Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
21/07/2015 второ гласуване

  общ законопроект на приетите на първо гласуване на 14 юли 2015 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-124, внесен от Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков на 7 юли 2015 г. и законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-126, внесен от Димитър Танев, Мартин Димитров и Найден Зеленогорски на 8 юли 2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА  Д О К Л А Д

  Относно: общ законопроект на приетите на първо гласуване на 14 юли 2015 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-124, внесен от Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков на 7 юли 2015 г. и законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 554-01-126, внесен от Димитър Танев, Мартин Димитров и Найден Зеленогорски на 8 юли 2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание  Общ проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Закона за енергетиката

  (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35 и 48 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от н.п. Мартин Димитров:
  „§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 22:
  „22. издава наредба за регулиране, публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по този закон;“.
  2. Досегашната т. 22 става т. 23.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Таско Ерменков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В т. 22 думата „регулиране“ да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 22:
  „22. издава наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по този закон;“.
  2. Досегашната т. 22 става т. 23.


  § 1. В чл. 15 се създава ал. 3:
  „(3) Приетите от комисията наредби и правила по този закон се обнародват в „Държавен вестник“. Всички останали подзаконови нормативни актове се публикуват на страницата на комисията в интернет.“

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Мартин Димитров, Александър Ненков и Валентин Николов:
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. В чл. 15 се създава ал. 3:
  „(3) Приетите от комисията наредби и правила се обнародват в „Държавен вестник“.“
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. В чл. 15 се създава ал. 3:
  „(3) Приетите от комисията наредби и правила се обнародват в „Държавен вестник“.“

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  Създава се нов § 2, като следващите параграфи се преномерират:
  § 2. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 18 се изменя така:
  „18. издава месечни сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.“
  2. Точка 21 се изменя така:
  „21. определя разполагаемостта за производство на електрическа енергия на всеки производител, както и количеството електрическа енергия което обществения доставчик и крайните снабдители, задължително изкупуват по ЗЕВИ и чл.162 от ЗЕ, в съответствие с които производителите и/или обществения доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните снабдители, независимия преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи;“.
  3. Създава се нова т. 21а:
  „21а. определя количеството електрическа енергия подлежащо на задължително изкупуване от обществения доставчик помесечно по производители, за присъединените към електропреносната мрежа и помесечно за всеки краен снабдител за количествата по чл.94, ал.1, по производители отделно за ВЕИ и ВЕКП.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2 и 3.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 21, ал. 1, т. 18 преди думата „сертификати“ се добавя „месечни“.

  § 2. В чл. 30, ал. 1, т. 17 след думата „система“ се добавя „включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи“, а след думите „разходите по“ се добавя „чл. 34 и“.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  §. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. по които производителите в рамките на определената им от комисията разполагаемост по чл. 21, ал. 1, т. 21 и т.21а, продават електрическа енергия на обществения доставчик за покриване на потреблението на крайните снабдители;“.
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. по които производителите в рамките на определената им от комисията разполагаемост продават електрическа енергия на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за покриване на технологичните разходи по преноса;“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 4.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Христо Тодоров, Чавдар Пейчев и Румен Йончев:
  В чл. 31, т. 2 се създава буква “з”:
  „з) за вноски във фонда по чл. 36в, определени по приета от Комисията за енергийно и водно регулиране методика.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 3. В чл. 34, ал. 6 след думата „система” се добавя „включително оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи”.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  Параграф 3 е в противоречие с внесения от мен проект на Закон за прекратяване на дългосрочните договори за производство на електрическа енергия, поради което предлагам да не се приема. Считам, че въпросът и текста за невъзстановяемите разходи следва да се разглежда заедно с горния законопроект.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 5.

  § 4. В чл. 35, ал. 5 след думата „система” се добавя „включително оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи”.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Мартин Димитров, Александър Ненков и Валентин Николов:
  Параграф 4 се изменя така:
  § 4. В чл. 35, ал. 5 след думата „система” се добавя „оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6:
  § 6. В чл. 35, ал. 5 след думата „система” се добавя „оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи”.


  § 5. В глава трета, раздел ІV се създават чл. 36б - чл. 36ж:
  „Чл. 36б. (1) Създава се Фонд „Сигурност на електроенергийната система”, наричан по-нататък „фонда”.
  (2) Фондът е юридическо лице със седалище в гр. София за управление на средствата, постъпващи за целите на компенсиране недостига на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минал регулаторен период. Компенсирането на недостига на обществения доставчик за покриване на разходите със средства от фонда се извършва ежемесечно.
  Чл. 36в. (1) Производителите на електрическа енергия правят вноски във фонда в размер на 5 на сто от ежемесечните си приходи от продадена електрическа енергия без ДДС.
  (2) Производителите по ал. 1 подават до 5-то число на текущия месец информация във фонда за произведената за продажба през предходния месец електрическа енергия.
  (3) Вноските във фонда се внасят в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетния и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
  (4) Вноските по ал. 1 са публични държавни вземания, като невнесените в срок вноски се установяват и събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
  (5) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма, като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, и не са част от държавния бюджет.
  (6) Правото на компенсация от фонда не може да бъде предмет на прихващане и е несеквестируемо.
  Чл. 36г. (1) Фондът се ръководи от управителен съвет, който се състои от 7 членове.
  (2) Министърът на енергетиката назначава председател на управителния съвет на фонда и утвърждава правила за представителство в управителния съвет.
  (3) Членове на управителния съвет на фонда са по двама представители на министерство на енергетиката и министерството на финансите, един представител на министерство на околната среда и водите и двама представители на производителите на електрическа енергия, излъчени по правилата по ал. 2.
  (4) Министърът на енергетиката, след съгласуване с министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и с производителите на електрическа енергия издава заповед, с която определя поименния състав на управителния съвет.
  (5) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на фонда.
  Чл. 36д. (1) Управителният съвет се свиква от председателя.
  (2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от неговите членове.
  (3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
  (4) Управителният съвет:
  1. приема правилник за организацията и дейността на фонда и правила за разходването на средствата на фонда;
  2. контролира администрирането на приходите по фонда и разходването им;
  3. внася ежегодно отчет за дейността си за утвърждаване от министъра на енергетиката. Утвърденият отчет се представя в Министерския съвет за одобрение и в комисията за сведение;
  4. изпълнява и други функции, свързани с управлението на фонда, в съответствие с действащите нормативни актове.
  Чл. 36е. Министерският съвет определя с наредба, устройството и дейността, и начина на управление на фонда, както и реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата по фонда.
  Чл. 36ж. (1) Източници на постъпления във фонда са:
  1. вноските от производителите на електрическа енергия по чл. 36в;
  2. приходи, получени от търговете за продажба на квоти по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата;
  3. приходи от лихви, включително по просрочени плащания на вноските по т. 1;
  4. дарения;
  5. приходи от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници.
  (2) Средствата по фонда се разходват за издръжка, свързана с осъществяване на дейността и за компенсиране недостига на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минал регулаторен период.“


  Предложение от н.п. Делян Добрев, Мартин Димитров, Александър Ненков и Валентин Николов:
  Параграф 5 се изменя така:
  § 5. В глава трета, раздел ІV се създават чл. 36б - чл. 36ж:
  „Чл. 36б. (1) За управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минал регулаторен период, се създава Фонд „Сигурност на електроенергийната система”, наричан по-нататък „фонда”.
  (2) Плащането към обществения доставчик за покриване на разходите със средства от фонда се извършва ежемесечно.
  (3) Фондът е юридическо лице със седалище София.
  Чл. 36в. (1) Фондът се управлява от управителен съвет.
  (2) Управителният съвет се състои от 7 членове, които се определят, както следва:
  1. двама членове от министъра на енергетиката, единият от които е председател;
  2. двама членове от министъра на финансите;
  3. един член от министъра на околната среда и водите;
  4. двама членове на производителите на електрическа енергия.
  (3) Членовете на управителния съвет се определят съгласно правила, утвърдени от министъра на енергетиката.
  (4) Министърът на енергетиката със заповед определя поименния състав на управителния съвет след съгласуване с министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и с производителите на електрическа енергия.
  (5) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на фонда.
  Чл. 36г. (1) Управителният съвет се свиква от председателя.
  (2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от неговите членове.
  (3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
  (4) Управителният съвет:
  1. приема правилник за организацията и дейността на фонда и правила за разходването на средствата и операциите на фонда;
  2. контролира администрирането на приходите по фонда и разходването им;
  3. изпраща ежегодно до 31 март в Министерството на енергетиката отчет за дейността си, който се внася от министъра на енергетиката в Министерския съвет за приемане и в комисията за сведение;
  4. изпълнява и други функции, свързани с управлението на фонда, в съответствие с действащите нормативни актове.
  Чл. 36д. (1) Средствата на фонда се набират от:
  1. вноските по чл. 36е;
  2. приходите, получени от търговете за продажба на квоти по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата;
  3. приходите от лихви, включително по просрочени плащания на вноските по т. 1;
  4. дарения;
  5. приходите от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници.
  (2) Средствата по ал. 1 се разходват за издръжка, свързана с дейността на фонда и за плащане на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минал регулаторен период.
  Чл. 36е. (1) Вноски във фонда в размер 5 на сто правят ежемесечно:
  1. производителите на електрическа енергия от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС;
  2. търговците, които внасят електрическа енергия за вътрешния пазар, от приходите от внесената електрическа енергия без ДДС.
  (2) Производителите на електрическа енергия и търговците, които внасят електрическа енергия за вътрешния пазар подават във фонда до 5-то число на текущия месец информация за приходите по ал. 1 за предходния месец.
  (3) Вноските във фонда се внасят до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
  (4) За целите на ценовото регулиране в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за вноски по ал. 1.
  (5) Вноските по ал. 1 са публични държавни вземания, като невнесените в срок вноски се установяват и събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
  (6) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма, като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси, и не са част от държавния бюджет.
  (7) Средствата от фонда, предоставени за плащане на разходите, извършени от обществения доставчик, не може да бъдат предмет на прихващане и са несеквестируеми.
  Чл. 36ж. Министерският съвет определя с наредба реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата по фонда.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  В чл. 36в ал. 1 да се измени така:
  „(1) Производителите на електрическа енергия, които продават на цена по-висока от регулираната цена на обществения доставчик, правят вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в размер на 5 на сто от ежемесечните си приходи от продадена електрическа енергия, без ДДС.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Кирил Цочев, Михо Михов и Лъчезар Никифоров:
  В чл. 36в се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя “а търговците на електрическа енергия в размер на 5 на сто от ежемесечните си приходи от продадена електрическа енергия без ДДС, след приспадане на количествата електрическа енергия, за която е начислена вноска от производителите.”
  2. В ал. 2 след думата “Производителите” се добавя “и търговците”, а след думата произведената” се добавя “и внесената”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.п. Георги Недев, Христо Тодоров, Чавдар Пейчев и Румен Йончев:
  В § 5 се правят следните изменения:
  1. Член 36в се изменя така:
  „Чл. 36в. (1) Всички лицензирани субекти по сделките с електрическа енергия, съгласно чл. 92 от ЗЕ правят вноски във Фонд „ Сигурност на електроенергийната система” в размер на 1 % от ежемесечните постъпили плащания от сделки с електрическа енергия без ДДС.
  (2) Страните по сделките по ал.1 подават до 5 –то число на текущия месец информация във фонда за електрическата енергия обект на сделки през предходния месец.
  (3) Вноските във Фонда се внасят до 15 дни след получаване на приходите от сделките с електрическа енергия и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане, и ценовото регулиране.
  (4) Вноските по ал.1 са публични държавни вземания, като невнесените в срок вноски се установяват и събират по реда на Данъчно –осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
  (5) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма, като средства и операции на други икономически обособени лица по чл.13, ал.4 от Закона за публични финанси, и не са част от държавния бюджет.
  (6) Правото на компенсация от фонда не може да бъде предмет на прихващане и е несеквестируемо.“
  2. В чл. 36ж се създава ал. 3:
  „(3) С размера на увеличението на приходите по ал. 1, т. 2 пропорционално се намалява вноската по чл. 36в, т. 1 за следващата година.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Ахмед Ахмедов и Джейхан Ибрямов:
  В чл. 36в ал.1, се изменя така:
  “(1) Производителите на електрическа енергия правят вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в съответствие с вида източник, който използват и инсталираната мощност на енергийните им обекти. Размера на вноските се определя от КЕВР като процент на база ежемесечните им приходи от продадена електрическа енергия без ДДС за предходната година .”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Красимир Каракачанов и доц. Милен Михов:
  1. В чл. 36в, ал. 1 и 2 се изменя така:
  „(1) Производителите на електрическа енергия, операторите на преносната и разпределителната мрежи, търговците на електрическа енергия, които осъществяват износ, правят вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на 5 сто от ежемесечните си приходи от произведена, продадена или пренесена електрическа енергия без ДДС.
  (2) Размерът на вноските за производитеи по ал.(1) чиято среднопретеглена норма на възвръщаемост е по-ниска от 2,5% е в размер на 1% от ежемесечните приходи от произведена електрическа енергия.“
  2. В чл. 36ж се създават т. 6 и 7:
  „6. 50 % от консолидирания дивидент на Бех;
  7. приходи от търговия със зелени сертификати, осъществена от НЕК ЕАД.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Красимир Янков, Чавдар Георгиев, Георги Търновалийски:
  В § 5 се правят следните изменения:
  1. В чл. 36б, ал.2 думите „минал регулаторен период“ се заменят с „минали регулаторни периоди“.
  2. В чл. 36в:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Производителите на електрическа енергия и лицензираните лица, извършващи дейност в електроенергийната сфера, правят вноски във фонда в размер на 4 на сто от ежемесечните си приходи от сделки с електроенергия.“;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Лицата по ал.1 подават до 5-то число на текущия месец информация във фонда за сделките с електроенергия за предходния месец.“
  3. В чл. 36г :
  а) в ал. 1 цифрата „7“ се заменя с „5“;
  б) в ал. 3 думите „по двама представители“ се заменят с „по един представител“;
  4. В чл.36ж:
  а) в ал. 1 т.1 се изменя така:
  „1. вноските от лицата по чл.36в, ал.1;“
  б) в а. 2 думите „по фонда“ се заличават, а след думата „издръжка“ се добавя „на фонда“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 3 и 4 и не го подкрепя по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7:
  § 7. В глава трета, раздел ІV се създават чл. 36б - чл. 36ж:
  „Чл. 36б. (1) За управление на средствата за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди, се създава Фонд „Сигурност на електроенергийната система”, наричан по-нататък „фонда”.
  (2) Плащането към обществения доставчик за покриване на разходите със средства от фонда се извършва ежемесечно.
  (3) Фондът е юридическо лице със седалище София.
  Чл. 36в. (1) Фондът се управлява от управителен съвет.
  (2) Управителният съвет се състои от 5 членове, които се определят, както следва:
  1. председател - от министъра на енергетиката;
  2. един член - от министъра на финансите;
  3. един член - от министъра на околната среда и водите;
  4. двама членове – от производителите на електрическа енергия.
  (3) Членовете на управителния съвет се определят съгласно правила, утвърдени от министъра на енергетиката.
  (4) Министърът на енергетиката със заповед определя поименния състав на управителния съвет след съгласуване с министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и с производителите на електрическа енергия.
  (5) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е осъждано за престъпление от общ характер или е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на органите на управление на фонда.
  Чл. 36г. (1) Управителният съвет се свиква от председателя.
  (2) Заседанията на управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от неговите членове.
  (3) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
  (4) Управителният съвет:
  1. приема правилник за организацията и дейността на фонда и правила за разходването на средствата и операциите на фонда;
  2. контролира администрирането на приходите по фонда и разходването им;
  3. изпраща ежегодно до 31 март в Министерството на енергетиката отчет за дейността си, който се внася от министъра на енергетиката в Министерския съвет за приемане и в комисията за сведение;
  4. изпълнява и други функции, свързани с управлението на фонда, в съответствие с действащите нормативни актове.
  Чл. 36д. (1) Средствата на фонда се набират от:
  1. вноските по чл. 36е;
  2. приходите, получени от търговете за продажба на квоти по чл. 57, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата;
  3. приходите от лихви, включително по просрочени плащания на вноските по т. 1;
  4. дарения;
  5. приходите от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници.
  (2) Средствата по ал. 1 се разходват за издръжка, свързана с дейността на фонда и за плащане на средства за покриване на разходите, извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а, определени с решение на комисията, включително за минали регулаторни периоди.
  Чл. 36е. (1) Вноски във фонда в размер 5 на сто правят ежемесечно:
  1. производителите на електрическа енергия от приходите от продадената електрическа енергия без ДДС;
  2. търговците, които внасят електрическа енергия от приходите от внесената и продадена на пазара в страната електрическа енергия без ДДС.
  (2) Производителите на електрическа енергия и търговците, които внасят електрическа енергия за пазара в страната, подават във фонда до 5-то число на текущия месец информация за приходите по ал. 1 за предходния месец.
  (3) Вноските във фонда се внасят до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.
  (4) За целите на ценовото регулиране в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за вноски по ал. 1.
  (5) Вноските по ал. 1 са публични държавни вземания, като невнесените в срок вноски се установяват и събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
  (6) Средствата и операциите на фонда се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.
  (7) Средствата от фонда, предоставени за плащане на разходите, извършени от обществения доставчик, не може да бъдат предмет на прихващане и са несеквестируеми.
  Чл. 36ж. Министерският съвет определя с наредба реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на фонда.“

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  Създава се нов §…:
  §…В чл. 43 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 2а се изменя така:
  „2а. снабдяване с природен газ;“.
  2. Алинея 4 се отменя.
  Предложението е оттеглено.

  § 6. В глава шеста се създава чл. 71а:
  „Чл. 71а. (1) Договорите по чл. 97, ал. 1, т. 2 са публични.
  (2) Договорите по ал. 1, заедно с всички изменения,
  анекси и документи за изменението им, независимо от наименованието, се
  публикуват на интернет страницата на комисията в 14-дневен срок от
  сключването им. В същия срок страните по договорите са длъжни да ги
  предоставят на комисията.
  (3) Производителите на електрическа енергия не могат да се
  позовават на търговска тайна по отношение на обявяването на договорите
  по ал. 1.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен в нов § 9.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Красимир Каракачанов и доц. Милен Михов:
  Създава се нов §.:
  § ..В чл. 87, ал. 2 се създава т.7:
  „7. измерването на електрическа енергия, доставяна в електроразпределителната мрежа от производитеи на електрическа енергия от ВЕИ.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 8.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  Създава се нов §….:
  §.. В чл. 93а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Общественият доставчик изкупува електрическата енергия от производители, присъединени към електропреносната мрежа, по договори за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, както и определените разполагаемости и количества енергия по реда на чл.21 ал. 1, т.21 и т.21а, произведена от възобновяеми източници, от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, и количеството електрическа енергия, определено по реда на чл. 4, ал. 2, т. 8.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Общественият доставчик изкупува количествата електрическа енергия, определени по реда на чл. 21, ал. 1, т. 21, и 21а, с цел осигуряване потреблението на крайните снабдители.“
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Общественият доставчик обвързва количествата по ал.2 за всеки отделен ден при отчитане прогнозите на крайните снабдители.“
  (5) При невъзможност за обвързване на почасовите количества за покупка за всеки ден с продажбите към крайните снабдители, ОД коригира подадените графици от производителите по реда на чл.93а и агрегираните от Крайните снабдители графици по чл. 94, в рамките на определените по чл. 21, ал. 1, т. 21 и 21а месечни количества. Така определените количества са задължителни за покупка от ОД.“
  (6) Взаимоотношенията по предходните алинеи, се уреждат с правилата по чл. 91, ал. 2.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  Създава се нов §..:
  § …. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения;
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Не се допуска прихващане на вземане по ал.1 със задължение към обществения доставчик.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 94 се създава изречение второ: „Крайните снабдители удостоверяват с протокол от измерванията и фактура количествата електрическа енергия, закупена от всеки производител.“


  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  Създава се нов §..:
  § . В чл. 97, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „ 1. производителите и оператора на електропреносната мрежа, съответно между производителите и операторите на електроразпределителните мрежи - за електрическата енергия, необходима за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение;“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. Създава се нов чл. 98:
  „Чл. 98. (1) Договорите по чл. 97, ал. 1, т. 2 са публични.
  (2) В 14-дневен срок от сключването на договорите по ал. 1 страните са длъжни да ги предоставят на комисията. Договорите, заедно с всички изменения и допълнения, независимо от наименованието, се оповестяват на интернет страницата на комисията в 7-дневен срок от получаването им.
  (3) В договорите се заличава информацията, представляваща търговска тайна, както и информацията, която е защитена със закон.“


  § 7. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „по реда на чл. 93а, ал. 1” се добавя „и чл. 94”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат разходите по чл. 34 и 35.”
  3. В ал. 4 след думата „система” се добавя „включително оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи”.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) Общественият доставчик може да купува електрическа енергия по свободно договорени цени с цел осигуряване потреблението на крайните снабдители.”

  Предложение от н.п. Кирил Цочев, Михо Михов, Лъчезар Никифоров:
  В чл. 100, ал. 1 след думата „производителите“ се добавя „включително тези на енергия от възобновяеми източници“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение от н.п. Георги Недев, Христо Тодоров, Чавдар Пейчев и Румен Йончев:
  В § 7 т. 4 относно ал.5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Ахмед Ахмедов и Джейхан Ибрямов:
  В чл. 100 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите “сключват производителите” се добавя “включително производителите на енергия от възобновяеми източници за количествата по чл. 31, ал. 5, т. 2 от ЗЕВИ”.
  2. В ал. 2 след думите “по реда на чл. 93а, ал. 1” се добавя “и чл. 94”.
  3. В ал. 3 след думите “към електроенергийната система” се добавя “включително оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи”.
  4. В ал. 4 след думите “електроенергийната система” се добавя “включително оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 10:
  § 10. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „производителите“ се добавя “включително производителите на енергия от възобновяеми източници за количествата по чл. 31, ал. 5, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници“.
  2. В ал. 2 след думите „по реда на чл. 93а, ал. 1” се добавя „и чл. 94”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи, заплащат разходите по чл. 34 и 35.”
  4. В ал. 4 след думата „система” се добавя „включително операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи”.
  5. Създава се ал. 5:
  „(5) Общественият доставчик може да купува електрическа енергия по свободно договорени цени с цел осигуряване потреблението на крайните снабдители.”

  Предложение от н.п. Георги Божинов:
  Създава се §.. :
  §. В чл. 117, ал. 8 изречение трето се изменя така: „При ползване без постигнато съгласие, собственикът има право на обезщетение, вкл. Законна лихва за забава, определено въз основа на приетата от Комисията методика.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  Създава се нов §…
  § . В чл. 162 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, количеството електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано с месечен сертификат за произход, по преференциални цени, определени съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. Количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се изкупуват до размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на преференциални цени.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Формата, съдържанието, условията и редът за издаване на месечните сертификати за произход на електрическата енергия от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на комисията.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. В чл. 162 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „със сертификат“ се заменят със „с месечен сетификат“.
  2. В ал. 4 думата „сертификатите“ се заменя с „месечните сертификати“.

  Предложение от н.п. Настимир Ананиев и Антони Тренчев:
  Създава се нов § 7а:
  § 7а. В чл. 208 се създава ал. 3:
  „(3) Наказанията по ал. 1 и 2 се налагат и на длъжностни лица, които допуснат необявяване или неправилно обявяване на обстоятелствата, определени с наредбата по § 14 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр.. 2015 г.).“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 8. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Точка 54а се изменя така:
  „54а. "Специална балансираща група" е група, формирана от лицензирани дружества по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 7, и производители по чл. 93а, ал. 1 и 94а, ал. 3, към която се прилагат условията за балансиране съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.”
  2. Точка 59б се изменя така:
  „59б. "Стандартна балансираща група" е група от търговски участници, извън посочените лицензирани дружества по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 7, към която се прилагат общите условия на балансиране съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.”
  Предложение от н.п. Мартин Димитров:
  В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 27е:
  „27е. „Комбинирана балансираща група“ е група от търговски участници, извън посочените лицензирани дружества по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 7 и производителите по чл. 162, към която се прилагат общите условия за балансиране съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 12:
  § 12. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се т. 27е:
  „27е. „Комбинирана балансираща група“ е група от търговски участници, извън посочените лицензирани дружества по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 7, производителите по чл. 162 и производителите по Закона за енергията от възобновяеми източници, към която се прилагат общите условия за балансиране съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.“
  2. Точка 54а се изменя така:
  „54а. "Специална балансираща група" е група, формирана от лицензирани дружества по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 7 и производители по чл. 93а, ал. 1 и 94а, ал. 3, към която се прилагат условията за балансиране съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.”
  3. Точка 59б се изменя така:
  „59б. "Стандартна балансираща група" е група от търговски участници, извън посочените лицензирани дружества по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 7, към която се прилагат общите условия на балансиране съгласно правилата по чл. 91, ал. 2.”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 9. Страните по сключените договори, към които се прилага новия чл. 71а, са длъжни да изпратят пълния им текст на Комисията за енергийно и водно регулиране в 14-дневен срок от влизане на закона в сила. Комисията е длъжна до публикува договорите в срок до 30 дена от влизане на закона в сила.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 13:
  § 13. В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон договорите по чл. 97, ал. 1, т. 2, сключени до влизането в сила на този закон, заедно с всички изменения и допълнения, се изпращат на комисията от страните. Комисията публикува договорите в 7-дневен срок от получаването им.


  § 10. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17 и 41 от 2015 г.) в чл. 57 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Приходите от продажбата на квотите по ал. 1 се внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система”.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 14.

  § 11. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г., изм., бр. 14, 17 и 35 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 31 ал. 5 се изменя така:
  „(5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:
  1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР; за обектите по чл. 24, т. 3 определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага;
  2. по цена за излишък на балансиращия пазар, за количествата, надхвърлящи производството по т. 1;
  3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и които продават по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар.“
  2. В глава четвърта, раздел III се създава чл. 32а:
  „Чл. 32а. (1) Комисията за енергийно и водно регулиране определя индивидуална преференциална цена за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които е констатирано съществено превишение на инвестиционните разходи, формиращи преференциалната цена над действителните разходи, свързани с изграждането на енергийния обект. Превишението е съществено при разлика с повече от 5 на сто.
  (2) Превишението по ал. 1 се констатира от КЕВР въз основа на данните от изготвяните от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция доклади и мотивирани писмени заключения по чл. 80а от Закона за енергетиката.
  (3) Решението на КЕВР по ал. 1 се приема в срок до два месеца от получаването на доклад и мотивирано писмено заключение по ал. 2.
  (4) Определената по ал. 1 индивидуална преференциална цена се прилага по сключените договори за изкупуване на електрическа енергия с обществения доставчик или съответния краен снабдител от датата, посочена в решението на КЕВР. За всяко решение, с което е определена индивидуална преференциална цена, КЕВР уведомява производителя на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и обществения доставчик или съответния краен снабдител.
  (5) Производителите по ал. 1 в 10-дневен срок от датата, посочена в решението на КЕВР, привеждат договорите за изкупуване на електрическа енергия, които са сключили с обществения доставчик или съответния краен снабдител, в съответствие с определената индивидуална преференциална цена.
  (6) Алинея 4 се прилага и при неизпълнение на задължението по ал. 5.
  (7) В срок до 6 месеца от датата на прилагане на индивидуалната преференциална цена производителят възстановява на обществения доставчик/крайния снабдител размера на допълнителните приходи, получени за периода на прилагане на преференциалната цена до датата, от която се прилага индивидуалната преференциална цена. Допълнителните приходи се изчисляват като разликата между преференциалната цена и цената по ал. 1 се умножи по количествата електрическа енергия, изкупени по преференциална цена.
  (8) За изпълнение на задълженията на производителите по ал. 7 общественият доставчик и крайните снабдители могат да извършват прихващания на вземания, произтичащи от чл. 93а и чл. 94 от Закона за енергетиката.
  (9) Крайните снабдители прехвърлят на обществения доставчик сумите, получени по ал. 7 и прихванати по ал. 8.
  (10) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които е определена индивидуална преференциална цена, не се прилагат разпоредбите на чл. 31, ал. 4 и чл. 32, ал. 3. След изтичане на срока на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2 преференциални цени не се предоставят.
  (11) При необходимост във връзка с определянето на цените по ал. 1 се провежда открито заседание в срокове, определени от комисията.”
  3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 29:
  „29. „Нетно специфично производство на електрическа енергия“ е производство на електрическа енергия, което се определя като средногодишната нетна електрическа енергия за периода на изкупуване по чл. 31, ал. 2, след приспадане на собствените нужди и корекцията на мощността, гарантирана от производителите на съоръженията за периода на експлоатация, разделена на инсталираната мощност.“
  4. Параграф 11 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Мартин Димитров, Александър Ненков и Валентин Николов:
  В § 11:
  1. Създават се нови т. 1 и 2:
  „1. В чл. 18 се създава ал. 7:
  „(7) Насърчението по ал. 1, т. 2 за енергийните обекти по чл. 24, т. 3 с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто, се прилага само ако производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници докаже, че е регистрирал животновъден обект по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност най-малко три години преди датата на подаване на заявлението за присъединяване и притежава определен брой регистрирани животни, както и птици, от животинския тор на които се произвежда 1 кWh електрическа енергия на ден, както следва:
  1. говеда, биволи – 1 брой;
  2. телета и юници за угояване – 1 брой;
  3. телета до 6 месеца – 1,5 броя;
  4. свине – 5 броя;
  5. овце – 10 броя;
  6. птици – 300 броя.“
  2. В чл. 24 т. 3 се изменя така:
  „3. с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони, и които са с инсталирана електрическа мощност до:
  а) 1,5 MW и използват биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 60 на сто при спазване изискванията на чл. 18, ал. 7 и за които инсталираната мощност се доказва съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката;
  б) 500 kW и използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство.“
  2. Точка 1 става т. 2 и в нея в ал. 5 се създава т. 4:
  „4. търговските (TPS) графици на балансиращи групи с членове производители на електрическа енергия от възобновяеми източници могат да бъдат променяни само по реда на чл. 73 от Закона за енергетиката.“
  3. Точка 2 да отпадне.
  4. Точка 3 става т. 4 и се измения така:
  „4. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 29:
  „29. „Нетно специфично производство на електрическа енергия“ е средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност съгласно решението на КЕВР за определяне на преференциални цени, след приспадане на собствените нужди и корекция, отразяваща намаляването на мощността на съоръжението за периода на изкупуване по чл. 31, ал. 2.“
  Комисията не подкрпя предложението по т. 1 и 2 и го подкрепя по принцип по т. 3 и 4.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  В § 11:
  1. В чл. 31 се правят следните изменения:
  а) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:
  1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на определените в решение на КЕВР индивидуални месечни астрономически часове за всеки производител, съгласно мощността на централата по разрешението за въвеждане в експлоатация;
  2. производителят продава количествата електроенергия извън тези по т. 1 на ОД или КС по цена, която се обявява в края на предходния месец от ОД или на свободния или балансиращ пазар.“
  б) създава се нова ал.6:
  „(6) При невъзможност за обвързване на почасовите количества за покупка за всеки ден с продажбите към крайните снабдители по реда на чл.93, ал.3 от ЗЕ, ОД коригира подадените графици от производителите, включително и агрегирания график на производителите с Координатор КС в рамките на определените от КЕВР индивидуални месечни количества. Така определените количества са задължителни за производителите.“
  в) създава се нова ал. 8:
  „(8) Взаимоотношенията по ал. 6, се уреждат с правилата по чл.91, ал.2 от ЗЕ.“
  2. В § 1, т. 3 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Кирил Цочев, Михо Михов, Лъчезар Никифоров:
  В § 11:
  1 В т. 1 относно чл. 31:
  а) в ал. 5, т. 2 думите “по цена за излишък на балансиращия пазар” се заменят с “по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетикаа в т 3 думите “по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или” отпадат;
  б) създава се нова т.4:
  “4. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, които продават произведената електрическа енергия по преференциални цени и по показанията на средствата за търговско измерване:
  а) могат да участват в стандартни балансиращи групи, за количествата произведена електрическа енергия, която не е изкупена по реда на т.1 и 2;
  б) имат право да се регистрират като търговски участници на пазара на електрическа енергия и/или на пазара на балансираща енергия;
  в) имат възможност да променят принадлежността си към балансираща група от специална/комбинирана към стандартна и обратното.”
  2. В т. 2 относно чл. 32а:
  а) в ал. 1 думите “за които е констатирано съществено превишение на инвестиционните разходи, формиращи преференциалната цена над действителните разходи, свързани с изграждането на енергийния обект. Превишението е съществено при разлика с повече от 5 на сто” се заменят със “за които е констатирана съществена разлика между разходите, формиращи преференциалната цена и действителните разходи. Разликата е съществена, ако е повече от 5 на сто.”;
  б) В ал. 2 накрая се добавя “както и от служебната информация в КЕВР. При констатирана разлика, КЕВР определя индивидуалната преференциална цена спазвайки нормата на възвращаемост на капитала, утвърдена с решението за преференциални цени, което се прилага към съответния производител и приспада при определянето на индивидуалната цена разликата, установена в доклада на АДФИ изготвен по реда на чл. 80а от Закона за енергетиката.”;
  в) В ал. 4 накрая се добавя “за започналото производство и осигурява участието им в него по реда на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.”
  г) алинеи 7, 8 и 9 отадат, като ал. 10 и 11 стават съответно ал. 7 и 8.
  3. В т. 3 относно § 1 в т. 29 след думите „собствените нужди” се добавя „в режим на производство”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, а в останалата част е оттеглено.

  Предложение от н.п. Настимир Ананиев и Антони Тренчев:
  В § 11, т. 2 относно чл. 32а в ал. 1 след думите “производителите на енергия от възобновяеми източници” се добавя “с обща инсталирана мощност над 200 KW”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Настимир Ананиев:
  В §11 т. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Рамадан Аталай, Мустафа Ахмед, Ахмед Ахмедов и Джейхан Ибрямов:
  В § 11:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 26 се създават ал. 6 и 7:
  “(6) Заявленията за проучване и начина на присъединяване към съответния оператор на електрическа мрежа на обектите по чл. 24, т.3, освен предвидените по чл. 116, ал.7 от Закона за енергетиката условия, задължително се придружават от нотариално заверен договор за изкупуване на животински тор от регистриран земеделски производител и декларация за вида и броя на отглежданите от него регистрирани животни.
  (7) Операторите на електропреносната или електрораз-пределителните мрежи са длъжни в случаите по ал.6 да извършват проверки в съответните регистри за съществуването и надлежната регистрация на земеделския производител, включително за броя и вида на отглежданите и регистрирани от него животни. Когато се установи дублиране между земеделските производители, вида и бройката на отглежданите от тях животни, на подалите заявление за присъединяване, не се издава становище за присъединяване до доказване на друга възможност за осигуряване на животинска тор от съответния кандидат.”
  2. Точка 1 става т. 2 и в нея в чл. 31, ал. 5:
  а) в т. 1 след думите “по чл. 24, т. 3” се добавя “ и т. 4”;
  б) точка 2 се изменя така:
  “ 2. по цени реализирани за предходния месец на свободния пазар , съгласно чл. 100 от Закона за енергетиката, за количествата надхвърлящи производството по т. 1”;
  в) точка 3 се изменя така:
  “ 3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти.”
  3. Създава се нова т. 3:
  „3. Създава се чл. 31а:
  „Чл. 31а. (1) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, които продават произведената електрическа енергия по преференциални цени и по показанията на средствата за търговско измерване, имат право да участват в стандартни балансиращи групи, за количествата произведена електрическа енергия, която не е изкупена на регулирания пазар от обществения доставчик, съответно крайните снабдители по реда на чл. 31, ал. 5, т.1 и т.2.
  (2) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници имат право да се регистрират като търговски участници на пазара на електрическа енергия и/или на пазара на балансираща енергия.
  (3) Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници имат право да променят принадлежността си към балансираща група, от специална/комбинирана към стандартна и от стандартна към специална/комбинирана.”
  4. Точка 2 става т. 4 и в нея:
  а) в ал. 2 след думите “на електрическа енергия” се добавя “чиито обекти са изградени изцяло или частично със средства от национални и/или европейски схеми за подпомагане, и”;
  б) в ал. 3 след думите „се приема в“ се добавя „съответствие с критериите и сроковете на наредбите по чл. 36, ал. 3 от Закона за енергетиката и влиза в сила от датата на приемането“.
  5. В т. 3, която става т. 5 относно § 1 текстът на т. 29 се изменя така:
  “29. Нетно специфично производство на електрическа енергия“ е производство на електрическа енергия, което се определя като средногодишната продължителност на работа за периода на изкупуване по чл. 31, ал. 2 съгласно решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за определяне на цена на конкретния тип производител, след приспадане на собствените нужди и корекцията на мощността, гарантирана от производителите на съоръженията за периода на експлоатация, умножена по инсталираната мощност.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Красимир Янков, Чавдар Георгиев, Георги Търновалийски:
  В § 11:
  1. В чл. 31, ал. 5:
  а) в т. 1 думите „нетно специфично производство“ се заменят с „приетата средногодишна продължителност на работа“, а думите „в съответните решения на“ се заменя с „от“;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. по средна цена на свободния пазар за месеца, предхождащ месеца на сделката, предоставена от Комисията за енергийно и водно регулиране- за количествата, надхвърлящи производството по т.1;“.
  2. В чл. 32а:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Комисията за енергийно и водно регулиране определя индивидуална преференциална цена за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които е констатирано съществено отконение от нормата на възвръщаемост, приета от Комисията. Отклонението е съществено при разлика с повече от 2 на сто.“;
  б) в ал. 2 думата „Превишението“ се заменя с „Отклонението“, а накрая се добавя „ и отчитане на ефекта от извършването на вноските във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“;
  в) в ал. 4, изречение първо думите „датата, посочена в решението на Комисията за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „датата на влизане в сила на съответното решение за определяне на индивидуална цена“;
  г) в ал. 5 думите „датата, посочена в решението на Комисията за енергийно и водно регулиране“ се заментя с „датата на влизане в сила на съответното решение за определяне на индивидуална цена“;
  д) алинеи 7 и 8 да отпаднат;
  е) алинеи 9 и 10 стават съответно ал.7 и 8;
  ж) алинея 11 става ал. 9 като думите „При необходимост“ се заличават, а накрая се добавя „и се постановява решение, което подлежи на обжаване по съдебен ред, но не подлежи на предварително изпълнение“.
  3. В т. 3 относно § 1 т. 29 да отпадне.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, букви „д“ и „е“ и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение от н.п. Мартин Димитров:
  В § 11 се създава нова т. 3:
  „3. В чл. 34 ал.7 се изменя така:
  „(7) За изкупената електрическа енергия по чл. 31, ал. 5 производителите заявяват издаване на гаранции за произход. Гаранциите за произход за количествата електрическа енергия по чл. 31, ал. 5, т. 1 и т. 2 се прехвърлят на обществения доставчик, съответно на крайния снабдител. Гаранциите за произход за количествата електрическа енергия продавани на свободен пазар са собственост на производителя. Реда и начина за прехвърляне на гаранциите за произход се определят в наредбата по чл. 35, ал.4.“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 15:
  § 15. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г., изм., бр. 14, 17 и 35 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 31:
  а) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия:
  1. по преференциална цена, за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР; за обектите по чл. 24, т. 3 определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага;
  2. по цена за излишък на балансиращия пазар, за количествата, надхвърлящи производството по т. 1.“;
  б) създава се ал. 12:
  „(12) Количествата електрическа енергия над тези по ал. 5, т. 1 производителите могат да ползват за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти или да продават по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар.“
  2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 29:
  „29. „Нетно специфично производство на електрическа енергия“ е средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност съгласно решението на КЕВР за определяне на преференциални цени, след приспадане на собствените нужди.“


  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  Създава се нов параграф:
  „§ ….В срок от един месец от влизането в сила на този закон КЕВР приема решение , с което определя индивидуални месечни астрономически часове за всеки производител, съгласно мощността на централата по разрешението за въвеждане в експлоатация по чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 12. В срок до 31 юли 2015 г. КЕВР приема решение, с което установява нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР, постановени до влизането в сила на този закон. Във връзка с приемането на решението КЕВР не провежда процедура по чл. 14.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Мартин Димитров, Александър Ненков и Валентин Николов:
  Параграф 12 се изменя така:
  § 12. В срок до 31 юли 2015 г. в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници Комисията за енергийно и водно регулиране приема решение, с което установява нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на комисията, приети до влизането в сила на този закон. В този случай чл. 14 не се прилага.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Красимир Янков, Чавдар Георгиев, Георги Търновалийски:
  Параграф 12 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 16:
  § 16. В срок до 31 юли 2015 г. в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници Комисията за енергийно и водно регулиране приема решение, с което установява нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на комисията, приети до влизането в сила на този закон. В този случай чл. 14 не се прилага.

  § 13. (1) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили преди влизане в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, се прилагат цените по чл. 31, ал. 8, действащи към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект. За производителите на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация преди датата, от която се прилага първото решение на КЕВР за определяне на преференциални цени по чл. 31, ал. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници, се прилагат цените по това решение.
  (2) Производителите по ал. 1 в срок до 31 юли 2015 г. привеждат договорите за изкупуване на електрическа енергия, които са сключили с обществения доставчик или съответния краен снабдител, в съответствие с изискванията на ал. 1.
  (3) След изтичане на срока по ал. 2 общественият доставчик или съответният краен снабдител изкупуват произведената електрическа енергия по цените, предвидени в ал. 1.
  (4) Алинея 3 се прилага и в случаите на неизпълнение на задължението по ал. 2.
  (5) В срок до 6 месеца от датата по ал. 2 производителите възстановяват на обществения доставчик или съответния краен снабдител размера на допълнителните приходи, получени през периода от датата на прилагане на преференциалната цена до датата, от която се прилага цената по ал. 1. Допълнителните приходи се изчисляват като разликата между преференциалната цена и цената по ал. 1 се умножи по количествата електрическа енергия, изкупени по преференциална цена.
  (6) За изпълнение на задълженията на производителите по ал. 5 общественият доставчик и крайните снабдители могат да извършват прихващания на вземания, произтичащи от чл. 93а и чл. 94.
  (7) Крайните снабдители прехвърлят на обществения доставчик сумите, получени по ал. 5 и прихванати по ал. 6.
  (8) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 31, ал. 4 и чл. 32, ал. 3. След изтичане на срока на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2 преференциални цени не се предоставят.

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Мартин Димитров, Александър Ненков и Валентин Николов:
  Параграф 13 се изменя така:
  § 13. (1) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, се прилагат цените по чл. 31, ал. 8, които са последно определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране към датата на влизането в сила на този закон.
  (2) Производителите по ал. 1 в срок до 31 юли 2015 г. привеждат договорите за изкупуване на електрическа енергия, които са сключили с обществения доставчик или съответния краен снабдител, в съответствие с изискванията на ал. 1.
  (3) След изтичане на срока по ал. 2 общественият доставчик или съответният краен снабдител изкупуват произведената електрическа енергия по цените, предвидени в ал. 1.
  (4) Алинея 3 се прилага и в случаите на неизпълнение на задължението по ал. 2.
  (5) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 31, ал. 4 и чл. 32, ал. 3. След изтичане на срока на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2 преференциални цени не се предоставят.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Настимир Ананиев и Антони Тренчев:
  В § 13:
  1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: “За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и това обстоятелство не е декларирано със заявлението за подпомагане, по отношение на които заявленията за подпомагане са подадени след влизане в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници и спрямо които не са приложени цени по чл. 31, ал. 8, се прилагат цените по чл. 31, ал. 8, действащи към датата на въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията на енергийния обект.”
  2. Алинеи 5, 6 и 7 да отпаднат.
  3. Алинея 8 става ал. 5.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Разпоредбите на ал. 1 – 5 не се прилагат към електрически централи с обща инсталирана мощност до 200 kW.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 17:
  § 17. (1) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на Закона за енергията от възобновяеми източници, се прилагат цените по чл. 31, ал. 8 от същия закон, които последно са определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране към датата на влизането в сила на този закон.
  (2) Производителите по ал. 1 в срок до 31 юли 2015 г. привеждат договорите за изкупуване на електрическа енергия, които са сключили с обществения доставчик или съответния краен снабдител, в съответствие с изискванията на ал. 1.
  (3) След изтичане на срока по ал. 2 общественият доставчик или съответният краен снабдител изкупуват произведената електрическа енергия по цените, предвидени в ал. 1.
  (4) Алинея 3 се прилага и в случаите на неизпълнение на задължението по ал. 2.
  (5) За производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 31, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници. След изтичане на срока на договора за изкупуване по чл. 31, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници преференциални цени не се предоставят.“

  Предложение от н.п. Делян Добрев, Мартин Димитров, Александър Ненков и Валентин Николов:
  Създава се § 13а:
  § 13a. (1) Разпоредбата на чл. 18, ал. 7 от Закона за енергията от възобновяеми източници не се прилага за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които са въведени в експлоатация до влизането в сила на този закон.
  (2) За енергийните обекти по чл. 24, т. 3, буква „а“ от Закона за енергията от възобновяеми източници, които са заявени за присъединяване до влизането в сила на този закон и не са въведени в експлоатация, обстоятелствата по чл. 18, ал. 7 от същия закон се доказват със заявление до съответния оператор на електроразпределителна мрежа. Заявлението се подава в едномесечен срок от влизането в сила на измененията в наредбата по чл. 116, ал. 7.
  (3) Наредбата по чл. 116, ал. 7 се привежда в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми източници в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде §..
  § .. Насърченията по чл. 18, ал. 1, т. 6, 7 и 8, както и чл. 31 и 32 от Закона за енергията от възобновяеми източници не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които са въведени в експлоатация след влизането в сила на този закон, с изключение на обектите по чл. 24, т. 1.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 18:
  § 18. Насърченията по чл. 18, ал. 1, т. 6, 7 и 8, както и чл. 31 и 32 от Закона за енергията от възобновяеми източници не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които са въведени в експлоатация след влизането в сила на този закон, с изключение на обектите по чл. 24, т. 1.

  Комисията предлага да се създаде § 19:
  § 19. От датата на влизането в сила на този закон до 1 януари 2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране издава сертификатите на производителите на електрическа енергия за произхода на стоката електрическа енергия, произведена при високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия за срок три месеца.

  § 14. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредба за регулиране, публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 на сто и над 50 на сто държавно или общинско участие, извършващи дейности по този закон.


  Предложение от н.п. Мартин Димитров:
  Параграф 14 се изменя така:
  § 14. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на енергетиката издава наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 22.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 20:
  § 20. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на енергетиката издава наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 22.

  Предложение от н.п. Валери Симеонов:
  §… В срок от една година от влизането в сила на този закон Агенцията за държавна финансова инспекция, съвместно с Министерството на финансите извършват проверка на всички ВЕИ производители за съответствие на извършените инвестиции на Насоките на Европейската комисия относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014-2020.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валери Симеонов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде §..
  § . Проверките по чл. 80а се завършват в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 21:
  § 21. Проверките по чл. 80а се завършват в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение от н.п. Искрен Веселинов, Красимир Каракачанов и доц. Милен Михов:
  Да се създаде нов § 15:
  § 15. За осигуряване на равнопоставеност на клиентите при свободен избор на доставчик на електрическа енергия след 1 януари 2016:
  1. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицензираните координатори на стандартна балансираща група изготвят и представят в КЕВР за одобрение промяна в общите условия, с което да се осигури равнопоставена възможност на всички клиенти за сключване на договор за доставка на електрическа енергия при условията на свободен избор на доставчик;
  2. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон операторите на преносна и разпределителна мрежи предлагат на КЕВР изменения в правилата за търговия с електрическа енергия, както и на техническите правила на съответните мрежи и системи, включващи правила за сигурност и надежност при работа с киенти ниско напрежение при условията на свободен избор на доставчик на електрическа енергия;
  3. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон КЕВР разработва методика за контрол и наблюдение на дейността на ЕСО и ЕРП-та за безпрепятствен преход от регулиран към свободен пазар на желаещи индустриални и клиенти на ниско напрежение.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 22:
  § 22. Параграфи 3 и 11 влизат в сила от 1 януари 2016 г.

  § 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 23.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ЕНЕРГЕТИКА:

  ДЕЛЯН ДОБРЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума