Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
29/06/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  № 653-01-30 от 30 юни 2016 г.

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 2 юни 2016 г. законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-56, внесен от Манол Трифонов Генов и група народни представители на 13 април 2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-24, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 2 юни 2016 г. законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 654-01-56, внесен от Манол Трифонов Генов и група народни представители на 13 април 2016 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-24, внесен от Министерски съвет на 9 май 2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  ОБЩ ПРОЕКТ!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г., изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. - бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г. и бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, раздел ІX „Министерство на икономиката” се създават нови т. 7, 8 и 9:
  „7. „НИТИ“ - ЕАД, Казанлък;
  8. „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот;
  9. „Кинтекс“ – ЕАД, София.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
  § 2. В приложение № 2 към чл. 35а, ал. 1 т. 10 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.  ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума