Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по енергетика
Комисия по енергетика
19/02/2015
  1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 07.11.2014 г. – за второ четене.
  2. Разни.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по енергетика


  ПРОТОКОЛ
  №6


  На 19 февруари 2015 г. от 14.15 часа в зала „Запад“ на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по енергетика.
  Списък на присъстващите народни представители и гости се прилага. Заседанието се проведе при следния


  ДНЕВЕН РЕД

  1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 07.11.2014 г. – за второ четене.
  2. Разни.

  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Имаме кворум.
  Дневният ред на днешното заседание е от две точки.
  Първо, разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 07.11.2014 г. – за второ четене; 2. Разни.
  Наши гости на заседанието са: Министерството на енергетиката: госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, господин Антон Павлов – заместник-министър, госпожа Мирослава Христова – директор на дирекция, Димитър Куюмджиев – директор на дирекция, Димитър Кишкилов – началник-отдел, Явор Стоянов – държавен експерт; от Министерство на околната среда и водите: госпожа Боряна Каменова; от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране: госпожа Светла Тодорова – председател, госпожа Евгения Харитонова, Костадинка Тодорова, Милена Миланова, господин Илиян Илиев, господин Димитър Димитров; от Асоциация на топлофикационните дружества: господин Илия Николаев, господин Боян Паунов, господин Кремен Георгиев, госпожа Денка Шуманова; от Българска стопанска камара: господин Камен Колев, господин Антон Петров, господин Николай Минков; от Конфередерация на независимите синдикати в България: господин Георги Петров, господин Божидар Митев, господин Евгений Янев; от Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори господин Константин Стаменов и господин Константин Делисивков; от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – господин Кирил Домусчиев – председател на Управителния съвет, господин Евгений Иванов – изпълнителен директор; от „Инициатива да спасим енергетиката в България“: госпожа Зорница Генова, господин Стефан Абаджиев, господин Пламен Стефанов, госпожа Калина Трифонова, госпожа Меглена Русинова, госпожа Биляна Лазарова, госпожа Кристина Койчева, госпожа Меглена Антонова, Роберто Маскали, Славчо Нейков, Красен Станчев; от Българска асоциация за биомаса: господин Андрей Бъчваров, господин Любомир Дамянов, господин Тома Недев; от Българска соларна асоциация: госпожа Малинка Николова, господин Антон Желев, господин Румен Петров. Добре дошли на всички!
  Подлагам на гласуване дневния ред. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.

  ПО ТОЧКА ПЪРВА - Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 07.11.2014 г. – за второ четене

  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: По точка първа: Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 07.11.2014г., приет на първо гласуване на 15 януари 2015 година.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката“. Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група предлага следната редакция: „Създава се нов параграф. В чл. 4, ал. 2, буква „а“ – създава се нова точка 21:
  „21. Издава съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, съгласно Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетиката за периода 2014-2020 г.“ (сигнатури - точка (б) Досегашната точка 21 става точка 22.)
  Има ли желаещи народни представители за изказване? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържал се” 1.
  Предложението се приема.
  Предложение от народния представител Велизар Енчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед и Митхат Метин. Работната група подкрепя текста на вносителя в параграф 1 на страница 3 най-отгоре. В чл. 9 се правят следните изменения: „В ал. 2, т. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменя с „Комисията за енергийно и водно регулиране“. Точка 2: „В алинея 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с думите „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  Изказвания? Не виждам.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Всички тук присъстващи, и те са съгласни с това, което ние сме предложили и ще видите, че това, което го предлагаме, има смисъл. Уважаеми колеги, нашето предложение е във връзка с параграф 1. Предложението на вносителя е Комисията от държавна да стане „Комисия за енергийно и водно регулиране“. От дълги години, поне през последните три-четири години, всички протести и всички недоволства във връзка с цената на енергията, включително и електроенергията, възниква поради няколко причини. Една от основните причини е недоверието към институциите, които определят или регулират цената на енергията и днес изменението и допълнението на Закона за енергетиката е именно в тази насока. След като падна първото правителство на ГЕРБ и след като вече няколко го дини в обществото има и зрее недоверието към институцията и недоверието към яснотата и прозрачността в определянето но цената на енергията, идеята ни беше днес да вдигнем доверието в тези институции. Затова решихме, първо, тя да не е държавна и до тази идея всички управляващи бяха стигнали, комисията да не се назначава от министър-председателя, комисията да не е на пряко подчинение на изпълнителната власт, а да се изземат възможностите от назначаването от изпълнителната власт, да мине в ръцете на Народното събрание.
  Основната идея беше да отправим послание към обществото, че в едно Народно събрание от осем политически сили ще изградят доверието в тази институция. До тук е добре. Но възниква въпросът защо обществото не беше доволно от цената на електроенергията. Защото нямаше как тази комисия от седем члена да обясни на обществото, че всичките разходи, които правят от производство през разпределението до доставчика на клиента, нямаше яснота, нямаше прозрачност, да се обясни на обществото по какъв начин се произвежда тази електроенергия. Още повече, създаде се нетърпимост към разпределителите и към снабдителите на електроразпределенията с ясното съзнание, знаейки, че тези предприятия взимат само от 100 лева цена на електроенергията. При тях остава някъде около 10 лева. От тези 10 лева 3 лева отиват в снабдяването, а 7 лева остават в разпределението. Нашата идея тук – наблягам, колеги – е да направим така, че комисията да има възможност и да контролира електроразпределителните предприятия, електроснабдителните предприятия и производствените предприятия освен да им определя цената на производство и на разпределение. Ако ние не направим тази комисия, не вдигнем авторитета на комисията и там не назначим достатъчно брой комисари, експерти, които след определянето на цената по съответните наредби и не отидат до предприятието да проверят разходите за инвестиции, всичките разходи, които са включени в цената на определянето на електроенергията, няма да възстановим доверието на обществото към която и да е комисия, дори и тя да се нарича само „комисия“, освен „държавна“.
  Затова ние предлагаме, първо, да има една енергийна комисия, а другата комисия – по ВиК услугите, да се занимава само с ВиК, без енергийните услуги.
  Колеги ако ми докажете, че без комисията да проверява докрай всички възможности за инвестиции, дори и фактурите, които създават последните инстанции да ги проверяваме, да ги контролираме постоянно, ние няма да можем да възстановим доверието към институцията. Затова нашето предложение е да има отделна комисия по енергийно регулиране и отделна комисия по водно регулиране.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз благодаря, господин Аталай. Други народни представители по това предложение? Не виждам.
  Господин Аталай по същество предлага комисията да се раздели на две комисии: Комисия по енергийно регулиране и Комисия по водно регулиране. Ние няма да подкрепим това предложение, тъй като считаме, че то не би подобрило по особен начин работата на този регулаторен орган, а освен това ще ни създаде неудобства от това, че в продължение на три месеца комисията поне няма да работи ефективно, да не говорим, че когато са две отделни комисии, ще се наложи да има две отделни администрации. В този случай - говоря от името на групата на ГЕРБ – не подкрепяме това предложение. Считаме, че законопроектът на вносител, който предлага комисията да остане в един състав, една комисия, която обаче да заседава по определени теми в два състава, - а тези теми са свързани с разглеждане на жалби и с определяне на цени, тези две тези ще се гледат в двата отделни състава – е много по-ефективен начин на работа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която според новия закон, тъй като се избира от Народното събрание, ще бъде само „Комисия за енергийно и водно регулиране“.
  Ако няма други изказвания, подлагам на гласуване първо предложението на господин Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед и Митхат Метин. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се”15.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване основния текст на параграф 1. „В чл. 9 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  2. В ал. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 15 гласа, „против” няма, „въздържали се” 2.
  Предложението на вносителя се приема.
  Параграф 2.
  Предложение на народния представител Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед и Митхат Метин.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Аргументите са същите.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аргументите са същите, желаете ли думата, господин Аталай? Вие изложихте Вашите аргументи.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Рамадан Аталай и група народни представители.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Защо не гласуваме всичките тези текстове, след като отпадат?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Защото наведнъж можем да гласуваме текстовете, които са подкрепени един след друг от комисията, но предложенията, които са отхвърлени, трябва да се гласуват едно по едно, освен ако не се оттеглят от вносителя.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Рамадан Аталай и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Параграф 2.
  Глава Трета. Наименованието на Раздел І се изменя така: „Комисия за енергийно и водно регулиране“. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 15 гласа, „против” няма, „въздържали се” 2.
  Параграф 3.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Рамадан Аталай, Ахмед Ахмедов, Венцислав Каймаканов, Джейхан Ибрямов, Мустафа Ахмед и Митхат Метин. Работна група не подкрепя предложението. То е свързано със същото предложение, с първа точка.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев
  . Работната група не подкрепя предложението.
  Изказвания по предложения, които обявих дотук? Не виждам.
  Подлагам на гласуване първо неподкрепените предложения.
  Предложението на господин Рамадан Аталай и група народни представители – който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 глас, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Подлагам на гласуване подкрепения от комисията текст:
  „Параграф 3 се изменя така: В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с думите „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  2. Създава се алинея 3:
  (3) При осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и дейността й се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.“
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 15 гласа, „против” няма, „въздържали се” 2.
  Текстът е приет.
  Параграф 4.
  Предложение от народните представители Борислав Великов, Делян Добрев, Искрен Веселинов, Кирил Цочев. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народния представител Кирил Цочев. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Велизар Енчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Работната група подкрепя предложението по отношение на броя на членовете и не го подкрепя в останалата му част.
  Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Християн Митев Валентин Касабов, Полина Карастоянова и Димитър Байрактаров. Работната група подкрепя предложението по отношение на броя на членовете и не го подкрепя в останалата част.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Има редакция, предложена от работната група.
  Господин Мартин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, чака ни много работа. Освен това, тези текстове са гледани на множество работни групи и е подходено отговорно към тях. Затова, господин Добрев, всички текстове, които аз и Петър Славов сме внесли и не са подкрепени, оттук нататък до края на доклада ги оттегляме. Ясни са мотивите, ясен е моделът, по който работим. Ние го подкрепяме. Предложили сме алтернативи, част от които не са приети, но общият резултат е добър. Така че, взимам думата само веднъж за неподкрепените текстове да ви кажа, че до края на доклада ги оттегляме – тези които не са подкрепени, разбира се.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Димитров. Други народни представители? Господин Веселинов.
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предложението, което правим, създава фигурата на заместник-председателите. Смятаме, че това е важно от гледна точка на оперативната работа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, тъй като в момента част от запушването на работата е невъзможността да се делегират правомощия на друг, освен председателя, да свършва определени дейности. Говорим тук за жалби, говорим за издаване на наказателни постановления и прочее. Принципното предложение е да дадем тая възможност, създавайки фигурата на заместник-председателите. Нещо повече, имаме два състава. Смята се, че председателят е компетентен в един от жанровете, да речем. Редно е другият състав да бъде председателстван от заместник-председател, който е, примерно, във ВиК сектора. Това е смисълът на нашето предложение и смятам, че то ще направи комисията по-работеща и по-оперативна.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Веселинов. Други народни представители? Господин Жельо Бойчев.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Господин председател, аз също ще кажа няколко думи, за да не взимам отношение по всяко едно от предложенията ни. Предложили сме увеличение на състава на държавната комисия. Ние сме предложили въвеждането на заместник-председатели в комисията и нашето предложение се разминава с Вашето и това, което работната група е възприела като подход относно въвеждането на два състава в работата на комисията. Част от аргументите ни бяха, че считаме, че това по-скоро ще затрудни работата на комисията. Създаваме си, според нас, редица нови проблеми и казуси и решения и кои въпроси ще се гледат в подсъставите на комисията и кои ще бъдат решения на цялата комисия. В работната група имах възможност да дам редица примери и считам, че това най-малкото ще даде възможност редица казуси да бъдат съставени. До голяма степен аргументите ще си ги запазим за зала и аз няма да взимам отношение оттук нататък по това. Вие сте възприели - Ваша е отговорността - този подход за състав и структура на комисията, но считаме, че то няма да допринесе за нейната работа. Най-елементарният пример, който се даваше, е: от тези трима души председатели и двама във ВиК сектора ако един отсъства, каква ще бъде ситуацията, в която трябва да се взимат значими решения, примерно, във ВиК сектора. Редица примери могат да бъдат изреждани, но ще ги запазим за залата. Държим на нашите предложения.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Други народни представители? Не виждам. Предложенията, които бяха коментирани за зам-председател, копират донякъде модела на Комисията по финансов надзор и Българска народна банка с обособени зам-председатели, които носят отговорност и могат да налагат сами решения в рамките на комисията. В този случай обаче се губи фигурата на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в голяма степен се размива отговорността за взиманите решения. Освен това, при въвеждане на допълнителни двама зам-председатели, които да председателстват специализираните състави, тогава комисията трябва да бъде от 11 члена, което ние не сме възприели, а сме възприели 9-членна комисия, както ще видите по-нататък в текста, и сме поставили условието ако отсъстват ВиК специалистите, остават трима в състав ВиК. Записано е по-нататък в текстовете, че тези трима не могат да вземат решения сами.
  Не виждам други желаещи за изказване. Предлагам да гласуваме първо неподкрепените текстове.
  Предложение на господин Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 16. С господин Данаил Кирилов.)
  Предложение на господин Велизар Енчев. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ – няма, „против” няма, „въздържали се” 18.
  Господин Мартин Димитров и Петър Славов оттеглиха своето предложение в частта си, в която те не са подкрепени, така че няма да ги подложа на гласуване, защото подкрепената част е част от редакцията на комисията.
  Предложение на народните представители Искрен Веселинов, което е подкрепено от комисията по отношение на членовете и не го подкрепя в останалата му част.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Искрен Веселинов и група народни представители в частта, която не е подкрепена от работната комисия. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 4 гласа, „против” няма, „въздържали се” 13.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 гласа, „против” няма, „въздържали се” 16.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения.
  1. В ал. 1 цифрата 7 се заменя с 9.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  (2) Председателят и членовете на комисията се избират и освобождават от Народното събрание.
  3. Ал. 4 се отменя.
  4. Ал. 5 се изменя така:
  (5) Изборът на нови членове на Комисията се провежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпването в длъжност на новите членове.“
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Параграф 5.
  Предложение от народните представители Борислав Великов, Делян Добрев, Искрен Веселинов, Кирил Цочев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народния представител Кирил Цочев. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя по принцип предложението по точка 1 и не го подкрепя в останалата му част.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Подлагам на гласуване неподкрепените предложения.
  Предложение от народните представители Борислав Великов, Делян Добрев, Искрен Веселинов и Кирил Цочев. Работната група не го подкрепя. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 5 гласа, „против” няма, „въздържали се” 11.
  На страница 14 – предложение на народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Подлагам на гласуване само частта, която не е подкрепена от работната група. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 глас, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Редакцията на работната група за окончателния текст на § 5:
  „Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  (1) За членове на Комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които: 1) имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър“; 2) притежават добра професионална репутация и професионален стаж, не по-малко от 10 години, от които най-малко 7 години: а) стаж в областта на енергетиката за четирима от членовете на Комисията; б) стаж в областта на водоснабдяване и канализация за двама от членовете на Комисията; в) юридически стаж за един от членовете на комисията; г.) стаж в областта на икономиката за един от членовете на Комисията; д) стаж в областта на енергетиката и/или в областта на водоснабдяването и канализацията за председателя на Комисията; 3) Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
  (2) Председателят и членовете на Комисията не могат да бъдат свързани лица, по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  (3) Членовете на Комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност, освен по между народни проекти и програми, свързани с дейността на Комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.
  3. Алинея 4 се отменя.“
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Понеже по принцип се подкрепя от работната група предложението, което сме внесли, а и вие не го гласувахте като неприето, но много важни компоненти отсъстват, примерно, това да няма някаква връзка с енергийни или ВиК дружества като ограничение, защото в момента създаваме едни ограничения, при които – примерно аз може да съм собственик на енергийно дружество и да бъдат и член на комисията. Няма изрична забрана.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Веселинов. Всъщност редакцията на работната група е, че той не може да заема каквато и да е друга платена длъжност, не само такава с конфликт на интереси.
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Съгласен съм, но собствеността не е длъжност Аз мога да имам собствено ВЕИ, примерно.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Тази собственост, първо, е дейност, второ, регламентирана е в Закона за конфликт на интереси и в този смисъл не е разрешена никаква друга дейност, освен прочетената от мен, свързана с международни проекти и програми с дейността и научно-преподавателска дейност.
  Подлагам на гласуване основния текст на § 5, подкрепен от Комисията. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Редакцията е приета.
  Параграф 6.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народния представител Кирил Цочев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Велизар Енчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Подлагам на гласуване неподкрепените текстове. Ако иска някой думата? Господин Цочев.
  КИРИЛ ЦОЧЕВ: Мотивите, за да направя предложение в § 6 са, че съгласно този параграф само народни представители и парламентарни групи могат да правят предложения за членове на комисията, включително от името на неправителствени и конкретно избрани съсловни организации. Това означава, че въпреки наличието на много по-добри експерти, които искат да участват в процеса на избор, професионализмът няма да бъде отчетен, ако не намерят начин да бъдат подкрепени от народни представители или парламентарни групи.
  Горното обстоятелство не се променя от предвиденото в проектозакона задължение за публикуване на предложенията и професионалните биографии, тъй като такива ще бъдат публикувани последващо само на набелязаните кандидати.
  За да се избегне това, е много по-целесъобразно заявката за участие в предвидения процес на избор да не зависи въобще от политическо лоби. Всеки заинтересован от заемане на съответната длъжност, отговарящ на изискванията, трябва да има правото директно да предтсави своята кандидатура за изпращане на заявления за участие и необходимите придружаващи удостоверителни документи. Това е доказана и отделно утвърдена процедура в администрацията както за институциите в Европейския съюз, така и за повечето длъжности във всяка държавна институция в България. Няма никаква пречка Народното събрание да установи процедура на селектиране на онези предложения от всички направени такива, които могат и следва да бъдат обсъждани в пленарна зала. Тази селекция би могла да бъде направена от двете комисии – енергийна и за наблюдението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това са съображенията ми да направя тези промени в § 6.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, господин Цочев Други народни представители? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирил Цочев, което не е подкрепено от работната група. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 4 гласа, „против” няма, „въздържали се” 12.
  Предложение от господин Велизар Енчев. Не го виждам в залата. Желае ли някой народен представител да се изкаже по това предложение? Не виждам. Поставям на гласуване неподкрепеното предложение на господин Велизар Енчев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ – няма, „против” 2, „въздържали се” 14.
  Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Подкрепено е. Не го подлагам на гласуване.
  Предложение от народните представители Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Не виждам желание за изказване. Преминавам към гласуване. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 4 гласа, „против” няма, „въздържали се” 12.
  Предложението на Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев е подкрепено.
  Редакцията на работната група:
  „Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  § 6. Създават се чл. 12а до 12в.
  Чл. 12а. (1) Членовете на Комисията се избират след проведена публична процедура.
  (2) Предложение за избор на членове на Комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи.
  (3) Народното събрание избира поотделно председателя и членовете на Комисията.
  (4) Членовете на Комисията полагат пред Народното събрание клетва по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.
  Чл. 12б. (1) Пълномощията на член на Комисията се прекратяват предсрочно: 1) по негово искане; 2) при несъвместимост; 3) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца; 4) Когато е осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт; 5) при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; 6) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 7) при смърт.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.
  (3) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията, нов член се избира в двумесечен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.“
  Който е съгласен с тази редакция, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Параграф 7.
  Предложение от народния представител Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Данаил Кирилов, Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението по т. 4 и не го подкрепя в останалата му част.
  Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Има ли народни представители, има доста вносители, които искат да вземат отношение по този текст? Господин Кирилов.
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, взимам думата единствено и само за да подчертая, че с оглед предложение, което сме направили относно подсъдността на актовете на Комисията, е приета промяна в тая подсъдност тя да бъде общата и решенията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Основно като първа инстанция решенията ще се обжалват най-често пред Административен съд, София град. Казвам „най-често“. Това не изключва подсъдността на другите окръжни съдилища, а вече като въззивна и като касационна инстанция ще бъдат обжалваеми пред Върховния административен съд.
  Това предложение изхожда и от съдебната система и също така се явява средство за преразпределение на натовареността на съдебната система и решава проблема, че досега триинстанционното производство по актовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, и трите дела бяха само и единствено пред Върховния административен съд, което чрезвичайно натоварваше този съд.
  Аз ще ви помоля да подкрепите и следващата норма, която е в чл. 203 като предложение за нов член. Използвам случая също така изричво да заявя желание ми моят глас оттук нататък да се брои така, както е гласът на председателя.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Кирилов. Други народни представители? Не виждам. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Рамадан Аталай и група народни представители само в частта им, която не се подкрепя от Комисията. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 14.
  Предложение от народните представители Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 14.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 7. Чл. 13 се изменя така:
  Чл. 13. (1) Комисията е постояннодействащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от нейните членове.
  (2) Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на ВиК услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва: 1) състав енергетика, който включва председателя, членовете с професионален стаж в областта на енергетиката както и членовете, които са юристи и икономист; 2) състав водоснабдяване и канализация, който включва председателя, членовете с професионален стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юристи и икономист.
  (3) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете, от които: 1) двама от членовете със стаж в енергетиката при упражняване правомощия на Комисията по този закон; 2) един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията при упражняване правомощия на Комисията по Закона за регулирана на водоснабдителните и канализационните услуги;
  (4) Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението.
  (5) Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани с: 1) издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия; 2; утвърждаване на цени; 3) други въпроси във връзка с осъществяване правомощията на Комисията.
  (6) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на Комисията по ал. 5 се провеждат при закрити врати, като на тях могат да присъстват само членовете на Комисията и страните по съответното производство.
  (7) Решенията на Комисията по алинеи 5 и 6 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в Правилника по чл. 16, ал. 1.
  (8) При осъществяване на правомощията си Комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи – правилата на Административнопроцесуалния кодекс.
  (9) Решенията, включително мълчаливият отказ на Комисията, се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението. Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред решение е недопустимо, освен по отношение на решения, с които се налагат санкции, решения за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за отнемане на сертификати за независимост на оператори на преносни мрежи.
  Който е за, моля да гласува. Господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Един важен въпрос. Мисля, че го имаше някъде, даже говорих и с Ива Йорданова по тази тема. Въпросните протоколи, от които може да се види кой как е гласувал, да бъдат в интернет.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Има го, господин Димитров. Публикуват се решенията с мотивите за това кой как е гласувал, на интернет страницата на Комисията. Има го разписано малко по-нататък.
  Други народни представители? Господин Бойчев.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Тъй като вие, работната група сте компилирани о т. различни предложения на народни представители и може би това е най-важното от дейността на Комисията, ми се искаше малко да си го обясним по-добре. Как ще се вземат решенията, кои състави кои решения ще гледат? И мнозинствата. Вие сте възприели едно разбиране – двама членове от сектор енергетика задължително да присъстват, един – от сектор ВиК. А мнозинството от кой състав се гледа, в смисъл, може ли да приемем, че решения във ВиК ще бъдат взети, примерно, ако председателят, един член от ВиК, един юрист и един икономист – това достатъчно ли е да се вземе решение, тъй като това не е мнозинство в общия състав на Комисията? Молбата ми е малко технологично да изчистим нещата.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбрах въпроса, господин Бойчев. Според гласуваните текстове, Комисията е в състав от 9 членове. Всички решения, с изключение на решения за цени и жалби, се гледат в общия състав. В отделните състави, от които състав ВиК е от обща численост 5 човека – председател, икономист, юрист и двама ВиК специалисти, а състав енергетика е от 7 човека: председател, икономист, юрист и четирима енергетици – гледат жалбите и определянето на цените. В отделните състави, когато се вземат решения, е необходимо в състав енергетика да има най-малко два гласа „за“ на специалист „енергетика“, освен останалите, с до общ кворум от 7. Трябва да са 4 от 7. Но от тези 4 задължително двама трябва да са енергетиците. Ако не са двама енергетици, не може да мине решенията. В състав ВиК от 5 човека общ състав най-малко единият от ВиК специалистите трябва да е „за“. Председателят, икономистът и юристът преценяват на коя от страните, в случай, че има разминаване между мненията на ВиК специалистите, но минимум един от ВиК специалистите трябва да е „за“. Това е принципът.
  Останалите решения по отношение на отнемане на лицензии и всички останали правомощия на Комисията се гледат от общия състав от 9 души. Това достатъчно ли е? (Когато е в два състава, мисля, че трябва да е така.)
  Други народни представители?
  Преди да преминем към гласуване на този основен текст, предлагам редакционна поправка, която ми бе подсказана от юристите в Комисията. Колеги, в чл. 13, ал. 3, т. 1: „Двама от членовете със стаж в енергетиката при упражняване правомощията на Комисията“ – има записано по този закон, по-правилно от правна гледна точка е да отпаднат последните три думи „по този закон“. Предлагам да гласуваме тази редакционна поправка. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Поправката е приета.
  Подлагам на гласуване прочетения от мен текст с нанесената поправка. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 15 гласа, „против” няма, „въздържали се” 2.
  Текстът е приет.
  Параграф 8.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепа предложението.
  Предложение от народния представител Кирил Цочев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представители Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Велизар Енчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване неподкрепените текстове.
  Предложение от народния представител Кирил Цочев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 гласа, „против” няма, „въздържали се” 16.
  Предложение от народните представители Рамадан Аталай и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Юристите прочетоха ли този текст, който ние сме предложили? Запознати ли сте, според изискванията на Директива 72? Това е чисто изискване на Директива 72? Става въпрос за § 8. Няма как да прехвърлите отговорност към тази Комисия, а Директива 72 точно и ясно казва към кои институции и какви са организациите, които трябва да се ангажират и кои закони трябва да се спазват. Оттам съм го записал. После да не стане така, че наново да върнем към текста?
  ИВА ЙОРДАНОВА: Да, и текстът на вносителя е преписан буквално от директивата, но ние смятаме, че това не е редно да се прави по този начин, тъй като директивите все пак се въвеждат и се търси резултат. Затова в началото приехте едно предложение на Делян Добрев и група народни представители за независимостта от изпълнителна власт, за безпристрастност, прозрачност, публичност, почтеност и т.н. Отделно Комисията, съгласно директивата, тези текстове става независима от изпълнителната власт, тоест, от орган изпълнителна власт вече тя става регулаторен орган, независим, избран от Народното събрание. Това е второто изискване на директивата.
  Другото изискване на директивата е публичността – качване на всички протоколи, начин на гласуване, което също е направено. Конфликтът на интереси – членовете на Комисията са субекти на Закона за конфликт на интереси, тоест, те ще си отговарят по Закона за конфликт на интереси, включително по Закона за публичност на имуществото ще декларират имущество. направено е такова предложение. Така че всичко в директивата в този смисъл е изпълнено. Но смятаме, че така записан текстът, преписан от директивата, той за нас специално е дори и смешен, с извинение.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Добре.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Подлагам на гласуване предложението на господин Рамадан Аталай и група нар
  одни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържал се” 1.
  Предложение на господин Велизар Енчев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ – няма, „против” няма, „въздържали се” 17.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен. Който е съгласен текстът на вносителя да бъде отхвърлен, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ – 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Параграф 9.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група подкрепя предложението.
  Тъй като няма отхвърлени предложения, ще прочета и редакцията на работната група:
  „Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  § 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2.
  (2) Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на ВиК операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на Комисията, включително начина, по който са гласували членовете на Комисията и мотивите на всеки гласувал против приетите нормативни актове, правила, методики и указания.
  Господин Димитров, това е текстът, за който питахте. Който е съгласен с редакцията, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Параграф 9 е приет.
  Параграф 10.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов. Работната група не подкрепя предложението, но господин Димитров го оттегли в началото, така че няма да го подлагам на гласуване.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Има ли желаещи народни представители за изказвания? Господин Веселинов, заповядайте.
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Ще си позволя само няколко думи да кажа за предложението, което правим в този член. Става дума за създаване на обществен консултативен съвет, тъй като, както мнозина казаха и в дебата до момента, сферата е изключително чувствителна и според нас е редно да има един чисто граждански орган, който да представлява гражданския контрол над Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това е идеята и мисля, че си струва да бъде подкрепена, с оглед на обществените очаквания.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Други народни представители? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на Георги Недев и група народни представители. Който подкрепя предложението, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 3 гласа, „против” няма, „въздържали се” 14.
  Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 4 гласа, „против” няма, „въздържали се” 13.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 10. Чл. 16 се изменя така:
  Чл. 16, (1) Комисията приема Правилник за дейността си, който се обнародва в „Държавен вестник“.
  (2) При осъществяване на дейността си Комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с Правилника по ал. 1.
  (3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда, ал. 4 – за администрацията на Комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.“
  Господин Димитров, заповядайте.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин председател, този правилник е важен, но няма срок за неговото приемане. Практиката на подобни административни органи показва, че понякога злоупотребяват и забавят приемането на подобни правилници и ви предлагам да сложим един 15-дневен срок от конституирането на Комисията. Ако е малко 15, сложете едномесечен срок, но да има срок. Нека да бъде в последните разпоредби, но е важно да има такива срокове, защото с този правилник ще се задействат и мерките за прозрачност, които въвеждаме. Да не се окаже, че новата Комисия ще се забави в това действие.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбрах, господин Димитров. Систематичното място на Вашето предложение е в Преходните и заключителните разпоредби. Юристите в Комисията си записаха Вашето предложение. Ще го подложа на гласуване тогава, когато стигнем до тези текстове. Ако няма други народни представители, предлагам да гласуваме текста на § 10. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Текстът на § 10 е приет.
  Параграф 11.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Мартин Димитрово и Петър Славов. Работната група не подкрепя предложението. То е оттеглено обаче от господин Димитров.
  Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Подлагам на гласуване неподкрепения текст на господин Искрен Веселинов и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 3 гласа, „против” няма, „въздържали се” 14.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 11. В чл. 20 точка 4 се изменя така:

  4.Внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността на Комисията.“
  Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложението е прието.
  Параграф 12.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Има ли желание за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване неподкрепените предложения по реда на тяхното записване в доклада.
  Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 4 гласа, „против” няма, „въздържали се” 13.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Предложение от народния представител Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 3 гласа, „против” няма, „въздържали се” 14.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 12 да бъде отхвърлен. Моля да гласуваме предложението на работната група. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Параграф 13.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Георги Недев, Стефан Кенов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Мартин Димитров не е подкрепено и е оттеглено.
  Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Има ли желаещи народни представители за изказване? Господин Веселинов.
  ИСРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Уважаеми господин председател, колеги, предложението, което сме направили, има две компоненти. Едната е свързана с работата на двата състава и на зам-председателите, което аз оттеглям и бих помолил да се гласува само новият член 33а „Организира като задължение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране … организира системи за постоянни проверки на част от търговските измервателни уреди за електрическа енергия, докладва резултатите и предлага коригиращи мерки в случай на установени повторяеми несъответствия. Това предложение е поради общественото напрежение, че има някаква манипулация на електромери – това да бъде вменено задължение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да го следи.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Други народни представители? Не виждам. Ще помоля Министерството на енергетиката за становище, защото доколкото си спомням, има правила за постоянна проверка на част от измервателните уреди в ЕРП-тата и ще Ви помоля да ни кажете това така ли е, или не.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател. Господин Куюмджиев ще внесе яснота по тази тема и ще изрази становището на Министерството на енергетиката.
  ДИМИТЪР КУЮМДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми гости, проверката на търговските измервателни уреди, залегнала в правилата за измерване на енергията, предвижда по принцип това да става, когато има сигнал или когато се установи при отчитането, че има такива нарушения или че има несъответствие, а не регулярна, постоянна проверка.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Куюмджиев, няма ли проверки на извадков принцип през определен период - мисля, че беше пет години – на извадков принцип на електромери, при които ако се установи, че има по-голям процент от приетия минимален процент, се подменят всички?
  ДИМИТЪР КУЮМДЖИЕВ: Не знам да има такъв текст.
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Става дума първо да вменим на независимия регулатор задължението постоянно да следи за това, коректно ли отчитат електромерите? Това означава, че ако примерно приемем условно, че 100 такива измервателни уреди работят, днес ги слагаме в Пловдив, утре – в Благоевград, в други ден – някъде другаде. Просто да се изгради система, която да контролира коректността на уредите. Мисля, че това е резонно и ще свърши работа.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Идеята е добра като цяло, но въпросът е ДКЕВР дали има администрацията да се ангажира с такъв въпрос, или дали трябва да бъде възложен на Министерството на енергетиката. Това е въпросът. Ако го запишем както Вие го предлагате в момента, става ангажимент на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Имат ли капацитета да вършат такава работа? Иначе идеята Ви ми харесва. Ние трябва да я приложим, но дали да не остане ангажимент на Министерството на енергетиката? Това е въпросът.
  Какъв капацитет има Държавната комисия за енергийно и водно регулиране? Тук има представители на ДКЕВР. Питайте ги в сегашния им състав дали имат капацитета да вършат такава работа? Това означава хора да посетят адреси, да проверяват електромери. Те имат ли такава администрация? И ако им възложим такъв ангажимент, основателно ще поискат, господин Веселинов, по-голяма администрация в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Въпросът е ако Министерството на енергетиката имат капацитета и хората да вършат тази работа, е редно там да възложим този ангажимент.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Съгласно Закона за енергетиката Министерството на енергетиката няма подобни правомощия, но тук може би става въпрос за нещо по-различно. Иначе предложението наистина е добро. Но тук може би ще трябва да включим по някакъв начин и Държавната агенция за метрологичен надзор, тъй като тя е органът, който всъщност има правомощия да проверява измервателните уреди и в случай, че установи отклонения, да дава предписания и съответно те да бъдат подменени, ако това е необходимо.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Възниква въпросът кой ще плаща на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране?
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Комисията е към Министерството на икономиката. Разпоредител е с бюджетен кредит.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: На мен също ми харесва текстът. Единственото притеснение, което поражда в мен, е органът или институцията, която ще прави тези проверки, как ще ги проверява – има ли акредитация за това. На БИМ, доколкото знам, е отнета акредитацията в момента на много дейности, които прави. Тоест, тя не може да каже „Това е така“ или „Не е така“ и ние да й вярваме, защото няма акредитация отнета е. По какъв начин, ако възложим на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, този екип, имайки данни как ще бъдат обосновани тези данни, че да се вземе решение примерно за сменяне на всичките електромери, тоест при всички случаи ще възникне спор и евентуално някакъв арбитраж на това решение в някаква а кредитирана лаборатория. Тоест, може би трябва малко по-подробно – дали чрез наредба – да го впишем. Не може само с този текст да решим доста голям проблем. Тоест, може би някак си трябва да го прецизираме с една последваща наредба, която министерството да изготви на база енергетика. БИМ е също към икономиката. Така че има някои въпроси, които трябва да се изчистят и мисля, че с този текст повече въпроси се задават, отколкото решения.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Николов. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране желае ли да вземе отношение? Заповядайте, господин Симеонов.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Извинявайте, че Ви отнемам думата, но може би ще Ви помогна. Има директива. Това е Третият енергиен пакет на Европейската комисия, съобразно който ежегодно е задължителна проверката на 5% от тези т.нар. вече умни електромери. Но това се регламентира да бъде извършвано от специализирана лаборатория, лицензирана от Европейската комисия, Европейския съюз. Там, естествено, не се коментира кой ще плаща. Но това не е проблем на Европейската комисия, това си е наш проблем. Най-вероятно това ще бъде към министерството. Но такъв е нормативният документ, с който няма как да не се съобразим.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Симеонов. Господин Бойчев.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Виждам, че се очертава консенсус върху идеята да се приеме това предложение. Считам, че ключът за възстановяване на доверието е едно от основните предизвикателства пред системата и ми се иска да използваме това, че в момента присъстват и целият състав на държавната комисия, и министърът на енергетиката. Имаме два варианта: или да подкрепим така, както е предложението на колегата Веселинов. Той говори за създаване на система, не уточнява кой как и какво ще направи. Ако обаче колегите от държавната комисия споделят, че са готови с това нещо.
  Другият вариант, според мен, е консенсусно да отложим това и да възложим на министъра на енергетиката да предложи текстове. Тъй като днес в зала мина Законът за енергийната ефективност, имаме възможност в рамките на две седмици да изчистим цялата процедура по това кой. В момента експертизата се прави от Българският институция по метрология, но заплащане, контрол върху този процес и неговата организация как да бъде направена, тъй като виждам, че има смисъл от това предложение, според мен ще бъде добър сигнал. Затова ми се иска да чуем държавната комисия и министъра на енергетиката готови ли са в момента. Ако остане така текстът, ще бъде ли работещ и ще постигне ли целите. Или да направим, господин Веселинов, едно отлагане и да го внесем в Закона за енергийната ефективност?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз съм съгласен с Вас, господин Бойчев. Между другото, това важи както за този текст, така и за някои от останалите текстове в закона, на които систематичното място е по-скоро в Закона за енергийната ефективност, който също в момента е между първо и второ четене в парламента. Днес удължихме срока на две седмици, за да имаме достатъчно време предложенията, които трябва да бъдат отнесени към Закона за енергийната ефективност, да бъдат направени там. Така че наистина имаме възможност в рамките на този двуседмичен срок да прецизираме текстовете. Давам думата и да Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за отношение.
  СВЕТЛА ТОДОРОВА: Ако комисията трябва да извършва проверки, смятам, че това нито е възможно, нито би имало акредитация, както казахте, за такава дейност.
  По отношение на организирането на система – да, възможно е да се направи, но като цяло текстът ми се струва неясен и по отношение на последната му част. Предлага коригиращи мерки. На кого, какви, „при установени повторяеми несъответствия“. Мисля, че трябва да се прецизира текстът. Като цяло идеята е добра, но възможно е това да бъде направено по някаква методика, която да казва на Електроразпределителните предприятия, че на определени периоди от време или за определен брой електромери определена извадка трябва да прави такива проверки, но трябва да се уточни вероятно, че е и за тяхна сметка. Тоест, няколко неща не са ясни. Дали това да го прави комисията или министерството като система, като организация, дали самата дейност да я извършва електроразпределителното предприятие, като ги изпраща в Агенцията по метрология и какви са коригиращите мерки и кой заплаща.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря. Господин Веселинов, идеята е да се прецизират текстовете и да се внесат в Закона за енергийната ефективност. Вие какво мислите по този въпрос?
  ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ: Аз не възразявам, но при условие, че комисията или министерството поемат ангажимента за прецизирането, тъй като мисля, че това е редно.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Министерство на енергетиката?
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател. Министерство на енергетиката поема ангажимента да прецизира текстове и да ги представи в съответния срок.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря. Господин Веселинов, да считаме, че се оттеглени тогава тези предложения и ще бъдат внесени между първо и второ четене в Закона за енергийната ефективност. Както виждам, може да очаквате подкрепа от почти всички народни представители от тази комисия.
  Подлагам на гласуване предложенията на господин Георги Недев и група народни представители, които работната група не подкрепя. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 глас, „против” няма, „въздържали се” 16.
  Предложение на народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Предложение от господин Мартин Димитров, което е оттеглено. Не го подлагам на гласуване.
  Предложение от господин Искрен Веселинов и група народни представители. Оттеглено е, не го подлагам на гласуване.
  Подлагам на гласуване основният текст на параграф 13. Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 13. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В текста преди „точка 1“ думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  2. В точка 32 думите „и отчет“ се заменят с „и доклад“. Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 13, ал. 2.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Има ли желание за изказване? Господин Бойчев.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Тъй като това се отнася за бюджета на комисията и ако искаме тя да изпълнява по същество своите функции и да гарантира своята независимост, своята експертиза и капацитет, знаете, че в момента комисията е изправена да води много сложни дела срещу огромни компании, примерно, в сектор „Енергетика“. Определено тук и председателят на комисията може да потвърди – примерно, юристите в комисията, ако кажете, какво е щатното разписание, какви са възнагражденията на един юрист, който ние изправяме срещу една голяма компания в сектор „Енергетика“ по спорове. Това беше нашата логика. Затова искахме тя наистина по същество да бъде независима комисия и независим регулатор. Затова сме направили това предложение за самостоятелен бюджет.
  Редакцията на комисията, която Вие ни предлагате, ми се иска малко да ми обясните какво означава това „Бюджетът на комисията е самостоятелна част от държавния бюджет.“ Той и в момента е отделна част от държавния бюджет на Република България. Смисълът на нашето предложение беше комисията да осъществява своята дейност на база на приходите, които събира по таксите, които законът е отредил като права.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбрах, господин Бойчев. Аз също имах намерение да предложа същото и да го подкрепим, но юристите в к та казаха, че съгласно Конституцията единственият орган в държавата, който има самостоятелен бюджет, е Висшият съдебен съвет, а както виждате, и при него не се получава много самостоятелен. Така че, ще дам думата на юристите да обяснят защо не може да стане самостоятелен. Единствената възможност е да е отделна, самостоятелна част от държавния бюджет.
  ИВА ЙОРДАНОВА: По отношение на това, което попитахте, господин Бойчев, за самостоятелната част – да, на практика нищо не значи, ако трябва да съм честна. Даже записът на Искрен Веселинов е по-коректен от гледна точка на резултата, че той е част от държавния бюджет, съставя се, отчита се, изпълнява се по Закона за публичните финанси.
  Единствените органи в държавата със самостоятелен бюджет са Народното събрание и съдебната власт. Но, както знаете, за съдебната власт, самостоятелността на бюджета е дотолкова самостоятелна, че тя като дойде в Народното събрание, отново депутатите, вие решавате какъв ще им е бюджетът. Те идват със становище от Министерски съвет и обикновено винаги становището се подкрепя на Министерски съвет. Тоест, дори и да се запише, че бюджетът на комисията е самостоятелен, това няма да им донесе кой знае какво, ако няма пари в държавата, защото все пак са държавен орган и са общия бюджет. Така че, колкото пари има, толкова ще им се даде накрая.
  Смятаме, че не трябва да се отваря тази врата, защото този запис за самостоятелната част, за който попитахте, на държавния бюджет, дойде от Сметната палата, както знаете много добре. Миналата година с актуализацията декември месец се промени Законът за Сметната палата, за да стане от самостоятелен бюджет – самостоятелна част, за да не може да се формира самостоятелно. В момента отново в новия Закон за Сметната палата „е самостоятелна част“ остана този запис. Затова просто тук се възпроизвежда по този начин, самостоятелна част. Но на практика той ще сие част от държавния бюджет, те ще си го изготвят и той ще си влезе в общия бюджет през Министерски съвет в Народно събрание. Тоест, на практика народните представители, вие ще решите колко пари да дадете на тази комисия в рамките на общия бюджет. Тоест, може да им дадете колкото Министерски съвет е казал, може да им дадете и по-малко.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря. Всъщност проблемът не е толкова дали ще е самостоятелен като съдебната власт или Народното събрание, а по-скоро дали ще получат подкрепа в Народното събрание за промяна в бюджета. Спомняте си 2010 и 2011 г. Министерски съвет имаше едно предложение за бюджета на Комисията по финансов надзор, а в Народното събрание се гласува друг бюджет на Комисията по финансов надзор, по-висок. В същото време Висшият съдебен съвет иска един бюджет, който не се подкрепя от Министерски съвет и Народното събрание възприема решението на Министерския съвет.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Ние по същество запазваме досегашния модел. Сегашният модел на държавния бюджет е същият. Те имат отделен бюджет, в рамките на държавния бюджет. Аз си спомням, и госпожа Тодорова е тук – ясно е, че Народното събрание ще го определи, но те събират около 11-12 милиона приходи от таксите, а Министерството на финансите ви даде, ако не ме лъже паметта, 3,8 млн. лв. Идеята ми беше, че с този запис, който правим в момента, ние по същество не решаваме нищо от целта, която си бяхме поставили с вдигането на ранга на комисията, пряко избирана по същество вече и от Народното събрание. Ако министърът на финансите пак ще се наложи да бъде човекът, който трябва да коригира това.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Всъщност, господин Бойчев, ние възприемаме част от едно Ваше предложение, което е в следващия текст, в който вие предлагате да отпаднат думите „20 на сто“ и собствените приходи да бъдат на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Ние възприемаме да се замина 20% с 30%. От тази гледна точка има разлика в посока увеличение на бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
  Давам думата на председателя на комисията госпожа Тодорова.
  СВЕТЛА ТОДОРОВА: Иска да направя само една корекция в думите на юриста. Нашият бюджет не зависи от това колко пари има в държавата. Това е институция, която събира лицензионни такси от регулираните предприятия. Тези лицензионни такси са определени с тарифа на Министерския съвет, тоест Министерският съвет е приел, че за да се издържа комисията, са и необходими да събере такива такси, които са включени, отново казвам, в признатите разходи на регулираните предприятия. Мисля, че има голяма разлика между тази комисия и всеки един друг държавен орган, който се издържа от държавния бюджет по ясните принципи. Тук няма такова нещо, има ли пари в държавата или няма, за да бъде определен бюджетът на комисията. Ако зависеше от мен и ако това няма да доведе до негативни резултати, бих предложила следното. Нека да се намалят лицензионните такси. След като държавата смята, че на комисията й трябва 3,8 млн. лв., за да се издържа, нека бъдат намалени лицензионните такси, така че да се събират 4 милиона. Защо държавата събира 12 милиона?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Други народни представители?
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Защо създавате § 13а? Въпросът ми е към Ива Йорданова. Не можах да разбера параграф 13а за какво е създаден.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Въпросите, който господин Жельо Бойчев и господин Аталай зададоха, са резонни, защото той така или иначе, е част от държавния бюджет. Предполагам, че работната група все пак е записала този текст, тъй като има много предложения от народните представители от всички парламентарни групи за самостоятелен бюджет или някаква по-голяма самостоятелност на бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Имаме два варианта и предлагам да гласуваме първо неподкрепеното предложение и след това основния текст. Ако решим да отпадне и основният текст, който явно няма особен смисъл, освен успокоение на комисията, може и той да отпадне.
  Подлагам на гласуване първо предложението на Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Подлагам на гласуване предложението на работната група да се създаде § 13а.
  „§ 13а. В чл. 26 се създава ал. 3.
  (3) Бюджетът на комисията е самостоятелна част от държавния бюджет.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Не се приема този текст на работната група.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Този текст, макар и въпросът на господин Аталай да имаше основание, но нали се сещате, че ако този текст въобще го няма, теоретично е възможно бюджетът на комисията да стане част от бюджета на друга организация, теоретично. Първостепенен разпоредител е? Добре, значи няма проблем.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Променяте ли си вота, господин Димитров, или остава „за“? Променяте го – „Въздържал се“.
  Ставаме 17 „въздържали се“ на гласуването на § 13а.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 13б и § 13в. Тук ще имаме обаче преномериране, понеже отпадна § 13а. Това ще се направи от работната група.
  „§ 13б“. В чл. 27, ал. 1, т. 2 думите „20 на сто“ се заменят с 30 на сто“.“
  „§ 13в. В чл. 31а, ал. 1, в текста преди точка 1, след думата „право“ се добавя „при необходимост“, а след думата „период“ се добавя „не по-често от веднъж на календарно тримесечие“.
  Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване прочетения от мен текст в редакцията на к та. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създадат § 13г.
  „§ 13г. В чл. 36а, ал. 3 думите „в средствата за масово осведомяване“ се заменят с „на интернет страницата си“.
  Който е за предложението на работната група с прочетената от мен редакция, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя предложението по чл. 38е, ал. 1, чл. 38ж, ал. 2 и 3, чл. 38з, ал. 1 и не го подкрепя в останалата част.
  Благодаря, че са подкрепени толкова предложения на господин Стойнев. Подлагам на гласуване обаче първо неподкрепената част, освен ако вносителите не искат да ги изтеглят?
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Ние няма да изтеглим, само ще подкрепим Вас, господин Добрев, и колегите от ГЕРБ за това, че има едно сериозно развитие от миналия състав на Народното събрание и голяма степен от нашите предложения сте ги подкрепили, обаче преди да поставите на гласуване редактирания вариант на работната група, предложението на работната група, искам да обърна внимание на следното. Възприели сте немалко от нашите предложения, но са останали три основни неща. Едното е в чл. 38ж, т. 4, където говорим за качество на предоставената услуга и това, че доставчиците дължат обезщетение. Аз съм народен представител от София, от 23-и избирателен район и в тази комисия съм поставян нееднократно, а по медиите непрекъснато сме свидетели на един случай в по крайнините на София, където хората са подложени, да не използвам силна дума, но на системен тормоз с прекъсване на електрическата енергия. Те нямат ли права да предявят претенции. Идеята ни за този текст и тези предложения беше именно за такъв тип случаи, в които виждаме как системно дълго време едни въпроси с доставката на електрическа енергия не се решават.
  Другото предложение, което не сте възприели и което ми се струва, че също сме сигнализирани нееднократно, че се злоупотребява с него, е т.нар. наложила се практика да се съставят протоколи за коригиране количество на измерена електроенергия без да присъства клиентът. Там имаме редица случаи и редица жалби за това, че примерно в дадения случай при електроснабдителните дружества понякога се натъкваме на ситуации на злоупотреба с това, че се коригират количества на използвана енергия, а в крайна сметка потребителят го няма.
  Последното предложение, което не сте възприели от нашите предложения, е: „При преустановяване на снабдяването с електрическа енергия повторното възстановяване на снабдяването да се извършва без заплащане на цената за възстановяване. Ние сме посочили определен срок, в който това да става. Вие не сте го възприели. Пак казвам, при положение, че поне публично стана ясно, че имаше такъв съдебен спор, мисля, в Пловдив. Там съдът отсъди относно това, че електроснабдителното предприятие няма право да иска такса за повторното включване към мрежата на услугата. Иначе благодаря за това, че една немалка част от нашите предложения сте ги възприели. Но тези три са отпаднали и бих искал да помислите при окончателното гласуване дали не можем да подкрепим част от тях.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Има ли други народни представители? Господин Николов.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Това са хубави предложения. Някои просто са уредени в Закона за потребителя и в този закон, но във връзка специално с това, когато е прекъснат токът и след това за възстановяването да не се дължи сума, общо взето ще направим такъв прецедент, че когато се възстановява електрозахранването на неизрядните платци, което съответно електроразпределителните дружества ще имат някакъв разход, този разход ще се признае от комисията най-вероятно като техен разход. Тоест, всички ние ще платим това, че някой не е изряден. Общо взето, това е смисълът, затова не сме го приели. Мисля, че който не е изряден и е доказано неизряден – защото има други начини, по които да се оспорва и т.н. неправилното прекъсване на тока – наистина трябва да се заплати от неизрядния клиент.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз също исках по отношение на текста, който гласи, че не се дължи такса при възстановяване на захранването, да коментирам почти същото, че записвайки го така, не означава, че този разход изчезва. Този разход продължава да съществува, защото някой трябва да отиде с автомобил или както и да е по друг начин до съответния абонат и да възстанови захранването му. Но може би повече аргументи по време на дебата в пленарна зала ще представим. Предлагам ви да гласуваме първо неподкрепената част от предложенията на господата Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Първо, приветствам, че приемате предложенията на опозицията, защото ако отворим стария закон и тези закони на потребителите, ще видите, че същите текстове ги има. Те са действащи в законовите уредби на България и в момента. Няма нещо, което да няма в законите. Добре, че сте ги приели. Но задавам аз въпроса защо днес вървим с едри, бързи крачки и приемаме един закон и остават много неизвестни. Какво разбирате в чл. 38з - чудя се как и по какъв начин, когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми клиента по заявен от него начин? Ако каже, на космоса ли ще се качите? Що за термин е „по заявен от него начин“? Какво разбирате под „по заявен от него начин“. Има си законови терминологии. Според мен, юристите трябваше да прецизират всичко това. Не знам какво имате предвид, но тук ще има много сериозни разминавания.
  Аз не го разбирам, че избира по няколко начина. Казвате „по заявен от него начин“. Заявеният от него начин може да бъде: Качвам се на панорамата на Кемпински и чакам да дойдат да ме уведомите.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Аталай. Други народни представители? Не виждам.
  Според мен, „заявен от него начин“ е начинът за контактната информация, която съответният клиент е предоставил при сключване на договор“ – дали ще е имейл, джиесем или каквото и да е друго, адрес може би.
  Имате ли конкретно предложение за редакция, господин Симеонов?
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: … „съгласно общите правила“, предлагам аз.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Да, както каза господин Симеонов, общите условия, така или иначе, допълват именно закона и начините, по които се изпълнява всеки един от членовете. Така че аз мисля ,че общите условия, които се одобряват от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране сега, след това КЕВР, мисля, че там ще бъде уреден този въпрос.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Николов. Вероятно притеснението на колегите от БСП е било, че може би не във всички общи условия има такава разпоредба и затова желанието им е било това да се сключи в закона. на този етап ние имаме две възможности: или да отпадне чл. 38з с презумпция, че това ще го има в общите условия, или да гласуваме чл. 38з така, както сме го предложили.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: В чл. 38з тук казваме, че дружеството краен снабдител трябва задължително да уведоми клиента.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Има го в общите условия за договорите с клиентите, господин Бойчев.
  Според мен, не е излишно да го има и в законовия текст. Мисля, че редакцията е достатъчно ясна, за мен. Така че ще прочета текста и ще го подложа на гласуване. Работната група предлага да се създаде § 13д.
  „§ 13д. В глава Трета, раздел Шести се създават членове 38е до 38з.
  Чл. 38е. Крайният снабдител информира клиента заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на електрическа енергия или на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.
  Чл. 38ж. (1) Клиентът може да поиска от оператора на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа да се извърши метрологична експертиза на средство за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава Пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Българския институт за метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.
  (2) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на: 1) операторът на електроразпределителната, съответно на газоразпределителната мрежа, в случай, че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване; 2) клиентът, в случай, че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.
  Чл. 38з. Когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми клиента по заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на снабдяването. В случай, че клиентът не е заявил начин за уведомяване, той се уведомява по начин, определен от крайния снабдител.
  Впоследствие ще видим и редакция на страница 76 за това, какъв е редът да се определи начинът за уведомяване.
  Подлагам на гласуване прочетения от мен текст. Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържал се” 1 глас.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Тъй като сега ме информираха, че има писмо от Българския институция по метрология и молбата ми е може би министър Петкова да провери, тъй като там твърдението е, че те могат да проверяват само стари електромери, а на новите, дигиталните електромери няма възможност да бъде извършена проверката там. Има ли друга лицензирана лаборатория. Ако е така, просто редакционно – мисля, че то не променя смисъла, докато влезе в залата, да го коригираме.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Бойчев, приемаме гласуването за гласуване по принцип в такъв случай и ако случайно има проблем, тогава ще трябва да се уточни редакционно текстът в посоката, която Вие предложихте. Съгласни ли сме всички на този вариант? Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържал се” 1.
  Приемаме по принцип редакцията.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 13е.
  „§ 13е. В чл. 39, ал. 4, т. 4 след думата „топлинна“ се добавя „и електрическа“.“
  Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване текста в редакцията на комисията. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Има редакция на комисията, която не е отразена, че от Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. В чл. 40, ал. 1, т. 2 след думата „вещни“ се добавя „или концесионни права“. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група предлага да се създадат § 13ж.
  „§ 13ж. В чл. 40 се създава алинея 8.
  (8) Лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 се издава и на лице, на което е предоставена концесия или притежава право на ползване за експлоатация върху енергийни обекти за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия при условията на ал. 1 до ал. 6.“
  Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Не виждам. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Господин Стойнев.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, обърнете внимание на това, което сме предложили ние от БСП, именно, за правомощията на особения управител. Когато става въпрос той да осъществява от името на лицензианта лицензионната дейност на определено дружество. Колеги, това е една дупка в българското законодателство. До този момент ние по никакъв начин не сме описвали никъде в случай на отнемане на лиценза какви дейности и какви правомощия има особения управител и не разбирам защо сега се отхвърля. Може да имаме някои неща, с които колегите да не са съгласни, но при положение, че има дупка в българското законодателство и това се признава и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, и тук се предлагат текстове, които според мен не противоречат на европейската практика, считам за съвсем нормално и в българското законодателство ние да регламентираме правомощията на особения управител. Наистина не разбирам защо се отхвърля при положение, че ние не противоречим или не влизаме в колизия с никого, освен може би с определени дружества, но в крайна сметка нашето желание е тук да има текст, който да го има както в останалия свят, така да го има и в нашата скъпа родина. Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Ненков.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, а за съм съгласен донякъде с господин Стойнев, че има пропуски в законодателството, което не се казва точно и по какъв начин могат да се отнемат лицензи, но текстовете, които Вие сте предложили, според мен ни връщат много назад в годините на управление на тази държава. По начина, по който Вие сте представили дейността и отговорността на особения управител излиза така, че когато един особен управител бъде назначен, може да прави разпореждане с всякакви имоти, с цялото търговско дружество и накрая има текст, в който се казва, че те не носят дори отговорност. Това означава, че един човек може да дойде в едно търговско дружество и да направи каквото си пожелае. Така че няма как да приемем един такъв текст. Но съм съгласен, че за в бъдеще трябва да се намери по-добра формулировка на реда и начина на отнемане на лицензия, ако има нарушение.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз искам да добавя нещо, господин Стойнев. В ал. 4 е записано: „Когато лицензиантът в срок до 60 дни преди изтичането на срока на лицензията“. Всъщност текстовете, които Вие предлагате, касаят времето, когато тези лицензии ще изтекат. Доколкото знам, тези лицензии имат още 25 години. може би това не е прецизирано добре. Така че ми се струва, че е малко рано, в смисъл, имаме време.
  Притеснява ме и това, което колегата спомена за това, че се дава право да може да отчуждава, да обременява с тежести недвижими имоти, да сключва договори за особен залог, да сключва договори за залог на вещи и всички останали правомощия и след това е записано, че не носи отговорност за вредите, причинени от него неумишлено.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Причинени от него умишлено. Колеги, Вие какво смятате, че ще прави този особен управител? Той няма да седи по цял ден да пие кафе. В крайна сметка, той ръководи дружеството. Аз приемам да имаме конкретен дебат и ваши предложения, сблъсък на идеи, на виждания, но изцяло да се отхвърля, и да продължаваме да висим с дупка в нашето законодателство, смятам, че не е редно. Аз разбирам, че на някои хора им е по-добре да няма тези функции на особения управител, че е хубаво да продължаваме да си затваряме очите, но в крайна сметка тук в Народното събрание вместо да гласуваме стратегии, е по-добре да имаме конкретни законопроекти, така че да уреждаме рамката, в която трябва да оперират определени дружества. Предложете тогава вие какво е вашето виждане за този особен управител, но нека това наистина да не го отхвърляме по този начин. Уверявам ви, че и в Европа има абсолютно същите правомощия и там .Това не означава, че в България трябва да бъдат много по-омекотени тези правомощия. Тук не става въпрос, че в момента имаме определени процедури по отнемане на лиценза. Не, аз не говоря за това, а просто за една дупка в законодателството и сега е моментът.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Тази дупка миналия парламент май също щяхме да я запушваме, не успяхме. Господин Николов.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Абсолютно съм съгласен с господин Стойнев. Аз категорично няма как да подкрепя тези текстове, но подкрепям философията на това, което казва. Затова предлагам да накараме в един обозрим срок от два месеца примерно Министерството на енергетиката и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да изготвят вариант, в който да запълним тази дупка, защото това наистина обуславя по някой път извинява това, че комисията не тръгва по процедура отнемане на лиценз. Бих бил радостен, ако наистина изготвите текстове на база европейско законодателство, което да ни го предложите, защото все пак това е важен момент в закона.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Министър Петкова.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател. Аз също намирам идеята на господин Стойнев наистина за добра и е факт, че в националното законодателство има определени пропуски, свързани точно с тази дейност. Ние от Министерството на енергетиката се ангажираме да подготвим текстове, но може би те по-скоро трябва да бъдат свързани – поне моето лично мнение е такова на този етап, че това трябва да бъдат дейности, които този особен управител може да осъществява, но само по отношение на оперативната дейност, оперативната работа на дружеството да се разполага с такива правомощия с разпореждане със собственост. Но това, разбира се, ще го формулираме и ще го предложим на вашето внимание.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря и аз, госпожо министър. Това действително ще улесни нашата работа. Има ли други народни представители за изказване? Не виждам.
  Подлагам на гласуване неподкрепените текстове от комисията с вносител Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ – 3 гласа, „против” 1, „въздържали се” 13.
  Предложението не е прието.
  Параграф 14.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предлагам да гласуваме. Господин Аталай, ще го оттеглите ли да не го гласуваме в зала?
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Няма как да го оттегля поради една проста причина. В зала, представете си, че първото наше предложение мине и се приеме. Ако не се приеме, тогава ще ги оттегля, но ако се приеме, това ще е във ваша полза. И господин Стойнев ако беше оттеглил в точка 4 първото изречение, щяха да му приемат останалата част за особения управител. Единственото нещо, което видях, дори и министър Петкова каза, е, че е много добра идея. Оставаше и да пише „много добра идея“. Но ако не беше още 25 години да чакаме за махането на лиценза, щяхме да се разберем.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предлагам да гласуваме неподкрепеното предложение на господин Аталай. Той е прав, че ако сега го оттегли, а мине случайно първото му предложение в началото на закона, то няма да имаме текст, който да уреди с комисията впоследствие.
  Господин Аталай поема ангажимент ако не му мине първото предложение, да ги оттегли, за да не ги гласуваме и в зала и да ги четем.
  Подлагам на гласуване предложението на господин Рамадан Аталай и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Чета основния текст. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 14. Чл. 69а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  2. Създават се алинеи 3, 4, 5 и 6.
  (3) Предприятията по ал. 1, които не правят инвестиции на своите площадки, са длъжни да правят месечни вноски по сметка Национален план за инвестиции на Министерството на енергетиката.
  (4) Вноските по ал. 3 се определят в размер на 1/12 от изчислената годишна вноска, която се определя за всяка календарна година като произведение на референтната цена на тон емисии и предвидените за оператора безплатни квоти за същата година. Вноската се преизчислява при промяна на референтната цена на тон емисии.
  (5) Вноските по ал. 3 се внасят до 15-о число на текущия месец. За невнесените в срок вноските се дължи законна лихва.
  (6) Вноските по ал. 3 са публични държавни вземания. Неплатените в срок вноски подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител, по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.Актът за установяване на вземането се издава от министъра на енергетиката или от оправомощено от него длъжностно лице.“
  Преди 9да преминем към гласуване на основния текст, предлагам Министерството на енергетиката да даде малко разяснения, защото част от нас знаят, че тези текстове са свързани с ангажиментите по дерогацията, безплатните квоти, които се полагат за периода 2013-2020 г., които при неизпълнение на инвестициите трябва да бъдат съответно възстановени като парични средства. Но нека все пак чуем вносителя за повече разяснения по тази тема.
  Госпожо министър.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател. Това, което бих искала да споделя е, че това са основни действащи текстове. Те съществуват в наредбата. Сега са намерили своето приложение в закона. това, което е много важно и е един нов момент,. е определянето на характера на тези вземания като публични държавни вземания. Това смятаме, че е много сериозна стъпка напред, тъй като по този начин се гарантира събираемостта на тези вноски по Националния план за инвестиции, нещо, което е изключително важно - и се разписва и се урежда редът и сроковете съответно за събиране на тези суми. Това е искане на Европейската комисия, така че ние изцяло сме се съобразили с него.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Подлагам на гласуване прочетения от мен текст. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група предлага да се създадат § 14а.
  „§ 14а. Създава се чл. 80а.
  Чл. 80а. (1) Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция осъществяват последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулиране, включително при преференциални цени на електрическа енергия. Контролът обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност при регулиране, включително по преференциални цени.“
  (2) Не подлежат на контрол по ал. 1 производители на електрическа енергия, притежаващи централа с обща инсталирана електрическа мощност до 1 мегават.
  (3) Енергийните предприятия по ал. 1, за които се прилага Законът за Държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за Държавна финансова инспекция в рамките на финансовата инспекция.
  (4) Енергийните предприятия по ал. 1, за които не се прилага Законът за Държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за Държавна финансова инспекция чрез последващи проверки.
  (5) Заповедта за извършване на проверка от органите на Агенцията за Държавна финансова инспекция се издава от директора на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица и не подлежи на обжалване.
  (6) Министърът на енергетиката може да поиска от Агенцията за Държавна финансова инспекция да извърши финансова инспекция или последваща проверка по конкретен случай.
  (7) При извършване на проверките по ал. 4 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:
  1. на свободен достъп до проверявания обект;
  2. да проверяват цялата документация, свързана с финансово-стопанската и отчетната дейност при регулирани цени, включително преференциални цени;
  3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с проверката.
  (8) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за Държавната финансова инспекция да осигуряват свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация и да предоставят в определените срокове необходимите документи, сведения и справки, свързани с проверката. Документите на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език. Лицата нямат право да отказват достъп до информация, като се позовават на своя или чужда търговска или банкова тайна както на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна при спазване на Закона за защита на класифицираната информация.
  (9) При извършване на проверките органите на Агенцията за Държавна финансова инспекция са длъжни да:
  1. се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;
  2. отразяват точно резултатите от контролната дейност;
  3. не разгласяват и да не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.
  (10) За резултатите от извършена проверка органите на Агенцията за Държавна финансова инспекция изготвя доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства.
  (11) Докладът по ал. 10 се връчва на лицето, което представлява енергийното предприятие. След връчването на доклада лицето може да даде писмено становище в 14-дневен срок от връчването, по което органите на Агенцията за Държавна финансова инспекция се произнасят с мотивирано писмено заключение.
  (12) При данни за извършено престъпление материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.
  (13) Докладът по ал. 10 заедно с мотивираното писмено заключение и писмените становища по ал. 11 се изпращат в 7-дневен срок от изготвянето му на министъра на енергетиката и на комисията.“
  Има ли желаещи за отношение? Заповядайте.
  ГЕОРГИ НЕДЕВ: Господин председател, аз искам просто да обърна внимание на ал. 4, където е записано, че енергийните предприятия, които не попадат в обхвата на Закона за Държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на агенцията и т.н. Тоест, от една страна за тези енергийни предприятия е предвидил да не бъдат проверявани от Държавната финансова инспекция. От друга, Законът за енергетиката вменява на тази финансова инспекция да извършва проверки в някакви други предприятия, които не са обект на нейната дейност. Не противоречи ли единият закон, който сега искаме да приемем на другия, който всъщност регулира тези отношения в държавата?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Заповядайте, госпожо министър.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател. Аз искам да успокоя, ако има някакви притеснения по отношение на наличието на противоречия. Не, няма такова противореиче, тъй като в Закона за енергетиката е определен специален ред за извършване на тези проверки. В Закона за Държавната финансова инспекция попадат енергийните предприятия, които попадат в обхвата на Закона за държавна финансова инспекция, а другите, които подлежат, не, забележете, на финансова инспекция, а на проверка по реда на Закона за енергетиката, ще се проверяват по този ред чрез проверки. Подобен аналог има в Закона за обществените поръчки, където, от една страна, Агенцията за държавна финансова инспекция проверява всички възложители на обществени поръчки, които попадат в нейния обхват. Това са общини, болници и т.н. От друга страна, в Закона за обществените поръчки е разписан специален ред, по силата на който органите на държавната финансова инспекция извършват проверки отново за законосъобразност в областта на обществените поръчки, но изцяло от частни дружества или това са т.нар. секторни възложители, каквито са, да речем, електроразпределителни предприятия и други възложители, които не попадат в обхвата на Закона за държавната финансова инспекция. Така че това не е проблем и няма противоречие между законите.
  ГЕОРГИ НЕДЕВ: Благодаря, госпожо министър. Явно Вашите експерти са в тази област.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Колеги, първо искам да подкрепя категорично този подход, защото имаме нужда от нов контрол в енергетика. Който иска да оперира на регулиран пазар или да получава преференциални цени, ще трябва да отговори на тези изисквания за контрол. В ал. 13 обаче правя едно редакционно предложение: или докладът да се публикува и се публикува на интернет страницата на АДФИ, или ако ми бъде отговорено, че е служебна и търговска тайна, да се предоставя за служебно ползване на тази комисия. тоест, или едното, или другото. Предпочитам да го имаме в интернет, защото е много важно да има контрол, но също така е важно тези доклади да не ги четат ограничен кръг лица. Те трябва да станат автоматично и бързо обществено достояние, за да може да се получи ефектът, който търсим. Той не е тези до клади да попадат само в ръцете на иначе уважавания от нас министър на енергетиката. Искаме тези доклади всички да можем да ги четем и да предприемем необходимите коригиращи действия, както и всеки един редови журналист да може да се запознае и да напише това, което смята за правилно.
  Така че, първо, предлагам редакцията „и се публикува на интернет страницата на АДФИ“. Ако получа възражения, уважаеми колеги, ще направя следващо предложение.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Уважаеми господин Димитров, може би трябва да внеса само едно пояснение. Законът за държавната финансова инспекция, неговата промяна от 2011 г. задължи всъщност Агенцията за държавна финансова инспекция на всяко тримесечие да оповестява резултатите от приключилите финансови инспекции и проверки. Така че на интернет страницата на Агенцията за държавна финансова инспекция се публикуват резултатите от всички приключили финансови инспекции или проверки. Но там може да се видят резултатите: извършена е проверка, установени са такива нарушения, съставени са толкова актове.
  Отделно от това самият доклад може да бъде изискват от журналисти, от граждани, от физически, от юридически лица по реда на Закона за достъпа до обществена информация с едно заявление той се предоставя. Няма никакъв проблем за това. Но ако имате някакво конкретно предложение, разбира се, можем да го обсъдим.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин председател, след госпожа Петкова и нейното разумно изказване, още по-настоятелно предлагам на интернет страницата на АДФИ да ги има докладите.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Симеонов.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Димитров, не знам как ще се свърже това с ал. 9, т. 3, където лицата, които извършват проверките, са задължени да не разгласяват и да не разпространяват информация. Едно от двете трябва да остане. Другото трябва да се махне.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Решението, господин Симеонов, на тези въпроси е по следния начин: Информация, която не трябва да се разпространява, я няма в доклада и проблем няма. Ако има режим съгласно Закона за достъп до обществена информация, това означава, че всеки един гражданин – няма нужда да е народен представители – по този закон ако може да получи информация, тя вече се разпространява. Така че за да бъде решен въпросът, който Вие поставяте, подобна информация просто няма да фигурира в докладите, и въпросът е решен. Само че има една прекрасна идея за нов, по-силен контрол в енергетиката, но той ще е ефективен само тогава, когато резултатите от този контрол стават веднага публични. Нека като сме тръгнали да правим нещо правилно, да извървим пътя докрай. Така че, господин председател, настоятелно се обръщам към Вас да подложите на гласуване моето иначе редакционно предложение.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: В този текст на ал. 9, т. 3 никъде не се говори за класифицирана информация. Говори се за цялата информация, че не трябва да бъде изнасяна. Чисто редакционно аз предлагам тази точка да отпадне, за да може да влезе това, което вие предлагате. Тези два текстове си противоречат. Аз това предлагам, не съм против публикуването и гласността и демокрацията.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Аз подкрепям господин Димитров. Мисля, че и господин Симеонов донякъде може би има право. Сега ще питаме министерството. След като има възможност тази информация да се получи по реда на обществения достъп, това би означавало, че тази информация не е секретна и в този случай аз също настоявам да се публикува на интернет страницата на агенцията и ще подкрепим предложението.
  Госпожо Петкова.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател. Аз искам само да внеса едно пояснение. Когато говорим за неразгласяване на информация, се има предвид задължение на контролните органи, на самия финансов инспектор, който в хода на работата си така или иначе се запознава с редица документи. Някои от тях съдържат по-специфична информация. Това задължение важи за него при изпълнение на своите служебни задължения той да не разгласява информация, която му е станала известна.
  Както правилно и господин Димитров, и господин Добрев отбелязаха, след като тези материали могат да се предоставят по реда на Закона за достъпа до обществена информация, очевидно в тях няма информация, която е класифицирана като служебна или такава, която няма как да бъде разгласена. Ако това е така, то ако се съдържа такава информация в доклада, той не може да бъде предоставен и по реда на Закона за достъпа до обществена информация.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не е така. Ние не можем с думи само да обясним какво могат да направят служителите и органите и какво не могат да направят. Трябва да го има текста и да е ясно и категорично. Утре ще го чете някой друг и ще го чете съвсем недоброжелателно.
  От тая гледна точка този, който публикува информацията заедно с мотивираното писмено заключение, също е орган. Тук не говорим за лица. В точка 3 на ал. 9 се говори за органи, а не за лица. Така че трябва да се пооправи този текст. Това имам предвид. Ако нямаме готовност да се подготви нещо за зала. Тези два текста си противоречат. Това е забележката ми.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Уважаеми господин Симеонов, да, така е, но по смисъла на Закона за Държавната финансова инспекция органи на агенцията са директорът на агенцията и финансовите инспектори. Тук става въпрос за органите. Това са лицата, които могат да осъществят тези контролни правомощия. Това се има предвид. Ако не е ясно, може би ще се наложи да го поясним.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, госпожо министър. Предлагам да преминем към гласуване.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Имам предложение по ал. 2 да уеднаквим изискването за неподлежащ на контрол, във връзка с чл. 24, ал. 3 да направим до мегават и половина. Чл. 24, ал. 3 казва задължителност на включванията до мегават и половина, а ако става въпрос защо е мегават и половина, там казва: задължително е за включване на инсталации до мегават и половина, фотоволтаици – до 30 киловата, до 20 киловата. Ако ще правим контрол, тогава или трябва да слезем до 30 киловата или 20 киловата на фотоволтаиците и нагоре, или да уеднаквим с изискванията на чл. 24. Тогава задавам въпроса защо е един мегават?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Аталай, нашето предложение е на вносител, без всички централи над 200 киловата. Оказа се обаче, че в работната група по статистиката, с която разполагаме, има 380 и не знам колко само от слънце, много повече от другите видове ВЕИ и няма как Агенцията за Държавна финансова инспекция да я задължим за такъв голям брой обекти да ги проверява задължително всяка година. първата стъпка, която можем да направим, е от един мегават нагоре, които са значителни по-малко централи и производители.
  Господин Николов.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Само да допълня. Тук не знам дали става ясно, но ние не говорим само за ВЕИ-тата. Говорим за всички, които участват на регулирания пазар, говорим за ТЕЦ Марица изток 1, ТЕЦ Марица изток 3. Двойката и АЕЦ така или иначе попадат в обхвата на АДФИ. Говорим за всички тези, които не попадат, а това не са само ВЕИ-та. Говорим за когенерации и т.н. Просто капацитетът на АДФИ няма да успее. Затова сме сложили някаква бариера, поне да отсеем малките. Колко ще е бариерата, е друг въпросът, в смисъл, и господин Аталай може би е прав. Но все пак трябва да има някаква граница.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Тук явно има от 200 киловата фотоволтаици и Винаров държи до 200 киловата да не се контролират, но тъй като моите централи са с над 1000 мегавата, не се притеснявам от тях. Но ако ще направим нещо, ви предлагам да уеднаквим с всички други изисквания на закона, с чл. 24 – задължителност на включванията и тогава да кажем, че ние се обосноваваме с чл. 24 и затова предлагаме до мегават и половина. Или казваме „гледахме тавана, и казахме един мегават“. В такъв смисъл – до мегават и половина. И тогава вече задължителните включвания от мегават и половина нататък вече се възприемат.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Една реплика на господин Аталай. В същия чл. 24 има и 30 киловата, посочени като инсталирана мощност, и 200 киловата, и мегават и половина. Аз не виждам защо ние трябва да се съобразяваме точно с тези категории, записани в чл. 24.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Защо се спираме на един мегават тогава?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Вие колко предлагате? Мегават и половина?
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: За да вземем някакво решение по въпросното предложение, би било да имаме приблизителна информация какъв е броят на тези, които са между 1 и 1,5 мегавата. Това, да свържем този член с някакъв друг член, не е задължително. Тук съм съгласен с господин Добрев, но ако има някаква информация, добре би било, макар и приблизително. Ако става въпрос за три-четири производителя, просто няма за какво да си губим времето сега.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Госпожо министър, имаме ли такава информация, за да преценим?
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател. Ние се опитахме да направим проучване,за да видим наистина за какъв обхват от енергийни предприятия става въпрос, тъй като Агенцията за Държавната финансова инспекция е с ограничен капацитет. Тя разполага с около 200 финансови инспектори. Оказа се, че енергийните предприятия, които са над 1 мегават, са близо 380. колегите ще си организират работата, така че да могат да ги проверят в рамките на годината.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Това означава ли, че Вие по-скоро приемате мегават и половина, за да може да е по-малък броят на проверяваните през една година обекти, поне на първо време?
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Да, склонни сме да приемем и такъв вариант.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Добрев, Вие малко подвеждащо, неволно, разбира се, зададохте въпроса. Това не означава всяко едно предприятие да бъде проверено. Всичките да бъдат проверени! Няма да се работи по селекция, а ще бъдат всичките.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Вие сте имали кореспонденция с Комисията по държавен финансов контрол и те са ви казали, че могат да ги проверят. Защо трябва да променяме тогава? Сега да свършим някаква лобистка услуга на господин Аталай ли?
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: С Агенцията за Държавна финансова инспекция ние сме водили разговори с колегите от гледна точка на това, че все пак им се възлагат нови правомощия, но аз познавам какъв е капацитетът там и затова Ви казвам, че са около 200 финансови инспектори. Тези енергийни предприятия, които са над 1 мегават, са около 380 на брой и ако тези инспектори са 200… В общи линии те имат и други задължения, разбира се, и други проверки. Ще проверят каквото е необходимо, каквото законодателят прецени, това ще бъде и тяхното действие.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, госпожо министър. Аз съм по-склонен също да подкрепя мегават и половина не за друго, а защото имам притеснения, че ако се окаже, че броят на тези предприятия е прекалено голям и АДФИ е задължена да ги провери всичките за една година, те могат да претупат работата, грубо казано. Затова е по-добре най-малкото като първа стъпка да се започне с по-висока граница, но поне да се свърши качествено проверката. Така че, полагам на гласуване предложението „един мегават“ да стане „мегават и половина“. Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 7 гласа, „против” 6, „въздържали се” няма.
  Предложението е прието.
  Подлагам на гласуване основния текст на закона с корекцията, която направихме от мегават и половина.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин Добрев, аз имах предложение и се публикува на интернет страницата на АДФИ.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: В чл. 80а, ал. 13 предложението на господин Мартин Димитров беше докладът заедно с мотивираното писмено заключение и писмените становища да се публикуват на страницата на АДФИ. Който е съгласен, да гласува, като това го приемаме на вносител и ще бъде коригиран текстът.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Подлагам на гласуване основния текст на § 80а. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 14 гласа, „против” няма, „въздържали се” 2.
  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин председателю, госпожо министър, колеги народни представители, имам процедурно предложение и ще помоля да се гласува. занимаваме се с много сериозна материя. Това, което гледам нататък – ние ще влезем в сериозна дискусия поне по няколко въпроса. Но затова моето предложение е да гласуваме днес да приключим своя работа. Вече работим два часа и четиридесет минути. Да продължим на следващо заседание, защото все пак гледаме много, много сериозна материя, а тепърва ще влизаме в сериозни дискусии по следващите параграфи. Моля да бъде гласувано.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Поставям на гласуване процедурното предложение за отлагане за следващо заседание на разглеждането на останалите текстове на закона. който е за, моля да гласува.
  Колеги, ще довършим процедурата по гласуване, но все пак не е станало и пет часа още, така че ми се струва, че поне до към шест трябва да поработим.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Една алтернативна процедура може ли, господин Добрев? Аз Ви предлагам следното. Разбирам основанието на моя колега, но все пак четири часа можем да работим успешно и ви предлагам до шест часа да се разберем, че ще работим. Даже не знам дали да го гласуваме. Да си дадем ясно хоризонт. То е ясно, според мен, че няма да свършим, но колегата Добрев е прав. Материята е важна. Нека до шест часа да си дадем ясен хоризонт, че ще работим и правим всичко възможно. Знам, че има колеги с големи интереси, това, господин Стойнев, знам и без да ми кажете. Така че ако искате, го гласувайте предложението. Поне джентълменски да се разберем; както искате.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Едно предложение ли имаме, или две?
  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, не виждам смисъла. Ще работим до шест и пак няма да свършим. Дайте да го отложим и следващите текстове да ги гледаме на свежи глави.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Най-малко господин Димитров, като представител на Реформаторския блок, на новото, модерното, демократичното, не очаквах от Вас предложение за нарушаване на трудовия кодекс.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Минахме две трети от законопроекта. Остана ни една трета. Две трети ги минахме за два часа и двадесет минути. Колкото и дебати да имаме по следващите текстове, ми се струва, че 5 без 20 не е моментът ние да преценим, че сме се уморили много и да прекъснем заседанието. Ако искате, ще го подложа на гласуване. Кажете ми само колко процедури има. Една – за прекратяване веднага, една – за до шест часа
  Предлагам по първата процедура – до 5 часа. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 5 гласа, „против” няма, „въздържали се” 11.
  За предложението до шест часа – който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 4 гласа, „против” няма, „въздържали се” 12.
  И двете предложения не се приемат. Продължаваме да гледаме законопроекта.
  Предложение от народен представител Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Изказвания, колеги? Не виждам изказвания.
  Подлагам на гласуване неподкрепените предложения.
  Първото предложение е на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. Всъщност ние оттегляме това предложение.
  Следващото предложение е на народните представители Георги Недев и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 14.
  Работната група предлага да се създаде параграф 14б.
  „§ 14б. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения.
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и 5“.
  2. В ал. 6, т. 2 след думите „оперативен контрол“ се добавя: „Чрез предаване на данни в реално време за производство на топлинна електрическа енергия“.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  (7) Условията и начините на изпълнение на задълженията по алинея 6 се определя с наредба на министъра на енергетиката.“
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Текстът е приет.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 14в.
  „§ 14в. В чл. 92 се създава точка 10.
  „10. Оператор на борсов пазар на електрическа енергия.“
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Георги Недев, Стефан Кенов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Георги Недев и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 глас, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Работната група предлага да се създадат параграфи 14г и 14д.
  „§ 14г. В чл. 100, ал. 1 след думите „последна инстанция“ се поставя запетая и се добавя „операторът на борсовия пазар на електрическа енергия“.
  § 14д. В чл. 102 се правят следните допълнения:
  а) В чл. 1 в текста преди точка 1 след думите „последна инстанция“ се поставя запетая и се добавя „операторът на борсовия пазар на електрическа енергия“.
  б) В т. 1 след думите „крайните снабдители на електрическа енергия“ се поставя запетая и се добавя „операторът на борсовия пазар на електрическа енергия“.
  в) създава се точка 4.
  4. Информират участниците за сключените сделки на организирания пазар.“
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 14е.
  „§ 14е. Чл. 119, ал. 2 се изменя така:
  (2) Обект на клиент може да бъде снабдяван чрез директен електропровод от производител или от търговец на електрическа енергия, като в този случай средства за търговско измерване се изграждат и монтират за сметка на производителя или търговеца и са негова собственост“.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 14ж.
  „§ 14ж. В чл. 123, ал. 1 се създават изречения второ и трето: „Правото на доставчиците от последна инстанция, общественият доставчик, крайните снабдители и търговците на електрическа енергия да преустановяват временно снабдяването с електрическа енергия на крайните клиенти, които ползват електроенергия за битови нужди,“ (тук е необходимо да се направи редакционна поправка; ще го подложа на гласуване по принцип) „възникнали вероятно при просрочено плащане за потребена електрическа енергия за срок повече от 1 месец или в случай, че размерът на дължимата сума надвишава с 25 на сто размера на минималната работна заплата, установена за страната. правото на временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не може да се реализира в почивните дни или в празничния ден, както и в деня, който го предшества.“
  Колеги, сигурен съм, че това не беше редакцията на работната група. Единственото, което работната група прие, е последното изречение на този параграф. Тъй като работната група го е подкрепила в неговата цялост, предлагам редакционна поправка: да остане само последното изречение. Да не може да се преустановява снабдяването с електрическа енергия само в почивните и празничните дни, както и в деня, който го предшества.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Това нещо, което го предлагате, и сега го има в закона.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Аталай, в такъв случай вносителите трябва да кажат защо го предлагат, ако го има. Но тук отново се връщаме в казуса, че то го има в общите условия.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Предлагам § 14ж да отпадне.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Работната група може също да вземе отношение, но няма нужда, тъй като текстът вече е написан така в доклада.
  Първо ще гласуваме процедурното предложение да остане само последната част на този текст с уговорката, че ще се направи редакционна корекция. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” 2.
  Текстът се коригира, като остава само последното изречение, „касаещо преустановяване снабдяването с електрическа енергия през почивни и празнични дни, както и в деня, който го предшества“.
  Предложение от народните представители Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Колегата Георги Недев тук ли е?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Недев, ние коментирахме надълго Вашите предложения в сектора топлоснабдяване и част от тях са отразени в Закона за енергийна ефективност, който днес гледахме на първо четене в парламента. Това, което решихме, е да не подкрепим предложенията, тъй като е добре те да се синхронизират с предложенията, които вече са направени в Закона за енергийната ефективност, защото ще се получи така, че ако сега приемем част от вашите предложения, след това може да се окаже, че ги изменяме със Закона за енергийната ефективност. Има две седмици. Предлагам всички тези предложения, които не са подкрепени, да ги прецизираме и да се внесат в Закона за енергийната ефективност.
  ГЕОРГИ НЕДЕВ: Приемам, господин председател.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Недев.
  Считаме ли, че ги оттегляте тогава? Оттегляте предложенията. Благодаря.
  Следващите няколко страници са всички в тази връзка Ваши предложения.
  На страница 63 – предложение от народните представители Валери Симеонов, Християн Митев, Петър Петров и Султанка Петрова. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложения, оттеглени заради идеята да се внесат в Закона за енергийна ефективност.
  Следващото предложение е на господин Недев. То е свързано със сектор топлоснабдяване и затова е оттеглено, за да се внесе в Закона за енергийната ефективност. Вашето предложение, което не е подкрепено от комисията, ще бъде гласувано и ще имате възможност да го поясните, господин Симеонов. Ще може и да го оттеглите и да го внесете в Закона за енергийната ефективност, ако решите така.
  Следва предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от Георги Недев и група народни представители, което е оттеглено, както и следващото на страница 65.
  Чл. 162. Текстът не е оттеглен. Чл. 162, ал. 1, предполагам, също.
  Подлагам на гласуване неоттеглените и неподкрепени текстове.
  Първият текст е на господин Валери Симеонов. Всъщност ако имате желание да обосновете предложенията, имате възможност, господин Симеонов.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Това обосноваване е толкова елементарно, че до момента Законът за енергетиката е дискриминационен спрямо крайния потребител. Той няма възможност да се откаже самостоятелно на базата на индивидуален договор от услугите на „Топлофикация“. Трябва да се съберат две трети от живеещите в етажната собственост и всички тези неща, от които в момента реве целият български народ. Това предлагаме.
  В ал. 3 регламентираме начина, по който трябва да се извърши спирането на подаването на топлоенергия, тъй като в досегашния текст на закона не е регламентирано това. пише, че прекратяването на взаимоотношенията с „Топлофикация“ настъпва в момента на изключването от услугата. Но няма срок. Тук сме поставили да има поне един 30-дневен срок.
  Ал. 6, която е най-дискриминационната, която задължава гражданите, които са били клиенти, които са се отказали от услугите, да продължават да плащат за общите части на сградата, както и най-вече за тръбите, които минават през тях. Това са, накратко, мотивите ми. Не знам защо е отхвърлено това, с какви мотиви е отхвърлено.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Министерството на енергетиката или Държавната комисия за енергийно и водно регулиране желаят ли да вземат отношение по тези предложения? Асоциацията на топлофикационните дружества виждам, че има желание да вземе отношение.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Господин Куюмджиев от наша страна, господин председател, ще вземе отношение.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Първо – господин Куюмджиев като представител на министерството.
  ДИМИТЪР КУЮМДЖИЕВ: Като пояснение ще дам следното тълкуване, че всъщност поради актуалното състояние на стандарта на живота в България в момента всички топлофикационни дружества имат два вида потребители: активни потребители, които ползват реална топлоенергия и пасивни, които се топлят в резултат на това, че около тях съседите ползват отопление. Така че, не виждам място за дискриминация. Каквото и да се приеме, винаги ще се дискриминира едната половина, ако са половинки.
  Законът със сегашните си текстове позволява когато има болшинство в една сграда, в един вход, да се вземе решение на Общото събрание на етажната собственост и да се спре топлоснабдяването изцяло или частично. Някъде изключват щрангове, някъде изключват топла вода или само отопление. Но това е решение на етажната собственост и се взима с две трети от собствеността.
  Ако се приеме предложението индивидуални клиенти да се откажат и да не плащат, това неминуемо ще откаже след няколко месеца и останалите клиенти и топлофикационното дружество ще загуби целия вход, вместо да го отоплява. Ако това е целта на предложението, то ще успее.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Симеонов за реплика.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Куюмджиев, мога да си позволя да направя оценка на отговора Ви, като изключително против интересите на обществото и против законността – имам чувството, че говорите като представител на топлофикационно дружество. Но защо го казвам това? Ще се аргументирам.
  Случайно да знаете за промяната в Закона за потребителя от 2014 г., 27 юни, който всъщност преповтаря европейската директива, която бяхме длъжни да приложим до 2013 г. (мисля, че беше 217, но това съм го писал в мотивите), съгласно която не може да се изисква плащане за услуга, която не е пожелана от клиент. Нещо повече българският закон вече забранява това и след като съответният гражданин не е поискал тази услуга, никой няма право да му я предлага, а още по-малко да му събира пари за това, а който го прави, дължи глоба в размер между 1000 и 3000 лв. Кажете ми как ще се съчетаят тези два закона и голямото противоречие със Закона за защита на потребителя.
  ИЛИЯ НИКОЛАЕВ: Уважаеми народни представители, дами и господа, аз ще се опитам да ви дам данни, които ще коментирам много внимателно, за да не създаваме впечатление, че се борим за нещо, въпреки че е ясно, ние сме убедени, че топлофикациите трябва да съществуват по ред причини. Нашите изследвания показаха, че между 15 и 45 % от настоящите клиенти в „Топлофикация“ са само ползващи сградна инсталация. Това означава, че при около между 35 и 40 % сградна инсталация средно за сезон, това значи, че между 6 и 18 % трябва да се повиши стойността на топлинната енергия, която ползват ползвателите, реално ползващите клиенти, тъй като няма кой друг да плати тази сума, просто няма как да стане. Това означава, че ползващите клиенти трябва да бъдат натоварени, без да са ползвали тази енергия. Те не ползват тази енергия, но те ще трябва да я плащат. Кое е по-справедливо, вие преценете.
  Освен това, другите неползващи реално получават енергия. Средно тя е около една трета от енергията, влизаща в сградата и тяхното доотопляване би струвало с една трета по-малко, независимо с какъв източник тя се отоплява. Това също преценете дали е справедливо или не.
  Освен това, стои въпросът с битово горещото водоснабдяване. Няма съответствие между ползващите битово горещо водоснабдяване и ползващите отопление, съответно неползващите отопление, което ще постави и други допълнителни въпроси, които ще създадат обстановка, която ще бъде много сложна.
  Очакването е – ние познаваме нашите потребители, те ще започнат да се отказват все повече и повече. Въпросът остава.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Министерството на енергетиката има ли да допълни нещо? Господин Куюмджиев.
  ДИМИТЪР КУЮМДЖИЕВ: Няма противоречие със Закона за защита на потребителите, защото там се казва, че не се заплаща нежелана услуга, когато тя не е поискана, а всички пасивни потребители на топлоенергия в сградите в момента преди време са имали възможност да си плащат отоплението, било е включено и те са били активни потребители.
  Второто уточнение, което добавям е, че съгласно Закона за етажната собственост винаги малцинството се подчинява на решението на мнозинството.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: В два аспекта искам да изразя моето становище. По принцип няма страна, в която има централно топлоснабдяване в Европейския съюз, която да третира абоната, който няма търговско мерене на топлинната енергия. Какво имам предвид? И в Германия, и в Полша, даже и в Румъния, които имат идентични проблеми с нашите вертикални щрангове, считат за абонат този, където има търговски мерителен уред, тоест, или абонатна станция, или ако е хоризонтална, всеки един апартамент, който има такъв топломер или търговски мерителен уред на топлинна енергия, докато ние третираме за абонати тези, които имат уреди за дялово разпределение. Там всъщност е голямото противоречие, според мен, във връзка с изпълнението на тази директива. Ако третираме за абонат този, който има дялово разпределение, то много непрецизно и много неточно тези загуби от изключването му ще се разпределят между другите абонати и меренето въобще няма да е точно при тези абонати.
  Какво ще се получи? В скандинавските страни примерно е забранено да се отопляват на електрическа енергия. Всички трябва да търсим някакъв вид централно топлоснабдяване, защото няма да можем да дишаме, предвид най-евтиното гориво кюмюр и дърва, който в големите градове може изведнъж да стане масово. Мисля, че най-добрият вариант е да подкрепим господин Симеонов, но в тези абонати, които имат търговски мерителен уред, тоест хоризонтални щрангове или цели абонатни станции, който план в момента е защитен с две трети от абонатите.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Николов. Господин Аталай.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Ако започнем да разглеждаме глава „Топлофикация“, трябва да спрем абсолютно да се занимаваме с това предложение за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В „Топлофикация“ и в предишното народно събрание и по-предишното, особено през последната една година направихме всичко възможност и сме отишли до всички абонатни станции. всеки да отиде да види как и по какъв начин се снабдява топлинната енергия. Сериозен проблем е, много сериозен проблем е, но само с този член, който в момента предлага господин Валери Симеонов, няма да решим въпроса. Но ако сме сериозни народни представители, аз съм готов веднага след този закон да сядаме и да започнем да разглеждаме глава „Топлофикация“ от А до Я, защото вече има сериозна нагласа да има определени промени в тази глава.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Трябва да направим временна комисия, имаме достатъчно в енергетиката.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Николаев, проблемите на топлофикационните дружества не са проблеми на нацията, нито са наш проблем. Те са частни дружества и те могат да инвестират в топлоизолацията на тръбите, могат да инвестират в измервателни уреди, могат да инвестират във всичко, каквото пожелаят, но не да товарят хората, които живеят в отопляеми сгради, защото те нямат вина за това, че са си купили апартамент или че живеят в отопляеми сгради. Проблемът е, че между 15 и 45 от жителите на съответните отопляеми обекти не са ваши клиенти, това не е нито наш, нито е техен проблем. Просто вие трябва да вземете необходимите мерки, а не да говорите от позицията едва ли не, че цялата държава е длъжна да ви плаща всички разходи, включително и тези, които не са пожелани, защото това противоречи на европейската директива, това противоречи на Закона за защита на потребителя.
  Нямало кой да плати тази енергия. Не е наш проблем това, не е проблем и на хората, които не желаят да ползват „топлофикация“. В тази връзка искам да се обърна към господин Куюмджиев и да се опитам да му обясня и да го убедя, че всъщност топлофикацията не е брак. И бракът може да бъде прекъснат, но съгласно вашето мислене, вашето разбиране и Вашето изказване излиза, че човек до живота си, до смъртта си не може да се откъсне от „Топлофикация“. Смятате ли, че това е редно в една европейска България, член на Европейския съюз, при наличието на този закон, който категорично забранява предлагането на услуга? И не е обяснение това, че някога този човек му поискал услугата. Даже и престъпниците излежават присъдата си и ги освобождават от затвора. Вие разсъждавате, че те трябва да бъдат вечно вързани и доживотно трябва да плащат, след като живеят в такава сграда. Няма логика в това, най-малкото, това е незаконно. Господин Аталай, съжалявам, нашите промени в закона са внесени по законовия начин, те не са в противоречие на Правилника на Народното събрание, така че след като са поставени на гласуване, те трябва да бъдат обсъждани, както бяхме обсъждали и въпросното вземане на решение за киловат и половина, което мина. Честито! Между другото, очаквам тази вечер да поканите всички на последния етаж на „Кемпински“, където явно си прекарвате свободното време.
  РАМАДАН АТАЛАЙ: Първо, трябва да се уточним, речта Ви, която държите в момента, преди избори може да я направите, но Вие сте част от управлението и частните дружества и предприятия са част от тази държава. И Вие като управляващ трябва да защитавате всеки производител. Господин председател, против правилника вие внасяте изменения и допълнения в закона. Ако прочетете правилника, ще видите, че ние днес тихомълком обсъждаме ред други предложения, които не са внесени на първо четене.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Това не е точно така. Спорен е въпросът доколко обхватът на предложенията излиза извън законопроекта на първо четене. Последно, за дуплика на господин Симеонов и преминаваме към гласуване.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Господин Аталай, явно е, че Вие сте защитникът на всички монополи в България, защото най-близки до вашата дейност и до вашите икономически източници са точно монополите и държавните постове, но не ми говорете за предизборна кампания, защото аз давам конкретни предложения и аргументирам съответно със законовите си текстове защо държа на тези предложения.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Подлагам на гласуване текстовете, предложени от Валери Симеонов и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 3 гласа, „против” няма, „въздържали се” 13.
  Следващото предложение е оттеглено.
  Предложението на Делян Добрев и група народни представители е подкрепено.
  Неподкрепено е предложението на господин Георги Недев и група народни представители на страница 64.
  КЪНЧО ФИЛИПОВ: Ние оттегляме предложението, но искаме да направим ново предложение, като остане съществуващата редакция на чл. 162, ал. 1 и 2, като сроковете по ал. 2 бъдат удължени с две години. Мотивите ни какви са?
  Политиката за насърчаване на комбинираното производство на топлинна електрическа енергия е задължение на нашата страна като член на Европейския съюз и е въведено с директива 2012/27 на Европейския съюз. Основната цел на тази директива е по-ефективно използване на енергията на всеки един етап от енергийната верига от преобразуването през разпределението до крайното потребление. В областта на комбинираното производство на топлинна електрическа енергия стремежът е да се поддържа и улеснява неговото развитие. В резултат на настъпилите икономически и социални промени в момента една част от енергийните съоръжения все още не могат да произвеждат единствено и само т.нар. високоефективна електрическа енергия. По същество тези централи са принудени да произвеждат ел. енергия над високоефективната такава с цел покриване на минималните товари на енергийните котли, при които същите мога да работят с необходимата експлоатационна надеждност. Трябва да отбележим, че към момента електрическа енергия, необходима за осигуряване на експлоатационната надеждност на основните съоръжения на всички централи представлява около 1% от нетното производство на електрическа енергия в страната.
  Отчитайки тази специфична национална енергийна структура, можем да се възползваме от възможността, която се дава от директивата всяка страна членка да избира различни механизми за подкрепа на топлоелектрически централи за комбинирано производство и по-специално на топлофикационните централи с преобладаващ топлинен товар за битови нужди.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Филипов. Разбрах Вашата процедура. Вие си оттегляте двете предложения, които сте направили за един и същ текст от закона. Процедурата, която правите, е да остане съществуващият текст в закона като точка 2 – сроковете по точка 2 да бъдат удължени с още две години, така както няколко пъти сме правили досега от 2008 до 2015 г. Подлагам на гласуване удължаването с процедурното предложение за удължаване с две години. Господин Недев.
  ГЕОРГИ НЕДЕВ: Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, ако спазваме реда, по който тръгнахме, сега ще гласувате, тъй като аз не гласувам, против това предложение и, естествено, ще се наложи предложението, което е внесено от вносителите. Само че аз искам да изясня за какво става дума тук и какво ще се случи въобще, ако се приеме без да се осмислят по-нататъшните ни действия. Какво ще се получи в енергетиката? Ще изчезнат още няколко топлофикации. Господин Николаев е свидетел, тъй като той е с по-голям стаж от мен в сферата на енергетиката. Той е свидетел как изчезнаха осем, сега ще изчезнат още няколко топлофикации, но, за съжаление, тези топлофикации, за които казваме, че ще изчезнат, веднага след влизането на закона във вида, в който се предлага от вносителите, обаче те са топлофикации в големи градове. Ще се получи огромно социално напрежение. Защо ще изчезнат? Тези топлофикации ще загубят 20% от приходите си в годишен план, а ние ще приемем закона след месец примерно. Идва летният сезон, когато принуденото производство е 85% в някои от тях, а комбинираното е 15%. Тоест, приходите, които те ще получат за текуща дейност, които използват, тъй като Държавната комисия за енергийно и водно регулиране признава норма на възвръщаемост на капитала 4%, тоест те ще загубят едни приходи, които им дават възможност да живеят и да развиват своята дейност и за напред. Само че те извършват и социална услуга, нищо, че са частни или държавни, защото има и държавни топлофикация. Другите са частни, да, но без значение какви са те, те ще загубят възможността да работят за напред. Защо ще стане това?
  Ако ние подходим примерно така, както си говорихме в пленарна зала, че в края на годината освобождаваме пазара напълно, това е един по-добър подход, защото до края на годината ние ще намерим съответните механизми, за които ни задължава Европейският съюз да подкрепяме комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, цялата електроенергия ще излезе на свободен пазар, а дотогава тези дружества ще имат време да организират своята дейност така, че да няма тези последствия, които сега ще се получат. Тоест, приходите, които те няма да получат в следващите месеци, отново повтарям, ще бъдат гибелни за тях. Може би ще се учудите защо не говоря за заводските централи. Виждам представители на бизнеса, които присъстват тук, може би те ще вземат отношение, но тъй като това, което казвам за топлофикациите, има сериозен социален ефект, аз отделям специално внимание на топлофикационните дружества, които сериозно ще пострадат от така записания текст в закона. Така че апелирам към обсъждане на този проблем, а не претупването му и вземане на бързо решение. Разбира се, в комисията е всичко това. Аз се явявам като народен представител, който взема участие в тази комисия.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви. Ще дам думата първо на Министерството на енергетиката с въпроса дали те подкрепят редакцията на текста на работната група.
  ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА: Благодаря, господин председател. Министерството на енергетиката подкрепя редакцията и предложението на работната група поради няколко причини. Първата и най-важна причина е това, че предложеният текст изцяло съответства на директивата. Той изцяло е съобразен с директивата, която, както знаем, е предназначена и тя стимулира единствено и само високоефективното комбинирано производство. В текстовете, които са предложени от работната група, ние лично не намираме проблем, тъй като тези централи, които работят по високоефективен комбиниран начин, те ще си останат по досега съществуващия ред, тоест, на свободно договаряне отиват тези, които не работят по високоефективен и комбиниран начин.
  Аз само ще си позволя да кажа нещо във връзка със социалния ефект, защото Националната електрическа компания и изобщо енергийният сектор може би извършва прекалено много социални дейности през годините и затова някак си така е доведен до колапс в момента и може би трябва да помислим какво се случва и там. Дефицитът в "НЕК" е 3,3 милиарда. Само това искам да припомня, а текущият дефицит за 2014 г. е 600 милиона. С тези законодателни промени ние трябва да се стремим да редуцираме този дефицит. Иначе системата ще изпадне в колапс. Просто смятам, че за никой не е тайна и не произвеждам някаква новина, като казвам това, така че Министерството на енергетиката подкрепя текста на работната група и смятаме, че отговаря напълно на директивата.
  Благодаря Ви.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: И аз благодаря. Заповядайте, господин Недев, за реплика.
  ГЕОРГИ НЕДЕВ: Топлофикациите, за които аз говоря, също произвеждат високоефективна комбинирана електроенергия.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Тя се изкупува, не се преустановява изкупуването. Господин Домусчиев.
  КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ: Бих искал да кажа съвсем накратко от името на КРИБ. Това сме го разглеждали в нашия Комитет по енергетика и на управителен съвет. КРИБ категорично подкрепя предложенията на работната група. Ние не искаме индустрията да плащаме дефицитите, които се създават от нискоефективни производства, от всякакви схеми в енергетиката и не трябва да се допуска по никакъв начин да бъдат отправени такива заплахи за социалния ефект, за напрежение и т.н. Омръзна ни да плащаме сметките. Така че това е категоричната позиция на най-голямата работодателска организация. Господин Стаменов преставлява пък най-големите предприятия топ 30 в България. Той ще каже неговото мнение.
  КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ: Благодаря. Индустрията в последните години е инвестирала милиарди левове в енергийна ефективност и никой от индустрията не си позволява лукса да каже, че за нас трябва да има някаква преференция, когато всеки си купува две кисели млека, да ходи да си купи и по един тон от нашата продукция, за да може и ние да оцеляваме. Просто и европейските директиви са ясни, че преференциите трябва да се спрат. Електроенергията е стока, трябва да се продава на пазарно определена цена. Така ще има повече конкуренция и ще вървим към либерализация на пазара. Няма никакво основание да се субсидира или да се подпомага по-нататък една или друга продукция.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря и аз. Предлагам да преминем към гласуване на процедурното предложение за отлагане с две години по точка 2. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 глас, „против” няма, „въздържали се” 16.
  Преминаваме към гласуване на основния текст на закона. Работната група предлага да се създаде § 14и.
  „§ 14и. В чл. 162 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  (1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход по преференциални цени, определени съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3, с изключение на количеството електроенергия, необходимо за осигуряване на експлоатационната надеждност на основните съоръжения произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство и количества, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление, по смисъла на чл. 119, ал. 1, или има сключени договори по реда на глава 9, раздел 7, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. Количествата електроенергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна електрическа енергия се изкупува до размера на количествата, определени с решение на Комисията за определяне на индивидуална цена за инсталациите.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  (2) Производителят може да продава количествата електроенергия извън тези по ал. 1 по свободно договорени цени, по реда на глава 9, раздел 7 или на балансиращия пазар.“
  Който е за предложението, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържал се” 1.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 14к.
  „§ 14к. В чл. 185 се създава алинея 4.
  (4) Клиентите, присъединени към газопреносната или газоразпределителната мрежа са длъжни да предоставят достъп на упълномощени представители на оператора на газопреносната мрежа до собствените си съоръжения или до съоръженията на оператора, монтирани в техни имоти за ограничаване или преустановяване на преноса на природен газ в случаите, предвидени в този закон или в договорите за пренос и/или доставка на природен газ.“
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Текстът се приема.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков, Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Даниел Кирилов, Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на Драгомир Стойнев и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Работната група предлага да се създаде § 14л.
  „§ 14л. В чл. 203, ал. 1 думите „пред Върховния административен съд“ се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  ИВА ЙОРДАНОВА: Може ли да обърна внимание на Драгомир Стойнев и Жельо Бойчев, тъй като приехме техните предложения за чл. 38е-з, е хубаво може би в чл. 207б, който е свързан с нарушение на мерките за защита на потребителите да сложим един текст и да ги сложим там, при нарушение на тези текстове съответните санкции. Искате ли го това нещо?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Колеги, този текст касае санкциите. Мисля, че е достатъчно ясен, да не го чета. Цифрите се виждат достатъчно добре. Така че подлагам на гласуване текста – моето предложение с редакционната поправка, защото тя е редакционно и не виждам смисъл да я гласуваме отделно – за още един параграф, свързан със санкциите по предложенията на Драгомир Стойнев и Жельо Бойчев. Който е за, моля да гласува. Размера, господин Бойчев, ще го кажете – колкото кажете, толкова ще го определим.
  Подлагам на гласуване предложенията за санкциите. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Параграф 15.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група не подкрепя предложението. Оттегляме това предложение.
  Предложение от народните представители Валери Симеонов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов, което не е подкрепено, оттегля се от господин Мартин Димитров.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група не подкрепя предложението по точка 1 и го подкрепя по принцип в останалата част.
  Тези текстове касаят опита на комисарите. Подлагам на гласуване неподкрепените предложения.
  Първо – подлагам на гласуване предложението на господин Валери Симеонов. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Гласуваме предложението на господин Искрен Веселинов и група народни представители. Не е подкрепено от комисията. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Оттеглено е предложението на господин Мартин Димитров.
  Подлагам на гласуване предложението на Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев в частта, която не е подкрепена, тоест единствено по точка 1. Който е за предложението, неподкрепено от комисията по точка 1, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 15. В § 1 от Допълнителните разпоредби, точка 59 и 59а се изменят така:
  59. Стаж в областта на енергетиката е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на енергетиката, в търговски дружества с предмет на дейност, подлежаща на лицензиране по този закон или на концесиониране по Закона за подземните богатства, както и при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите в енергетиката.
  59а. Стаж в областта на водоснабдяването и канализацията е служебен или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на дейностите по ведомство водоснабдяване и канализация в търговски дружества с предмет на дейност, подлежаща на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация.“
  Подлагам на гласуване прочетения от мен текст. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението. Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Преходни и заключителни разпоредби.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Да го гласуваме, колеги. който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Параграф 16.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Подлагам на гласуване неподкрепените предложения.
  Предложението на господин Рамадан Аталай и група народни представители – който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Предложението от Драгомир Стойнев и група народни представители – който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 16. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Приема се.
  Параграф 17.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на Драгомир Стойнев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от Георги Недев и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Първо трябва да гласуваме неподкрепените предложения. Предложението на господин Драгомир Стойнев и група народни представители – който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Предложението на Георги Недев и група народни представители – който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 1 глас, „против” няма, „въздържали се” 16.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 17, (1) Комисията през първия мандат се обновява по жребий. Председателят на комисията не участва в жребия.
  (2) След изтичането на три години от избирането й комисията се обновява с четирима членове.“
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде § 17а.
  „§ 17а. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон крайните снабдители на електрическа енергия, крайните снабдители на природен газ, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на газоразпределителни мрежи правят предложения до комисията за изменение на общите условия по договорите, в съответствие с разпоредбите на чл. 38е до чл. 38з.
  (2) До одобряване на проектите на общи условия по ал. 1 се прилагат действащите общи условия.
  (3) В двумесечен срок от влизане в сила на този закон клиентите могат да заявят начина на уведомяване по чл. 38з.“
  Който е съгласен, моля да гласува – за?
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Рамадан Аталай и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Драгомир Стойнев и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Гласуваме предложението на господин Рамадан Аталай и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция (на страница 80):
  „§ 18. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (сигнатури) в чл. 5, ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
  „§ 19. Издадените актове от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по прилагането на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги запазват действията си.“
  Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението. Работната група предлага да се създаде § 19а до 19г.
  „§ 19а. Наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 21 се издава в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон при спазване на изискванията за държавните помощи.
  § 19б. Разпоредбата на чл. 69, ал. 6 се прилага и за неплатените вноски по чл. 69а, ал. 3, които енергийните предприятия са били длъжни да правят в периода 1 януари 2013 г. до влизането в сила на този закон.
  § 19в. Неплатените вноски от енергийните предприятия по чл. 69а, ал. 3, дължими за периода от 1 януари 2013 до 1 април 2014 г., се внасят до 31 декември 2019 г. по реда, определен с Наредбата по чл. 69а, ал. 2.
  § 19г. Лицензията за производство на електроенергия само за собствено потребление, издадена на производител до влизането в сила на този закон, запазва действието си до изтичане на срока, за който е издадена, освен ако лицензиантът направи искане за прекратяване на лицензията.“
  Тук поставяме параграфа на господин Мартин Димитров, който му обещахме за Правилника за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който да бъде издаден в едномесечен срок.
  С това предложение, който е за прочетените от мен текстове, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение от народния представител Делян Добрев и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя предложението.
  Подлагам на гласуване неподкрепените текстове, тоест, на страница 83 – предложение от народния представител Валери Симеонов и група народни представители. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 2 гласа, „против” няма, „въздържали се” 15.
  Подлагам на гласуване предложенията на Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков за Закона за водите, които продължават на страница 83. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение на народния представител Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков, на страница 84. То е подкрепено. Следващото предложение на Драгомир Стойнев също е подкрепено.
  Основният текст на редакцията така, както е направена от работната група – всички го имате пред себе си, раздаден ви е от комисията. Отварям темата за дискусия.
  Господин Атанасов.
  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Господин председател, госпожо министър, колеги народни представители, обръщам ви внимание на страница 85 на следния текст. Няма да го чета целия. Всички го имате пред вас. „Насърченията по чл. 18“… и т.н. – като Парламентарната група на Патриотичният фронт предлага да се добави към този текст следният текст: „както и с изключение на обектите по чл. 24, т. 2 и т. 4, за които има сключени окончателни договори за присъединяване. Става въпрос за чл. 24 от Закона за възобновяемите енергийни източници и да подчертая какво означава чл. 24. Чл. 24, т. 1 е за ВЕИ-та до 30 киловата. Точка 2 е до 200 киловата. Точка 3 е за биомаса до 1,5 мегавата. Точка 4 е за ВЕЦ-ове до 1,5 мегавата. Мотивите на парламентарната ни група са следните. Малките ВЕЦ-ове изискват няколкогодишно планиране, проучване и проектиране, отчуждаване и закупуване на земи, кандидатстване и получаване на редица разрешителни, безброй стъпки, изискващи сериозно финансиране още преди да се стигне до строителството. Тоест, не повече от 20 инвеститори са стартирали процеса, който знаете, че тече няколко години по сега действащия закон и за тях трябва да има буферен период, за да довършат инвестицията си по сегашните правила. Именно затова предлагам горната добавка. Същото се отнася и за банките. Тези хора са подписали кредити, минали са всички процедури. Там има погасителен и бизнес план, обвързан с преференциални цени. Има окончателен договор за присъединяване, разрешение за строеж. Строиш днес, а утре ти падат преференциите. Затова предлагам тук да проявим разбиране. Убедиха ни от нашата парламентарна група, че става въпрос за не повече от 20 инвеститори и е редно те да завършат процедурата, още повече че имат сключени окончателни договори. В противен случай ние изправяме тези хора пред фалит.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Предложението на господин Атанасов е към изключенията, които ще продължат да се присъединяват с преференциални цени, да се включи и вода до мегават и половина. Нали правилно съм разбрал? Ще го подложа на гласуване.
  Други народни представители?
  ВЕНЦИСЛАВ КАЙМАКАНОВ: Вече разглеждахме текста, който отказахме да четем и всички имаме пред себе си параграф 19? По точка 2 аз предлагам първо „животински тор“ да бъде заменено с „торна маса“, защото тук става въпрос за нещо по-специфично. Физиологичният тор е едно, а торната маса е друго. Има ферми, които имат постели под животните си и торната маса има съвсем друго значение.
  Второто, което предлагаме в тази точка, е не да е 65% торна маса вече, а 50% торна маса.
  Третото, което предлагаме, е във връзка с последното изречение в точка 2, а то е „При спазване на баланса между производството и потреблението при излишък след изчерпването на заявките за балансиране надолу и без ограничение на работните часове през годината на съответната централа.“ Тук мисля, че трябва да се направи една корекция и в чл. чл. 31, ал. 5, т. 1. След края на изречението да се сложи запетая и да се запише „с изключение на производителите по чл. 24, ал. 3“. Член 24, ал. 3 – това са ВЕИ-та до мегават и половина от биомасата.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбрах двете процедурни предложения. Едното е за маса, другото процедурно предложение е за 50%.
  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Да, за 50 % и според мен за да влезе в сила това, което сме написали в третата част на точка 2, трябва да променим и чл. 31, ал. 5, т. 1, като добавим „с изключение на производителите по чл. 24, ал. 3“.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Ще подложа на гласуване Вашите предложения. Господин Валентин Николов.
  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ: Аз много се извинявам. Предложението за 50% съм склонен да приема, но торната маса ме притеснява много. Торна маса може да бъдат абсолютно всички растения. Компостът също е торна маса. Дървесината също може да стане торна маса. Малко ме притеснява този текст.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Аз се присъединявам към притесненията на господин Николов и ще препоръчам и няма да подкрепя това, което колегата от ДПС предлага. Предлагам и текстът да бъде гласуван така, както е предложен и да поискаме от Министерството на енергетиката за зала да ни подготви тълкувателно становище дали има основание в необходимостта от промени, които ДПС правят, какво е торна маса, дали това води до изменение в обхвата на продуктите, които могат да бъдат използвани. Така че, господин председател, нека да ангажираме Министерството на енергетиката с едно тълкуване и преди това да не бързаме да гласуваме подобни текстове.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Разбрах Вашата процедура, господин Димитров.
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Господин председател, първо на работната група аз бях редица бележки, които виждам, че са вкарани тук, за което Ви благодаря. Но тук водещо при нас, според мен, трябва да бъде желанието ни да прецизираме текстовете така, че да не отворим прекалено много вратата. Затова аз подкрепям в дадения случай Мартин Димитров. Наистина, нека да има едно допълнително тълкуване относно терминологията животински тор и ако свалим от 65 на 50, каква ще бъде разликата в обхвата. Както виждате, направили сме го в текста и за растителните отпадъци, наистина да бъдат растителни отпадъци, тоест да ограничим възможността да бъдат ползвани земеделските територии, да се произвеждат растения само за производство на електрическа енергия и да бъде ясно казано че е от собствено производство. Така че, максимално сме затворили тук и подкрепяме нещо, което е и по европейските регламенти.
  Аз, господин Добрев, имам обаче към Вас един въпрос. Във Вашето предложение – чл. 18, имате точка 2б. Вие казвате, че редът за присъединяване за енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници, които се заявяват за присъединяване след датата на доклада на министъра на енергетиката, след онзи доклад, след който беше преустановено издаването на разрешения за присъединяване, а след това не го виждам в крайната редакция на тези ваши предложения. Струва ми се, че то решава редица въпроси, които сега в момента се задават какво правят всички тези хора, които вече са започнали инвестиционен процес на изграждане на всякакъв тип съоръжения и ние сега законово ги ограничаваме.
  Да изкажа и една подкрепа в предложението на господин Славчо Атанасов. Струва ми се, че е нормално това за ВЕЦ-овете специално да бъде подкрепено.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Вие направихте ли, господин Бойчев, конкретно редакционно предложение, или просто изразявате притеснение?
  ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Изразявам подкрепа, че коректно са отразени тези неща, които говорихме за маса и подкрепям това предложение, което Мартин Димитров и Славчо Атанасов направиха.
  АНДРЕЙ БЪЧВАРОВ (Българска асоциация по биомаса): Официален представител на Европейска асоциация на биомаса съм. Аз апелирам към уважаемата комисия с абсолютно същата аргументация, която изказа господин Бойчев, да включим като изключение към централите, които получават все пак преференциални тарифи тези, които се намират в процес на изграждане по абсолютно същите причини. Дори има частен случай: наш член, инвеститорът е "ЧЕЗ", два мегавата електроцентрала, която трябва да бъде въведена в експлоатация април месец, за която вече са похарчени 8 милиона евро, е вследствие на договореност с държавата. Това е изпълнение на приватизационния договор на "ЧЕЗ". Получава се съвсем юридически абсурд: нещо, което е одобрено от държавата, в момента се спира и се обезсмисля.
  Ще си позволя да напомня на уважаемата комисия, че от 27 декември 2013 г. реално не се сключват нови договори за присъединяване, ВЕИ-та, т.нар. нулеви мощности. Тези централи, които се изграждат като ВЕЦ-ове, като малки биомаси, това не са фотоволтаици, не са вятърни. Отнемат години труд да бъдат направени и нашият апел е следният. Ние имаме конкретно редакционно предложение, което е входирано на вниманието на уважаемата комисия. нашето предложение е да включим тези няколко – уверявам ви, става въпрос за 10 мегавата в момента.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не са 10 мегавата. Ние имаме конкретна справка от ЕРП-тата от ЕСО. Мога да ви кажа мегаватите и да Ви ги обърна в пари. Ще се уплашите и сигурно всички тук присъстващи ще се уплашат. За водата става въпрос за 40 мегавата, за биомасата става въпрос за 40 мегавата, за вятъра, който въобще не го броя, става въпрос за 170 мегавата. Тези 40 мегавата биомаса се равняват на 112 млн. лева на година по преференциални цени. Тази вода, за която казвате, че са 5-6 мегавата, са 40 мегавата всъщност и се равняват в 56 млн. лв. по преференциални цени. Така че, ако обичате, не заблуждавайте присъстващите народни представители, защото цифрите са съвсем по-различни. Господин Стаменов иска думата.
  КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ: В крайна сметка, трябва да вървим към пазарни цени. Стига с тези преференции. В енергетиката има дефицити. Тези дефицити идват при всички нас по тръбите да бъдат заплащани. Това са милиони левове. Преди малко министър Петкова ги цитира. Нека да спрем с тези вратички, футболни игрища и не знам какво, които трябва да останат отворени за един или за друг. Просто трябва да има и икономика в тази държава преди енергетиката. Енергетиката в крайна сметка е един обслужващ отрасъл. Категорично трябва да оцелее енергетиката и точно затова ние предлагаме те да предлагат на пазарно определени цени.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Стаменов. Реплика то господин Атанасов.
  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин председателю, госпожо министър, господин Стаменов, точно защото Вие сте бизнесмен, би следвало да защитите тези хора, които са влезли вече в процедура, сключили са окончателни договори, инвестирали са в нещо, което върви по определени правила, вложили са много средства, усилия и пари и в един момент тези хора в момента ги хвърляме, грубо казано, на кучетата и те фалират със съответните кредити по банки. Става въпрос за не повече от 20 инвеститори. Аз разбирам Вашето виждане по въпроса, но в случая ние ставаме изключително некоректни към тези хора. Те са 20, не повече. Ето я справката: Точка 2 - ВЕИ-та – до 200 киловата и точка 4 – това искаме да променим – за ВЕЦ-ове до 1,5 мегавата.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Откъде имате информацията, че са 20 централи? Защото моята информация е от ЕРП-тата – ето я тук, и са 40 мегавата. За биомасата също – и по централи включително имаме, и по договори.
  КИРИЛ ЦОЧЕВ: Уважаеми господин председател, колеги, очакван дебат по тази точка. Затова искахме да се отложи, за да може на свежи глави да се говори. Но искам да припомня, че по подобен начин 2012 г. година ние открехнахме вратата и влязоха с гръм и трясък като слонове фотоволтаични паркове и вятърни паркове. Енергетиката е на това състояние, защото ние преизпълнихме стахановски плана за ВЕИ-тата до 2020 г. само за шест месеца. Сериозни инвеститори, казахме: „Давайте преференциални цени“, и направихме 1100 – 1200 мегавата фотоволтаици и вятърни паркове. Станаха 1683, ако не ме лъже паметта, за шест месеца. Сега по същия начин ще отворим вратата с преференциални цени. Кой ще балансира тази енергия? Енергетиката затова е в такова плачевно състояние. Заради тези преференциални цени, които са топлофикационни, заводски централи и ВЕИ-тата ползват. Крайно време е да се отиде на енергийна борса, да се либерализира пазарът и стига да се отварят вратички, защото ние с дупка 3,3 милиарда в момента ще отидем на 5 милиарда и държавата ще фалира. Много ви моля, дайте да бъдем хладнокръвни.
  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Господин Цочев, тези хора, които са тръгнали по процедурата по един режим и в момента ние им затваряме вратата. Тези х ора при всички случаи ще си търсят правата в съда. Аз питам: когато съдът осъди българската държава, кой ще плаща неустойките и кой ще плаща на тези хора парите? Аз и Вие ще ги плащаме, когато влязат в съда. Само че не се прави така, разберете.
  КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители, индустрията, която плаща този ток, също има кредити, също има фирми, които фалираха. Има фирми, които си изнесоха работните места заради скъпия ток в България. Ние сме предоставяли на всичките енергийни министри досега доклади от водещи – „Прайс Уотър Хаус“, „Делойт и Туш“ и т.н. за състоянието на енергетиката в различните държави в Европа и навсякъде се констатира, че токът за индустрията е най-същият, и ние нямаме намерение да плащаме тези дефицити и тези сметки. Така че като говорим за кредити, най-лесно е да се инвестира във фотоволтаици и в такива проекти. Инвестицията е никаква. Всичко е ВЕИ-та. С колко работници ще работят тези ВЕИ-та? Гледали ли сте колко хора са ангажирани в каквото и да е ВЕИ– дали е фотоволтаик, дали е водноелектрическа централа и т.н. А тези сметки ги плащаме всички ние. Ние също плащаме кредити, ние храним хора. Така че недейте да лобирате толкова активно за тези двадесетина фирми. Точно тези лобирания затриха енергетиката в България.
  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Не става въпрос за лобиране, а става въпрос за справедливост и вие много добре го знаете.
  КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ: Каква е справедливостта, ще Ви дам един пример. Почнали са по една процедура и тази процедура в момента я засичаме. За това става въпрос.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Колеги, аз искам да се върнем към същността на внасянето на този законопроект. Едната страна беше по-добрата работа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на държавната комисия. другото, още по-същественото е това, че Националната електрическа компания е пред финансов колапс и вие много добре го знаете, че дефицитът, който трупа Националната електрическа компания на година е в порядъка на близо 800 милиона лева. Ако се замислите, ще видите всъщност идеята на законопроекта е именно да се ограничат максимално неговите разходи и това, което той трупа като дефицит, за да може да се намали този дефицит. Да не говорим само за това, че трябва да увеличаваме цената на електроенергията. Едното беше за заводските централи. Другото е за топлофикационните дружества. Третото е ВЕИ-тата. Аз съм абсолютно
  Аз съм абсолютно убеден в това, което правим. По принцип когато един инвеститор е вкарал пари в нещо, е хубаво той да има прогнозируемост, но в случая тук опираме до простата сметка, че ако допуснем това да се случи и пуснем отново изключение, то просто няма да има кой да купи тази електроенергия, било високоефективна или невисокоефективна. Просто няма да има кой да я купи. Това е истината и трябва наистина като отговорни народни представители да си дадем равносметка за това, докъде сме стигнали до този момент. Така че, категорично няма да подкрепя каквото и да било изключение.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин Филипов.
  КЪНЧО ФИЛИПОВ: Благодаря. Прав е господин Ненков. Ние отново започнахме от българските производители. За дефицита една малка част е тази, която ние днес ударихме. Това е истината и трябва да продължим. Наистина за да има справедливост, трябва да минем на свободен пазар, по-бързо да го направим. Да не говорим за преференциални цени, да не се оплаква индустрията. Дайте заедно да направим свободен пазар и нещата ще се регулират.
  АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Всъщност идеята на законопроекта е наистина да вървим в тази насока, за да премахваме постепенно преференциалната цена. Това е смисълът на законопроекта.
  СЛАВЧО АТАНАСОВ: Колеги, ние в хода на мача променяме правилата, не го ли разбирате?
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Не виждам други желаещи за изказване. Господин Стойнев.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Наистина състоянието на "НЕК" е доста сериозно и аз още с встъпването Ви в длъжност заявих, че "НЕК" е във фактически фалит. Представете си какво щеше да се случи, ако го нямаше балансиращия пазар. В крайна сметка тази година наистина трябва колкото се може по-бързо да се опитаме да заработи тази енергийна борса, която бе създадена. Доколкото знам, платформата вече я работите. Това е чудесно. Още повече, вече и с ПАВЕЦ признаваме разходи, така че състоянието наистина се подобрява. Но тук наистина трябва да гледаме и двете неща, защото не е тайна, че особено за едно дясно управление, когато човек инвестира пари, когато харчи милиони, изведнъж да се променят правилата на финалната права, дори когато човек чака институция да му издаде разрешителното, вината не е в него, а вината понякога е в ДНСК. Тогава този човек, който е направил всичко, вече има акт 15 и чака само акт 16, но те го бавят с два-три месеца, изведнъж да хлопнат кепенците, пак не е справедливо. Аз съм последният човек, който ще защитава ВЕИ-тата, но в крайна сметка има разлика между ВЕИ-та и ВЕИ-та. Ние наложихме такса върху вятър и слънце. Знаете, че за тази такса президентът Плевнелиев сезира Конституционния съд. Но работата на министерството е също така да помисли за тези най-скъпите възобновяеми източници да имат по-голямо натоварване и от тази гледна точка намаляване на преференциалните цени, защото ние наистина не можем да продължаваме по този начин и бизнесът е напълно прав.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Преминаваме към гласуване. Първо предлагам да гласуваме процедурното предложение на господин Славчо Атанасов да се направи изключение и за 1,5 мегавата вода. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 5 гласа, „против” 8, „въздържали се” 3.
  Не се приема.
  Предложението на господин Каймаканов на страница 86 в точка 2 е „65“ да стане „50“ и редакционна поправка в текстовете, които той уточни с юристите по отношение на ограничаването в часовете в същата точка.
  За торната маса се разбрахме по предложение на господин Мартин Димитров да поискаме становище кое е торна маса, кое е животински тор и в зала да нанесем редакционна поправка, ако е необходимо.
  Подлагам тези двете предложения на гласуване. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 14 гласа, „против” няма, „въздържали се” 3.
  Подлагам на гласуване основния текст на § 19д. Който е за, моля да гласува за редакцията на комисията в тези две-три страници.
  Гласуване: „за“ - 17 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Господин Добрев, ще Ви помоля за зала тази информация, която имате от ЕРП-тата и от ЕСО, да ни бъде наистина предоставена и, разбира се, разбита, за да знаем за инвеститорите какви мощности присъединяват, дали са над мегават и половина, дали са под, за биомасата наистина да имаме.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Ще Ви я предоставим, господин Стойнев.
  Следващо предложение на страница 87 от народните представители Делян Добрев, Валентин Николов, Александър Ненков. Работната група подкрепя по принцип предложението по точка 1 и 4 и не го подкрепя по точки 2 и 3. Оттегляме предложението по точки 2 и 3. Гласуване подкрепените предложения. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Предложение от народните представители Драгомир Стойнев, Таско Ерменков и Жельо Бойчев. Работната група подкрепя по принцип предложението. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Единодушно се приема.
  Работната група предлага да се създадат § 19ж, 19з и 19и. Пак са цяла страница, на последната страница. Видяхте ги. Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  Приема се.
  ИВА ЙОРДАНОВА: Може ли да помолим за едно гласуване и да се обедините около него, ако след като огледаме целия доклад, се окаже, че има нещо правно-технически.
  ПРЕДС. ДЕЛЯН ДОБРЕВ: За параграфи и т.н. Съгласни ли сме? Който е за, моля да гласува.
  Гласуване: „за“ - 16 гласа, „против” няма, „въздържали се” няма.
  /Закрито – в 18.05 часа./


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕНЕРГЕТИКА:
  /Делян Добрев/
  Форма за търсене
  Ключова дума