Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
29/06/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-29 от 30.06.2016

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 29 юни 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.
  На заседанието присъстваха Диян Стаматов – заместник-министър на образованието и науката и Евгения Костадинова – директор на Дирекция “Образователни програми и образователно съдържание” в Министерство на образованието и науката.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Диян Стаматов, е разработен в изпълнение на разпоредбата на § 32 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование. Основна цел на законопроекта е да се синхронизира училищното професионално образование и обучение с цялостната система на предучилищното и училищното образование.
  Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения относно:
  - изискванията към организацията в системата на професионалното образование и обучение;
  - институциите в системата на професионалното образование и обучение;
  - съдържанието на професионалното образование и професионалното обучение;
  - завършването, удостоверяването и признаването на професионалното образование и обучение;
  - управлението на системата на професионалното образование и обучение.
  Със закона се въвеждат нови изисквания за придобиване на професионална квалификация за ученици и лица, навършили 16 г. Регламентират се изискванията за държавни стандарти за придобиване на професионална квалификация. Заличават се професионалните училища и се регламентира откриването, преобразуването и закриването на професионалните колежи. Разширяват се функциите на общините, които най-добре могат да преценят какви кадри са нужни за съответния регион. Променя се съдържанието на учебните планове и съотношението между теоретично и практическо обучение в полза на практиката в реална работна среда.
  В Комисията по икономическа политика и туризъм е получено становище от Българска стопанска камара в подкрепа на законопроекта.
  От името на Асоциация на индустриалния капитал в България Ивелин Желязков също подкрепи законопроекта.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13, “Против” – двама народни представители, без „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2016 г.
  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума