Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
01/07/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д за първо гласуване
  № 553-01-52 / 07.07.2015 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерски съвет на 9 юни 2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерски съвет на 9 юни 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 1 юли 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
  На заседанието присъстваха д-р Адам Персенски – заместник – министър на здравеопазването, Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, представители на Асоциация на индустриалния капитал в България и Българска стопанска камара.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Адам Персенски, предвижда промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Предвижда се и центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания да подлежат на задължителна акредитация. Регламентира се изрично възможността лечебните заведения да създават консорциуми, с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ с НЗОК. Предлага се и създаването на нов вид лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.
  В областта на компетентност на Комисията по икономическата политика и туризъм попада изменението в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с което се изключват лечебните заведения от Списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, които не са обявени за приватизация.
  Предвижда се приватизацията на лечебните заведения чрез продажба на акции или дялове – собственост на държавата или общините, или на обособени части от лечебни заведения по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, да се извършва по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. В тази връзка в Закона за лечебните заведения се предвижда:
  - решенията за приватизация да се вземат от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването след решение на общото събрание - за лечебните заведения, в които държавата притежава 100 на сто от акциите или дяловете и за лечебните заведения със смесено държавно и общинско участие в капитала, и след решение на съответните общински съвети - за лечебните заведения, в които общините притежават 100 на сто от акциите или дяловете;
  - при продажбата на акции от капитала на лечебните заведения да не се прилагат методите по чл. 32, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
  - възможността лечебните заведения със 100 на сто държавно или общинско участие в капитала и лечебните заведения със смесено държавно и общинско участие в капитала и техни обособени части да могат да се продават по пазарна оценка на персонала на приватизиращото се лечебно заведение или на наемателите на отделни части от лечебни заведения, при определени условия, на които те трябва да отговарят и без да се прилагат методите по чл. 32 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
  - задължение за приватизираното търговско дружество да запази всички извършвани до момента на приватизацията лечебни дейности;
  - паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения да постъпват в централния бюджет, а паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на лечебни заведения - в общинските бюджети и да се разпределят изцяло за политики в областта на здравеопазването в съответствие със закона за държавния бюджет за съответната година.
  В свое писмено становище от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изтъкват, че Законът за приватизация и следприватизационен контрол е специален закон, който урежда правоотношенията между субектите по повод на приватизацията на държавната и общинската собственост, включена в приложното му поле. Ето защо систематичното място на разпоредбите, свързани с приватизацията на лечебните заведения, независимо от спецификата им, е в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, а не в друг закон. Предложеният законопроект изцяло противоречи на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и с него не се постига целта на закона, а именно прозрачност, публичност и ясна регламентация на приватизационния процес.
  В хода на дискусията н. п. Корнелия Нинова изрази мнение, че няма яснота как ще се вземат решения, когато има смесена собственост – държавна и общинска, още повече ако държавната е миноритарен пакет.
  От името на вносителите беше заявено, че текстовете касаещи приватизацията на лечебните заведения ще бъдат оттеглени между първо и второ гласуване на законопроекта.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 8, “Против” – 5 и „Въздържал се“ – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерски съвет на 9 юни 2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума