Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
07/10/2011 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-75, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 13 юли 2011 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-75, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 13 юли 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 29 септември 2011 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-75, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 13 юли 2011 г.


  На заседанието присъстваха представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция за приходите и представители на неправителствени и съсловни организации.

  Вносителите на разглеждания законопроект не присъстваха на заседанието за да го представят.

  В хода на дискусията членовете на комисията отбелязаха, че постъпилите становища от Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на здравеопазването, Националната агенция за приходите и отдел „Европейско право” на Народното събрание не са в подкрепа на законопроекта.
  Един от мотивите в отрицателните становища е, че политиката на правителството, която е в синхрон с политиката на Европейския съюз, е насочена към запазване на единна ставка на данъка върху добавената стойност. Също така основен проблем е липсата на анализ на ефекта върху приходната част при евентуалното приемане на намалените ставки и трудностите, които ще възникнат при контролирането и администрирането на данъка.
  В становищата на институциите е обърнато внимание, че е дискусионен въпроса за кой отрасъл в икономиката или вид стока или услуга следва да се приложат диференцирани ставки. В контекста на този спорен въпрос е отбелязано, че с оглед наличието на една намалена ставка в България – настаняване, предоставено от хотелиер, приемането на този законопроект ще е в нарушение на чл. 98, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност. Съгласно тази разпоредба на директивата се допуска държавите членки да прилагат до две намалени ставки, а със законопроекта се предлага въвеждането в българското законодателство на повече от две намалени ставки.
  В дискусията взеха участие и представители на Българския фармацевтичен съюз и Българския лекарски съюз, които изразиха подкрепата си за въвеждането на намалени ставки за лекарствените продукти и медицинските изделия.


  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 2, „Против”- няма, „Въздържал се”- 9, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-75, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 13 юли 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума