Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
07/10/2011 първо гласуване

  законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 10 юни 2011 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 10 юни 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 29 септември 2011 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 10 юни 2011 година.

  На заседанието присъстваха представители на Министерството на здравеопазването и представители на неправителствени и съсловни организации.

  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите д-р Пламен Цеков. Той информира присъстващите, че законопроектът цели да предостави специална закрила на медицинските специалисти, с оглед специфичните задачи и функции, с които са натоварени, авторитета, който имат в обществото, доверието на гражданите в тях, отговорността и риска, който поемат при изпълнение на своите задължения.

  В хода на дискусията бе отбелязано, че предложеният законопроект представлява отклонение от континенталната правна система, както и от принципа на стабилитет на наказателните норми, но видно от съдържанието на чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс, чието допълнение се предлага, тези отклонения при предходните му допълнения вече са възприети от законодателната власт и не представляват новост.
  Предложено бе да се даде дефиниция на понятието „медицински специалист” за нужните на наказателното производство, като по този начин се определи кръга от лица, чиито служебни функции и задачи, поради високата степен на риск, на който са изложени при изпълнението им, налагат тази квалифицирана защита. Изразено бе становище, че особена закрила е необходима, преди всичко, когато обект на престъпление са живота и здравето на медицински специалисти, които оказват непосредствена медицинска помощ на пациентите.
  Отбелязано бе, че е необходимо аналогично на предложеното допълнение в квалифицирания състав на телесната повреда и допълнение в квалифицирания състав на убийството.
  Обърнато бе внимание, че е необходимо прецизиране на мястото на допълнението в текста на разпоредбата, тъй като в противен случай от тази специална закрила ще се ползват само медицинските специалисти, осъществяващи контролни функции, т.е. работещите в Националната здравноосигурителна каса, Регионалните здравни инспекции, което видно от мотивите не е целения резултат.

  Въпреки направените забележки, членовете на комисията се обединиха около становището, че недостатъците на законопроекта могат да бъдат отстранени и той трябва да бъде подкрепен по принцип, тъй като обществото дължи уважение на хората, които се грижат всеотдайно за съхранението на техния живот и здраве.


  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 11, „Против”- няма, „Въздържал се”- няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 154-01-57, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 10 юни 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума