Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
12/02/2015

  Законопроект за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., № 502-02-3, внесен от Министерски съвет на 09.02.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., № 502-02-3, внесен от Министерски съвет на 09.02.2015 г.


  На заседание, проведено на 12 февруари 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите: Владислав Горанов – министър, Карина Караиванова – заместник министър, Диана Драгнева – директор на дирекция „Държавно юрисконсултство“.
  Законопроектът беше представен от г-н Горанов.
  Целта на подписаните договори е създаване на средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, като в тях се регламентират задълженията и взаимоотношенията между отделните страни, респективно бъдещото организиране и издаване на емисии на държавни ценни книжа в рамките на програмата. Средносрочната програма предоставя на Република България като емитент възможност за прилагането на гъвкавост при избора на структура на финансирането по отношение на пазари, инструменти, валути и срочност, при съобразяване с пазарната ситуация за емитиране. Договорите, с които се създава средносрочната програма, поставят няколко ограничителни параметри на дълговите инструменти, които могат да бъдат издавани по тази програма. Максималният номинален размер на дълга, който може да бъде поет по програмата, е 8 млрд. евро, като общият обем на траншовете за всяка съответна година ще бъде ограничен до лимитите за поемане на държавен дълг в годишните закони за държавния бюджет на Република България. Предвижда се максималният матуритет на книжата, които ще се издават, да бъде до 30 години. За нуждите на ратификационния процес и каквато е наложилата се практика, в документацията е посочен и максимален лихвен процент на облигациите в размер до 10 на сто, което значително надхвърля текущите лихвени нива по българските облигации. Същото се прави с цел да не се дават насоки на пазара за лихвените нива по новите облигации. Фиксираните максимални стойности на параметрите на средносрочната програма, предвидени в документацията, могат да бъдат променяни единствено след предварителна законова санкция на Народното събрание.
  Конкретното структуриране на бъдещите транзакции по средносрочната програма (матуритетна и валутна структура) ще бъде осъществено по време на маркетинговия процес, след получаване на информация за инвеститорското търсене на български суверенен дълг и ще бъде съобразено с погасителния профил на дълга.
  Средствата, получени от реализиране на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари чрез пласиране на бъдещи емисии облигации, ще бъдат от съществено значение при осигуряване на необходимия финансов ресурс през периода 2015-2017 г. за рефинансиране на държавния дълг, за покриване на очакваните бюджетни дефицити, както и за гарантиране нивото на фискалния резерв.

  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 9 народни представители, „Против” – 3 народни представители и „Въздържали се” – 5 народни представители.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 68 и 69 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., № 502-02-3, внесен от Министерски съвет на 09.02.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума