Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
09/01/2013 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 254-01-119, внесен от д-р Даниела Дариткова – Проданова, Менда Стоянова и д-р Лъчезар Иванов на 15 декември 2012 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2012 г.


  Проект!
  Второ гласуване
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 254-01-119, внесен от д-р Даниела Дариткова – Проданова, Менда Стоянова и д-р Лъчезар Иванов на 15 декември 2012 г., приет на първо гласуване на 20 декември 2012 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за допълнение на Закона за здравното осигуряване
  (обн., ДВ, бр.70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г. и бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 54 се създават ал. 9 и 10:
  „(9) В случаите по ал. 8, когато в закона за бюджета на НЗОК за следващата година се предвижда финансиране на нови медицински дейности, съответно дентални дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, за които в действащите до момента НРД не се съдържат изискванията по чл. 55, ал. 2, те се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.
  (10) Министърът на здравеопазването съгласува решението по ал. 9 в 7-дневен срок от представянето му и го обнародва в „Държавен вестник”.”

  Предложение на н. п. д-р Даниела Дариткова, Менда Стоянова и д-р Лъчезар Иванов:
  В § 1 относно чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 10:
  „(10) В случаите по ал. 8 при промени в основния пакет от здравни дейности по чл. 45, гарантиран от бюджета на НЗОК, изискванията по чл. 55, ал. 2 за медицинските дейности, съответно денталните дейности, лекарствените продукти и медицинските изделия се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.”
  2. Алинея 10 става ал. 11 и в нея след цифрата „9” се добавя „и 10”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
  § 1. В чл. 54 се създават ал. 9, 10 и 11:
  „(9) В случаите по ал. 8, когато в закона за бюджета на НЗОК за следващата година се предвижда финансиране на нови медицински дейности, съответно дентални дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, за които в действащите до момента НРД не се съдържат изискванията по чл. 55, ал. 2, те се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.
  (10) В случаите по ал. 8 при промени в основния пакет от здравни дейности по чл. 45, гарантиран от бюджета на НЗОК, изискванията по чл. 55, ал. 2 за медицинските дейности, съответно денталните дейности, лекарствените продукти и медицинските изделия се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.
  (11) Министърът на здравеопазването съгласува решението по ал. 9 и 10 в 7-дневен срок от представянето му и го обнародва в „Държавен вестник”.”


  Предложение на н. п. д-р Даниела Дариткова, Менда Стоянова и д-р Лъчезар Иванов:
  Преди заключителната разпоредба се създават нов § 2 и § 3 и 4:
  § 2. В чл. 59, ал. 3 се създават изречения второ и трето:
  „В случаите по чл. 54, ал. 9 и 10, както и при промени в действащото законодателство, към договорите по ал. 1 се сключват допълнителни споразумения. Когато не са подадени заявления и/или не са сключени допълнителни споразумения в сроковете по чл. 59а и 59б, договорите по ал. 1 се прекратяват.”
  § 3. В чл. 59а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по ал. 6 и чл. 59, ал. 3, изречение второ”.
  2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) В случаите по чл. 54, ал. 9 и 10 срокът по ал. 1 започва да тече от деня на обнародването на решението на надзорния съвет на НЗОК в „Държавен вестник”.
  (5) Когато поради промени в действащото законодателство е необходимо сключване на допълнителни споразумения, заявленията по ал. 1 се подават в 30-дневен срок от влизането в сила на съответната промяна.
  (6) В случаите по чл. 54, ал. 8 лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през предходната година, подават заявленията по ал. 1 в срокове, определени с решение на надзорния съвет на НЗОК.”
  § 4. В чл. 59б, ал. 1 и 2 след думата „договор” се добавя „съответно допълнително споразумение”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. д-р Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 59, ал. 1 накрая се добавя „и/или с решението по чл. 54, ал. 9 или 10“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нов § 2 и § 3 и 4:
  § 2. В чл. 59 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и/или с решението по чл. 54, ал. 9 или 10“.
  2. В ал. 3 се създават изречения второ и трето: „В случаите по чл. 54, ал. 9 и 10, както и при промени в действащото законодателство, към договорите по ал. 1 се сключват допълнителни споразумения. Когато не са подадени заявления и/или не са сключени допълнителни споразумения в сроковете по чл. 59а и 59б, договорите по ал. 1 се прекратяват.”

  § 3. В чл. 59а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по ал. 6 и по чл. 59, ал. 3, изречение второ”.
  2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) В случаите по чл. 54, ал. 9 и 10 срокът по ал. 1 започва да тече от деня на обнародването на решението на надзорния съвет на НЗОК в „Държавен вестник”.
  (5) Когато поради промени в действащото законодателство е необходимо сключване на допълнителни споразумения, заявленията по ал. 1 се подават в 30-дневен срок от влизането в сила на съответната промяна.
  (6) В случаите по чл. 54, ал. 8 лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през предходната година, подават заявленията по ал. 1 в срокове, определени с решение на надзорния съвет на НЗОК.”

  § 4. В чл. 59б, ал. 1 и 2 след думата „договор” се добавя „съответно допълнително споразумение”.


  Заключителна разпоредба

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение на н. п. д-р Даниела Дариткова, Менда Стоянова и д-р Лъчезар Иванов:
  Параграф 2 става § 5.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 5.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума