енергетиката.“

  Предложение на н.п. Катя Попова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание :
  „Създава се нов § 63:
  § 63 . В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 1 преди думите ”...заместник-министър на регионалното развитие...” да се добавят думите „заместник-министър на финансите”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 64:
  § 64. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г., изм., бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.) в чл. 7, ал. 2, т. 1 след думите „заместник - министър на икономиката” се добавя „заместник - министър на финансите”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума