Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
26/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, №502-02-7, внесен от Министерски съвет на 13 март 2015 г.
  РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U и BELGOPROCESS NV, №502-02-7, внесен от Министерски съвет на 13 март 2015 г.

  На свое редовно заседание на 26.03.20115 г, Комисията по енергетика обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA и BELGOPROCESS NV, подписано на 23 май 2014г. в София.
  На заседанието от Министерство на енергетиката присъстваха: г-н Николай Николов заместник-министър на енергетиката, г-н Николай Налбантов директор Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие и от Агенцията за ядрено регулиране г-жа Юлия Димитрова – главен секретар.
  Законопроектът беше представен от г-н Николай Николов, като той обясни че подписването на Споразумението за обезщетяване е предвидено с разпоредбата на Раздел 7.2 „Обезщетение в полза на доставчиците“ от Рамковото споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй. Рамковото споразумение е ратифицирано със закон, приет от 39-то Народно събрание на 28.3.2002г.
  Договорът, който изпълнява консорциумът е на стойност 30 млн. евро, като една трета от тази сума е от българско финансиране, което се изплаща от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ чрез фонд „Радиоактивни отпадъци.“
  В случай на евентуален ядрен инцидент и потенциални щети, изплащането на обезщетението ще се покрие от ежегодните договори за застраховка „Обща гражданска отговорност“ при ядрена вреда.
  Представеният проект на решение няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  С решение на Министерски съвет от 22 януари 2014г. е одобрено Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA и BELGOPROCESS NV при условие за последваща ратификация. От името на българското правителство споразумението е подписано от министъра на икономиката и енергетиката на 23 май 2014г.
  Агенцията за ядрено регулиране няма бележки и подкрепя така предложения законопроект за ратифициране на Споразумението.

  В резултат на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по енергетика с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум IBERDROLA INGENIERIA и BELGOPROCESS NV, №502-02-7, внесен от Министерски съвет на 13 март 2015г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума