Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
23/11/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 653-01-55 от 24.11.2016 г.


  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-73, внесен от Министерски съвет на 14 ноември 2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-73, внесен от Министерски съвет на 14 ноември 2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 23 ноември 2016 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха Христо Ангеличин – заместник-министър на външните работи, Пламен Георгиев – изпълнителен директор на „АДИС“ ЕООД, Емил Караниколов – изпълнителен директор на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и Руси Статков – член на Надзорния съвет.
  Законопроектът, представен от заместник-министър Ангеличин, е изготвен във връзка с включването на обособени обекти от „АДИС“ ЕООД в забранителния списък за приватизация – приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Самото дружество е включено в списъка от 2015 г. Изменението е продиктувано от обстоятелството, че „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД е търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала, правата на държавата се упражняват от министъра на външните работи, а това гарантира възможността Република България да изпълнява своите задължения, произтичащи от чл. 21 и 22 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения.
  В хода на дискусията изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Емил Караниколов подкрепи законопроекта, като отбеляза, че с това изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол не се предотвратяват бъдещи продажби на обособени части от дружеството, а „АДИС“ ЕООД ще може да извършва разпоредителни сделки с тях, след решение на Министерски съвет, т. е. продажбата им няма да се извършва чрез приватизация.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 14 “ народни представители, без “Против” и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-73, внесен от Министерски съвет на 14 ноември 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума