Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
17/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, №502-01-52, внесен от Министерския съвет на 30.06.2015г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, №502-01-52, внесен от Министерския съвет на 30.06.2015г.

  На заседание, проведено на 16.07.2015г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, №502-01-52, внесен от Министерския съвет на 30.06.2015г.

  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-жа Меглена Кунева - заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси.

  С Решение № 230 от 9 април 2015 г. Министерският съвет прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020г. Като водещ приоритет е изведено противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Акцент в стратегията е предложената реформа на институционалната рамка в областта на превенцията и противодействието на корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена.
  Законопроектът дава законодателен израз на идеите, залегнали в стратегията, и отговаря на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, намерила отражение и в препоръки, съдържащи се в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.
  Основната цел на проекта на закон е да създаде работеща система за проверка на имуществените декларации и за установяване на конфликт на интереси чрез създаването на нов единен антикорупционен орган.
  Законът се основава на два действащи закона - Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, запазва техни основни постановки и в същото време са предложени съществени нови разрешения като е прецизирана значителна част от разпоредбите с оглед установени проблеми в практиката по тяхното приложение.
  Ключова мярка в рамките на приоритет „Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена" е създаването на нов единен независим антикорупционен орган- Националното бюро за предотвратяване на корупцията, който е дефиниран като независим държавен орган за осъществяване на политиката за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. Този орган обединява Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност(БОРКОР) и звеното в Сметната палата, което приема и проверява имуществените декларации.
  Друга важна мярка, която се предприема с новия проект на закон е предвидената реформа на декларациите за имотно състояние и конфликт на интереси в рамките на приоритет „Противодействие на корупцията по високите етажи на властта". Предвидено е засилване на правомощията на инспекторатите и натоварването им с функции по проверка на декларациите за имотно състояние на служителите в администрацията.
  Отделно от горното, законопроекта предвижда разширяване на кръга на лицата, задължени да подават декларации и на кръга на декларираните обстоятелства, промени в правилата за деклариране, уреждане на производство за проверка на
  имущественото състояние на лице, заемащо висша публична
  длъжност, допускане на възможност производство да се образува
  по сигнал, в това число анонимен, както и по медийна
  публикация, предвиждане на проверки за почтеност на служителите
  и периодичен външен одит на Националното бюро, ясна връзка между Националното бюро и другите компетентни органи, усъвършенстване на уредбата в частта за конфликта на интереси, прецизирани на съставите на административните нарушения и предвидените наказания, и създаване на условия за проверка на интегритета на
  всички лица, заемащи публични длъжности.
  Проведе се дискусия, в рамките на която членовете на КБФ се обединиха около становището, че предвид особената важност на внесения законопроект, следва да се изискват допълнително извършените от вносителя анализи и очакваните финансови резултати от прилагането му.
  Членовете на Комисията по бюджет и финанси подкрепиха така предложения законопроект.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати:
  С 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, №502-01-52, внесен от Министерския съвет на 30.06.2015г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума